ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය:

 • H එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) සීමාසහිත බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සීමාසහිත බැංකු ගිණුම
 • ● ආයතනික බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • H සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අපි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත අක්වෙරළ බැංකුකරණය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ බැංකු ගිණුම, ආයතනික බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ බැංකු බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ වාණිජ බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම (වියට්නාම්) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ්හි අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ්හි අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම ), එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා රටවල් 105 ක සේවා සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් විසින් සපයනු ලැබේ.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

699 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාම) සමාගම සඳහා විදේශිකයන් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සහ තවත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව අපේ ලැයිස්තුවේ.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකුකරණය

1870 දී එස්බීසී සිය පළමු කාර්යාලය සයිගොන් හි (දැන් හෝ චි මිං නගරය) විවෘත කළේය. එච්එස්බීසී 1995 අගෝස්තු මාසයේදී හෝ චි මිං නගරයේ පූර්ණ සේවා ශාඛාවක් විවෘත කළේය. 2005 දී එච්එස්බීසී කැන් තෝ නගරයේ නියෝජිත කාර්යාලයක් පිහිටුවා හැනෝයි හි දෙවන ශාඛාවක් විවෘත කළේය. එච්එස්බීසී සිය දේශීයව සංස්ථාපිත ආයතනය පවත්වාගෙන යාම ආරම්භ කළේ ජනවාරි 1,2009 දීය. එය වියට්නාමයේ සිදු කළ පළමු ජාත්‍යන්තර බැංකුව බවට පත්විය.

 

හොංකොං සහ ෂැංහයි බැංකු සංස්ථාවේ නව ව්‍යාපාරයෙන් 100% ක් හිමිකාරීත්වය දරන්නේ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ය. මීට අමතරව, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සීමාසහිත වියට්නාමයේ ශාඛා හා ගනුදෙනු කාර්යාල දෙකම ඇති පළමු විදේශීය හිමිකාරී බැංකුව වේ. ශාඛා දෙකක් සහ ගනුදෙනු කාර්යාල පහක් දැන් හෝ චි මිං නගරයේ බැංකු ජාලයේ කොටසකි; එක් ශාඛාවක් සහ ගනුදෙනු කාර්යාල හතරක් Ha Noi හි ඇත; එක් ශාඛාවක් බින් ඩුඕං හි ඇත; එක් ශාඛාවක් ඩා නන්ග්හි ඇත. ආයෝජන ප්‍රාග්ධනය, පාරිභෝගික පදනම සහ නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එච්එස්බීසී දැනට වියට්නාමයේ විශාලතම විදේශ බැංකුව වේ.

එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ වෙල්ත් සහ පුද්ගලික බැංකුකරණය, තොග බැංකුකරණය, ගෝලීය ද්‍රවශීලතා සහ මුදල් කළමනාකරණය, ගෝලීය වෙළඳ හා ලැබිය හැකි මූල්‍ය, සහ සුරැකුම්පත් සේවා ඇතුළු පුළුල් පරාසයක මූල්‍ය සේවාවන් සපයයි. එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ දීර් history ඉතිහාසය සහ රටේ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවබෝධය පිළිබිඹු කරන්නේ අඛණ්ඩව විශිෂ්ට පාරිභෝගික සහයෝගයක් ලබා දීමට බැංකුව දක්වන කැපවීමයි.

විප්ලව, ආර්ථික අර්බුද සහ නැගී එන තාක්ෂණයන් ඇතුළුව සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් වලට බැංකුව මුහුණ දී ඇති අතර ද්‍රාවණය තබා ගැනීමට අනුවර්තනය වී ඇත. නව ආයතනික අනන්‍යතාවයකට ස්තූතිවන්ත වෙමින් 21 වන සියවසේ අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට HSBC හට දැන් හැකිය.

එච්එස්බීසී හි දී, අපි දිගුකාලීන වෙළඳපොළක් ගොඩනැගීමට සහ දිගුකාලීන සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමට කැපවී සිටිමු. අපට අවශ්‍ය වන්නේ මිනිසුන් වැඩ කිරීමට ආඩම්බර වන, අපගේ සේවාදායකයින්ගේ සහ ප්‍රජාවන්ගේ විශ්වාසය ඇති, සහ අඩු පාරිසරික බලපෑමක් ඇති, හොඳින් කළමනාකරණය කළ සංවිධානයක් වීමයි.

යැපෙන්න

 • හරි දේ වෙනුවෙන් ස්ථිරව සිටීම, බැඳීම් ඉටු කිරීම, ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ විශ්වාසනීය වීම
 • පුද්ගලික වගවීම ගැනීම, තීරණාත්මක වීම, විනිශ්චය සහ සාමාන්‍ය බුද්ධිය භාවිතා කිරීම, අන් අය සවිබල ගැන්වීම

විවිධ අදහස් හා සංස්කෘතීන් සඳහා විවෘතයි

 • විවෘතව, අවංකව හා විනිවිදභාවයෙන් සන්නිවේදනය කිරීම, අභියෝගය පිළිගැනීම, වැරදි වලින් ඉගෙනීම
 • පුද්ගලයන් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රගතිය ගැන සැලකිලිමත් වීම, ගෞරවය දැක්වීම, සහයෝගය දැක්වීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම
 • මිනිසුන්ට ඇහුම්කන් දීම, සාධාරණ ලෙස සැලකීම, ඇතුළත් වීම, විවිධ දෘෂ්ටිකෝණයන් අගය කිරීම

ගනුදෙනුකරුවන්, ප්‍රජාවන්, නියාමකයින් සහ එකිනෙකා සමඟ සම්බන්ධ වේ

 • සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම, බාහිර ගැටළු පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම, සීමාවන් ඉක්මවා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා විකල්ප නම්

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ද හැඳින්වේ.

 • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
 • එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාමය
 • එච්එස්බීසී වියට්නාමය
 • එච්එස්බීසී වී.එන්
 • එච්එස්බීසී බැංකුව වී.එන්
 • එච්එස්බීසී බැංකුව හැනෝයි
 • එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් සමාගම
 • එච්එස්බීසී කණ්ඩායම වියට්නාමය

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත උපදේශකයින් (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාමයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වීඑන් සඳහා හොඳම නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාම් සමාගමේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, හෝ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත් එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ලෙසද හැඳින්වෙන එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත ව්‍යාපාර සඳහා සහාය වේ.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම බැංකු කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

බැංකුවේ නම
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගමේ දේශීය නම
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි වාසස්ථානයයි
වියට්නාමය
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ආරම්භ කරන ලදී
1995
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි නීතිමය ලිපිනය
235 ඩොං කොයි වීදිය, එන්ජී වෝඩ්, දිස්ත්‍රික්කය. 1, මෙට්රොපොලිටන් ගොඩනැගිල්ල, මහල් 1, 2, 3, 6
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය
එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
$2,045
සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
$2,045
සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ගතවන කාලය
2 - 4 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි HSBC බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) සීමාසහිත බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් වෙත ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි මාලාවක් ලැබුණු පසු, අපි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ ක්‍රියාවට නංවන්නෙමු.

රටවල් 105 ක එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමද, වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වේ. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි ජංගම ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහා අපි සේවා සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම ලෙසද හැඳින්වෙන බැංකු (වියට්නාම්) සමාගම, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාම) ලිමිටඩ් සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සහ රටවල් 105 සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වෙන එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාම්) සමාගම සමඟ අපි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සපයන්නෙමු.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට වේවා ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවෙන් (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් වෙතින් එච්එස්බීසී බැංකුවෙන් (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවෙන් එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සම්බන්ධතා මුදල්, ස්වයංක්‍රීයව පහත දැක්වෙන්නේ, අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට සැමවිටම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙනු ඇති අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් තෝරා ගැනීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව. සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් සේවා

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභදායී එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම බැංකුව අ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ccount ආරම්භක සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වීඑන් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බැංකු එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාම් ලිමිටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් එච්එස්බීසී වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සමූහයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වියට්නාමය, එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාමයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • අද දින HSBC බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත ලේඛනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත ලේඛනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

වියට්නාම් ලිපිනය සඳහා + $ 25
වියට්නාම නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියට්නාමය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
වියට්නාම නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

H සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

H එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

H සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

H එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙමු.

විස්තර

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. H එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සහ / හෝ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) පුද්ගලික ගිණුමේ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලියකියවිලි අවසන් අනුමැතිය සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම.

HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු. (වියට්නාමය) ඔබ විසින් අසම්පූර්ණ තොරතුරු සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළ හොත් සමාගම ප්‍රමාද වනු ඇත.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC වියට්නාමයේ විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC VN | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC VN | ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ VN | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC බැංකුවේ VN | එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැනෝයි | ආයතනික බැංකු ගිණුම HSBC බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම හැනෝයි | එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් | එච්එස්බීසී සමූහයේ වියට්නාමයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | HSBC වියට්නාමයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | HSBC VN හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC VN | HSBC බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම VN | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC බැංකුවේ VN | එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැනෝයි | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා එච්එස්බීසී බැංකුව හැනෝයි හි විවෘත කිරීම | එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | වියට්නාමයේ HSBC සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | වියට්නාමයේ HSBC සමූහයේ අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් වන අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් ද සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ඇතුළු ලෝක දීමනා. අපි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි වියට්නාමයට සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව කීම නිවැරදිය. අපගේ “පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු, අපි “එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා හොඳම ආයතනික සේවාවන් වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දෙන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • ඉන්පසුව, අපි සම්පූර්ණ පැකේජය අවසන් අනුමැතිය සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) වෙත යවමු.

  • එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි අධීක්ෂණය කරන්නෙමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා මූලික තැන්පතු, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ. හෝ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා අවම ශේෂයක් හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලු වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, රඳවා ගැනීම, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී සමස්ත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා; නමුත් ඒ සමඟම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අපට කිසි විටෙක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා බලය පැවරීම අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • වත්මන් බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන් (කොටස්), කොටස් හිමියන් (ය), අධ්‍යක්ෂ (ය) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) හි එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම සඳහා සපයා ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම

  සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) සීමාසහිත මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වමු:

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති තනි පුද්ගලයන්ට ලබා දී නොමැත. තනි බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අතර, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ද ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ කටයුතු කරයි. වාණිජ බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ නියෝජිත ආයතන සඳහා ලබා දී නොමැති අතර, අන්‍යාගමික දෙමාපිය ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට කැමති මානව හිමිකම් උල්ලං of නය කිරීම්. සමාගමේ බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ.

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු ලබන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් භාවිතා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා නොවේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ලබා නොදේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  • එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය)

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් අප භාර නොගනී. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට සුදුසු පියවර ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර වෘත්තීය උපදෙස් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) ලිමිටඩ් කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ සෘජුවම සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, බැංකුව එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ උපදේශකයින් එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයයි.

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාම්) සමාගම සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) සීමාසහිත අනෙකුත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන්, සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමඑච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුමක් වන HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නඑච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඅක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා වන එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම විසින් වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම මෙහි අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විවෘත කිරීම, මේවා එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (වියට්නාමය) සීමාසහිත වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ව්‍යාපාර උපදේශකවරුන්. එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාමයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC VN හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ VN | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ හැනෝයි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC කාණ්ඩයේ වියට්නාමයේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ගිණුම් විවෘත කිරීම, මෙම සේවාවන් අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා ලබා දෙනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 කින් යුත් එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්. එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුව හැනෝයි සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී වියට්නාම් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාමයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC VN හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ VN | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ හැනෝයි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC කාණ්ඩයේ වියට්නාමයේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි විවෘත වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ සීමාසහිත හෝ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) විවෘත වේ.

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සහ ඊඑස්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් හි හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර අපි සිටිමු!

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්. එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාමයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC VN හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ VN | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC බැංකුවේ හැනෝයි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC කාණ්ඩයේ වියට්නාමයේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලා සිටින්න


සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය සහ එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ බැංකු ගාස්තු. අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ බැංකු උපදේශකයින්, වෙරළබඩ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සීමාසහිත අක්වෙරළ සමාගම් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාමයේ) ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ) සහ ඔබට අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සඳහා බැංකු ගාස්තු | සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සමඟ බැංකු ගාස්තු. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සහ වියට්නාමයේ වෙරළබඩ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ වියට්නාමයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාම තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ගිණුම. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ගාස්තු, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාමය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමය සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාමය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

HSBC වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. වියට්නාමය, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සමඟ බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ එච්එස්බීසී වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා වියට්නාමය. එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ගාස්තු, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | එච්එස්බීසී වියට්නාමය සඳහා බැංකු ගාස්තු | එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

HSBC VN හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී වීඑන් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී වීඑන් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී වීඑන් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. වීඑන්, එච්එස්බීසී වීඑන් සමඟ බැංකු ගාස්තු. HSBC VN හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ HSBC VN හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන HSBC VN සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය HSBC VN තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එච්එස්බීසී වීඑන් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී වීඑන් ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලයක් ඇති හෙයින්, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර එච්එස්බීසී වීඑන් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ එච්එස්බීසී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා වී.එන්. එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ගාස්තු, එච්එස්බීසී වීඑන් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී වීඑන් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී වීඑන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී වීඑන් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | HSBC VN සඳහා බැංකු ගාස්තු | එච්එස්බීසී වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු HSBC VN

එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සමඟ ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සමඟ බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින හෙයින්, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා HSBC බැංකු VN වෙතින් ගිණුම. එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා ගාස්තු, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව VN | HSBC බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු VN | එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව VN | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු HSBC බැංකුව VN

එච්එස්බීසී හැනෝයි හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී හැනෝයි සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. එච්එස්බීසී හැනෝයි සමඟ ගිණුම, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි සමඟ බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී හැනෝයි හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී හැනෝයි හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන එච්එස්බීසී හැනෝයි සහ එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා HSBC බැංකුව හැනෝයි වෙතින් ගිණුම. එච්එස්බීසී හැනෝයි සඳහා ගාස්තු, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී හැනෝයි සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී හැනෝයි සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව හැනෝයි | එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු හැනෝයි | එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව හැනෝයි | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු HSBC බැංකුව හැනෝයි

එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගාස්තු සමඟ අවම වශයෙන් ශේෂය. එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් , ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී බැංකු වියට්නාම් ලිමිටඩ් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් සඳහා වන ගාස්තු, එච්එස්බීසී බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා වියට්නාම් සමාගම සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව වියට්නාම් සමාගම | එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු වියට්නාම් සමාගම | එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සීමාසහිත එච්එස්බීසී බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාම ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාමය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය සමඟ ගිණුම, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය සමඟ බැංකු ගාස්තු. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ වියට්නාමයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ වියට්නාමයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී කණ්ඩායම් වියට්නාමයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාමයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාමය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා වන අතර, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා වියට්නාමයේ HSBC සමූහයේ ගිණුම. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ගාස්තු, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුම්වල පිරිවැය, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාමය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී සමූහ වියට්නාමය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී කණ්ඩායම සඳහා බැංකු ගාස්තු | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ් සඳහා වන ගාස්තු, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම, එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සඳහා බැංකු ගාස්තු.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC බැංකුව (වියට්නාමය) සමාගම සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම් ( වියට්නාමය) ලිමිටඩ්, එසේ නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. (වියට්නාම්) ලිමිටඩ්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සහ බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න. එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු සමඟ බැංකු සේවා

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාමයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා එච්එස්බීසී වියට්නාමය සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයන් ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කරන්න සහ එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එච්එස්බීසී වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC VN සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී වීඑන් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

එච්එස්බීසී වීඑන් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. HSBC VN හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්එස්බීසී වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී වීඑන් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී වීඑන් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී වීඑන්, එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සහ එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එච්එස්බීසී වීඑන් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC බැංකු VN සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වීඑන් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී බැංකුවේ වීඑන් හෝ ජංගම ගිණුමේ විදේශිකයෙකු ලෙස.

ඔබ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයෙකු, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකු වීඑන් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම. එච්එස්බීසී බැංකුවේ වීඑන් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC බැංකු හැනෝයි සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

එච්එස්බීසී හැනෝයි හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ හැනෝයි හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී හැනෝයි හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී හැනෝයි හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී බැංකුවේ හැනෝයි හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී හැනෝයි හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී හැනෝයි හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකු හැනෝයි හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. එච්එස්බීසී බැංකුවේ හැනෝයි හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුව වියට්නාම් සමාගම සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් සමාගමේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ නියම තැන!

එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි බැංකුකරුවෙකු ලෙස ආරම්භ කරන්න. එච්එස්බීසී වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ වියට්නාම් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහය සමඟ බැංකු සේවා

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී සමූහයේ වියට්නාමයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී සමූහයේ වියට්නාමයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කරන්න සහ වියට්නාමයේ එච්එස්බීසී සමූහයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. එච්එස්බීසී කණ්ඩායමේ වියට්නාමයේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා විදේශිකයෙකු සඳහා | එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් විදේශිකයෙකු සඳහා | එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම) ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් විදේශිකයෙකු සඳහා | විදේශිකයෙකු සඳහා එච්එස්බීසී බැංකුවේ (වියට්නාම්) සමාගමේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - එච්එස්බීසී බැංකුව (වියට්නාමය) ලිමිටඩ්