ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

Payop හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) - Payop හි විවෘත බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ඔබ Payop හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන්නේ නම් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ Payop හි පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ඔබ නිවැරදි ස්ථානයේ සිටී:

 • Pay Payop හි බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) Payop හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • Pora ආයතනික ගිණුම්, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • අක්වෙරළ ගිණුම්, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • Accounts ව්‍යාපාරික ගිණුම්, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • Accounts පුද්ගලික ගිණුම්, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • ● USD බැංකු ගිණුම්, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීම, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • Pay Payop හි අක්වෙරළ සංස්ථා ගිණුම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, ෆින්ටෙක් බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අපි Payop හි බැංකුකරණය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහයෝගය ලබා දෙන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop හි බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - Gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි ආයතනික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි ව්‍යාපාර ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි ගිණුම පරීක්ෂා කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි පුද්ගලික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර ), Payop හි බහු-මුදල් ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි සමාගම් ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි නිදහස් සේවාදායක ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක) ප්‍රතිපෝෂණය), Payop හි ෆින්ටෙක් බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), USD බැංකු ගිණුම තුළPayop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop හි අක්වෙරළ ආයතනික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි අක්වෙරළ ව්‍යාපාර ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි අක්වෙරළ පුද්ගලික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), අක්වෙරළ බහු Payop හි මුදල් ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි අක්වෙරළ USD බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි Payop හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ Payop හි අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ රටවල් 105 ක Payop හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) Payop හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් විසින් සපයනු ලබන Payop හි ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය).

Payop සඳහා බැංකු සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ද තිබේ.

Payop සමඟ ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

සැඟවුනු ගාස්තු සහිතව Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

+ සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

Payop හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

ගෙවීම් සඳහා කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා.

Payop හි ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

Payop (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ රටවල් 105 සඳහා ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

Payop හි බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ සාර්ථක බැංකුකරණ අත්දැකීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන්.

හැඳින්වීම - Payop සමඟ බැංකුකරණය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

සේවාදායකයින්ගේ negativeණාත්මක ප්‍රතිචාර හේතුවෙන් අපි PAYOP සඳහා සේවා සැපයීම නැවැත්තුවා. අපි තවදුරටත් ගෙවීම් OP සඳහා නිර්දේශ කිරීම හෝ සේවා සැපයීම නොකරමු. PAYOP වෙතින් සේවා සඳහා කරුණාකර ප්‍රවේශමෙන් ඉදිරියට යන්න!

PayOp විසින් සියළුම ගනුදෙනු සහ ගෙවීම් ක්‍රම තත්‍ය කාලීන තොරතුරු සපයයි. පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි පරිශීලක අතුරුමුහුණත මඟින් වඩාත් ජනප්‍රිය ගොනු ආකෘති වෙත අපනයනය කළ හැකි පුද්ගලික වාර්තා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් සැකසීමට උපකාරී වේ.

ගෙවීම් කටයුතු කිරීම

ඔබට ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය කාඩ්පත් ගෙවීමේ දොරටුවක් ලබා දීමට අමතරව, ගෙවීම් සැකසීම සඳහා ගෝලීය වශයෙන් ජනප්‍රිය ගෙවීම් ක්‍රම 300 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔවුන් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

PayOp හි API මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ ගෙවීම් සහිත වෙළෙන්දන් සඳහා සම්පූර්ණ ගෙවීම් විසඳුමක් සැපයීම.

බහු ගෙවීම් ක්‍රම සඳහා සහාය: ජාත්‍යන්තර කාඩ්පත්, දේශීය කාඩ්පත්, බැංකු මාරුවීම්, අන්තර්ජාල බැංකුකරණය, ඊ වොලට්, මුදල්, පෙරගෙවුම් සහ ජංගම දුරකථන ක්‍රියාකරුවන්.

 • PCI-DSS මට්ටම 1 අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම
 • බහු මුදල් සැකසුම්
 • දේශීය කාඩ්පත් ලබා ගැනීම
 • විකල්ප ගෙවීම්
 • රටවල් 300 ක ගෙවීම් ක්‍රම 170 කට අධික ප්‍රමාණයක්

විශාල ගෙවීම්

ලොව පුරා සිටින සේවකයින්, ගනුදෙනුකරුවන්, අනුබද්ධයන්, හවුල්කරුවන් සහ විකුණුම් නියෝජිතයින්ට ඔවුන්ගේ මුදල් ආපසු ගැනීම් හරහා ඔබ ගෙවීම් ස්වයංක්‍රීය කරනු ඇත. බොත්තම් ක්ලික් කිහිපයක් පමණක් භාවිතා කරමින් එකවර සිය ගණනක් මිලදී ගැනීම් කරන්න.

වීසා / මාස්ටර් කාඩ්, සීපා, පේපෑල්, QIWI, වෙබ්මෝනි සහ බැංකු හුවමාරුව මත ඔවුන්ගේ පද්ධතිය (SWIFT හුවමාරුව) භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට විශාල වශයෙන් මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය.

 • බහු අනුකලනයන් සඳහා මොඩියුලර් පද්ධති සැකැස්ම
 • අතින් සිදුකරන විශාල ගෙවීම් දෝෂ ඉවත් කරන්න
 • ගෙවීම් සැකසුම් උපරිම කරන්න

PayOp සේවාදායකයින්ට ඉක්මණින් සම්බන්ධ වීමට, නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් අන්තර්ජාලය හරහා විකිණීම ආරම්භ කිරීමට, දේශසීමා හරහා පහසුවෙන් සහ පහසුවෙන් ගෙවීම් ලබා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.

PayOp භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය:

 • වේගවත් සත්‍යාපන ක්‍රියාවලිය (ව්‍යාපාරික දිනය 1 දක්වා);
 • කුඩා ව්‍යාපාර සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඇති කැමැත්ත; -
 • ඔවුන්ගේ සේවාදායකයින් සිටින ස්ථානය වැදගත් නැත. ඕනෑම රටක පදිංචිකරුවන් සමඟ (අනුමත රටවල් හැර) සහයෝගිතාවය කළ හැකිය;
 • වෙළඳපොළට පහළින් ගෙවීම් සැකසීම සහ මුදල් ආපසු ගැනීමේ ගාස්තු.

අපගේ ඒකාබද්ධ පරිශීලක අතුරුමුහුණත ගෙවීම් සැකසීම පහසු සහ සුවපහසු කරයි:

 • ඕනෑම රටවල් 195 කින් (අනුමත රටවල් හැර - එනම් ඉරානය, සුඩානය, උතුරු කොරියාව, සිරියාව, කියුබාව) ගෙවීම් භාර ගත හැකිය;
 • ඔවුන් සමඟ වැඩ කිරීමට ප්‍රධාන ගෙවීම් උපකරණ සපයයි:

- අන්තර්ජාල බැංකුකරණය;

- බැංකු මාරු කිරීම;

- ඊ වොලට් (විකල්ප ගෙවීම් ක්‍රම);

- දේශීය කාඩ්පත්;

- පෙරගෙවුම්;

- ජංගම ගෙවීම්;

- ජාත්‍යන්තර කාඩ්පත්;

- මුදල්.

 • වීසා, මාස්ටර්කාඩ්, ස්ක්‍රිල්, යුනියන්පේ, ඇලිපේ, වෙබ්මෝනි, QIWI වැනි විවිධාකාර ජනප්‍රිය ගෙවීම් ක්‍රම (150 ට වැඩි) ඔවුන් ඉදිරිපත් කරයි;
 • ඔවුන්ගේ සේවාදායකයින්ට ලෝක ෆියට් මුදල් 280 ක් සමඟ වැඩ කිරීමට හැකියාව ඇත;
 • ඔබගේ සියලු මාර්ගගත ගෙවීම් එක් බහු මුදල් ගිණුමක ඒකාබද්ධ කිරීම සහ එක් ගෙවීම් පද්ධතියක් තුළ ඇති ඕනෑම මුදල් වර්ගයක් ඕනෑම රටක ඕනෑම ගිණුමකට ආපසු ගැනීම පහසුය;
 • ඔවුන් තත්‍ය කාලීන මුදල් හුවමාරුව සපයයි;
 •  සබැඳියක් එවීමෙන් වෙබ් අඩවියක් නොමැතිව ගෙවීම් ලැබීමට ඔබට ඉන්වොයිසි භාවිතා කළ හැකිය

Payop සඳහා විකල්ප නම් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ද හැඳින්වෙන අතර එය හැඳින්වෙන්නේ:

 • Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
 • ගෙවීම්
 • පයොප් බැංකුව
 • Payop වෙළඳ සේවා
 • Payop.com

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) වෙබ් අඩවිය.

Payop සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය), හොඳම බැංකුව Payop සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Pay op සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Pay op සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, Pay op සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Pay op සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම Payop බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, Payop බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, Payop බැංකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Payop බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Payop වෙළෙඳ සේවා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ දැන්වීම Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා වීසර්, Payop.com සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop.com සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop.com සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Payop.com සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

Payop හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි පුද්ගලික ගිණුමක් විවෘත කරන්න (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), ලෙසද හැඳින්වෙන්නේ, Payop හි බහු මුදල් ගිණුමක් විවෘත කරන්න (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), හෝ විවෘත කරන්න Payop හි ආයතනික ගිණුමක් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි ව්‍යාපාරික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම Payop හි ව්‍යාපාර සඳහා සහය දක්වයි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය) Payop හි අක්වෙරළ ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

බැංකු සඳහා ගෙවීම් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) විස්තර

බැංකුවේ නම
Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ස්ථාපිත කරන ලද්දේ
Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හි වෙබ් අඩවිය
Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ගේ නීති ලිපිනය
සිංගප්පූරුව

බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සඳහා උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම Payop හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ රටවල් 105 ක සේවාදායකයින්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා දේ.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

Payop හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

ලේඛගතකිරීම

Payop සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයම Payop සමඟ ඉදිරිපත් කරන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), අපි Payop සමඟ ආයතනික ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ).

Payop සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ රටවල් 105 ක බැංකු.

අපි Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ රටවල් 105 ක, Payop සමඟ ආයතනික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා අපි සම්පුර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ප්‍රතිපෝෂණය), පයොප් සමඟ සමාගම් ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), පයොප් සමඟ ව්‍යාපාරික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), ගෙවීම් සහිත USD ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), අපි Payop හි අක්වෙරළ බැංකු සඳහා සේවා ද ලබා දෙන්නෙමු (සේවා Payop සමඟ අක්වෙරළ ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - Feණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය), ජාත්‍යන්තර බැංකුව ඇතුළුව අත්හිටුවන ලදි - gණාත්මක ප්‍රතිචාර). Payop සමඟ ගිණුම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), ඒ සමඟම, අපි සෑම කෙනෙකුටම ලබා දෙන්නෙමු Payop සමඟ sonal ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ රටවල් 105 ක්.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

Payop සඳහා සුදුසුකම් පරීක්‍ෂා කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

අපි Payop හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා ඇයි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

Payop හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගත් විට (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ Payop වෙතින් අක්වෙරළ ගිණුමක් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) විවෘත කිරීමත් සමඟම ආයතනික ගිණුම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික ගිණුම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර), හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop වෙතින් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) එක්කෝ Payop වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික ගිණුමක් විවෘත කිරීමට (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික ගිණුම Payop වෙතින් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) Payop හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා Payop හි (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) අවංකභාවය, වේගය සහ සහයෝගය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) “මුදල් උපයන නිසා මුදල් වලට වඩා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වැදගත් ය” සබඳතා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරන අතර, අපි සැමෝම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛයන් වන අතර, එම නිසා අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසාම අපි නිතරම පුන පුනා සේවාදායකයින් හා යොමු කිරීම් ලබා ගන්නා අතර අපගේ සේවාවන් හවුල්කරුවන් වශයෙන් ගැනීමෙන් පසු බොහෝ ගනුදෙනුකරුවන් අප හා එක් වේ අපේ යටතේ හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

Payop හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා අපි වෙළඳපොලේ ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, Payop හි පළමු සමාගම් තෝරා ගැනීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ ලොව පුරා බහුජාතික ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා Payop හි ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා (සේවා අත්හිටුවීම) - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණ) Payop හි අපගේ කාර්‍යක්‍ෂමතාවය සහ අඩු මිල සේවාවන් හේතුවෙන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

Payop සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිචාර), ලාභම බැංකුව Payop සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Pay op සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, Pay op සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, Pay op සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Pay op සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම Payop බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop Bank සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop බැංකු සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Payop බැංකු සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Payop වෙළඳ සේවා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ නියෝජිතයන් Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා, ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශක Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, Payop.com සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, Payop.com සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, Payop.com සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop.com සඳහා උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

Payop හි ආයතනික ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තුව (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ පුද්ගලික ගිණුම

 • Payop හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  Payop සඳහා පැකේජ ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • Payop හි පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) අදම!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  Payop සඳහා පැකේජ ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

Payop හි ක්‍ෂණික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

මූලික
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික
Payop හි විද්‍යුත් බෙදා හැරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) ලියකියවිලි
Payop හි විද්‍යුත් බෙදා හැරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) ලියකියවිලි

වියාචනය සහ සටහන: 

ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත ගිණුමක්
Payop සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි ව්‍යාපාර ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Pay Payop හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ උත්සාහයන් 5

Payop හි පුද්ගලික ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි පුද්ගලික ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ උත්සාහයන් 5

*සටහන: Payop වෙතින් සාර්ථක අනුමැතියක් ලැබීමෙන් පසු එකවර EMI බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ගිණුම් අයදුම්පත සැකසිය යුතුය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), පැකේජය සම්පුර්ණ යැයි සලකා බැලිය යුතුය, අපි බැංකු ගිණුම 1 ක් විවෘත කිරීමට පමණක් සහාය වන්නෙමු.

විස්තර

Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ EMI බැංකු / ෆින්ටෙක් බැංකු සඳහා අපගේ ගිණුම විවෘත කිරීමේ ගාස්තු වලට ඇතුළත් වන්නේ:

 1. Payop හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ / හෝ Payop හි පුද්ගලික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Final අවසන් අනුමැතිය සඳහා සියළුම ලිපි ලේඛන Payop වෙත යොමු කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).
 5. Pay බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ තහවුරු වන තුරු Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සමඟ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා වූ අපගේ ගිණුම් සේවා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) කණ්ඩායමේ එකඟතාවයෙන් අවසන් වූ පසු සලකා බැලිය යුතුය, ඉන්පසු සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

Payop සමඟ පෙර අනුමැතිය ලබා ගැනීමට (සේවා අත්හිටුවා ඇත-gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ඔබ ලබා දුන් සම්පුර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි Payop හි නිලධාරින්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීම් කර (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හිදී ඔබේ ගිණුම විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා පූර්ව අනුමැතිය අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් ලබා දෙනු ලැබුවහොත් හෝ හෙළිදරව් නොකළහොත් Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) ප්‍රමාද වනු ඇත.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

Payop සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර එය සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්?

Payop හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ඔබේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.

Payop හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | Payop හි ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | Pay op හි ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික ගිණුම් ඔන්ලයින් ගෙවීම ඔප් | Payop බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීම | Payop බැංකුවේ මාර්ගගතව ආයතනික ගිණුම විවෘත කිරීම | Payop වෙළඳ සේවාවන්හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | Payop වෙළඳ සේවාවන්හි මාර්ගගතව ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | Payop.com හි ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීම | Payop.com හි මාර්ගගතව ආයතනික ගිණුම විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

Payop හි පුද්ගලික ගිණුමක් විවෘත කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.

Payop හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | Payop හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | Pay op | හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම පුද්ගලික ඔන්ලයින් පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම ගෙවීම තුළ | Payop බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම | Payop බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුම මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | Payop වෙළඳ සේවාවන්හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම | Payop වෙළෙන්දන්ගේ සේවාවන් තුළින් පුද්ගලික ගිණුම මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | Payop.com හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම | Payop.com හි මාර්ගගතව පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

Payop හි ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

 • Payop හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ අපගේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

  Payop හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන ගණනක් සාදන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), අපි අක්වෙරළ 75 ක් සඳහා වූ අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු සහ බැංකු සේවා විවෘත කිරීමේ සේවා සහ 109 අධිකරණ බල ප්‍රදේශයන් තුළ එක් සේවා සපයන්නෙකු වත් නොමැත. Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) ඇතුළුව ලෝකය පිරිනමයි. අපි Payop හි ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා වූ බැංකු විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), අපි අද සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් 1 ක් වන අතර ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන බව පැවසීම නිවැරදි ය. අපගේ "පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්", අපි "Payop සඳහා හොඳම ආයතනික සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)" ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ලබා දෙන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ගෙවීම් සඳහා සේවා සපයන්නන් (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිචාර) සඳහා එක් නැවතුම් සපයන්නෙමු!

  Payop සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) ඔබ සඳහා ඇත.

  "ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බලතල 110 කට වැඩි ගණනක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ බැංකු සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ අපි ඉතා ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවක් සහ ඇසුරක් පෝෂණය කර ඇත්තෙමු."

  Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • Payop සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • අත්සන් කිරීම සඳහා ආයතනික ගිණුමක් හෝ පුද්ගලික ගිණුමක් සඳහා බැංකු අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සහ Payop සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ).

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය Payop වෙත යවමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තුරු සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තුරු අපි Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හි ගිණුම විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරන්නෙමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) Payop සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ/හෝ බැංකු ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ Payop සඳහා මූලික තැන්පතුව (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), ගෙවීම් සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය), ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) හෝ Payop සඳහා අවම ශේෂය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) හෝ වෙනත් ඕනෑම ගාස්තුවක්.

  • Payop සඳහා බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා වන අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) වෘත්තීය බලපත්‍ර හා නියාමනය ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා පමණක් සඳහන් වේ (දේපල සමාගම්, වෙළඳාම, රඳවා තබා ගැනීම, සේවා හෝ යනාදිය) . ඔබේ සමාගම යම් ආකාරයකින් තුන්වන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්ව, කොටස්, ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කර ඇති වෙනත් ඕනෑම සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කරන්නේ නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • PayOP හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් භාර ගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා පිරවූ බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු (COUNTRY) බැංකු සිය අභිමතය පරිදි හිමිකම් ලබයි (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), එම නිසා අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී මුළු ගිණුම හරහාම ඔබට මඟ පෙන්වන්නෙමු Payop සඳහා විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර); නමුත් ඒ සමඟම, අපට Payop හි ඕනෑම අවස්ථාවක සහතික කිරීමේ ගිණුමක් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ පයොප් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි හේතුවෙන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන් සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට අපට සහාය වීමට නොහැකි වනු ඇත, කරුණාකර බලන්න FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • ඉහත සඳහන් ආයතනික බැංකු සේවා සහ පෞද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි, ජාතිකත්වය, පදිංචි තත්ත්වය, නෛතික ව්‍යුහය සහ Payop සඳහා බැංකුකරණය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.

  • මේවා Payop සඳහා මූලික බැංකු සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ විවිධ ජාතීන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.

  • පයොප් සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකිය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ අතිරේක පිරිවැය සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • Payop හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

  Payop හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල කළ සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • Payop හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සඳහා සංදේශ සහ සංගම් වල ලිපි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • Payop සමඟ USD බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්ගේ, කොටස් හිමියන්ගේ (අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සහ ලේකම්ගේ (අදාළ නම්) Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ ව්‍යාපාර ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත සඳහන් ලියකියවිලි ලබා දෙන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ Payop සමඟ USD බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර). විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත Payop සමඟ ෆින්ටෙක් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත Payop සමඟ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත Payop සමඟ ව්‍යාපාර ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන Payop හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සමන්විත:

  • Payop හි ව්‍යාපාර ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථානුකූල ලියවිලිවල පිටපතක් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි, ආදිය) (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop හි ඇ.ඩො.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • Payop හි ෆින්ටෙක් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්ව සහතිකයක් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • කෙසේ වෙතත්, Payop හි බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලියකියවිලි (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවන අතර, අධිකරණ බලතල කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්‍තන අවශ්‍ය හෝ අනෙක් අතට.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • Payop හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි බැංකු ගිණුම සුරැකීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

  Payop හි පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අවශ්‍යතා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  සටහන* මෙය Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහිත තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බල සීමාවන්ට සහ විවිධ ජාතීන්ට වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර):

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ Payop හි පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර). විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත Payop හි බහු මුදල් ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත Payop හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සුරැකීම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත Payop හි තනි බැංකු ගිණුම සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • Payop හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

  සටහන* මුදල් විශුද්ධිකරණයට, Payop හි මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට Payop (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) අපගේ සමාගම මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි එවැනි සේවා වලට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති Payop හි අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර (කාණ්ඩ) වලට Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  • Payop සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) කිරීමට කැමති වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට බෙදාහරින්නන් හෝ සපයන්නන් ලබා නොදේ. Payop සමඟ බැංකුකරණය (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ කාර්‍ය ඔත්තු බැලීම සඳහා කාර්මික ඔත්තු බැලීම හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා තාක්ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ සපයනු නොලැබේ. ආයතනික බැංකුකරණය Payop සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) නීතියට යටත් කර ඇති ඕනෑම නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (අය) සඳහා ලබා නොදේ තනි බැංකුකරණය Payop සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට හෝ කිරීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය Payop සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ලබා නොදේ. අක්වෙරළ බැංකුකරණය භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සමඟ අක්වෙරළ බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා ෆින්ටෙක් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ෆින්ටෙක් බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන්ට හිංසා කිරීම හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සහ භාවිතය සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සමඟ ෆින්ටෙක් බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • ගෙවීම් ආයතනයට ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) දරුකමට හදා ගැනීමේ ආයතන සඳහා ලබා දී නොමැත, ඒ වෙනුවට අන්‍දේශික දෙමාපිය ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට අවශ්‍ය මානව හිමිකම් අයුතු ලෙස භාවිතා කිරීම සමාගමේ බැංකුකරණය Payop සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා වූ ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ආගමික වතාවත් සඳහා හා ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා සිදු නොවේ ආයතනික බැංකුකරණය Payop සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගෙන භාවිතා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් සඳහා පයොප් සඳහා වූ බැංකු බැංකු සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ලබා නොදේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවි කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා පයොප් සඳහා වූ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  • Payop සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. පුද්ගලික බැංකුකරණය Payop සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) drugෂධ උපකරණ හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම තනි බැංකු සේවා Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර), ඒ සමඟම එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා Payop හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා වන කිසියම් මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ). වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නන් හට බැංකු සම්බන්ධතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) බැංකු ගිණුම හෝ සපයනු ලබන වෙනත් බැංකු සේවා Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර). "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා Payop වෙත සංස්ථා ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ Payop නැව්ගත කිරීම අවශ්‍ය නොවේ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තය සඳහා සියළුම ලියකියවිලි යොමු කර ඇත්තේ Payop විසිනි (සේවා අත්හිටුවන ලදි - gණාත්මකයි) ප්‍රතිපෝෂණ) Payop විසින් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අනුමැතිය මත සේවාලාභියා විසින් නම් කරන ලද විද්‍යුත් තැපැල් හැඳුනුම්පත වෙත කණ්ඩායම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය).

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් මුදල් ගෙවන්නන් සෘජුවම Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ Payop සඳහා වූ සංගමය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය), Payop සඳහා බැංකු ගණකාධිකාරීවරුන් ( සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර), Payop සඳහා බැංකු උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) Payop හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයයි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

Payop හි පුද්ගලික බදු ගෙවන්නන් සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතන සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ අපි ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරන්නෙමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික ගිණුම විවෘත කරන්න Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), ලෙසද හැඳින්වෙන්නේ, ව්‍යාපාර ගිණුම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සහ රටවල් 109.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

Payop හි වෙනත් එකතු කළ සේවා

Payop හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

Payop සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) ඇතුළුව බැංකුකරණය හැර අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්‍ෂණ, ආගමන හා මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

Payop සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ බැංකු 472 ක් සමඟ ජාත්‍යන්තර පළපුරුද්ද

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක ෆින්ටෙක් ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීම, Payop හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) Payop හි Fintech ගෙවීම් ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ ක්‍රිප්ටෝ වේවා.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුම් පයොප් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සමඟ වොයිප් විසඳුම.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්න, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට අපට උදවු කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ලටම එක් මානව සම්පත් විසඳුම් ලබා දෙන්න, Payop සඳහා වන අපගේ ෆින්ටෙක් බැංකු කණ්ඩායමට (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී, Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ව්‍යාපාර බැංකු.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඅක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලතල සඳහා Payop හි ආයතනික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, Payop හි ආයතනික ගිණුම සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

Payop හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය වෙමු ..

සූදානම් කළ සමාගමකි

Payop හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හැරුණු විට (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්රය

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය , අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, Payop හි බැංකු කටයුතු සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

Payop හි ආයතනික ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හැර අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ -වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, APP, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර එහි අරමුණ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම් සඳහා ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීමයි.

ව්‍යාපෘති අවසන්

6000 +

ඔබේ ආයතනික ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියළු සහයෝගය.

Payop හි ගිණුම් ආරම්භ කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි ආයතනික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි ව්‍යාපාර ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික සේවාදායකයින් සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop හි විවෘත වන ආයතනික ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), එසේම හඳුන්වන්නේ, Payop හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන USD බැංකු ගිණුම් (සේවා අත්හිටුවීම) - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ Payop හි විවෘත වන ව්‍යාපාරික ගිණුම් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), මේවා Payop සඳහා වූ විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය).

Payop සඳහා හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපව සැලකේ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් සමඟින්, සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දේ!

Payop සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකවරුන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර). එසේම Pay op සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Pay op සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Pay op සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Pay op සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop වෙළඳ සේවා සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop.com සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop.com සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop.com සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop.com සඳහා ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | දැරිය හැකි මිලකට බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Pay op | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop වෙළඳ සේවා වල | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop.com හි

දැන් ඇණවුම් කරන්න

Payop හි බහු මුදල් ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි පුද්ගලික ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop හි විවෘත වන බැංකු ගිණුම් ඉතිරි කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - Gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ පුද්ගලික ගිණුම් Payop හි විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), මෙම සේවාවන් අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම් වල කොටසක් ලෙස ගෙවනු ලැබේ Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය).

අධිකරණ බල 109 ක Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) සමඟ අතිමහත් බැංකු ජාලයක් අප සතුව ඇත.

Payop සඳහා පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණ) සහ පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ). එසේම Pay op සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Pay op සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Pay op සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Pay op සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop බැංකුව සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, Payop බැංකුව සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop බැංකුව සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop බැංකුව සඳහා පුද්ගලික ගිණුම විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop වෙළඳ සේවා සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop.com සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop.com සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop.com සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop.com සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Pay op | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop වෙළඳ සේවා වල | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop.com හි

දැන් ඇණවුම් කරන්න

Payop හි අක්වෙරළ ගිණුම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණය ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි විවෘත කරන ලද අක්වෙරළ ගිණුම් ලෙසද හැඳින්වෙන Payop හි විවෘත කෙරෙන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ). (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) හෝ Payop හි ව්‍යාපාරික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop සඳහා වූ අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ EMI විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සඳහා අපි හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර වෙමු!

Payop සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සඳහා Payop (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර). එසේම ගෙවිය යුතු දේ සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, ගෙවිය යුතු දේ සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ගෙවීම් සඳහා ඕෆ්ෂෝර් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකවරුන් සහ ගෙවීම් සඳහා ඕෆ්ෂෝර් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, Payop බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop වෙළඳ සේවාවන් සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. Payop.com සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන්, Payop.com සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, Payop.com සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ Payop.com සඳහා අක්වෙරළ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop හි (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Pay op | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop වෙළඳ සේවා වල | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම Payop.com හි

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය Payop සඳහා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි ඔබේ ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනයක් ඉල්ලන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)


Payop හි ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

ඔබට Payop හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), එවිට Payop (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ගිණුම සඳහා මූලික තැන්පතුව සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු අපගේ ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ලබා දෙනු ඇත. Payop සමඟ විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop සමඟ බැංකු ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය). Payop හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) Payop හි බැංකු සමාගම් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) සහ Payop හි අක්වෙරළ සමාගම් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), ඔබට අවශ්‍ය ගෙවීම් ලබා දෙනු ඇත (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) තොරතුරු, එමඟින් ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, Payop හි අපගේ විශාල සේවාදායකයින් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය (සේවා අත්හිටුවීම - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වා දෙන්නා ලෙසත්, Payop හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ ඔබට අප ආයතනය හරහා Payop (අක්‍ෂිත සේවා - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ ගිණුමක් අවශ්‍ය නම්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

Payop සඳහා මූලික තැන්පතුව (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | ගෙවීම් සඳහා බැංකු ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | Payop හි විවෘත කිරීම සඳහා වූ අවම තැන්පතුව (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | විවෘත ගෙවීමේ ගෙවීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Pay op හි ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද

ඔබට Pay op හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ගෙවීම් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, Pay op සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, Pay op සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. , ගෙවීම් සමඟ බැංකු ගාස්තු. Pay op හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ Pay op හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා Pay op පිරිනැමීම සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ගෙවීම් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, Pay op ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් හා ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, Pay Op හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. තවද ඔබට Pay op වෙතින් අක්වෙරළ ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් ඔබේ සමාගම අප හරහා. Pay op සඳහා ගාස්තු, Pay op හි මෙහෙයුම් ගිණුමේ පිරිවැය, Pay op සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, Pay op සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, Pay op සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ගෙවීම් සඳහා මූලික තැන්පතුව | ගෙවීම් සඳහා බැංකු ගාස්තු | ගෙවීම් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු ගෙවීම්

Payop බැංකුවේ ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට Payop බැංකුවේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට Payop බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, Payop බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, Payop බැංකුවේ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. , Payop බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. Payop බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ Payop බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන Payop බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය Payop බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, පයොප් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, අපි ඔබට පයොප් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහාය වනු ඇති අතර ඔබට පයොප් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් ඔබේ සමාගම අප හරහා. පයොප් බැංකුවේ ගාස්තු, පයොප් බැංකුවේ මෙහෙයුම් ගිණුමේ පිරිවැය, පයොප් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, පයොප් බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, පයොප් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

පයොප් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | පයොප් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | පයොප් බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ගෙවීම් බැංකුව

Payop Merchant සේවාවන්හි ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට Payop වෙළඳ සේවා සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට Payop වෙළඳ සේවා ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, Payop වෙළඳ සේවා සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. Payop වෙළඳ සේවා සමඟ, Payop වෙළඳ සේවා සමඟ බැංකු ගාස්තු. Payop වෙළඳ සේවා වල වෙරළබඩ සමාගම් සහ Payop වෙළඳ සේවා වල අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන Payop වෙළඳ සේවා සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය Payop Merchant සේවා තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, පයොප් මර්චන්ට් සේවා ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන පයොප් මර්චන්ට් සේවා සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, පයොප් මර්චන්ට් සේවාවල ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා Payop වෙළඳ සේවා. Payop වෙළඳ සේවා සඳහා ගාස්තු, Payop වෙළඳ සේවා වල මෙහෙයුම් ගිණුමේ පිරිවැය, Payop වෙළඳ සේවා සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, Payop වෙළඳ සේවා සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, Payop වෙළඳ සේවා සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

Payop වෙළඳ සේවා සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | Payop වෙළඳ සේවා සඳහා බැංකු ගාස්තු | ගෙවුම් වෙළඳ සේවාවන්හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ගෙවීම් වෙළඳ සේවා සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

Payop.com හි ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද

ඔබට Payop.com හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට Payop.com ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, Payop.com සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. Payop.com සමඟ, Payop.com සමඟ බැංකු ගාස්තු. Payop.com හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ Payop.com හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන Payop.com සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය Payop.com තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, Payop.com හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ Payop.com ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර Payop.com හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා Payop.com. Payop.com සඳහා ගාස්තු, Payop.com හි මෙහෙයුම් ගිණුමේ පිරිවැය, Payop.com සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, Payop.com සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, Payop.com සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

Payop.com සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | Payop.com සඳහා බැංකු ගාස්තු | Payop.com හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු Payop.com

Payop සඳහා ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි මෙහෙයුම් ගිණුමේ පිරිවැය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop සමඟ ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව (සේවා අත්හිටුවීම - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය), අවම ශේෂය ගැන දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න. Payop සමඟ ගිණුම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop සඳහා බැංකු ගාස්තු (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය).

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ගෙවීම් සහිත බැංකු සේවා (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)

Payop හි සේවා විවෘත කිරීම (Disණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ඇතුළු Payop හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයින් සඳහා අපි විශේෂ සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ Payop හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම් (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), එසේ නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය!

Payop හි නේවාසික නොවන අය සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි විදේශිකයෙකු සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවා ඇත-gණාත්මක ප්‍රතිචාර).

විදේශිකයන් සඳහා වූ අපගේ සේවාවන් අතර, Payop හි ගිණුම් විවෘත කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම (Payop හි විදේශිකයෙකු වශයෙන් පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම ඇතුළත් සේවා (අත්හිටුවීම-gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ) ඇතුළත් වේ. Gණාත්මක ප්‍රතිචාර), මෙන්ම, Payop හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) හෝ USD ගිණුමක්.

ඔබ Payop හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විදේශිකයෙක්/විදේශිකයෙක් නම් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ, Payop හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), Payop හි විදේශිකයෙකු වශයෙන් ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් සකසන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි විදේශිකයන් ලෙස ගිණුමක් විවෘත කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ), Payop හි විදේශිකයන් ලෙස ගිණුම සඳහා අයදුම් කරන්න (සේවා අත්හිටුවා ඇත) - සෘණ ප්‍රතිපෝෂණ) සහ Payop හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම් ලියාපදිංචිය (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) Payop හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත වන අපගේ බහු මුදල් ව්‍යාපාරික ගිණුම හරහා (සේවා අත්හිටුවීම - gණාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය), අපට ඔබට සහාය වීමට අපට හැකි වේ.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ගෙවීම් සහිත බැංකු සේවා

Pay op හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව Pay op හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර Pay op හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

Pay op හි අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ Pay op හි විදේශිකයන් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ගෙවීම් වලදී ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ පේපෝ හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර එයට පේපෝ හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම පේපෝ හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ ඇතුළත් වේ. USD ගිණුමක්.

ඔබ Pay op හි ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, Pay op හි එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, Pay op හි එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, Pay op හි එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න Pay op හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් සඳහා, Pay op හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කරන්න සහ Pay op හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ බහු මුදල් ව්‍යාපාර ගිණුම හරහා Pay op හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා Payop බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

Payop බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව Payop බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ Payop බැංකුවේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

පයොප් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම.

පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. USD ගිණුමක්.

ඔබ පයොප් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එය පුළුල් ලෙස හැඳින්වේ, පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පයොප් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න Payop බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක්, Payop බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ Payop බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ බහු මුදල් ව්‍යාපාර ගිණුම හරහා Payop බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා Payop වෙළඳ සේවා සමඟ බැංකු සේවා

Payop Merchant සේවාවන්හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව Payop Merchant සේවාවන්හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ Payop Merchant සේවාවන්හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

Payop වෙළඳ සේවා වල අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම.

Payop වෙළඳ සේවා වල ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු අපගේ විදේශිකයින් සඳහා Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. Payop වෙළඳ සේවා හෝ USD ගිණුමක්.

ඔබ Payop වෙළඳ සේවා වල ගිණුම් විවෘත කිරීම සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, Payop වෙළඳ සේවා වල එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, Payop හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. වෙළඳ සේවා, Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් විවෘත කිරීම, Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ බහු මුදල් ව්‍යාපාර ගිණුම හරහා Payop වෙළඳ සේවා වල විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා Payop.com සමඟ බැංකු සේවා

Payop.com හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව Payop.com හි ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ Payop.com හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

Payop.com හි අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ Payop.com හි විදේශිකයන් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම.

Payop.com හි ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ Payop.com හි විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම, Payop.com හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. Payop.com හෝ USD ගිණුමක්.

ඔබ Payop.com හි ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, Payop.com හි එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, Payop.com හි එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පයොප් හි එක්ස්පෝට් ලෙස ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. .com, Payop.com හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් විවෘත කරන්න, Payop.com හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කරන්න සහ Payop.com හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ බහු මුදල් ව්‍යාපාර ගිණුම හරහා Payop.com හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා Payop හි හොඳම ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) | Payop හි හොඳම ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) විදේශිකයෙකු සඳහා | Payop හි හොඳම ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර) විදේශිකයෙකු සඳහා | Payop හි හොඳම ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගණකාධිකාරීවරුන් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - නිෂේධාත්මක ප්‍රතිපෝෂණය) විදේශිකයෙකු සඳහා

නිතර අසන ප්‍රශ්න - පයොප් (සේවා අත්හිටුවා ඇත - gණාත්මක ප්‍රතිචාර)