ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම - ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය:

 • Swick ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • Bank වත්මන් බැංකු ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • Switzerland ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු කටයුතු, බැංකු ස්විට්සර්ලන්තයේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, වාණිජ බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම int ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ rnational බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ජංගම ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් මෙන්ම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ රටවල් 105 ක ස්විට්සර්ලන්තයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මගින් සපයනු ලැබේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ නියෝජිතයන්.

බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවට සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

1000 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා විදේශිකයන් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ඔබගේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකුකරණය

එංගලන්තයේ ලන්ඩන් හි මූලස්ථානය වන බාර්ක්ලේස් පීඑල්සී යනු බ්‍රිතාන්‍ය ගෝලීය ආයෝජන බැංකුවක් සහ මූල්‍ය සේවා සමාගමකි. ආයෝජන බැංකුකරණය හැරුණු විට බාර්ක්ලේස් ප්‍රධාන අංශ හතරකට ව්‍යුහගත කර ඇත: පුද්ගලික බැංකුකරණය, ආයතනික බැංකුකරණය, වත්කම් කළමනාකරණය සහ ආයෝජන කළමනාකරණය. ඔවුන් ඔබට තවත් බොහෝ දේ කිරීමට උදව් කිරීම සඳහා බාර්ක්ලේස් පුද්ගලික බැංකුවේ හොඳම පුද්ගලයින්, අදහස් සහ අවස්ථාවන් ඒකාබද්ධ කරයි. ඔවුන් එක්ව කුමක් කරනු ඇත්දැයි සිතා බලන්න.

විශිෂ් results ප්‍රති results ල ලැබෙන්නේ විශිෂ්ට සහයෝගීතාවන්ගෙනි. ඔබට වඩාත්ම වැදගත් දේ තේරුම් ගැනීමට, ඔවුන් ඔබ හා ඔබේ උපදේශකයින් සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික බැංකු සේවා ඔබේ සාර්ථකත්වය කරා ළඟා වීමටත්, ඔබේ හැකියාවන් සපුරාලීමටත්, ඔබේ පවුල හා වෘත්තිය සමෘද්ධිමත් වීමට නිවැරදි පදනමක් සැකසීමටත් උපකාරී වේ.

ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය වන්නේ ඔබේ අවශ්‍යතා සහ තත්වයන් අවබෝධ කර ගැනීමයි, එවිට ඔවුන්ට ඔබට නිවැරදි අදහස් සහ අවස්ථාවන් ලබා දිය හැකිය. මෙම සම්බන්ධතාවයේ හදවතේ ඔබේ කැපවූ පෞද්ගලික බැංකුකරු සිටී. ඔවුන් ඔබ සමඟ, බාර්ක්ලේස් සමූහයේ සිටින ඔවුන්ගේ සගයන් සහ ඔබේ උපදේශකයින් සමඟ බැංකුවට ලබා දිය හැකි හොඳම දේ ඔබ වෙත ගෙන ඒමට කටයුතු කරයි. මෙම හවුල්කාරිත්වයේ හදවත වන්නේ ඔබේ කැපවූ පෞද්ගලික බැංකුකරු ය. ඔවුන් ඔබ සමඟ, ඔබේ බාර්ක්ලේස් සමූහයේ සගයන් සහ ඔබේ උපදේශකයින් සමඟ බැංකුවට ලබා දිය හැකි හොඳම දේ ඔබ වෙත එවීමට කටයුතු කරයි.

ඔබේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඔවුන් රටවල් 40 කට වැඩි ගණනක ගෝලීය තොරතුරු, අත්දැකීම් සහ වෘත්තීය සහයෝගිතාකරුවන්ගේ ජාලයක් භාවිතා කරයි. ඔවුන් විවිධ අරමුදල් අවශ්‍යතා සඳහා පුද්ගලාරෝපිත ණය විසඳුම් සංවර්ධනය කරයි, විවිධ අධිකරණ බලයන් හරහා ඔබේ ධනය කළමනාකරණය කිරීමට ඔබට උපකාරී වේ, සහ ඉලක්කගත හා අද්විතීය විවිධාකාර ආයෝජන අවස්ථාවන්ට දොර විවර කරයි.

ඔවුන් සපයන පුද්ගලික බැංකු සේවා කිහිපයක් මෙන්න:

 • නිවැරදි ආයෝජන තෝරා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වන නවීන විශ්ලේෂණ සහ උපදේශනය
 • ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි සංකීර්ණ ව්‍යුහගත කිරීම, හෙජිං කිරීම සහ ආයෝජන බැංකු විසඳුම්
 • පුද්ගලික සේවාදායකයින් සඳහා බෙස්පෝක් ණය විධිවිධාන
 • ඔබේ දිගුකාලීන ධනය අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබට සහාය වීමට උපදෙස්
 • ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සහ ව්‍යාපාරික අභියෝග අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔබේ පවුලේ කාර්යාලය සමඟ වැඩ කරන කැපවූ කණ්ඩායමක්
 • ජංගම ගිණුම්, අනාරක්ෂිත ණය දීම, ඉතිරිකිරීම් සහ කාල තැන්පතු ඇතුළු බැංකු නිෂ්පාදන, අපගේ සම්මානලාභී ජංගම සහ මාර්ගගත බැංකු යෝජනා.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා විකල්ප නම්

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව ද හැඳින්වෙන්නේ:

 • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තය
 • ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව
 • බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස්
 • බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය
 • බාර්ක්ලේස් බැංකුව එස්.ඒ.
 • සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුව

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ වෙබ් අඩවිය.

ස්විට්සර්ලන්තයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්විට්සර්ලන්තයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා බැංකුව, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විට්සර්ලන්තයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක නියෝජිතයන්, හොඳම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකුව අ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ccount ආරම්භක සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කින් සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම බැංකුව බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් , බාර්ක්ලේස් බා සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, හෝ ව්‍යාපාරයක් ලෙස හැඳින්වෙන ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරවලට සහාය වේ.

බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

බැංකුවේ නම
ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ප්‍රාදේශීය නම
ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව
බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ වාසස්ථානයයි
ස්විට්සර්ලන්තය
ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව ආරම්භ කරන ලදී
1985
බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ නීතිමය ලිපිනය
බීතෝවන්ස්ට්රාස් 19, 8002 සූරිච්, ස්විට්සර්ලන්තය
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍ය නොවේ)
බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
එක්සත් ජනපද $ 2,000
ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
එක්සත් ජනපද $ 2,000
ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ගතවන කාලය
7-14 වැඩ කරන දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ කණ්ඩායම නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු, අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීම සකස් කරමු.

රටවල් 105 ක ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ඒ සමඟම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ජංගම ගිණුම වන ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහාද අපි සේවා සපයන්නෙමු. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක්ද, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම වන බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ සහ බැංකු 105 සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වෙන ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ අපි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ලබා දෙන්නෙමු.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට වේවා ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවෙන් ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සම්බන්ධතාවය මුදල් උපයන නිසා අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරන නිසාය. උපයා ගැනීමට නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට සැමවිටම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අපගේ කාර්යක්‍ෂමතාවය සහ අඩු වියදම් සේවාවන් හේතුවෙන් ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික සමාගම් 105 වන තේරීම සහ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළු ස්ථාන 1 ක් අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ස්විට්සර්ලන්තය.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකු සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා බැංකුව, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විට්සර්ලන්තයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභම ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම තහනම් කරන්න k ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කින් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකු සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකු සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් , චේ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වන බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි apest බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • අද ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විද්‍යුත් බෙදාහැරීම් ස්විට්සර්ලන්ත ලේඛන
බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විද්‍යුත් බෙදාහැරීම් ස්විට්සර්ලන්ත ලේඛන
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 ස්විට්සර්ලන්ත ලිපිනය සඳහා
+ $ 110 ස්විට්සර්ලන්ත නොවන ලිපිනය සඳහා

ස්විට්සර්ලන්තය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
+ $ 110 ස්විට්සර්ලන්ත නොවන ලිපිනය සඳහා

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

Switzerland ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Switzerland ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

Switzerland ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Switzerland ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු වලට ඇතුළත් වන්නේ:

 1. C ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

බැංකු සේවා සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම අවශ්‍ය වූ පසු, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවා සම්පුර්ණ කරනු ලැබේ.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ අපෝස්තලික සමාගම් ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ප්‍රමාද වනු ඇත. නඩුව අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබේ හෝ අනාවරණය නොකෙරේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම බාක්ලේස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම බාක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එස්ඒ | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා බාක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත කිරීම SA | ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ | සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම බාක්ලේස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම බාක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම බාක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්ඒ | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම බාක්ලේස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම SA | ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් වන අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව ඇතුළුව. අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අද අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණය ”, අපි“ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු විසඳුම් විසඳුම් සපයන්නෙමු!

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  "ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු."
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවට යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය සඳහා අවම ශේෂයක් හෝ වෙනත් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

  • “ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා වන අපගේ සියලු වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර කටයුතු, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, රඳවා ගැනීම, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. ස්විට්සර්ලන්තය; නමුත් ඒ අතරම, අපට ඕනෑම වේලාවක ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත දැක්වෙන රටවල පුරවැසියන්ට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත, කරුණාකර යොමු වන්න FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන් (කොටස්), කොටස් හිමියන් (ය), අධ්‍යක්ෂ (ය) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) යන අයගෙන් ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ස්විට්සර්ලන්තයේ විවෘත කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපතක් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම සඳහා සපයා ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලය කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී.

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සේවා සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු:

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (පුද්ගල) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අතර, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ද ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා සපයනු නොලැබේ ආයතනික බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු ලබන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් භාවිතා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා නොවේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහ භාවිතා කරන්න ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහ භාවිතා කරන්න ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  • ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව, ඒ අතරම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ කට්ටලය නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් සෘජුවම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ මෙන්ම අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වයන් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් ස්විට්සර්ලන්ත බැංකුව.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සහ අක්වෙරළේ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුමක් සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හෝ ක්‍රිප්ටෝහි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුමක් වන බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්න, බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තයේ ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ල එකම මානව සම්පත් විසඳුමකින් ලබා දෙන්න, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී, බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්ත ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සමඟ.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඅක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, හොඳම මිලට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපට සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකු කටයුතු සඳහා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ පුද්ගලික ගිණුමක් ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත කරන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය ද හැඳින්වේ, වර්තමාන බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා බාක්ලේස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු විවෘත කිරීම මේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් එසේම බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්විට්සර්ලන්තයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සූයිස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එස්ඒ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා, අපි ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය ද හැඳින්වේ, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත වන බැංකු ගිණුම් ඉතිරි කිරීම හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු විවෘත කිරීම, මෙම සේවාවන් ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 ක් තුළ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකුව, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සූයිස් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එස්ඒ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ විවෘත කරන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ ස්විට්සර්ලන්ත බැංකුව.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපිත් සිටිමු.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කින් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කින් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ සූයිස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එස්ඒ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බාක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ස්විට්සර්ලන්තය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඔබට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුව විවෘත කිරීම

බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බාක්ලේස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බැංකුව, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන බාර්ක්ලේස් බැංකුව සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට බාර්ක්ලේස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගාස්තු, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බාර්ක්ලේස් බැංකුව

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගාස්තු. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඔබට ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගාස්තු, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තය

ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ස්විට්සර්ලන්ත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ස්විට්සර්ලන්ත බාර්ක්ලේස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම. ස්විට්සර්ලන්ත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගාස්තු, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සමඟ ගිණුම, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකු අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් වෙතින් ගිණුම. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ගාස්තු, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස්

බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සමඟ ගිණුම, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සමඟ බැංකු ගාස්තු. බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින්, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණය සහ බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෑන්කින් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඔබට බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකු අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ගිණුම. බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ගාස්තු, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය සඳහා බැංකු ගාස්තු | බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණය

බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සමඟ ගිණුම, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සමඟ බැංකු ගාස්තු. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ වෙතින් ගිණුම. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා ගාස්තු, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව එස්ඒ | බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු එස්ඒ | බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව SA | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු බාර්ක්ලේස් බැංකුව එස්.ඒ.

සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බාක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි බැංකු ගාස්තු , ඔබට අවශ්‍ය බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තය සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගාස්තු, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතුව, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ස්විට්සර්ලන්තය.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම | බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම | ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තය

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ගාස්තු, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බාර්ක්ලේස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ද ඇතුළත් ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා බාක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්විට්සර්ලන්ත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ස්විට්සර්ලන්ත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා ස්විස් බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් සමඟ බැංකු සේවා

බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. බාර්ක්ලේස් බැංකු සූයිස් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

බාර්ක්ලේස් ආයෝජන සමඟ බැංකු සේවා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකුකරණය

බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ හෝ ජංගම ගිණුමේ විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණයේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බාර්ක්ලේස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුකරණයේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයෙකු, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා බාර්ක්ලේස් ආයෝජන බැංකුකරණයේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ සමඟ බැංකු සේවා

බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම. බාර්ක්ලේස් බැංකු එස්ඒ හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බාර්ක්ලේස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තය සමඟ බැංකු සේවා

ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ නියම තැන!

ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බාර්ක්ලේස් බැංකු ස්විට්සර්ලන්තයේ සීමාසහිත බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ අපගේ ගිණුම් හරහා බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම. ස්විට්සර්ලන්තයේ බාක්ලේස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | විදේශිකයෙකු සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ස්විට්සර්ලන්තයේ බාර්ක්ලේස් බැංකුව