ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම - ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය:

 • Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමාගමේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමිත, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සමාගම් බැංකු ගිණුම , ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමිත, අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි, අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා රටවල් 105 ක සේවය සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් විසින් සපයනු ලබන කොං ලිමිටඩ්.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

699 XNUMX + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා විදේශිකයන් සඳහා ඩොලර් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා ඩොලර් 6 ක්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ තවත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව ලැයිස්තුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඔබගේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය

හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ්ගේ ඉතිහාසය 1859 තරම් back ත අතීතයට දිව යයි. වර්තමානයේ එය හොංකොං එස්ඒආර් හි සටහන් නිකුත් කරන බැංකු තුනෙන් එකකි. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් පීඑල්සී හි පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව (හොංකොං) ලිමිටඩ් යටතේ 1 ජුලි 2004 වන දින ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සිය හොංකොං ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළ අතර දැන් හොංකොං හි බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් ලෙස සේවය කරයි.
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් විසින් චේස් මෑන්හැටන් බැංකුවේ හොංකොං හි සිල්ලර බැංකු මෙහෙයුම්, චේස් මෑන්හැටන් කා Company ් කම්පැනි ලිමිටඩ් ඇතුළු 2000 දී අත්පත් කර ගන්නා ලදී.
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් යනු ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාත්‍යන්තර බැංකු සමූහයක් වන අතර එය ලෝකයේ වඩාත්ම විවිධාකාර වෙළඳපල 60 ක ක්‍රියාත්මක වන අතර තවත් 85 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය කරයි. අපගේ අද්විතීය විවිධත්වය තුළින් අපගේ මෙහෙවර වාණිජ හා සමෘද්ධිය කරා ගෙන යාමයි. අපගේ උරුමය සහ සාරධර්ම අපගේ වෙළඳ නාම පොරොන්දුව, මෙන්න හොඳ සඳහා.
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් පීඑල්සී ලන්ඩන් සහ හොංකොං හි කොටස් හුවමාරුවල ලැයිස්තුගත කර ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං ශාඛාව, මෑන්හැටන් කාඩ් සමාගම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් විදේශ වෙළඳ නිෂ්පාදන සමාගම සහ චාර්ටඩ් කැපිටල් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් යන සමාගම්වල හොංකොං සමාගම් 1 ජුලි 2004 වන දින සම්පුර්ණ කරන ලදී. බැංකුව බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් ලෙස හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව (හොංකොං) ලිමිටඩ් නමින් ක්‍රියාත්මක වේ.
හොංකොං මුදල් අධිකාරිය විසින් හොංකොං හි මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීමට බලයලත් වාණිජ බැංකු තුනෙන් එකක් වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව (හොංකොං), චීන බැංකුව (හොංකොං) සහ හොංකොං සහ ෂැංහයි බැංකු සංස්ථාව අනෙක් දෙක වේ . 1860 ගණන්වල සිට බැංකුව විසින් මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කර ඇත (ඉන්දියාවේ වරලත් බැංකුව, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ චීනය ලෙස).
හොංකොං ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් 1 ජුලි 2004 වන දින බැංකුව සංස්ථාගත කිරීමට මඟ පෑදූ නෛතික ටෙන්ඩර් සටහන් නිකුත් කිරීමේ ආ d ා පනත සංශෝධනය කරන ලදී. බැංකුව (හොංකොං) ලිමිටඩ්.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා විකල්ප නම්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ද හැඳින්වේ:

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ්
 • සම්මත වරලත් හොංකොං
 • සම්මත වරලත් එච්.කේ.
 • සම්මත වරලත් බැංකුව හොංකොං
 • සම්මත වරලත් බැංකුව එච්.කේ.
 • එස්.සී. එච්.කේ.

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය.

Free consultancy for best bank account opening services for Standard Chartered Hong Kong Limited, best bank account opening agents for Standard Chartered Hong Kong Limited, best bank account opening consultants for Standard Chartered Hong Kong Limited, best bank account opening advisors for Standard Chartered Hong Kong Limited , best bank account opening services for Standard Chartered, best bank account opening agents for Standard Chartered, best bank account opening consultants for Standard Chartered, best bank account opening advisors for Standard Chartered , best bank account opening services for Standard Chartered Hong Kong, best bank account opening agents for Standard Chartered Hong Kong, best bank account opening consultants for Standard Chartered Hong Kong, best bank account opening advisors for Standard Chartered Hong Kong , best bank account opening services for Standard Chartered HK, best bank account opening agents for Standard Chartered HK, best bank account opening consultants for Standard Chartered HK, best bank account opening advisors for Standard Chartered HK , best bank account opening services for Standard Chartered bank Hong Kong, best bank account opening agents for Standard Chartered bank Hong Kong, best bank account opening consultants for Standard Chartered bank Hong Kong, best bank account opening advisors for Standard Chartered bank Hong Kong , best bank account opening services for Standard Chartered bank HK, best bank account opening agents for Standard Chartered bank HK, best bank account opening consultants for Standard Chartered bank HK, best bank account opening advisors for Standard Chartered bank HK , best bank account opening services for SC HK, best bank account opening agents for SC HK, best bank account opening consultants for SC HK, best bank account opening advisors for SC HK.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වෙන කොං ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහාය වේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු තොරතුරු

බැංකුවේ නම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි දේශීය නම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි වාසස්ථානය
UK
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ආරම්භ කරන ලදී
1859
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි නීතිමය ලිපිනය
සාප්පු අංක සී, යූජී / එෆ්, East ත පෙරදිග මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය, 16 හාර්කෝට් පාර, අද්මිරාල්ටි
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය, HK පදිංචිකරු හෝ HK සමාගම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
0
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
HKD 50,000
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
4-6 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් සකස් කරමු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 ක බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම චාටර්ඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජංගම ගිණුම, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහා සේවා සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ සමඟම අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු. සීමිත, ස්ටෑන්ඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වේ ආර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට එය විවෘත වේ. ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙතින් එක්කෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙතින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සබඳතා මුදල් උපයන නිසා මුදල් වලට වඩා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වැදගත් වේ. අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට නිතරම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වෙති. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් තෝරා ගැනීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අඩු වියදම් සේවා.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් , ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් r ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොංකොං ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොංකොං ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා එච්කේ, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එස්සී එච්කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්සී එච්කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එස්සී එච්කේ සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් එස්.සී. එච්.කේ.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

 • අද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  $600
  $1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සූදානම් කර ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  $500
  $1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සූදානම් කර ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
සම්මත වරලත් හොංකොං සීමිත ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් බෙදා හැරීම
සම්මත වරලත් හොංකොං සීමිත ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 හොංකොං ලිපිනය සඳහා
හොංකොං නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

හොංකොං සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
හොංකොං නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හෝ විවිධ අධිකරණවල ඇති බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Document සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි සමාගම් සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු. අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළහොත් සීමිත වේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා සම්මත වරලත් | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්.කේ | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා සම්මත වරලත් HK | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හොංකොං | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම හොංකොං | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්.කේ | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම HK | SC HK හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම SC HK හි මාර්ගගතව විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හොංකොං | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්.කේ | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම HK | SC HK හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | SC HK හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන් මේකර්ස් හි සිටින අතර, අපි අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ඇතුළු ලෝක දීමනා. අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි හොංකොං සහ අද ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව කීම නිවැරදිය. අපගේ නිසා ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. “පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්”, අපි “ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා” වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සඳහා අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙත යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ අවම ශේෂය ඇතුළත් නොවේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී සමස්ත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්; නමුත් ඒ සමඟම, අපට කිසි විටෙකත් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන් (ය), අධ්‍යක්ෂ (ය) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම සඳහා සපයා ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවේ, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත, නැතහොත් අනෙක් අතට, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී.

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සුරැකීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි Trade ෂධ වෙළඳාම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සේවා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති තනි පුද්ගලයන්ට ලබා දී නොමැත. තනි බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා සපයා නැත, අන්‍යාගමික දෙමාපිය ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට කැමති මානව හිමිකම් උල්ලං of නය කිරීම්. සමාගමේ බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා වන ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ලබා නොදේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්, ඒ අතරම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ සෘජුවම මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු උපදේශකයින් හොංකොං ලිමිටඩ් විසින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම් සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා වන ආයතනික ගිණුම වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලතල සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සංගතවලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආරම්භ වන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විවෘත කිරීම, මේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් . ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව හොංකොං සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්.කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ. SC HK සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, SC HK සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, SC HK සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ SC HK සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් හොංකොං හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් එච්.කේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුව හොංකොං හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ HK | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම SC එච්.කේ.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විවෘත වන බැංකු ගිණුම් සුරැකීම හෝ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්, මෙම සේවාවන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බලයන් 109 ක ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. SC HK සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, SC HK සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, SC HK සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ SC HK සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් හොංකොං හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් එච්.කේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ හොංකොං හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ HK | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම SC එච්.කේ.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාතික අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ වේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපි සිටිමු!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් . ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්.කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ. SC HK සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, SC HK සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, SC HK සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ SC HK සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් හොංකොං හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් එච්.කේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුව හොංකොං හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ HK | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම SC එච්.කේ.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොං සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. කොං ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. , ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් හොංකොං සමාගම සඳහා මූලික තැන්පතුව | සම්මත වරලත් හොංකොං සමාගම සඳහා බැංකු ගාස්තු | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සම්මත වරලත් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සම්මත වරලත් සමඟ වරලත්, බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම්වල වෙරළබඩ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමට සහ ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා වරලත්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සම්මත වරලත් සඳහා බැංකු ගාස්තු | සම්මත වරලත් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු සම්මත වරලත්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් හොංකොං තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය. දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. සම්මත වරලත් හොංකොං සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් හොංකොං සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සම්මත වරලත් හොංකොං සඳහා බැංකු ගාස්තු | සම්මත වරලත් හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සම්මත වරලත් හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සම්මත වරලත් එච්කේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සමඟ ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් එච්කේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ වෙතින් ගිණුම. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් එච්.කේ සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සම්මත වරලත් HK සඳහා බැංකු ගාස්තු | සම්මත වරලත් HK හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු සම්මත වරලත් එච්.කේ.

හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. හොංකොං, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව හොංකොං හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව හොංකොං සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ හොංකොං ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකු හොංකොං හි තොරතුරු ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් බැංකු හොංකොං තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. , ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව වන හොංකොං ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ හොංකොං ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවෙන් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා වන ගාස්තු, හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න. කොං, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු හොංකොං.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව හොංකොං | සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු හොංකොං | සම්මත වරලත් බැංකුවක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව හොංකොං | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු සම්මත වරලත් බැංකුව හොංකොං

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් බැංකු එච්කේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ ඇතුළු විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්.කේ ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා එච්.කේ.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව HK | සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු HK | සම්මත වරලත් බැංකුවක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව HK | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු සම්මත වරලත් බැංකුව එච්.කේ.

SC HK හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට SC HK හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට SC HK ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, SC HK සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, SC සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. එච්කේ, එස්සී එච්කේ සමඟ බැංකු ගාස්තු. SC HK හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ SC HK හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ SC HK හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ලබා දීම, ඔබට අවශ්‍ය SC HK තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, SC HK ඇතුළු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහ SC HK ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, SC HK හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට SC වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා එච්.කේ. SC HK සඳහා ගාස්තු, SC HK හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, SC HK සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, SC HK සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, SC HK සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

SC HK සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | SC HK සඳහා බැංකු ගාස්තු | SC HK හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු SC HK

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. සීමිත, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගාස්තු.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස සීමිත, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත වරලත් සහිත බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. සම්මත වරලත් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස ආරම්භ කරන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත වරලත් හොංකොං සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයින් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතරට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත වරලත් එච්.කේ සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි එක්ස්පෝට් එකක්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් එච්කේ හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා හොංකොං හි සම්මත වරලත් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවීම, හොංකොං ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, හොංකොං හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව හොංකොං හි අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත වරලත් බැංකු එච්.කේ සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්.කේ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ හෝ ජංගම ගිණුමේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එච්.කේ හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණිකව බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා SC HK සමඟ බැංකු සේවා

SC HK හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව SC HK හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ SC HK හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

SC HK හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ SC HK හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

SC HK හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ද ඇතුළුව SC HK හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ SC HK හි විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. SC HK හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ SC HK හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, SC HK හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, SC HK හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස එස්සී එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, එස්සී එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කරන්න සහ එස්සී එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එස්සී එච්කේ හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං සමාගමේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හොංකොං ලිමිටඩ්