ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය:

 • Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි සමාගම් බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකුව ස්ටැන් හි ගිණුම ඩාර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ රටවල් 105 ක ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සපයනු ලැබේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

1400 XNUMX + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා විදේශිකයන් සඳහා ඩොලර් 700 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1300 ක් සඳහා ඩොලර් 6 ක්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව .

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය

මොරිෂස් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉස්මතු වෙමින් පවතින අතර ප්‍රධාන නැගී එන වෙළඳ කොරිඩෝව අතර උපාය මාර්ගික පිහිටීම තුළින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගනිමින් මහාද්වීපයේ ආයෝජනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සමාගම් සඳහා ආරම්භක ස්ථානයක් සපයයි. මොනෝ-බෝග සීනි ආර්ථිකයේ වර්ධනයේ ප්‍රධාන කුළුණු ලෙස ජාතියට දැන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, සංචාරක, නිෂ්පාදන සහ මූල්‍ය සේවා ඇතුළත් වේ.
ලෝකයේ වඩාත් විවිධාකාර ස්ථානවල වෙළඳපල 160 කට වැඩි ගණනක කම්කරුවන් 85,000 ක 60 වසරක ඉතිහාසයක් ඔවුන් සතුව ඇත. ඒවා ඉන්දියාවේ බොම්බේ සහ ජාතික කොටස් හුවමාරුවල මෙන්ම ලන්ඩන් සහ හොංකොං කොටස් හුවමාරුවල ද සඳහන් වේ.
ආයතනික හා ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ බැංකු, මූල්‍ය, වෙළඳ සහ උපදේශන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ආයතනික හා ආයෝජන බැංකුකරණය විවිධාකාර සේවාවන් සපයයි.
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ ප්‍රමුඛ ආයතනික හා ආයෝජන සන්නාමයක් ලෙස පිහිටා ඇති අතර ඔවුන්ට නිශ්චිත නිෂ්පාදන හා අංශවල විශේෂ ise තාවයක් ඇති අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්ට සහ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයන්ට වෙනස් සේවා මට්ටමක් ලබා දෙයි.
ඔවුන් නැගී එන වෙළඳපල දැනුම, නිර්මාණශීලිත්වය සහ ක්‍රියාශීලී බව පිළිබඳ විශේෂ experts යන් වන අතර සේවාදායකයින් සඳහා ඉහළ effective ලදායී නිෂ්පාදන විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීම හා ව්‍යුහගත කිරීම සඳහා හොඳින් ස්ථානගත වී සිටිති.
සිය වෙරළ තරණය කරන මූල්‍ය හා ආයෝජන බැංකු අවස්ථාවන්ගෙන් කොටසක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් විසින් ප්‍රදේශයේ මධ්‍යයේ මොරිෂස්ගේ කාර්යභාරය සහ ඉන්දියාව / චීනය සහ අප්‍රිකාව අතර මාර්ගයක් ලෙස උපයෝගී කර ගනු ඇත.
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි දේශීය පැමිණීම මගින් පාරිභෝගික සබඳතා වඩාත් සමීප හා විශ්වාසදායක කිරීමටත්, දේශීය වාණිජ හා නියාමන පරිසරයන් පිළිබඳ අවබෝධාත්මක දැනුමක් ලබා ගැනීමටත්, ප්‍රභවයේදී ගනුදෙනු සිදුකිරීමේ හැකියාවටත් හැකියාව ලැබේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් (මොරිෂස්) ලිමිටඩ් සිය සේවාවන් තුළ ප්‍රධාන කුසලතා, අත්‍යවශ්‍ය දේශීය කුසලතා පදනමට අමතරව, අපගේ සේවාදායකයින්ට විදේශීය බැංකුවල ඉහළම මට්ටමේ සහයෝගය භුක්ති විඳීමට වග බලා ගනී.
බැංකුවේ මූලාරම්භය 1862 හා සම්බන්ධ කළ හැකිය. මුලින් බ්‍රිතාන්‍ය අප්‍රිකාවේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව නමින් ප්‍රකට අප්‍රිකානු දේශපාලන ician ජෝන් පැටර්සන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් ලන්ඩනයේ බැංකුවක් ආරම්භ කළහ. 1863 දී බැංකුව දකුණු අප්‍රිකාවේ පෝර්ට් එලිසබෙත් හි මෙහෙයුම් ආරම්භ කළ අතර විවෘත වූ විගසම එය පෝර්ට් එලිසබෙත් කොමර්ෂල් බැංකුව, කොල්ස්බර්ග් බැංකුව, බ්‍රිතාන්‍යයේ කෆ්රරියන් බැංකුව සහ ෆොරෙස්මිත් බැංකුව ඇතුළු තවත් බොහෝ බැංකු සමඟ ඒකාබද්ධ විය. ඇමේසන් වෙබ් සේවා වෙත සිය ක්‍රියාකාරකම් ගෙන ගිය 2019 මාර්තු මාසයේදී ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව අප්‍රිකාවේ පළමු බැංකුව බවට පත්විය.
ශාඛා 91 ක් සහ කාර්ය මණ්ඩලය 1200 ක් අඩු කිරීම 2019 මාර්තු මාසයේදී බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ස්වයං සේවා නාලිකා වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වන නිසාත්, ශාඛා ජාලයක් එතරම් අදාළ නොවන නිසාත් මෙම තීරණය ගනු ලැබීය.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා විකල්ප නම්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ද හැඳින්වේ.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
 • සම්මත වරලත් මොරිෂස්
 • සම්මත වරලත් බැංකුව මොරිෂස්
 • මොරිෂස් සම්මත වරලත්
 • මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුව
 • සම්මත බැංකුව මොරිෂස්
 • මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව
 • මොරිෂස් බැංකුව
 • SB

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ආරම්භක සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකුව මොරිෂස්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් අප ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු මොරිෂස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, හොඳම බැංකුව ගිණුම් ඔප මොරිෂස් බැංකුව සඳහා නිං සේවා, මොරිෂස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එස්බී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්බී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම එස්බී සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එස්බී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ලෙස හැඳින්වෙන අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහාය වේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු තොරතුරු

බැංකුවේ නම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි දේශීය නම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වාසස්ථානය
මුරුසිය
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ආරම්භ කරන ලදී
2001
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි නීතිමය ලිපිනය
9 වන මට්ටම, කුළුණ ඒ 1 සයිබර්සිටි ඊබීන්, මොරිෂස්
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍ය නොවේ)
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
0
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
Monthly 50,000 මාසික ශේෂය
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
7 - 14 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ කණ්ඩායම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙත ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීම සකස් කරමු.

රටවල් 105 ක ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම , ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජංගම ගිණුම, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහා සේවා සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමද, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ලෙසද හැඳින්වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ සමඟම, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු. මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 ක්.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට එය විවෘත වේ. ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙතින් එක්කෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙතින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සම්බන්ධතා මුදලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අපි සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරන නිසා, සියල්ලන්ටම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට නිතරම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් සේවා හේතුවෙන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් සහ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළු ස්ථාන 105 ක් තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ආරම්භක සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බැංකු ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මවු සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් රිටියස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, මොරිෂස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එස්බී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්බී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එස්බී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එස්බී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

 • අද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  $ 700
  $1300
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  $ 600
  $1100
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් බෙදා හැරීම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

මොරිෂස් ලිපිනය සඳහා + $ 25
මොරිෂස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

මොරිෂස් සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
මොරිෂස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. Standard ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි සමාගම් සඳහා සම්පූර්ණ අපෝස්තලික සමාගම් ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ලැබෙනු ඇත. අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළහොත් ප්‍රමාද වේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම මොරිෂස් | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සම්මත බැංකු මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | මොරිෂස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම මොරිෂස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | එස්බී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා එස්.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සම්මත බැංකු මොරිෂස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | මොරිෂස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | මොරිෂස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | SB හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා එස්.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන් මේකර්ස් හි සිටින අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් ද අපි සපයන්නෙමු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ඇතුළු. අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි අද මොරිෂස් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණයෙන් ”, අපි“ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ 110 කට වැඩි ගණනක ඇති අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙත යවමු.

  • අපි පසුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අවම ශේෂයක් ඇතුළත් නොවේ. හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලු වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ යනාදිය වැනි) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එනිසා අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී සම්මත සඳහා සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. බැංකු මොරිෂස් සමාගම; නමුත් ඒ සමඟම, අපට ඕනෑම වේලාවක ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් සහතික කිරීම බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම සනාථ කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් (අධ්‍යක්ෂවරුන්) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී.

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි Trade ෂධ වෙළඳාම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති තනි පුද්ගලයන්ට ලබා දී නොමැත. තනි බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම, යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ නියෝජිත ආයතන සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා සපයනු නොලැබේ ආයතනික බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා වන ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් අප භාර නොගනී. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ සෘජුවම මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා වන ආයතනික ගිණුම වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලතල සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම විසින් වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආරම්භ කරන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. එය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන ජංගම බැංකු ගිණුම් හෝ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම. බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ්, මේවා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එස්බී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්බී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එස්බී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එස්බී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් මොරිෂස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ මොරිෂස් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත බැංකුවේ මොරිෂස් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා, අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. සීමිත, මෙම සේවාවන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 ක ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එස්බී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්බී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එස්බී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එස්බී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් මොරිෂස් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ මොරිෂස් | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත බැංකුවේ මොරිෂස් | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ලද ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. එය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් හෝ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් හරහා මාර්ගගතව විවෘත වන අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ලෙසද හැඳින්වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර අපි සිටිමු!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. මොරිෂස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, මොරිෂස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, මොරිෂස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ මොරිෂස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එස්බී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්බී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එස්බී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එස්බී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් මොරිෂස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත වරලත් බැංකුවේ මොරිෂස් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සම්මත බැංකුවේ මොරිෂස් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මොරිෂස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලා සිටින්න


ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව මොරිෂස් සමාගම | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු මොරිෂස් ලිමිටඩ් | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සම්මත වරලත් මොරිෂස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සමඟ ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් මොරිෂස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් වෙතින් ගිණුම. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් මොරිෂස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සම්මත වරලත් මොරිෂස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | සම්මත වරලත් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සම්මත වරලත් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත වරලත් බැංකු මොරිෂස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය. දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා මොරිෂස්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා මුලික තැන්පතුව මොරිෂස් | සම්මත වරලත් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු මොරිෂස් | සම්මත වරලත් බැංකුවක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු සම්මත වරලත් බැංකුව මොරිෂස්

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ ගිණුම, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ බැංකු ගාස්තු. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අපි හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් ගිණුම. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා ගාස්තු, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් සඳහා බැංකු ගාස්තු .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

මොරිෂස් සම්මත වරලත් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් සඳහා බැංකු ගාස්තු | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | මොරිෂස් ප්‍රමිතිගත වරලත් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය. දැනුවත් තීරණයක්.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ගාස්තු, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සම්මත බැංකු මොරිෂස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ ගිණුම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සම්මත බැංකු මොරිෂස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සම්මත බැංකු මොරිෂස් වෙතින් ගිණුම. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සම්මත බැංකු මොරිෂස් සඳහා මූලික තැන්පතුව | සම්මත බැංකු මොරිෂස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | සම්මත බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු සම්මත බැංකු මොරිෂස්

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ගිණුම, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ගිණුම. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ගාස්තු, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට මොරිෂස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, මොරිෂස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, මොරිෂස් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බැංකුව, මොරිෂස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. මොරිෂස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ මොරිෂස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන මොරිෂස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය මොරිෂස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

මොරිෂස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ මොරිෂස් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලයේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා වන අතර මොරිෂස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට මොරිෂස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. මොරිෂස් බැංකුවේ ගාස්තු, මොරිෂස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, මොරිෂස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, මොරිෂස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, මොරිෂස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

මොරිෂස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | මොරිෂස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | මොරිෂස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

එස්බී හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එස්බී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට එස්බී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එස්බී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, එස්බී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. එස්.බී. එස්බී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ එස්බී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන එස්බී සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එස්බී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එස්බී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, එස්බී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ඔබේ සමාගම සඳහා එස්බී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා. එස්බී සඳහා ගාස්තු, එස්බී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එස්බී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එස්බී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එස්බී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එස්.බී. සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | එස්බී සඳහා බැංකු ගාස්තු | එස්බී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු එස්.බී.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ගාස්තු, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සඳහා.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණිකව බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත වරලත් මොරිෂස් සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් මොරිෂස් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත වරලත් බැංකු මොරිෂස් සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

මොරිෂස් හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

මොරිෂස් හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙයට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පිහිටුවීම මොරිෂස් හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් සමඟ බැංකු සේවා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා වරලත්

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම සැකසීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වරලත් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පිහිටුවීම මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණිකව බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සම්මත බැංකු මොරිෂස් සමඟ බැංකු සේවා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකු මොරිෂස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ මොරිෂස් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා මොරිෂස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බැංකුවේ විදේශිකයෙක්, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා මොරිෂස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

මොරිෂස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

මොරිෂස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ද ඇතුළත් මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. මොරිෂස් බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ මොරිෂස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම ලියාපදිංචි කිරීම මොරිෂස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා එස්.බී. සමඟ බැංකු සේවා

එස්බී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව එස්බී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එස්බී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

එස්බී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එස්බී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, එස්බී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එස්බී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එස්බී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම එස්බී හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ එස්බී හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එස්බී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එස්බී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, එස්බී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න එස්බී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, එස්බී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කරන්න සහ එස්බී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එස්බී හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ස්ටෑන්ඩර්ඩ් බෑන්ක් මොරිෂස් ලිමිටඩ්