ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • St. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම
 • ● ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව
 • Bank වත්මන් බැංකු ගිණුම්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව
 • S ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු කටයුතු සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහාය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජාත්‍යන්තර, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු බැංකු ගිණුම , ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි වාණිජ බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජංගම බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ඕෆ්ෂෝ හි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජාත්‍යන්තර, අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ රටවල් 105 ක ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ශාන්ත බැංකු බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා සේවා සපයන්නෙමු. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් විසින් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් සපයනු ලැබේ.

බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

699 XNUMX + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු වන ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා විදේශිකයන් සඳහා ඩොලර් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා ඩොලර් 6 ක් සඳහා, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සහ තවත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව ලැයිස්තුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ බැංකුකරණය

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ දී ශාන්ත ලුසියා දිගු කලක් තිස්සේ ස්ථාපිත වී ඇති බව ඉතිහාසය හෙළි කරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි මූලෝපායික ස්ථාවරය කෙතරම් තීරණාත්මකද යත්, 1664 සිට 1814 දක්වා බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශ ජාතිකයන් විසින් දිවයින දරුණු ලෙස සටන් කරන ලදී. 1814 දී බ්‍රිතාන්‍ය ස්වෛරීභාවය ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වූ අතර 1979 දී නිදහස ලැබෙන තෙක් පැවතුනි.

ශාන්ත ලුසියා බැංකුව ශාන්ත ලුසියා හි ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනයයි. පුද්ගලික හා ව්‍යාපාරික මූල්‍ය, වෙල්ත් සහ වත්කම් කළමනාකරණය සහ පහසුව සඳහා බැංකුකරණය සඳහා ආධාරක ජාලයක් සඳහා බැංකුව විසඳුම් සපයයි. ඔබට ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට, නව ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමට, විශාල ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියක් කිරීමට හෝ ඔබේ විශ්‍රාම දිවිය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය වුවත්, ඔබේ මූල්‍ය අරමුණු සඳහා පහසුකම් සැලසීමට ශාන්ත ලුසියා බැංකුව පූර්ණ වශයෙන් කැපවී සිටී.

ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විධායක කළමනාකරණ කණ්ඩායමට අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළ නිපුණතා සහ සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක් ඇතුළත් වේ. නායකත්වය බොහෝ විට ඉහළම කාර්යසාධනයක් ඇති සමාගම් අතර අවකලනය බව ශාන්ත ලුසියා බැංකුව පවසන බැවින් එක් එක් පුද්ගලයා මේසය වෙත ගෙන එන්නේ දැනුම හා විශේෂ ise තාවයේ ධනයකි. දූරදර්ශී මෙන්ම දූරදර්ශී තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇති කණ්ඩායමක් විසින් සංවිධානය මෙහෙයවීම වැදගත් ය.

ශාන්ත ලුසියා බැංකුව යනු නැගෙනහිර කැරිබියානු මූල්‍ය මූල්‍ය ආයතනයේ අංශයකි. එය පිහිටුවන ලද්දේ 2001 ජූලි මාසයේදී ජාතික වාණිජ බැංකුව සහ ශාන්ත ලුසියා සංවර්ධන බැංකුව ඒකාබද්ධ කිරීමේ ප්‍රති result ලයක් වශයෙනි.

ශාන්ත ලුසියා බැංකුව ශාන්ත ලුසියා හි ප්‍රධාන බැංකුව වන අතර දිවයිනේ විශාලතම ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ජාලය වේ. එයට ග්‍රොස් අයිලට්, වීක්ස් කාසල්, සොෆ්රියර් සහ කැස්ට්‍රි යන ශාඛා මෙන්ම හෙවානෝරා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ (බ්‍රිජ් වීදිය සහ ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ) කාර්යාංශ වෙනස් කිරීමක් ද ඇත.

BSL පහත සඳහන් සේවාවන් සපයයි:

 • පුද්ගලික බැංකුකරණය
 • ආයතනික බැංකුකරණය
 • පුද්ගලික බැංකුකරණය
 • රක්ෂණ

1981 දී ශාන්ත ලුසියා ලිමිටඩ් හි ජාතික වාණිජ බැංකුව මහජනයාට දොරටු විවර කිරීමෙන් පසු ශාන්ත ලුසියා සංවර්ධන බැංකුව ඉතා ඉක්මණින් අනුගමනය කළේය. නම්වල අර්ථය පරිදි, ජාතික වාණිජ බැංකුව පුරවැසියන්ගේ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සපුරාලන වාණිජ බැංකුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක විය. අනෙක් අතට, නිෂ්පාදන, කෘෂිකාර්මික, සංචාරක හා ධීවර යන ක්ෂේත්‍ර සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා ශාන්ත ලුසියා සංවර්ධන බැංකුව පිහිටුවන ලදී.

බෑන්ක් ඔෆ් සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා විකල්ප නම්

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව ද හැඳින්වේ.

 • ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව
 • බොස්ලිල් බැංකුව
 • බොස්ලිල් බැංකුව ලුසියා
 • ශාන්ත ලුසියා බැංකුව
 • ලුසියා බැංකුව
 • ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව
 • බැංකු ලුසියා
 • බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්
 • බී.එස්.එල්
 • BSL බැංකුව

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් වෙබ් අඩවිය.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත උපදේශකයින් , බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම බොස්ලිල් බැංකුවේ ආරම්භක නියෝජිතයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, හොඳම ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලූක් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් ia, ලුසියා බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලුසියා බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලුසියා බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලුසියා බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු ලුසියා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් බැංකු ලුසියා සඳහා, බැංකු ලුසියා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු ලුසියා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බැංකු ලුසියා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් හොඳම, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා බීඑස්එල් සඳහා, බීඑස්එල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බීඑස්එල් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් BSL බැංකුව සඳහා, BSL බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ඉතුරුම් බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, නැතහොත් බැංකු බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්. ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්, බෑන්ක් ඔෆ් සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වේ, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකුවේ ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තරයට ව්‍යාපාර සඳහා සහාය වේ.

බැංකු කටයුතු සඳහා ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව

බැංකුවේ නම
ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි දේශීය නම
ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි වාසස්ථානය
ශාන්ත ලුසියා
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව ආරම්භ කරන ලදී
1980
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි නීතිමය ලිපිනය
# 1 බ්‍රිජ් වීදිය තැ.පෙ. 1862 කාස්ට්‍රි LC04 101 ශාන්ත ලුසියා
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍ය නොවේ)
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
0
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
$5000
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
7 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි මාලාවක් ලැබුණු පසු, අපි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් ක්‍රියාවට නංවන්නෙමු.

රටවල් 105 ක ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ඒ සමඟම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම, එය ද හැඳින්වේ, වාණිජ බැංකු ගිණුම ලෙසද හැඳින්වේ, බැංකුව සමඟ බැංකු බැංකු ගිණුම, බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි, බැංකු බැංකු ගිණුමක්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජංගම ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජංගම ගිණුම, අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහා සේවා සපයන්නෙමු. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ අතරම, අපි ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු. ඉන්ටර්නැෂනල්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම සහ 105 ක් ලෙස හැඳින්වේ රටවල්.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට වේවා ආයතනික බැංකු ගිණුම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවෙන්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවෙන් ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවංක, වේගය සහ සහයෝගය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සබඳතා මුදල් උපයන නිසා මුදල් වලට වඩා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වැදගත් වේ, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරයි, අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට නිතරම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වෙති. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අඩු වියදම් සේවා.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තරයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත උපදේශකයින් , බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බොස්ලිල් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභදායී බැංකු ගිණුම බොස්ලිල් බැංකුවේ ආරම්භක නියෝජිතයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභම ශාන්ත ලූක් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ia, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාබියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම බැංකු ලුසියා සඳහා ආරම්භක සේවා, බැංකු ලුසියා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු ලුසියා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු ලුසියා සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු ලුසියා ජාත්‍යන්තරය සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්, බෑන් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් k ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බීඑස්එල් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බීඑස්එල් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බීඑස්එල් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා සේවාවන්, බීඑස්එල් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බීඑස්එල් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බීඑස්එල් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

 • සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  $600
  $1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  $500
  $1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර ලේඛනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර ලේඛනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 ශාන්ත ලුසියා ලිපිනය සඳහා
ශාන්ත ලුසියා නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

ශාන්ත ලුසියා සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
ශාන්ත ලුසියා නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

Sent ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

St. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

Sent ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Sent ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. Sent ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් බැංකු සේවා සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ අපෝස්තලික සමාගම් ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු. අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළහොත් ජාත්‍යන්තරය ප්‍රමාද වනු ඇත.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

බෑන්ක් ඔෆ් සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැකිය.

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

Corporate bank account opening in Bank of Saint Lucia International | Corporate bank account opening online in Bank of Saint Lucia International | Corporate bank account opening in Boslil Bank | Corporate bank account opening online in Boslil Bank | Corporate bank account opening in Boslil Bank Lucia | Corporate bank account opening online in Boslil Bank Lucia | Corporate bank account opening in Bank of Saint Lucia | Corporate bank account opening online in Bank of Saint Lucia | Corporate bank account opening in Bank of Lucia | Corporate bank account opening online in Bank of Lucia | Corporate bank account opening in Bank of Lucia International | Corporate bank account opening online in Bank of Lucia International | Corporate bank account opening in Bank Lucia | Corporate bank account opening online in Bank Lucia | Corporate bank account opening in Bank Lucia International | Corporate bank account opening online in Bank Lucia International | Corporate bank account opening in BSL | Corporate bank account opening online in BSL | Corporate bank account opening in BSL Bank | Corporate bank account opening online in BSL Bank

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බොස්ලිල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම බොස්ලිල් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බොස්ලිල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ලුසියා | බොස්ලිල් බැංකුවේ ලුසියා හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා ශාන්ත ලුසියා බැංකුව තුළ විවෘත කිරීම | ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බැංකු ලුසියා හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | බැංකු ලුසියා හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | BSL හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම BSL | BSL බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම BSL බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් වන අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ ශාන්ත ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් ද සපයන්නෙමු. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව ඇතුළු ලෝක දීමනා. අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අද අපි ශාන්ත ලුසියා සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ නිසා ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. “පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්”, අපි “ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා” වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකුකරණ විසඳුම් සපයන්නන් වෙමු!

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ 110 කට වැඩි ගණනක බැංකු සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  ශාන්ත ලුසියා බැංකුව ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • ඉන්පසු අපි සම්පූර්ණ පැකේජය අවසාන අනුමැතිය සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව වෙත යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කරන්නෙමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා මූලික තැන්පතු, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ අවම ශේෂය ඇතුළත් නොවේ. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලු වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ යනාදිය වැනි) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී සමස්ත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව; නමුත් ඒ අතරම, අපට ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ඕනෑම වේලාවක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත දැක්වෙන රටවල පුරවැසියන්ට ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම සනාථ කරන ලියවිල්ල ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන් (කොටස්), කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ ලේකම් (අදාළ නම්) යන අයගෙන් ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ විවෘත කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම සඳහා සපයා ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී.

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සුරැකීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, සාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සේවා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති තනි පුද්ගලයන්ට ලබා දී නොමැත. තනි බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා සපයනු නොලැබේ ආයතනික බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු ලබන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් භාවිතා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා නොවේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  • ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ ගනුදෙනු කිරීම තනි බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව, ඒ අතරම, එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් (භාරයක්) අපි භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුවශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් සෘජුවම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ මෙන්ම අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා වූ සංගමය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, බැංකු බැංකු උපදේශකයින් ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සහ අක්වෙරළ බැංකුවේ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හෝ ක්‍රිප්ටෝ බැංකුවේ ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ වොයිප් විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුම් බැංකුව වන ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්න, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ල එක මානව සම්පත් විසඳුමකින් ලබා දෙන්න, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී, ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර බැංකු බැංකුව සමඟ.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඅක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, හොඳම මිලට බැංකුවේ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

බෑන්ක් ඔෆ් සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකු කටයුතු සඳහා, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, අරමුණ වන්නේ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීමයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ විවෘත කරන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විවෘත කිරීම, මේවා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් . බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බොස්ලිල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලුසියා බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ලුසියා බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ලුසියා බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු ලුසියා සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීඑස්එල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීඑස්එල් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බොස්ලිල් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බොස්ලිල් බැංකුවේ ලුසියා හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ලුසියා බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු ලුසියා හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම BSL හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම BSL බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා, අපි ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය ද හැඳින්වේ, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විවෘත වන බැංකු ගිණුම් ඉතිරි කිරීම හෝ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව, මෙම සේවාවන් පිරිනමනු ලබන්නේ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා වන අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස ය.

අධිකරණ බල 109 ක් තුළ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බොස්ලිල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ලුසියා බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු ලුසියා සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීඑස්එල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීඑස්එල් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බොස්ලිල් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බොස්ලිල් බැංකුවේ ලුසියා හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ලුසියා බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු ලුසියා හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම BSL හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම BSL බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුම් සඳහා වන අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ, බැංකු බැංකු ගිණුම් ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විවෘත වේ.

සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපි සිටිමු.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් . බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බොස්ලිල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු ලුසියා සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීඑස්එල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීඑස්එල් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීඑස්එල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බීඑස්එල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බොස්ලිල් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බොස්ලිල් බැංකුවේ ලුසියා | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ලුසියා බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු ලුසියා හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම BSL හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම BSL බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනයක් ඉල්ලා සිටින්න


සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඔබට ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ශාන්ත බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්, සෙන්ට් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. , ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් ඇතුළු විශාල බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවෙන් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ බැංකුව සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බොස්ලිල් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බොස්ලිල් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, බොස්ලිල් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බැංකුව, බොස්ලිල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. බොස්ලිල් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන බොස්ලිල් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බොස්ලිල් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බොස්ලිල් බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ බොස්ලිල් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර බොස්ලිල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ බොස්ලිල් වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. බොස්ලිල් බැංකුවේ ගාස්තු, බොස්ලිල් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බොස්ලිල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බොස්ලිල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බොස්ලිල් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සමඟ ගිණුම, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු ගාස්තු. බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා වෙතින් ගිණුම. බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා ගාස්තු, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව ලුසියා | බොස්ලිල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු ලුසියා | බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව ලුසියා | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බොස්ලිල් බැංකුව ලුසියා

ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, අපගේ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ශාන්ත ලුසියා බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍යයි. ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා ගාස්තු, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ පිරිවැය සහ ගාස්තු

බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බැංකු බැංකුවේ ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඔබට බැංකු බැංකු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බැංකු ලුසියා බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා සමඟ ගිණුම, බැංකු ගාස්තු ලුසියා සමඟ. අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා හි බැංකු උපදේශකයින්, ලුසියා බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බැංකු ලුසියා බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ලබා දීම, ඔබට අවශ්‍ය බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් සහ ලුසියා බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර, අපි ඔබට ලුසියා බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ලුසියා බැංකුවේ ගිණුම. ලුසියා බැංකුව සඳහා ගාස්තු, ලුසියා බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ලුසියා බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ලුසියා බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ලුසියා බැංකුව

බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බැංකුවේ ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගාස්තු. අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු උපදේශකයින්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ලබා දීම, ඔබට අවශ්‍ය බැංකු බැංකුවේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය. දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, බූක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඔබ බැංකුවේ ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහාය වනු ඇත. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ගාස්තු, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුම්වල පිරිවැය, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතුව, බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ පිරිවැය සහ ගාස්තු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව

බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බැංකු ලුසියා ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බැංකු ලුසියා සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ලුසියා, බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු ගාස්තු. අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු ලුසියා හි බැංකු උපදේශකයින්, බැංකු ලුසියා හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ බැංකු ලුසියා හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ඔබට අවශ්‍ය බැංකු ලුසියා තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ බැංකු ලුසියා හි විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ බැංකු ලුසියා ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදන්නා වන අතර, බැංකු ලුසියා හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ලුසියා. බැංකු ලුසියා සඳහා ගාස්තු, බැංකු ලුසියා හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, බැංකු ලුසියා සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බැංකු ලුසියා සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බැංකු ලුසියා සඳහා බැංකු ගාස්තු | බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බැංකු ලුසියා

බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බැංකු ලුසියා ජාත්‍යන්තර ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ ගිණුම, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගාස්තු. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු සමාගම් සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බැංකු ලුසියා ජාත්‍යන්තර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් වෙතින් ගිණුම. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ගාස්තු, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සඳහා බැංකු ගාස්තු | බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල්

BSL හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට BSL හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට BSL ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, BSL සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, BSL සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. BSL සමඟ. බීඑස්එල් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ බීඑස්එල් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බීඑස්එල් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බීඑස්එල් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදන්නා වන අතර, අපි බීඑස්එල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබේ සමාගම සඳහා බීඑස්එල් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා. බීඑස්එල් සඳහා ගාස්තු, බීඑස්එල් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බීඑස්එල් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බීඑස්එල් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බීඑස්එල් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

BSL සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | BSL සඳහා බැංකු ගාස්තු | බීඑස්එල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු BSL

BSL බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට BSL බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට BSL බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, BSL බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, BSL සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. බීඑස්එල් බැංකුව සමඟ බැංකු, බැංකු ගාස්තු. බීඑස්එල් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බීඑස්එල් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බී.එස්.එල්. බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, බී.එස්.එල්. බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ඔබට බී.එස්.එල්. වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. බීඑස්එල් බැංකුවේ ගාස්තු, බීඑස්එල් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බීඑස්එල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බීඑස්එල් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

BSL බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බීඑස්එල් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | බීඑස්එල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බීඑස්එල් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ගාස්තු, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සඳහා ජාත්‍යන්තර, බැංකු ගාස්තු.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයින් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස ජාත්‍යන්තර, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවීම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බොස්ලිල් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

බොස්ලිල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

බොස්ලිල් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. බොස්ලිල් බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බොස්ලිල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලයෙන් විවෘත කිරීම හරහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා බොස්ලිල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු සේවා

බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

බොස්ලිල් බැංකුවේ ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ බොස්ලිල් බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. බොස්ලිල් බැංකුවේ ලුසියා හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ශාන්ත ලුසියා බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයින් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතරට ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ආරම්භ කරන්න. ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා ශාන්ත ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණිකව බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු සේවා ලුසියා බැංකුව සමඟ

බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර, ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ විදේශිකයන් සහ නේවාසික නොවන පුද්ගලයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර, එයට ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, ලුසියා බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බැංකු ගිණුමක් ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, බැංකු ගිණුමක් ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස විවෘත කිරීම, බැංකු ගිණුමට ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස අයදුම් කිරීම සහ ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම. ලුසියා බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු සේවා ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ

බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ පුළුල් ලෙස හඳුන්වනු ලබන, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. බැංකු ගිණුම බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බැංකු ගිණුමට ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස අයදුම් කිරීම සහ බැංකු හරහා ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම. බෑන්ක් ඔෆ් ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණිකව බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ලුසියා සමඟ බැංකු සේවා

බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බැංකු ලුසියා හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර, බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. බැංකු ලුසියා හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන බැංකු ලුසියා හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න. බැංකු ලුසියා, බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා බැංකු ලුසියා හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් සමඟ බැංකු සේවා

බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවන්න බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. බැංකු ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි විදේශිකයෙකු වන අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා BSL සමඟ බැංකු සේවා

බී.එස්.එල්. හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බී.එස්.එල්. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ BSL හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බීඑස්එල් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බීඑස්එල් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ බීඑස්එල් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ බීඑස්එල් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කරන්න සහ බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා බීඑස්එල් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා BSL බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

බීඑස්එල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බීඑස්එල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ BSL බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බීඑස්එල් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් බීඑස්එල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. BSL බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බීඑස්එල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, බීඑස්එල් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හරහා බීඑස්එල් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | විදේශිකයෙකු සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | විදේශිකයෙකු සඳහා ශාන්ත ලුසියා ඉන්ටර්නැෂනල් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ශාන්ත ලුසියා ජාත්‍යන්තර බැංකුව