ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යූඒබී - ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ විවෘත බැංකු ගිණුම යූඒබී

ඔබ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ඩී.එස්.බී.සී. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි සමාගම් බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ වාණිජ බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ජංගම බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකුව ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, අක්වෙරළ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ජාතික බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා රටවල් 105 ක යූඑස්ඒබී සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන්නෙමු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

699 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපගේ මිල: ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ විදේශිකයින් සඳහා 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකුකරණය යූඒබී

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ගෙවීම් සරල කිරීම සඳහා දැඩි ආශාවක් ඇත. ලිතුවේනියාවේ මූලස්ථානය වන යුරෝපය පුරා සිටින සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට විදේශ නැව්ගත කිරීමේ හා වියදම් කිරීමේ වියදම අඩු කිරීම, ගෝලීය ගැනුම්කරුවන්ගෙන් මුදල් රැස් කිරීම, විදේශීය ශාඛා අතර මුදල් මාරු කිරීම සහ ව්‍යාපාරයක අවදානම උච්චාවචනයන්ට හසුරුවා ගැනීම සඳහා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වී තිබේ.

ප්‍රමුඛ යුරෝපීය බැංකු සහ ව්‍යාපාරික සේවාදායකයින් 500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා පිළිගත් අත්දැකීම් සහ වඩාත් පුළුල් SEPA ගෙවීම් පිරිනැමීම් සඳහා SEPA සේවාවන් සඳහා විශ්වාසදායක විකල්පය DSBC මූල්‍ය යුරෝපයයි. යුරෝපය පුරා ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාර ද ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් ගෙවීම් වෙතින් ඩිජිටල් ගෙවීම් තාක්ෂණයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

කෙටියෙන් කිවහොත්, ඒවා සපයන්නේ:

 • ව්‍යාපාර ලොව පුරා මුදල් ගෙන යන ආකාරය වෙනස් කිරීම.
 • විකුණුම් ඉහළ නැංවීම, පිරිවැය අඩු කිරීම, පරිවර්තන අනුපාත වැඩි කිරීම, වංචා අවම කිරීම සහ වෙළෙන්දන් සහ ගෙවීම් සේවා සපයන්නන් සඳහා නව වෙළඳපල විවෘත කිරීම සඳහා විසඳුම්.
 • ස්මාර්ට් ගෙවීම් යුරෝපා වෙළඳපොළට පිවිසීමේ දොරටුව. ඔවුන්ගේ ගේට්ටුව මඟින් ඔබට වේගයෙන් මුදල් ගෙවීමටත්, අවුල් සහගත තත්ත්වයන් අඩු කිරීමටත්, රටවල් 34 ක ගනුදෙනුකරුවන් හර කිරීමටත් හැකියාව ලැබේ. යුරෝපයේ රටවල් 34 ක පාරිභෝගික බැංකු ගිණුම් හර කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික ජාත්‍යන්තරය ගන්න. යුරෝ සහ තවත් යුරෝපීය මුදල් කිහිපයකින් ගෙවීම් කරන්න.
 • සියලුම නාලිකා, ගබඩාවල, මාර්ගගත සහ ජංගම දුරකථන හරහා එම්පෝතිර් වාණිජ්‍යය සඳහා ස්මාර්ට්, විශ්වාසදායක සහ ආරක්ෂිත විසඳුම්.
 • බැංකුවලට වඩා හොඳ මිල ගණන්.

ඔවුන්ගේ සමාජයේ වර්ධනයට හා සංවර්ධනයට තුඩු දෙන සන්ධාන ඇති කර ගැනීම ඔවුන් විශ්වාස කරයි. ඔවුන්ගේ සබඳතා මූල්‍ය හා බැංකුකරණයේ සිට සමාජ බලපෑම දක්වා, තාක්ෂණයේ ආරම්භක සිට පරිණත සමාගම් දක්වා විවිධ අංශ කිහිපයක් ස්පර්ශ කරයි. තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීම සඳහා හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් නිර්මාණය කිරීම ඔවුන් විශ්වාස කරයි.

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා විකල්ප නම්

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී ද හැඳින්වේ:

 • ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
 • ඩීඑස්බීසී බැංකුව
 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල්
 • ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය
 • ඩීඑස්බීසී යුරෝපය
 • ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය
 • ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව
 • ඩීඑස්බීසී බැංකුව ලිතුවේනියාව

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී වෙබ් අඩවිය.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් , ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ඩීඑස්බීසී යුරෝපය, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත් යූඒබී ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ලෙස හැඳින්වෙන අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ව්‍යාපාරවලට සහාය වේ.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය යූඒබී බැංකුකරණය පිළිබඳ විස්තර

බැංකුවේ නම
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී හි දේශීය නම
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී හි වාසස්ථානය
ලිතුවේනියාව
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී ආරම්භ කරන ලදී
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී හි නීතිමය ලිපිනය
Lvovo str. 25, මාඕජි බුර්, 15 වන මහල, විල්නියස් 09320, ලිතුවේනියාව
භෞතික පැවැත්ම
දුරස්ථ යෙදුම
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
3,000 EUR
ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
3,000 EUR
ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ගතවන කාලය
3-5 වැඩ කරන දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපගේ කණ්ඩායම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු, අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීම සකස් කරමු.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සහ රටවල් 105 ක බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම , ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ ජංගම ගිණුම, අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඑස්ඒබී හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය සඳහා සේවා සපයන්නෙමු. මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ සමඟම අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු. යුරෝපා යූඒබී සහ රටවල් 105.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි DSBC ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට වේවා ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී වෙතින් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හෝ විවෘත කිරීම අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී වෙතින් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සබඳතා මුදල් උපයන නිසා මුදල් වලට වඩා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වැදගත් වේ. සියල්ලන්ටම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට නිතරම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් සේවා හේතුවෙන් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් තෝරා ගැනීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළු ස්ථාන 105 ක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් , ඩී.එස්.බී.සී. ෆිනෑන්ෂල් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.එස්.බී.සී. සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභම බැංකු ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යූඒබී

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදාහැරීම යූඒබී ලේඛන
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදාහැරීම යූඒබී ලේඛන
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 ලිතුවේනියා ලිපිනය සඳහා
ලිතුවේනියානු නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

ලිතුවේනියාව සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
ලිතුවේනියානු නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය යූඒබී ප්ලස් 5 උත්සාහයන්

DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය යූඒබී ප්ලස් 5 උත්සාහයන්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ඩී.එස්.බී.සී.

විස්තර

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. DS ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ / හෝ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Document සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි සමාගම් සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ලැබෙනු ඇත. අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළහොත් ප්‍රමාද වේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම යූඒබී විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම යූඒබී | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා DSBC මූල්‍ය යුරෝපයේ විවෘත කිරීම UAB | ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම DSBC මූල්‍ය යුරෝපයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ලිතුවේනියාවේ ඩී.එස්.බී.සී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම යූඒබී | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම යූඒබී | ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ලිතුවේනියාවේ ඩී.එස්.බී.සී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් වන අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අපි අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී ඇතුළු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට අපි ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි අද ලිතුවේනියාවේ සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව කීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණයෙන් ”, අපි“ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  අපි ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සඳහා බැංකු විසඳුම් විසඳුම් සපයන්නෙක් වෙමු බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට යූඒබී!

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී වෙත යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා අවම ශේෂයක් ඇතුළත් නොවේ. හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ වෘත්තීය බලපත්‍ර, නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, රඳවා ගැනීම, සේවා හෝ යනාදිය වැනි) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී ඩීඑස්බීසී සඳහා සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී; නමුත් ඒ සමඟම, අපට ඩී.එස්.බී.සී. ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ යුතුය.

  • අප සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සඳහා වන මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන් (කොටස්), කොටස් හිමියන් (ය), අධ්‍යක්ෂ (ය) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) ඩී.එස්.බී.සී.

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී.

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ඇති තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම යූඒබී, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය. එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වමු:

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා යූඒබී ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් යූඒබී කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා යූඒබී ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා යූඒබී ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සමඟ යූඒබී භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සමඟ යූඒබී න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අතර, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ද ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා යූඒබී කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සමඟ යූඒබී මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා යූඒබී දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා සපයා නැත, අන්‍යාගමික දෙමාපිය ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට කැමති මානව හිමිකම් උල්ලං of නය කිරීම්. සමාගමේ බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවා යූඒබී ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා සපයනු නොලැබේ ආයතනික බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් භාවිතා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා යූඒබී ලබා දී නොමැත. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  • ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා යූඒබී ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සමඟ යූඒබී drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී හි.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී, ඒ අතරම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබීඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය යූඒබී කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් ඩී.එස්.බී.සී. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා යූඒබී.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අනෙකුත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යූඒබී

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුමක් වන DSBC Financial Europe UAB සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ලම එකම මානව සම්පත් විසඳුමකින් සපයන්න, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 ක.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික ගිණුම.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපට සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සංගතවලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යූඒබී

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විවෘත වන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී, මේවා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩී.එස්.බී.සී. ෆිනෑන්ෂල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.එස්.බී.සී. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. යූඒබී, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස මෙම සේවාවන් පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 ක් තුළ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විවෘත වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හෝ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ ඩී.එස්.බී.සී.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ද ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ යූඒබී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා අපගේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස අපි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට ඔබට සහාය වනු ඇත. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව යූඒබී | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සඳහා බැංකු ගාස්තු යූඒබී | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව යූඒබී | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීඑස්බීසී බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ඩීඑස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීඑස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු, බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩී.එස්.බී.සී. වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සමඟ මූල්‍ය, බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩීඑස්බීසී වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගමට මූල්‍යමය. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය සඳහා ආරම්භක තැන්පතු | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සමඟ ගිණුම, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා DSBC මූල්‍ය යුරෝපයේ ගිණුම. ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ඩීඑස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. යුරෝපය, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.එස්.බී.සී. යුරෝපයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.එස්.බී.සී. යුරෝපය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩී.එස්.බී.සී. යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩී.එස්.බී.සී. වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා යුරෝපය. ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපා ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සමඟ ගිණුම, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකු යුරෝපයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.එස්.බී.සී. බැංකු යුරෝපය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකු යුරෝපයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ගිණුම. ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගාස්තු | යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා අවම තැන්පතුව | යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියා ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී සමඟ ගිණුම් සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ලිතුවේනියාව, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.එස්.බී.සී. ලිතුවේනියාවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.එස්.බී.සී. ලිතුවේනියාව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩී.එස්.බී.සී. ලිතුවේනියාවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩී.එස්.බී.සී. වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ලිතුවේනියාව. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා වන ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියා ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සමඟ ගිණුම, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකු ලිතුවේනියාවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.එස්.බී.සී. බැංකු ලිතුවේනියාව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකු ලිතුවේනියාවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ ගිණුම. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා මූලික තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු ලිතුවේනියාව | ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී සඳහා වන ගාස්තු, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝප් යූඒබී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සඳහා.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී සමඟ බැංකු සේවා

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හෝ ජංගම ගිණුමේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඔබ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි බැංකුකරුවෙකු ලෙස ආරම්භ කරන්න. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ යූඒබී හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාල ගිණුමක් විවෘත කිරීම හරහා ඩී.එස්.බී.සී. බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් සමඟ බැංකු සේවා

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපය සමඟ බැංකු සේවා

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ විදේශිකයෙක්, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී යුරෝපය සමඟ බැංකු සේවා

ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ඩීඑස්බීසී යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපය සමඟ බැංකු සේවා

යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු යුරෝපයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම. යුරෝපයේ ඩීඑස්බීසී බැංකු විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු සේවා

ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස ඩී.එස්.බී.සී. ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ඩී.එස්.බී.සී. ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. ඩී.එස්.බී.සී. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාව සමඟ බැංකු සේවා

ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීඑස්බීසී ලිතුවේනියාවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීඑස්බීසී බැංකු ලිතුවේනියාවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ලිතුවේනියාවේ ඩී.එස්.බී.සී. ලිතුවේනියාවේ ඩීඑස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා විදේශිකයෙකු සඳහා යූඒබී | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් විදේශිකයෙකු සඳහා යූඒබී | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් විදේශිකයෙකු සඳහා යූඒබී | ඩීඑස්බීසී ෆිනෑන්ෂල් යුරෝපයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන් විදේශිකයෙකු සඳහා යූඒබී

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ඩීඑස්බීසී මූල්‍ය යුරෝපා යූඒබී