ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම - ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමත් සමඟ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකුකරණය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, වාණිජ බැංකු ගිණුම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් මෙන්ම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ රටවල් 105 ක ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා සපයනු ලැබේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ නියෝජිතයින්.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවට සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

1000 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා විදේශිකයින් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා 1200 ක් සඳහා උත්සාහයන් 6 ක් සඳහා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඔබගේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකුකරණය

1856 දී ආරම්භ කරන ලද ඔවුන් දැන් ආයෝජන බැංකුකරණයේ ප්‍රබල හැකියාවන් ඇති ප්‍රමුඛ බහුජාතික ධනය කළමනාකරුවෙකි. ඔවුන් කරන සෑම දෙයකම හදවත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අරමුණයි. එය ඔවුන් නිර්මාණය කරන වැදගත්කමට යටත් වන අතර වසර 160 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ එය ඔවුන්ගේ ප්‍රගතියට හේතු වී තිබේ. මෙය සංවිධානයක් ලෙස ඔවුන් පවතින්නේ 'ඇයි' යන හැඟීම ග්‍රහණය කරයි. ඔවුන් රැකියාවට පැමිණෙන විට එය සෑම දිනකම අපව පොලඹවන අතර ඔවුන් තීරණ ගන්නා විට එය ඔවුන්ගේ උතුරු තරුව ලෙස ක්‍රියා කරයි. අවසානයේදී, ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය, පාරිභෝගිකයින් සහ පාර්ශවකරුවන් සමඟ, ඔවුන් කවුරුන්ද යන්න සහ ඔවුන් කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න නිර්වචනය කිරීමට එය සේවය කරයි. 

ඔවුන්ගේ උපායමාර්ගය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි ප්‍රධාන ශක්තීන් මත ගොඩනැඟේ: පුළුල් ගෝලීය ආයෝජන බැංකු විශේෂ ise තාවයක් සහිත ප්‍රමුඛ වත්කම් කළමණාකරුවෙකු ලෙස ඔවුන්ගේ භූමිකාව සහ ඔවුන්ගේ නිවාස වෙළඳපොල වන ස්විට්සර්ලන්තයේ ඔවුන්ගේ ප්‍රබල පැවැත්ම. පරිණත වෙළඳපොලවල ඇති පුළුල් ධනය සහ ආසියා පැසිෆික් හා අනෙකුත් නැගී එන වෙළඳපලවල සැලකිය යුතු ධනය වර්ධනය යන දෙකම උපයෝගී කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීම අරමුණු කරගත් ධනය කළමනාකරණය සඳහා ඔවුන් සමබර ප්‍රවේශයක් අපේක්ෂා කරයි.

කලාපීය වශයෙන් පදනම් වූ අංශ තුනක් හරහා ඔවුන් තම සේවාදායකයින්ට සේවය කරයි: ස්විස් විශ්ව බැංකුව, ජාත්‍යන්තර වත්කම් කළමනාකරණය සහ ආසියා පැසිෆික්. ඒකාබද්ධ ගෝලීය ආයෝජන බැංකුව මෙම කලාපීය සමාගම්වලට සේවය කරයි.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස්ගේ කතාව ජූලි 5,1856 දක්වා දිව යයි. බලගතු දේශපාලන ician යකු, ව්‍යාපාරික හිමිකරුවෙකු සහ ව්‍යවසායකයෙකු වන ඇල්ෆ්‍රඩ් එෂර් විසින් “ෂ්වෙයිසෙරිෂි ක්‍රෙඩිටන්ස්ටෝල්ට්” ආරම්භ කරන ලදී. SKA නමින් හැඳින්වෙන නව බැංකුවේ ආරම්භක අරමුණ වූයේ දුම්රිය මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීම මෙන්ම ස්විට්සර්ලන්තය තවදුරටත් කාර්මිකකරණය කිරීම සඳහා අරමුදල් සැපයීමයි. වසර 14 කට පසු බැංකුවේ පළමු විදේශීය නියෝජිත ශාඛාව නිව්යෝක් නුවර විවෘත විය. 1905 දී, ඔබර්හයිනිස් බැංකුව පවරා ගැනීමෙන් පසු, සූරිච් නගරයෙන් පිටත බැංකුවේ පළමු ශාඛාව බාසල් හි විවෘත විය.

මෙම වර්ධනය solid න කාබනික ව්‍යාප්තියක් මගින් සිදු කරන ලද අතර, විවිධාකාර වූ ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම්, එනම් එක්සත් ජනපද ආයෝජන බැංකුව වන සීඑස් ෆස්ට් බොස්ටන්, 1990 දී, ස්විට්සර්ලන්තයේ පෞද්ගලික බැංකු බැංකුව, 1990 දී, ස්විට්සර්ලන්තයේ සිව්වන විශාලතම බැංකුව, වොක්ස්බෑන්ක්, බ්‍රසීලියානු 1993 දී වත්කම් කළමණාකරු හෙජිං-ග්‍රිෆෝ සහ 2007 දී යුරෝපයේ, මැදපෙරදිග හා අප්‍රිකාවේ මෝගන් ස්ටැන්ලිගේ ධනය කළමනාකරණ සමාගම් වඩාත් මෑත ගනුදෙනු කිහිපයක් උපුටා දැක්වීය.

නවීන මෘදුකාංග බැංකුවක දියුණුවට දායක වූ බෙහෙවින් වෙනස් සංස්කෘතීන්, දර්ශනවාදයන් සහ වෘත්තීය දැනුම යන ක්ෂේත්‍ර ඒකාබද්ධ කිරීම මෙයට ඇතුළත් විය. පුද්ගලික බැංකුකරණය, ආයෝජන බැංකුකරණය සහ ධනය කළමනාකරණය පිළිබඳ සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට පුළුල් විසඳුම් ලබා දෙමින් බැංකුව 2006 සිට ගෝලීය වශයෙන් සම්බන්ධිත විශ්වීය බැංකුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගත්තේය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා විකල්ප නම්

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ද හැඳින්වෙන්නේ:

 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තය
 • ක්රෙඩිට් සුවිස්
 • ණය සූයිස් සූරිච්
 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒ.ජී.
 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒ.ජී.
 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වන සූයිස් සූරිච් සූරිච්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ව්‍යාපාර ලෙසද හැඳින්වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ව්‍යාපාරවලට සහාය වේ.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකු කටයුතු සඳහා විස්තර

බැංකුවේ නම
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ දේශීය නම
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් (සීඑස්)
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වාසස්ථානය
ස්විට්සර්ලන්තය
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ආරම්භ කරන ලදී
1856
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ නීතිමය ලිපිනය
ජීඩී-සූරිච්, 8065, සූරිච්
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍යයි)
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
1 000 000 USD
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
7-14 වැඩ කරන දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු කණ්ඩායම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබුණු පසු, අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් සකස් කරමු.

රටවල් 105 ක ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජංගම ගිණුම වන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහාද සේවා සපයන්නෙමු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමද, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ අතරම, අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු. එය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වේ.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කළ යුතුය. ආයතනික බැංකු ගිණුම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවෙන් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවෙන් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “ඔබේ සම්බන්ධතාවය මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරන නිසාය. උපයා ගැනීමට නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට සැමවිටම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙනු ඇති අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පළමු වරට තෝරාගත් සමාගම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් සේවා හේතුවෙන් බැංකුව.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සූයිස් z ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකු ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් ලබා දීම
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකු ලේඛන විද්‍යුත් වශයෙන් ලබා දීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 ස්විට්සර්ලන්ත ලිපිනය සඳහා
+ $ 110 ස්විට්සර්ලන්ත නොවන ලිපිනය සඳහා

ස්විට්සර්ලන්තය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
+ $ 110 ස්විට්සර්ලන්ත නොවන ලිපිනය සඳහා

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. Suit ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Appro සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවට යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි සමාගම් සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ප්‍රමාද වනු ඇත. නඩුව අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබේ හෝ අනාවරණය නොකෙරේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ මාර්ගගතව ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

Personal bank account opening in Credit Suisse Bank | Personal bank account opening online in Credit Suisse Bank | Personal bank account opening in Credit Suisse Bank Switzerland | Personal bank account opening online in Credit Suisse Bank Switzerland | Personal bank account opening in Credit Suisse | Personal bank account opening online in Credit Suisse | Personal bank account opening in Credit Suisse zurich | Personal bank account opening online in Credit Suisse zurich | Personal bank account opening in Credit Suisse AG | Personal bank account opening online in Credit Suisse AG | Personal bank account opening in Credit Suisse Group AG | Personal bank account opening online in Credit Suisse Group AG | Personal bank account opening in Credit Suisse Group | Personal bank account opening online in Credit Suisse Group

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් වන අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අපි අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ඇතුළුව. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට අපි ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි අද ස්විට්සර්ලන්තයේ සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණය ”, අපි“ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ණය සූයිස් බැංකුව සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර තිබෙනවා.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකු බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා බැංකු අයදුම් පත්‍රය සහ අවශ්‍ය උපදෙස් සම්පූර්ණ කිරීම.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවට යවමු.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තුරු සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි අධීක්ෂණය කරන්නෙමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අවම ශේෂයක් හෝ වෙනත් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

  • “ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා වන අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා වන සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. බැංකුව; නමුත් ඒ සමඟම, අපට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඕනෑම වේලාවක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම සනාථ කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්ගේ, කොටස් හිමියන්ගේ, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්ගේ (අදාළ නම්) ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපතක් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලය කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ Trade ෂධ වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ මිනිස් ජාවාරම් වලට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට කැමති අයගෙන් හෝ ලබා නොදේ. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අතර, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ද ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ලබා නොදේ වාණිජ බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම වාණිජ බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ නියෝජිත ආයතන සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා කාමුක දර්ශන හෝ අසභ්‍ය දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  • ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් අප භාර නොගනී. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ සෘජුවම මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා වූ සංගමය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් ක්‍රෙඩිට් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි. සූයිස් බැංකුව.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ සහ අක්වෙරළේ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුම් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා වන අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලතල සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව අපටද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණ වේ.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විවෘත කරන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. එය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා ආරම්භ වන ජංගම බැංකු ගිණුම් හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, මේවා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ AG | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විවෘත වන බැංකු ගිණුම් සුරැකීම හෝ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විවෘත කරන පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, මෙම සේවාවන් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 ක ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ AG | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විවෘත වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. එය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් හෝ ක්‍රෙඩිට් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ සූයිස් බැංකුව.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපි සිටිමු!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ AG | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනයක් ඉල්ලා සිටින්න


ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ණය සූයිස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගිණුම.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්ත තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා වන ගාස්තු, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ස්විට්සර්ලන්තය.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව ස්විට්සර්ලන්තය | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු ස්විට්සර්ලන්තය | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව ස්විට්සර්ලන්තය

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සූයිස්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

තවද, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ක්‍රෙඩිට් වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සූස්. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා වන ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ණය සූයිස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ණය සූයිස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | ණය සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ණය සූයිස්

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සමඟ ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා වන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ණය සූයිස් සූරිච් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකු අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් වෙතින් ගිණුම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා වන ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ණය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව සූයිස් සූරිච් | ණය සඳහා බැංකු ගාස්තු සූයිස් සූරිච් | ණය ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව ණය සූයිස් සූරිච් | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ණය සූයිස් සූරිච්

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සමඟ ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

තවද, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකු අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී වෙතින් ගිණුම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා වන ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ණය සඳහා මූලික තැන්පතුව AG | ණය සඳහා බැංකු ගාස්තු ඒජී | ණය සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ණය සූයිස් ඒ.ජී.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ගත හැකිය. දැනුවත් තීරණයක්.

තවද, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ AG වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සඳහා වන ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා ඒ.ජී.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ණය සූයිස් සමූහයේ ආරම්භක තැන්පතුව AG | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා බැංකු ගාස්තු AG | ණය සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ණය සූයිස් සමූහය AG

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සමඟ ගිණුම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සමඟ බැංකු ගාස්තු. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකු අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ගිණුම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සඳහා බැංකු ගාස්තු | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ණය සූයිස් සමූහය

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ ස්විට්සර්ලන්තයේ විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමඟ බැංකු සේවා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් සමඟ බැංකු සේවා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයෙකු ලෙස, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සූරිච් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී සමඟ බැංකු සේවා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි එක්ස්පෝට් එකක්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් ඒජී හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ AG සමඟ බැංකු සේවා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ AG හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ AG හෝ ජංගම ගිණුමක විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහ ඒජී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි පිහිටුවන්නෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ඒජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ AG හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහය සමඟ බැංකු සේවා

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා ක්‍රෙඩිට් සූයිස් සමූහයේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ක්‍රෙඩිට් සූයිස් බැංකුව