ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • Bank වත්මන් බැංකු ගිණුම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම්, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සමාගම් බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන් අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා රටවල් 105 ක සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සපයනු ලැබේ. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

699 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ බැංකු ගාස්තු වන අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ විදේශිකයින් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ තවත් ලැයිස්තුවක් අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇත.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් (ඒඅයිබීඑල්) යනු ජාත්‍යන්තර බැංකු කර්මාන්තයේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩකයෙකි. ඒබීඑල් සිය කාර්යාල බෙලිස් හි ප්‍රධාන සංචාරක ගමනාන්ත වන සැන් පේද්‍රෝ ටවුන්, ස්ටැන් ක්‍රීක් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්ලැසෙන්සියා ගම්මානය සහ කායෝ දිස්ත්‍රික්කයේ සැන් ඉග්නේෂියෝ ටවුන් වැනි ස්ථානවල ව්‍යාප්ත කර තිබේ. අක්වෙරළ බැංකුකරණය යනු කුමක්ද සහ එය ඔවුන්ට නීත්‍යානුකූලව උපකාර කරන්නේ කෙසේද යන්න අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ස්ථිර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගැනීමට AIBL වෙත පවරා ඇත.

2001 ජනවාරියේදී AIBL සිය ප්‍රධාන කාර්යාලය බෙලීස් නගරයේ විවෘත කරන ලද්දේ බෙලීස් මහ බැංකුවෙන් අසීමිත “ඒ” පන්තියේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගනිමිනි. බෙලීස් සේවාදායකයින්ගේ ආයතනික සහ පුද්ගලික අනේවාසිකයින්ට පළමු පන්තියේ ජාත්‍යන්තර බැංකු සහ / හෝ අක්වෙරළ සේවාවන් ලබා දීමට මෙම බලපත්‍රය බැංකුවට අවසර දෙයි.

 මෙම බැංකුවට සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබ විශ්වාසය, අවංකභාවය සහ රහස්‍යභාවය මත පදනම් වූ වර්ධනය වන ආයතනයක් සමඟ දිගුකාලීන සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගනී.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා විකල්ප නම්

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ද හැඳින්වේ:

 • සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • AIB බෙලීස්
 • අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව බෙලීස්
 • අත්ලාන්තික් බැංකුව බෙලීස්
 • අත්ලාන්තික් බෙලීස්
 • AIB

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා ආරම්භක සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා නියෝජිතයින්, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් Atl සඳහා ඇන්ටික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු බෙලීස්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඒඅයිබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, AIB සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, AIB සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින්.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම වැනි දේ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ලෙස හැඳින්වෙන අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු සීමිත ව්‍යාපාරයට සහාය වේ.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු තොරතුරු

බැංකුවේ නම
සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ප්‍රාදේශීය නම
අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වාසස්ථානය
බෙලිස්
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ආරම්භ කරන ලදී
2000
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි නීතිමය ලිපිනය
බෙල්කන් ප්ලාසා, බෙලීස් නගරය
භෞතික පැවැත්ම
දුරස්ථ යෙදුම
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
1000 EUR
සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
1000 EUR
සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
6 - 10 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා දෙයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙත ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු, අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් සකස් කරමු.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 ක බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම , අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම ගිණුම, අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහා සේවාවන් සපයන්නෙමු. ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ අතරම, අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක්ද සපයන්නෙමු. අයනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට එය විවෘත වේ. ආයතනික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙතින් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙතින් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සම්බන්ධතා මුදල් උපයන නිසා අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව පහත පරිදි වේ. සියල්ලන්ටම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට නිතරම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

අපගේ කාර්යක්‍ෂමතාවය සහ අඩු වියදම් සේවා හේතුවෙන් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් සහ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළු ස්ථාන 105 ක් අප විසින් ආධිපත්‍යය දරයි. සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත උපදේශකයින්, ලාභම බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ආරම්භක සේවා, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා නියෝජිතයින්, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බා සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් බෙලීස්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් , AIB සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, AIB සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, AIB සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

 • අද අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු සීමිත ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් බෙදා හැරීම
අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු සීමිත ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 බෙලීස් ලිපිනය සඳහා
බෙලීස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

බෙලීස් සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
බෙලීස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ඇති බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. At අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සහ / හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පතක් ලැබෙනු ඇත. අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළහොත් ප්‍රමාද වේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැකිය.

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | AIB බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා AIB බෙලීස් හි විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම බෙලීස් | ආයතනික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | AIB හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා AIB හි විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | AIB බෙලීස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම AIB බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම බෙලීස් | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | AIB හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම AIB හි මාර්ගගතව විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන් මේකර්ස් හි සිටින අතර, අපි අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. ඇතුළුව, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අද අපි බෙලීස් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණයෙන් ”, අපි“ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු සමාගමට යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අවම ශේෂයක් ඇතුළත් නොවේ. හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකුවලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී අත්ලාන්තික් සඳහා සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ්; නමුත් ඒ අතරම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපට කිසි විටෙක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බලය පැවරීම අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන් (ය), අධ්‍යක්ෂ (ය) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලය කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී

  සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සේවා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම, යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා ලබා දී නොමැති අතර, අන්‍යාගමික දෙමාපිය ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට කැමති මානව හිමිකම් උල්ලං of නය කිරීම්. සමාගමේ බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් සේවා කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකු සේවා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  • අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව, ඒ අතරම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවසීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් සෘජුවම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ මෙන්ම අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සංගම් හරහා, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු උපදේශකයින් සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමඅත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා වන අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නඅත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ල එක මානව සම්පත් විසඳුමකින් ලබා දෙන්න, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු ..

සූදානම් කළ සමාගමකි

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව අපට සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත වන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. එය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාල බැංකු විවෘත කිරීම හෝ අත්ලාන්තික් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම. ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ්, මේවා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් AIB බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, AIB බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ AIB බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. AIB සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, AIB සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ AIB සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම AIB බෙලීස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බෙලීස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම AIB හි

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා, අපි අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත වන බැංකු ගිණුම් සුරැකීම හෝ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම. සීමිත, මෙම සේවාවන් අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 ක අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. AIB බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, AIB බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ AIB බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. AIB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, AIB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ AIB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම AIB බෙලීස් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බෙලීස් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම AIB හි

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආරම්භ වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත කිරීම.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර අපි සිටිමු!

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. AIB බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, AIB බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ AIB බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. AIB සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, AIB සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, AIB සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ AIB සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම AIB බෙලීස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බෙලීස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම AIB හි

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලා සිටින්න


සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගාස්තු. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු සීමිත තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය දැනුවත් තීරණයක්.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් නිසා අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍යයි.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා මූලික තැන්පතුව | සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ගිණුම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ගිණුම. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ගාස්තු, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

AIB බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට AIB බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට AIB බෙලීස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, AIB බෙලීස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, AIB සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බෙලීස්, ඒඅයිබී බෙලීස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. AIB බෙලීස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ AIB බෙලීස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය AIB බෙලීස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන AIB බෙලීස් සහ AIB බෙලීස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර AIB බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට AIB වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම වෙනුවෙන් බෙලීස් කරන්න. ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා ගාස්තු, ඒඅයිබී බෙලීස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඒඅයිබී බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඒඅයිබී බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඒඅයිබී බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

AIB බෙලීස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | AIB බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඒබී බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඒබී බෙලීස් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

බෙලීස් හි අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බෙලීස් සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකු බෙලීස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍යයි. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ගාස්තු, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට අත්ලාන්තික් බැංකු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත බෙලීස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සමඟ ගිණුම, අත්ලාන්තික් බැංකුව බෙලීස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස්හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් වෙතින් ගිණුම. අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ගාස්තු, අත්ලාන්තික් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් බැංකුව බෙලීස් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට අත්ලාන්තික් බෙලීස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අත්ලාන්තික් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බෙලීස්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය අත්ලාන්තික් බෙලීස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අත්ලාන්තික් බෙලීස්හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අත්ලාන්තික් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම වෙනුවෙන් බෙලීස් කරන්න. අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ගාස්තු, අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් බෙලීස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | අත්ලාන්තික් බෙලීස් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

AIB හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට AIB හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට AIB ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, AIB සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, AIB සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. AIB සමඟ. AIB හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ AIB හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන AIB සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය AIB තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, AIB ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර AIB හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. තවද ඔබේ සමාගම සඳහා AIB වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා. AIB සඳහා ගාස්තු, AIB හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, AIB සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, AIB සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, AIB සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

AIB සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | AIB සඳහා බැංකු ගාස්තු | AIB හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගාස්තු, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සඳහා.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු සේවා

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණිකව බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ද ඇතුළත් වේ. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවන්න අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ විදේශිකයෙක්, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා AIB බෙලීස් සමඟ බැංකු සේවා

AIB බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව AIB බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර AIB බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

AIB බෙලීස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ AIB බෙලීස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

AIB බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ AIB බෙලීස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු අපගේ සේවාවන් විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. AIB බෙලීස් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ AIB බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඒඅයිබී බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඒඅයිබී බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න AIB බෙලීස්, AIB බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, AIB බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ AIB බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා AIB බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු සේවා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පිහිටුවීම අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් සමඟ බැංකු සේවා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා

අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, අත්ලාන්තික් බැංකු බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න අත්ලාන්තික් බැංකුවේ විදේශිකයෙක්, අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, අත්ලාන්තික් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ අත්ලාන්තික් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම a. අත්ලාන්තික් බැංකුවේ බෙලීස් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අත්ලාන්තික් බෙලීස් සමඟ බැංකු සේවා

අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. අත්ලාන්තික් බෙලීස් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න අත්ලාන්තික් බෙලීස්, අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අත්ලාන්තික් බෙලීස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා AIB සමඟ බැංකු සේවා

AIB හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව AIB හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර AIB හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

AIB හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ AIB හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ AIB හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ AIB හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ AIB හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා AIB හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා විදේශිකයෙකු සඳහා | සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් විදේශිකයෙකු සඳහා | සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් විදේශිකයෙකු සඳහා | සීමාසහිත අත්ලාන්තික් ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන් විදේශිකයෙකු සඳහා

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - අත්ලාන්තික් ජාත්‍යන්තර බැංකුව