ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENG ▼
X

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය - බහමාස් වෙතින් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

ඔබට බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය බහමාස් ලබා ගන්න.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් ලබා ගන්න.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • X විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු බහමාස්.
 • ● විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය බහමාස්.
 • Baha බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

අපි බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදව් වන අතර එය බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වේ. බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බහමාස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති yers යින්ගේ සහාය ඇතිව බහමාස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා හරහා බහමාස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව, අපි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය සඳහා තොරතුරු සපයන්නෙමු බහමාස් සඳහා, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළුව.

We also provide information for Forex License for Bahamas, how to get Forex License for Bahamas, also known as, how to obtain Forex License for Bahamas, apply for Forex License for Bahamas, obtaining Forex License for Bahamas, Forex License consultants for Bahamas, Forex License advisors for Bahamas, Forex License lawyers for Bahamas, Forex License services for Bahamas, law firm for Forex License for Bahamas, Forex License costs for Bahamas, Forex License fees for Bahamas, cost for process of Forex License in Bahamas, procedure to obtain Forex License for Bahamas, Forex license for Bahamas, how to get Forex license for Bahamas, also known as, how to obtain Forex license for Bahamas, apply for Forex license for Bahamas, obtaining Forex license for Bahamas, Forex license consultants for Bahamas, Forex license advisors for Bahamas, Forex license lawyers for Bahamas, Forex license services for Bahamas, law firm for Forex license for Bahamas, Forex license costs for Bahamas, Forex license fees for Bahamas, cost for process of Forex license in Bahamas, procedure to obtain Forex license for Bahamas , Securities Dealers License for Bahamas, how to get Securities Dealers License for Bahamas, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Bahamas, apply for Securities Dealers License for Bahamas, obtaining Securities Dealers License for Bahamas, Securities Dealers License consultants for Bahamas, Securities Dealers License advisors for Bahamas, Securities Dealers License lawyers for Bahamas, Securities Dealers License services for Bahamas, law firm for Securities Dealers License for Bahamas, Securities Dealers License costs for Bahamas, Securities Dealers License fees for Bahamas, cost for process of Securities Dealers License in Bahamas, procedure to obtain Securities Dealers License for Bahamas , Forex Brokerage License for Bahamas, how to get Forex Brokerage License for Bahamas, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Bahamas, apply for Forex Brokerage License for Bahamas, obtaining Forex Brokerage License for Bahamas, Forex Brokerage License consultants for Bahamas, Forex Brokerage License advisors for Bahamas, Forex Brokerage License lawyers for Bahamas, Forex Brokerage License services for Bahamas, law firm for Forex Brokerage License for Bahamas, Forex Brokerage License costs for Bahamas, Forex Brokerage License fees for Bahamas, cost for process of Forex Brokerage License in Bahamas, procedure to obtain Forex Brokerage License for Bahamas , Forex exchange License for Bahamas, how to get Forex exchange License for Bahamas, also known as, how to obtain Forex exchange License for Bahamas, apply for Forex exchange License for Bahamas, obtaining Forex exchange License for Bahamas, Forex exchange License consultants for Bahamas, Forex exchange License advisors for Bahamas, Forex exchange License lawyers for Bahamas, Forex exchange License services for Bahamas, law firm for Forex exchange License for Bahamas, Forex exchange License costs for Bahamas, Forex exchange License fees for Bahamas, cost for process of Forex exchange License in Bahamas, procedure to obtain Forex exchange License for Bahamas , Forex Broker license for Bahamas, how to get Forex Broker license for Bahamas, also known as, how to obtain Forex Broker license for Bahamas, apply for Forex Broker license for Bahamas, obtaining Forex Broker license for Bahamas, Forex Broker license consultants for Bahamas, Forex Broker license advisors for Bahamas, Forex Broker license lawyers for Bahamas, Forex Broker license services for Bahamas, law firm for Forex Broker license for Bahamas, Forex Broker license costs for Bahamas, Forex Broker license fees for Bahamas, cost for process of Forex Broker license in Bahamas, procedure to obtain Forex Broker license for Bahamas , security dealer license for Bahamas, how to get security dealer license for Bahamas, also known as, how to obtain security dealer license for Bahamas, apply for security dealer license for Bahamas, obtaining security dealer license for Bahamas, security dealer license consultants for Bahamas, security dealer license advisors for Bahamas, security dealer license lawyers for Bahamas, security dealer license services for Bahamas, law firm for security dealer license for Bahamas, security dealer license costs for Bahamas, security dealer license fees for Bahamas, cost for process of security dealer license in Bahamas, procedure to obtain security dealer license for Bahamas , FFMC License for Bahamas, how to get FFMC License for Bahamas, also known as, how to obtain FFMC License for Bahamas, apply for FFMC License for Bahamas, obtaining FFMC License for Bahamas, FFMC License consultants for Bahamas, FFMC License advisors for Bahamas, FFMC License lawyers for Bahamas, FFMC License services for Bahamas, law firm for FFMC License for Bahamas, FFMC License costs for Bahamas, FFMC License fees for Bahamas, cost for process of FFMC License in Bahamas, procedure to obtain FFMC License for Bahamas , Offshore FOREX License for Bahamas, how to get Offshore FOREX License for Bahamas, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for Bahamas, apply for Offshore FOREX License for Bahamas, obtaining Offshore FOREX License for Bahamas, Offshore FOREX License consultants for Bahamas, Offshore FOREX License advisors for Bahamas, Offshore FOREX License lawyers for Bahamas, Offshore FOREX License services for Bahamas, law firm for Offshore FOREX License for Bahamas, Offshore FOREX License costs for Bahamas, Offshore FOREX License fees for Bahamas, cost for process of Offshore FOREX License in Bahamas, procedure to obtain Offshore FOREX License for Bahamas , fx license for Bahamas, how to get fx license for Bahamas, also known as, how to obtain fx license for Bahamas, apply for fx license for Bahamas, obtaining fx license for Bahamas, fx license consultants for Bahamas, fx license advisors for Bahamas, fx license lawyers for Bahamas, fx license services for Bahamas, law firm for fx license for Bahamas, fx license costs for Bahamas, fx license fees for Bahamas, cost for process of fx license in Bahamas, procedure to obtain fx license for Bahamas , Forex license for The Bahamas, how to get Forex license for The Bahamas, how to obtain Forex license for The Bahamas, how to apply for Forex license for The Bahamas, obtaining Forex license for The Bahamas, Forex license consultants for The Bahamas, Forex license advisors for The Bahamas, Forex license lawyers for The Bahamas provided through our Forex license services for The Bahamas, law firm for Forex license for The Bahamas, Forex license costs for The Bahamas, Forex license fees for The Bahamas, cost for process of Forex license in The Bahamas, procedure to obtain Forex license for The Bahamas , Securities Dealers License for The Bahamas, how to get Securities Dealers License for The Bahamas, how to obtain Securities Dealers License for The Bahamas, how to apply for Securities Dealers License for The Bahamas, obtaining Securities Dealers License for The Bahamas, Securities Dealers License consultants for The Bahamas, Securities Dealers License advisors for The Bahamas, Securities Dealers License lawyers for The Bahamas provided through our Securities Dealers License services for The Bahamas, law firm for Securities Dealers License for The Bahamas, Securities Dealers License costs for The Bahamas, Securities Dealers License fees for The Bahamas, cost for process of Securities Dealers License in The Bahamas, procedure to obtain Securities Dealers License for The Bahamas , Forex Brokerage License for The Bahamas, how to get Forex Brokerage License for The Bahamas, how to obtain Forex Brokerage License for The Bahamas, how to apply for Forex Brokerage License for The Bahamas, obtaining Forex Brokerage License for The Bahamas, Forex Brokerage License consultants for The Bahamas, Forex Brokerage License advisors for The Bahamas, Forex Brokerage License lawyers for The Bahamas provided through our Forex Brokerage License services for The Bahamas, law firm for Forex Brokerage License for The Bahamas, Forex Brokerage License costs for The Bahamas, Forex Brokerage License fees for The Bahamas, cost for process of Forex Brokerage License in The Bahamas, procedure to obtain Forex Brokerage License for The Bahamas , Forex exchange License for The Bahamas, how to get Forex exchange License for The Bahamas, how to obtain Forex exchange License for The Bahamas, how to apply for Forex exchange License for The Bahamas, obtaining Forex exchange License for The Bahamas, Forex exchange License consultants for The Bahamas, Forex exchange License advisors for The Bahamas, Forex exchange License lawyers for The Bahamas provided through our Forex exchange License services for The Bahamas, law firm for Forex exchange License for The Bahamas, Forex exchange License costs for The Bahamas, Forex exchange License fees for The Bahamas, cost for process of Forex exchange License in The Bahamas, procedure to obtain Forex exchange License for The Bahamas , Forex Broker license for The Bahamas, how to get Forex Broker license for The Bahamas, how to obtain Forex Broker license for The Bahamas, how to apply for Forex Broker license for The Bahamas, obtaining Forex Broker license for The Bahamas, Forex Broker license consultants for The Bahamas, Forex Broker license advisors for The Bahamas, Forex Broker license lawyers for The Bahamas provided through our Forex Broker license services for The Bahamas, law firm for Forex Broker license for The Bahamas, Forex Broker license costs for The Bahamas, Forex Broker license fees for The Bahamas, cost for process of Forex Broker license in The Bahamas, procedure to obtain Forex Broker license for The Bahamas , security dealer license for The Bahamas, how to get security dealer license for The Bahamas, how to obtain security dealer license for The Bahamas, how to apply for security dealer license for The Bahamas, obtaining security dealer license for The Bahamas, security dealer license consultants for The Bahamas, security dealer license advisors for The Bahamas, security dealer license lawyers for The Bahamas provided through our security dealer license services for The Bahamas, law firm for security dealer license for The Bahamas, security dealer license costs for The Bahamas, security dealer license fees for The Bahamas, cost for process of security dealer license in The Bahamas, procedure to obtain security dealer license for The Bahamas , FFMC License for The Bahamas, how to get FFMC License for The Bahamas, how to obtain FFMC License for The Bahamas, how to apply for FFMC License for The Bahamas, obtaining FFMC License for The Bahamas, FFMC License consultants for The Bahamas, FFMC License advisors for The Bahamas, FFMC License lawyers for The Bahamas provided through our FFMC License services for The Bahamas, law firm for FFMC License for The Bahamas, FFMC License costs for The Bahamas, FFMC License fees for The Bahamas, cost for process of FFMC License in The Bahamas, procedure to obtain FFMC License for The Bahamas , Offshore FOREX License for The Bahamas, how to get Offshore FOREX License for The Bahamas, how to obtain Offshore FOREX License for The Bahamas, how to apply for Offshore FOREX License for The Bahamas, obtaining Offshore FOREX License for The Bahamas, Offshore FOREX License consultants for The Bahamas, Offshore FOREX License advisors for The Bahamas, Offshore FOREX License lawyers for The Bahamas provided through our Offshore FOREX License services for The Bahamas, law firm for Offshore FOREX License for The Bahamas, Offshore FOREX License costs for The Bahamas, Offshore FOREX License fees for The Bahamas, cost for process of Offshore FOREX License in The Bahamas, procedure to obtain Offshore FOREX License for The Bahamas , fx license for The Bahamas, how to get fx license for The Bahamas, how to obtain fx license for The Bahamas, how to apply for fx license for The Bahamas, obtaining fx license for The Bahamas, fx license consultants for The Bahamas, fx license advisors for The Bahamas, fx license lawyers for The Bahamas provided through our fx license services for The Bahamas, law firm for fx license for The Bahamas, fx license costs for The Bahamas, fx license fees for The Bahamas, cost for process of fx license in The Bahamas, procedure to obtain fx license for The Bahamas .

බහමාස් හි හොඳම උපදේශකයින් සමඟ බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දෙන බහමාස් සඳහා හැඳින්වීම

එවැනි කොටස් මහජනයාට නැවත විකිණීමට අමතරව, බහාමාස් ආරක්ෂක බලපත්‍ර ගනුදෙනුව මගින් සමාගමකට සේවාදායක සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නියෝජිතයෙකු ලෙස සේවය කිරීමට සහ සුරැකුම්පත් ප්‍රධාන වශයෙන් හුවමාරු කර ගැනීමට ඉඩ දෙයි.

අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටා ඇති බහමාස් දූපත් 700 කින් සමන්විත වේ. ඔවුන්ගෙන් 30 ක් පමණ පුද්ගලයන් විසින් අල්ලාගෙන සිටිති. නිව් ප්‍රොවිඩන්ස් - බොහෝ විට විශාලතම දූපත සහ අගනුවර ප්‍රදේශය - රටේ ජනගහනයෙන් සියයට 70 ක් වාසය කරයි. 

 

හතරවන සියවසේ සිට බහමාස් දූපත්වල ජනතාව ජීවත් වූහ. 1600 ගණන් වලදී මෙම කලාපය බ්ලැක්බයර්ඩ් සහ කැලිකෝ ජැක් වැනි පෞද්ගලික පුද්ගලයින් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. මෙම කැපී පෙනෙන කොල්ලකරුවන් දූපත් වටා ඇති පා courses මාලා හුවමාරු කරගනිමින් ගෙවීම් නැව් කොල්ල කෑහ. මෙම වසම 1718 දී බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රමිතියට යටත් වූ අතර 1973 දී බහමාස් නිදහස ලබා ගන්නා තෙක් එම මාර්ගයේම රැඳී සිටියේය. අද මෙම ස්ථානය නිවාඩු ගත කරන්නන් සඳහා සුප්‍රසිද්ධ පරමාර්ථයකි. ජාතියේ නුහුරු ජීවිතය හා සංස්කෘතිය දෙස බැලීමට සෑම වසරකම 5,000,000 කට අධික පිරිසක් පැමිණේ. බහමාස් අගනුවර වන නසාවුහි මාර්ග හරහා අං, ඩ්‍රම්ස් සහ විස්ල් වල ඉඟි දක්වා දීප්තිමත් තූර්ය වාදක කණ්ඩායම්වල පුද්ගලයින් නටති. එය දෙසැම්බර් 26 වන අතර දිවයින පුරා නගර ජුන්කනූ සැමරුම් පවත්වයි. දහසයවන සියවස තරම් කාලයට පෙර ආරම්භ වී ඇති මෙම උත්සවය සාම්ප්‍රදායික සංගීතය හා චලනය පිළිබඳ ජාතියේ අත්දැකීම් සමූහයට ප්‍රශංසා කරයි. බහමාස් විලාසිතාව, හොඳ කාලයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවකි. කැස්බෑවන්, ගිරවුන්, ඉගුවානා සහ ලොව විශාලතම රෝස ගිනිදැල් සියල්ලම බහමාස් හි උණුසුම් වාතාවරණය තුළ සමෘධිමත් වේ. (මෙහි උෂ්ණත්වය කලාතුරකින් 60˚F ට වඩා අඩු වේ!) දූපත් වටා ඇති උණුසුම් ජලය විචිත්‍රවත් මසුන්, උදාහරණයක් ලෙස නිල් ටැං සහ නැවතුම් ගිරවුන්. ඇන්ඩ්‍රොස් දූපතට සැතපුම් 140 ක් දිග ඇන්ඩ්‍රොස් බාධක පරය ඇතුළත් වේ. මෙය පෘථිවියේ දිගම කොරල් පර වලින් එකකි. මෙම නිවර්තන ජාතිය විශේෂයෙන් උණුසුම් ස්ථානයක් වීම පුදුමයක් නොවේ! බහමාස් යනු ෆ්ලොරිඩාවේ නැගෙනහිර ඉවුරට ඔබ්බෙන් පිහිටි දූපත් සමූහයකි. බහුතරයක් ජනාවාස නොවූවත් බහමාස් හි දූපත් 700 කට වඩා තිබේ. බහමාස් යනු ස්වාධීන ජාතියකි. එය මීට පෙර බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රදේශයක් විය. එය 1973 දී නොමිලේ ලබා ගත් අතර ඒ හා සමාන වසරක් තුළ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට බැඳුණි. බහා අපහාස කිරීම ස්පා .් in භාෂාවෙන් නොගැඹුරු සාගරයක් අදහස් කරයි. ඕනෑම චන්ද්‍රිකා පින්තූරයකින් සොයාගත හැකි පරිදි, බහමාස් අවට ජලය නිසැකවම නොගැඹුරු ය - මුළු ප්‍රදේශයම එයට විශාල ටර්කියුයිස් තානයක් ඇත. ටර්කියුයිස් පැමිණෙන්නේ සුදු කැල්සියම් කාබනේට් වැලි සහ ආලෝකයේ සෙවණැල්ලෙනි. එය පාදමෙන් පරාවර්තනය වී ජලයෙන් බැහැර නොවේ. බහමාස් අවට ජලය කැල්සියම් කාබනේට් (ෂෙල් වෙඩි සෑදූ) වලින් ගිලී ඇති අතර එය නිතරම ජලයෙන් කෙළින්ම ඉක්මන් වනු ඇත. බහමා අගනුවර වන නසාවූ සමඟ නව ප්‍රොවිඩන්ස් දූපත පිහිටා ඇත්තේ ෆ්ලොරිඩාවේ දකුණු වෙරළට හා කියුබාවට උතුරින් කි.මී. 310 ක් (සැතපුම් 190) පමණ දුරිනි. කොරල් පාදක කරගත් දූපත් සමූහය දූපත් හා දූපත් 700 කින් පමණ සමන්විත වන අතර කේස් 2,000 කට වඩා (කොරල් පර). දූපත් 30 ක් පමණ වාසය කරයි. බහමාස් කියුබාව, හයිටි, එක්සත් ජනපදය සහ ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දූපත් (එක්සත් රාජධානිය) සමඟ සාගර මායිම් බෙදා ගනී. 

 

කිලෝමීටර 13,943 ක භූමි ප්‍රදේශයක් සහිත දූපත් දාමය මොන්ටිනිග්‍රෝවේ ප්‍රමාණයට වඩා කනෙක්ටිකට් වලට වඩා තරමක් මධ්‍යස්ථය. 

 

බහමාස් හි ජනගහනය 389,000 ක් පමණි (2019 දී). දේශපාලන ප්‍රාග්ධනය සහ නසාවු හි ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය. භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කිරීම ඉංග්‍රීසි ය. 

 

සංචාරක කර්මාන්තය, ගෝලීය බැංකුකරණය (මුහුදු මුදල්) සහ ව්‍යාපාර විධායකයින් රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 55% කට වඩා නියෝජනය කරයි. බහමාස් ලෝකයේ ප්‍රධාන විනෝද චාරිකා නිකේතන වලින් එකක් ලබාගෙන ඇත; මෙම දූපත් සමූහය සෑම වසරකම නිවාඩු ගත කරන්නන් තුළ එහි ජනගහනය මෙන් කිහිප ගුණයකින් වැඩි වේ. පෙර බ්‍රිතාන්‍ය පළාත සහ දැන් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පුද්ගලයෙක් ලොව විශාලතම විවෘත කුටියක් ලබා දෙන ආමඩස් එකක් එකතු කර තිබේ. 

 

බහමාස් වයඹ දෙසින් ෆ්ලොරිඩා ඉවුරේ සිට ගිනිකොන දෙසින් හයිටි දක්වා සැතපුම් 760 ක් විහිදේ. මෙම දූපත් සමූහය කේස් 2,400 ක් (කොරල් පර) සහ දූපත් 700 කින් සමන්විත වන අතර ඉන් 30 ක්ම ඇත. 

 

ක්‍රිස්ටෝපර් කොලම්බස් 1492 දී සැන් සැල්වදෝර් දූපතේ දර්ශනය වූ අවස්ථාවේ කැරිබියානු දූපත් සතුව අරවාක් ඉන්දියානුවන්ගේ උප සමූහයක් වූ ලුකායාන්ස් සතුව තිබුණි. යටත් වීම, අසනීප සහ විවිධ දුෂ්කරතා නිසා කොලොම්බස්ගේ පෙනුමෙන් වසර 25 ක් ඇතුළත මුළු වංශයම ඉවත් විය. 

 

1647 දී බහමාස් හි බ්‍රිතාන්‍ය ජනාවාසයක් ආරම්භ කරන ලද්දේ ඉංග්‍රීසි පියුරිටන්වරුන්ගේ රැස්වීමක් විසිනි. 

 

අරවාක්වරු සිගටූ නමින් හැඳින්වෙන දූපතක් පාලනය කළ අතර එයට අවස්ථාව සඳහා ග්‍රීක වචනය වන එලියුතෙරා ලෙස නම් කළහ. 

 

1717 දී සහ නැවතත් 1783 දී දූපත් බ්‍රිතාන්‍ය ජනාවාසයක් බවට පත් විය. 

 

කැරිබියානු අව්‍යාජ මුහුදු කොල්ලකරුවන්. අවුරුදු දහහත්වන අගභාගයේ සහ දහඅටවන සියවසේ මැද භාගයේදී, දූපත් වල සොරකම් සමෘද්ධිමත් වූයේ ඔවුන් සැලකිය යුතු බෙදාහැරීමේ මාර්ග කරා ළඟා වීම නිසාය. නසාවු හි පිහිටි පුද්ගලිකයින් ප්‍රංශ සහ ස්පා Spanish ් bo බෝට්ටු වලට පහර දුන් අතර ප්‍රංශ සහ ස්පා Spanish ් power බලවතුන් අතිරේක අවස්ථා කිහිපයකදී නසාවු පරිභෝජනය කළහ. 

 

අද බහමාස් විසින් ලොව ප්‍රමුඛතම පසුබැසීම් වලින් එකක් ලබාගෙන ඇත. නසාවු යනු බහමාස් හි දේශපාලන අගනුවර සහ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයයි. බහමාස් යනු ආරක්ෂිත පාර්ලිමේන්තු බහුතර පාලන රජයක් සහ පළාත් වසමකි. රාජ්‍ය නායකයා දෙවන එලිසබෙත් රැජින වන අතර, බහමියානු ප්‍රධාන නියෝජිත ජෙනරාල් විසින් කථා කරනු ලැබේ. ඔහු විධායකයේ සහ කාර්යාංශයේ අනුශාසනාව අනුගමනය කරයි. 

 

ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා අගමැති වන අතර සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සිංහ කොටස් පක්ෂයේ ප්‍රධානියා වේ. ද්වි පාර්ශ්වික පාර්ලිමේන්තුව නම් කරන ලද සෙනෙට් සභාවකින් සහ තෝරාගත් සභාවකින් සමන්විත වේ. මෙම දූපත් සමූහයේ වායුගෝලය අර්ධ කලාපීය වන අතර ගිම්හාන හා ශීත two තු දෙකක් ඇත. මැයි සිට නොවැම්බර් දක්වා ළඟා වන වසර මැද භාගය පුරාම, කැරිබියන් හරහා උතුරු දෙසට ගමන් කරන උණුසුම්, තෙත් නිවර්තන වායු ස්කන්ධයන්ගෙන් වායුගෝලය යටපත් වේ. මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වය 21o C සිට 34o C දක්වා වන අතර සමස්ත තෙතමනය 60 සිට 100% දක්වා වේ. සීතල කාලගුණ මාසවලදී, දෙසැම්බර් සිට අප්රේල් දක්වා ළඟා වන විට, උතුරු ඇමරිකාවේ සීතල ධ්රැවීය ස්කන්ධ වර්ධනයට වායුගෝලය බලපායි. සීතල කාලගුණ මාසවල උෂ්ණත්වය 15o C සිට 24o C දක්වා පරාසයක පවතී. 

 

වාර්ෂික වර්ෂාපතන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සෙන්ටිමීටර 132 ක් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් එය මැයි-ජූනි සහ සැප්තැම්බර්-ඔක්තෝබර් කාලවලදී ඇසුරුම් කර ඇත. වර්ෂාපතනය නිතරම සිදුවන්නේ කෙටි, අව්‍යාජ ආන්තික වැසි සමඟ wind න සුළං හමන සුළං මගින් වන අතර පසුව ඒවා පැහැදිලි අහසින් ගමන් කරයි. 

 

කාලයාගේ ඇවෑමෙන් සුළං අධික ලෙස පාස්කු වේ. කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්තෝබර් සිට අප්‍රේල් දක්වා ඊසාන දෙසටත් ගිනිකොන දෙසින් මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වාත් වෙනස් වේ. කුණාටු සමයේදී හැරුණු විට මෙම සුළං සෑම පැයකටම කිලෝමීටර් 24 ඉක්මවා යයි. නිවර්තන කුණාටු සමය ජුනි සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ බලයලත් ලෙස පැවතුනද, බහමාස් හි බොහෝ සුළි සුළං සිදුවන්නේ ජූලි සහ ඔක්තෝබර් අතර ය; 1987 අග භාගයේ සිට 1979 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී අවසන් වරට පහර දුන්නේ ඩේවිඩ් සුළි කුණාටුවයි. හානිය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.8 ක් ලෙස තක්සේරු කරන ලද අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ගොවිජන භාණ්ඩ කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළේය. බහමාස් වලට පහර දුන් 20 වන සියවසේ දරුණුතම සුළි කුණාටුව 1929 දී ය; සෑම පැයකටම කිලෝමීටර් 225 ක් තරම් සුළං වාර්තා විය. ජීවිත ගණනාවක් අහිමි වූ අතර ව්‍යුහයන්ට, නිවාසවලට සහ බෝට්ටුවලට පුළුල් හානියක් සිදුවිය.

බහමාස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය
 • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය
 • FFMC බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය
 • fx බලපත්‍රය
Free consultancy for Forex License Bahamas, obtain Forex License Bahamas, get Forex License Bahamas, apply Forex License Bahamas, application for Forex License Bahamas, procedure for Forex License Bahamas, cost of Forex License Bahamas, Securities Dealers License Bahamas, obtain Securities Dealers License Bahamas, get Securities Dealers License Bahamas, apply Securities Dealers License Bahamas, application for Securities Dealers License Bahamas, procedure for Securities Dealers License Bahamas, cost of Securities Dealers License Bahamas, Forex Brokerage License Bahamas, obtain Forex Brokerage License Bahamas, get Forex Brokerage License Bahamas, apply Forex Brokerage License Bahamas, application for Forex Brokerage License Bahamas, procedure for Forex Brokerage License Bahamas, cost of Forex Brokerage License Bahamas, Forex exchange License Bahamas, obtain Forex exchange License Bahamas, get Forex exchange License Bahamas, apply Forex exchange License Bahamas, application for Forex exchange License Bahamas, procedure for Forex exchange License Bahamas, cost of Forex exchange License Bahamas, Forex Broker license Bahamas, obtain Forex Broker license Bahamas, get Forex Broker license Bahamas, apply Forex Broker license Bahamas, application for Forex Broker license Bahamas, procedure for Forex Broker license Bahamas, cost of Forex Broker license Bahamas, security dealer license Bahamas, obtain security dealer license Bahamas, get security dealer license Bahamas, apply security dealer license Bahamas, application for security dealer license Bahamas, procedure for security dealer license Bahamas, cost of security dealer license Bahamas, FFMC License Bahamas, obtain FFMC License Bahamas, get FFMC License Bahamas, apply FFMC License Bahamas, application for FFMC License Bahamas, procedure for FFMC License Bahamas, cost of FFMC License Bahamas, Offshore FOREX License Bahamas, obtain Offshore FOREX License Bahamas, get Offshore FOREX License Bahamas, apply Offshore FOREX License Bahamas, application for Offshore FOREX License Bahamas, procedure for Offshore FOREX License Bahamas, cost of Offshore FOREX License Bahamas, fx license Bahamas, obtain fx license Bahamas, get fx license Bahamas, apply fx license Bahamas, application for fx license Bahamas, procedure for fx license Bahamas, cost of fx license Bahamas ,Forex license The Bahamas, obtain Forex license The Bahamas, get Forex license The Bahamas, apply Forex license The Bahamas, application for Forex license The Bahamas, procedure for Forex license The Bahamas, cost of Forex license The Bahamas ,Securities Dealers License The Bahamas, obtain Securities Dealers License The Bahamas, get Securities Dealers License The Bahamas, apply Securities Dealers License The Bahamas, application for Securities Dealers License The Bahamas, procedure for Securities Dealers License The Bahamas, cost of Securities Dealers License The Bahamas ,Forex Brokerage License The Bahamas, obtain Forex Brokerage License The Bahamas, get Forex Brokerage License The Bahamas, apply Forex Brokerage License The Bahamas, application for Forex Brokerage License The Bahamas, procedure for Forex Brokerage License The Bahamas, cost of Forex Brokerage License The Bahamas ,Forex exchange License The Bahamas, obtain Forex exchange License The Bahamas, get Forex exchange License The Bahamas, apply Forex exchange License The Bahamas, application for Forex exchange License The Bahamas, procedure for Forex exchange License The Bahamas, cost of Forex exchange License The Bahamas ,Forex Broker license The Bahamas, obtain Forex Broker license The Bahamas, get Forex Broker license The Bahamas, apply Forex Broker license The Bahamas, application for Forex Broker license The Bahamas, procedure for Forex Broker license The Bahamas, cost of Forex Broker license The Bahamas ,security dealer license The Bahamas, obtain security dealer license The Bahamas, get security dealer license The Bahamas, apply security dealer license The Bahamas, application for security dealer license The Bahamas, procedure for security dealer license The Bahamas, cost of security dealer license The Bahamas ,FFMC License The Bahamas, obtain FFMC License The Bahamas, get FFMC License The Bahamas, apply FFMC License The Bahamas, application for FFMC License The Bahamas, procedure for FFMC License The Bahamas, cost of FFMC License The Bahamas ,Offshore FOREX License The Bahamas, obtain Offshore FOREX License The Bahamas, get Offshore FOREX License The Bahamas, apply Offshore FOREX License The Bahamas, application for Offshore FOREX License The Bahamas, procedure for Offshore FOREX License The Bahamas, cost of Offshore FOREX License The Bahamas ,fx license The Bahamas, obtain fx license The Bahamas, get fx license The Bahamas, apply fx license The Bahamas, application for fx license The Bahamas, procedure for fx license The Bahamas, cost of fx license The Bahamas.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: 6 මාස තුළ

අවශ්‍ය අවම ප්‍රාග්ධනය: 

දළ විශ්ලේෂණය

බහමාස්හි බහාමාස් සුරැකුම්පත් කොමිෂන් සභාව (මෙතැන් සිට කොමිසම) සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් හැර කිසිදු සමාගමකට බහාමාස්හි හෝ ඉන් පිටත සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු කිරීමට හෝ යෝජනා කිරීමට නොහැකිය. බහමාස් හි නියෝජිතයින්.

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්කරුවෙකු නිසි අයදුම්පතක් කොමිසමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

බහමාස් ෆොරෙක්ස් සමාගමේ ප්‍රතිලාභ:

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සහ බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ඔබේ ව්‍යාපාරය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබේ බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය සඳහා අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අපගේ ඇපකරයේ අරමුණු “අපි සම්බන්ධතා උපයන නිසා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සියල්ලන්ම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසා මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරයි, ඒ නිසා අපට නැවත නැවත සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් බොහෝමයක් ලැබේ. . බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම සිදු කරයි.

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම සිදු කරයි.

We provide for cheapest Forex License services in Bahamas, cheapest lawyers for Forex License in Bahamas, cheapest consultants for Forex License in Bahamas, cheapest advisors for Forex License in Bahamas, cheapest law firms for Forex License in Bahamas, cheapest attorneys for Forex License in Bahamas , cheapest lawyers for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest consultants for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest advisors for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest law firms for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest attorneys for Securities Dealers License in Bahamas , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest consultants for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest advisors for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest law firms for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in Bahamas , cheapest lawyers for Forex exchange License in Bahamas, cheapest consultants for Forex exchange License in Bahamas, cheapest advisors for Forex exchange License in Bahamas, cheapest law firms for Forex exchange License in Bahamas, cheapest attorneys for Forex exchange License in Bahamas , cheapest lawyers for Forex Broker license in Bahamas, cheapest consultants for Forex Broker license in Bahamas, cheapest advisors for Forex Broker license in Bahamas, cheapest law firms for Forex Broker license in Bahamas, cheapest attorneys for Forex Broker license in Bahamas , cheapest lawyers for security dealer license in Bahamas, cheapest consultants for security dealer license in Bahamas, cheapest advisors for security dealer license in Bahamas, cheapest law firms for security dealer license in Bahamas, cheapest attorneys for security dealer license in Bahamas , cheapest lawyers for FFMC License in Bahamas, cheapest consultants for FFMC License in Bahamas, cheapest advisors for FFMC License in Bahamas, cheapest law firms for FFMC License in Bahamas, cheapest attorneys for FFMC License in Bahamas , cheapest lawyers for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest consultants for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest advisors for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest law firms for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest attorneys for Offshore FOREX License in Bahamas , cheapest lawyers for fx license in Bahamas, cheapest consultants for fx license in Bahamas, cheapest advisors for fx license in Bahamas, cheapest law firms for fx license in Bahamas, cheapest attorneys for fx license in Bahamas , cheapest lawyers for Forex license in The Bahamas, cheapest consultants for Forex license in The Bahamas, cheapest advisors for Forex license in The Bahamas, cheapest law firms for Forex license in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex license in The Bahamas , cheapest lawyers for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest consultants for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest advisors for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest law firms for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest attorneys for Securities Dealers License in The Bahamas , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest consultants for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest advisors for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest law firms for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in The Bahamas , cheapest lawyers for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest consultants for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest advisors for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest law firms for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex exchange License in The Bahamas , cheapest lawyers for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest consultants for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest advisors for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest law firms for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex Broker license in The Bahamas , cheapest lawyers for security dealer license in The Bahamas, cheapest consultants for security dealer license in The Bahamas, cheapest advisors for security dealer license in The Bahamas, cheapest law firms for security dealer license in The Bahamas, cheapest attorneys for security dealer license in The Bahamas , cheapest lawyers for FFMC License in The Bahamas, cheapest consultants for FFMC License in The Bahamas, cheapest advisors for FFMC License in The Bahamas, cheapest law firms for FFMC License in The Bahamas, cheapest attorneys for FFMC License in The Bahamas , cheapest lawyers for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest consultants for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest advisors for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest law firms for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest attorneys for Offshore FOREX License in The Bahamas , cheapest lawyers for fx license in The Bahamas, cheapest consultants for fx license in The Bahamas, cheapest advisors for fx license in The Bahamas, cheapest law firms for fx license in The Bahamas, cheapest attorneys for fx license in The Bahamas.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් එක් අධ්‍යක්ෂවරයකු අවශ්‍ය වේ (ස්වාභාවික පුද්ගලයන් පමණක් විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් එක් කොටස් හිමියෙකු සිටිය යුතුය (ස්වාභාවික හෝ නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයන් විය හැකිය; ජනවාර්ගික හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)

  බදුකරණය

  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර ගනුදෙනු කිරීමේදී බහමාස් හි ආදායම සහ ලාභාංශ සඳහා බද්දක් නොමැත
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර ගනුදෙනු කිරීමේදී බහමාස් හි ප්‍රාග්ධන ලාභ සහ උරුම බද්දක් නොමැත
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ බහමාස් ගනුදෙනු කිරීමේදී විනිමය පාලන සීමාවන් නොමැත
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ බහමාස් ගනුදෙනු කිරීමේදී ආයතනික බද්දක් නොමැත

  ගිණුම්කරණය සහ විගණනය 

  • විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පිටපතක් සමාගම සිය මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වීමෙන් දින 120 කට නොඅඩු කාලයකට පසුව කොමිසමට ගොනු කළ යුතුය.
  • බලයලත් විගණකවරයකු හා රඳවා තබා ගන්නා තැනැත්තා සමඟ ගිවිසුම් ලිපියක් සමාගමට අවශ්‍ය වේ.
  • විගණනය බහමාස් සිට සිදු කළ යුතුය

  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - අවශ්ය

  භෞතික පැවැත්ම

  • අවශ්‍ය (අවම වශයෙන් සේවකයින් 4 දෙනෙකු *: ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, අනුකූලතා නිලධාරී, මුදල් විශුද්ධිකරණ වාර්තාකරණ නිලධාරී * සහ වෙළඳ නියෝජිත)

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඉංග්රීසි
  • නම් ඇති ඇෂුවරන්ස්, බැංකුව, ගොඩනැගිලි සමිතිය, ඉම්පීරියල්, රක්ෂණ, නාගරික, රාජකීය, වාණිජ මණ්ඩලය, වරලත්, සමුපකාර, භාරය හෝ සමාන අර්ථයක් ගෙන දෙන වචනයක් තහනම්ය
  • අනන්‍ය හෝ පාහේ සමාන නම් භාවිතා කළ නොහැක
  • සීමිත වගකීම් දැක්වීමට පහත උපසර්ග භාවිතා කළ හැකිය: “සීමිත”, “සංස්ථාව”, “සංස්ථාගත”, “සොසයිටි ඇනොනයිම්”, “සොසයිටි අනනිමා” හෝ ඊට අදාළ “ලිමිටඩ්”, “ඉන්කෝපරේෂන්” හෝ “එස්ඒ”

  * අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු පත් කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

  * කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කළ යුතුය

  * සුදුසුකම් ලැබුවහොත් අනුකූලතා සහ එම්එල්ආර් නිලධාරියා එකම පුද්ගලයා විය හැකිය

 • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත ::

  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ ගනුදෙනු කිරීමේ බහමාස් හි සමාගමේ නම වෙන් කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර සමඟ ගනුදෙනු කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත සකස් කර කොමිසමට යවනු ලැබේ.
  • යෝජනාවේ රෙජිස්ට්රි සහ සංස්ථා ලේඛන සකස් කිරීම හා යොමු කිරීම
  • මෙම සමාගම බහමාස් හි සංස්ථාගත කර ඇති අතර සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු කිරීම සඳහා බලපත්රයක් ඇත.
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර ගනුදෙනු කිරීමේදී බහමාස් හි දේශීය බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර ගනුදෙනු කිරීමේදී බහමාස් හි බලපත්‍රය ලබා ගැනීම
 • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ බහමාස් ගනුදෙනුවක් ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර පහත නිල ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන්න.

  • නොතාරිස් කළ යුතු අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රවල පිටපත් (කට්ටල 2)
  • කොටස් හිමියන්ගේ බැංකු ශේෂය තහවුරු කිරීම - අවම ශේෂයක් සඳහන් ලිපියක් *
  • සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ නොතාරිස් ලිපින සාක්ෂි (කට්ටල 2). භාවිතා කළ හැකි උපයෝගිතා බිල්පත් සහ බැංකු ගිණුම් ලේඛන.
  • නීති yer / විගණක / නොතාරිස් යොමු ලිපිය සඳහා සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ බහමාස් ගනුදෙනු කිරීම
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ බහමාස් ගනුදෙනු කිරීමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ කොටස් හිමියන් සඳහා සීවී
  • බැංකු යොමු ලිපිය
  • අධ්යක්ෂවරුන් සහ අයිතිකරුවන් සඳහා අධ්යාපනික සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතිකය (බෙහෙවින් ප්රියජනක නමුත් අනිවාර්ය නොවේ)

  කොටස් හිමියා සංස්ථාවක් නම්, එය තිබිය යුතුය.

  • ආයතනික ආයතනයක අනුමත පුද්ගලයකුගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (දිවුරුම් කොමසාරිස්, නොතාරිස් මහජන හෝ තානාපති කාර්යාලය විසින් සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)
  • ආයතනික ආයතනය සඳහා අනුමත පුද්ගලයකු පදිංචිව සිටින බවට සාක්ෂි වශයෙන්, උපයෝගිතා බිල්පතක් අවශ්‍ය වේ (දිවුරුම් කොමසාරිස්, නොතාරිස් මහජන හෝ තානාපති කාර්යාලයේ සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)
  • බලයලත් පුද්ගලයෙකුගේ අධ්‍යාපන පසුබිම සහ ආයතනික ආයතනය සමඟ වැඩ පළපුරුද්ද දැක්වෙන වර්තමාන CV එකක් අවශ්‍ය වේ.
  • බහමාස් සමාගම පිහිටුවීම පිළිබඳ වගන්තිය ඇතුළත් කිරීමට හෝ ඉඩ දීමට එම් ඇන්ඩ් ඒ
  • 2 නීති lawyer යෙකු, ගණකාධිකාරීවරයෙකු, ව්‍යාපාරික ලේකම්වරයෙකු හෝ බලයලත් පුද්ගලයෙකුගේ බැංකුවක් වැනි වෘත්තිකයෙකු විසින් බලයලත් පුද්ගලයෙකුට ආයතනික මණ්ඩලයට ලබා දීම සඳහා නිර්දේශ ලිපි.
  • සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් විසින් අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ගණකාධිවරුන් සහ ආයතනික විධායකයින්ගේ නම් ලැයිස්තුගත කරනු ලැබේ (සමාගම් ලේකම් විසින් සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)
  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය (සමාගම් ලේකම් විසින් සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)
  • සමාගමේ ලියාපදිංචි ලිපිනයේ සහතිකය (සමාගම් ලේකම් විසින් සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)
  • සමාගම වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට අවසර ඇති පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම සඳහා සමාගමේ යෝජනාව (සමාගම් ලේකම් විසින් සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)
  • බහමාස් සමාගමේ ආයෝජනය කිරීමේ සමාගමේ යෝජනාව (සමාගම් ලේකම් විසින් සත්‍ය පිටපතක් සහතික කිරීම සඳහා)

  කොමිසම විසින් අමතර නිසි කඩිසර බවක් නියම කළ හැකිය *:

  • AML අත්පොත සහ ප්‍රතිපත්ති
  • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර ගනුදෙනු කිරීමේදී බහමාස් හි ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රභවය සනාථ කරන මුල් ලේඛන
  • ව්‍යාපාර සැලැස්ම

  සියලුම ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසියෙන් ලබා දිය යුතුය *

  * නිශ්චිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාවට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට ඕනෑම අවස්ථාවක අමතර ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ.

  * ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් කළ පරිවර්තනයක් ඔවුන් සමඟ යා යුතුය

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම බහමාස්, ත්‍රස්තවාදය සහ බහමාස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් සඳහා වන අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා තදින්.

  බහාමාස් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බහමාස් හි සහ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් හි අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න බහමාස් සඳහා.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දීම බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. බහමාස් සඳහා වන අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ආයතනවලට ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බහමාස් හි පිරවීම විදේශ විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බහමාස් සඳහා අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බහමාස් හි බලපත්‍රය ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාවන්හි අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බහමාස් සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් බහමාස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා නොවේ. සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බහමාස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, මිනිස් හෝ සත්ව අවයව ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බහමාස් හි බලපත්‍ර ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බහමාස් හි පිරවීමට අවශ්‍යය සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බහමාස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බහාමාස් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර බහමාස් හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගලයකු සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බහමාස් සඳහා.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බහමාස් හි පිරවීමට අවශ්‍යය Forex තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බහාමාස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බහමාස් හි බලපත්‍රය ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර බහමාස් හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බහමාස් සඳහා.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරුව බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බලපත්‍ර සහය ලබා නොදේ. බහමාස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා නොවේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බහමාස් හි බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බහමාස් හි පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බහාමාස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රයේ බහමාස් හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බහමාස් සඳහා.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බහමාස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා නොදේ. බහමාස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බහමාස් හි පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බහමාස් සඳහා අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ බහමාස් හි භාවිතා කරන්න.

  • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බහමාස් සඳහා.

  • බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බහමාස් හි පිරවීමට අවශ්‍යය ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බහමාස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බහාමාස් සඳහා අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සඳහා බලපත්ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බහමාස් හි FFMC බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සේවාවන් එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බහමාස් හි භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්ර සේවා බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න බහමාස් සඳහා.

  • බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර ලබා දීම බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජෛව විද්යාත්මක, රසායනික ද්රව්ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බහමාස් හි පිරවීම FFMC බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සහාය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බහමාස් හි FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බහමාස් හි FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි FFMC බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බහාමාස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බහමාස් හි බලපත්‍රය ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්ර බහමාස් හි අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න බහමාස් සඳහා.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බහමාස් හි පිරවීමට අවශ්‍යය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බහමාස් හි අක්වෙරළ හෝ අසභ්‍ය දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බහමාස් සඳහා අපගේ fx බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බහමාස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ බහමාස් හි fx බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බහමාස් හි සහ අපගේ fx බලපත්‍ර සේවා fx බලපත්‍රයේ බහමාස් හි භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බහමාස් ලබා දී නොමැත. fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න බහමාස් සඳහා.

  • බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර බහමාස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළු න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බහමාස් හි පිරවීම fx බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බහමාස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට fx බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බහමාස් හි fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බහමාස් හි fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බහමාස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බහමාස් හි fx බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, ඒ සමඟම බහමාස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බහමාස්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

බහමාස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බහමාස් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බහමාස් හි මානව සම්පත් සහය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. බහමාස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

Free consultancy for best Securities Dealers License services in Bahamas, best lawyers for Securities Dealers License in Bahamas, best consultants for Securities Dealers License in Bahamas, best advisors for Securities Dealers License in Bahamas, best law firms for Securities Dealers License in Bahamas, best attorneys for Securities Dealers License in Bahamas, best Forex Brokerage License services in Bahamas, best lawyers for Forex Brokerage License in Bahamas, best consultants for Forex Brokerage License in Bahamas, best advisors for Forex Brokerage License in Bahamas, best law firms for Forex Brokerage License in Bahamas, best attorneys for Forex Brokerage License in Bahamas, best Forex exchange License services in Bahamas, best lawyers for Forex exchange License in Bahamas, best consultants for Forex exchange License in Bahamas, best advisors for Forex exchange License in Bahamas, best law firms for Forex exchange License in Bahamas, best attorneys for Forex exchange License in Bahamas, best Forex Broker license services in Bahamas, best lawyers for Forex Broker license in Bahamas, best consultants for Forex Broker license in Bahamas, best advisors for Forex Broker license in Bahamas, best law firms for Forex Broker license in Bahamas, best attorneys for Forex Broker license in Bahamas, best security dealer license services in Bahamas, best lawyers for security dealer license in Bahamas, best consultants for security dealer license in Bahamas, best advisors for security dealer license in Bahamas, best law firms for security dealer license in Bahamas, best attorneys for security dealer license in Bahamas, best FFMC License services in Bahamas, best lawyers for FFMC License in Bahamas, best consultants for FFMC License in Bahamas, best advisors for FFMC License in Bahamas, best law firms for FFMC License in Bahamas, best attorneys for FFMC License in Bahamas, best Offshore FOREX License services in Bahamas, best lawyers for Offshore FOREX License in Bahamas, best consultants for Offshore FOREX License in Bahamas, best advisors for Offshore FOREX License in Bahamas, best law firms for Offshore FOREX License in Bahamas, best attorneys for Offshore FOREX License in Bahamas, best fx license services in Bahamas, best lawyers for fx license in Bahamas, best consultants for fx license in Bahamas, best advisors for fx license in Bahamas, best law firms for fx license in Bahamas, best attorneys for fx license in Bahamas, also ,best Forex license services in The Bahamas, best lawyers for Forex license in The Bahamas, best consultants for Forex license in The Bahamas, best advisors for Forex license in The Bahamas, best law firms for Forex license in The Bahamas, best attorneys for Forex license in The Bahamas ,best Securities Dealers License services in The Bahamas, best lawyers for Securities Dealers License in The Bahamas, best consultants for Securities Dealers License in The Bahamas, best advisors for Securities Dealers License in The Bahamas, best law firms for Securities Dealers License in The Bahamas, best attorneys for Securities Dealers License in The Bahamas ,best Forex Brokerage License services in The Bahamas, best lawyers for Forex Brokerage License in The Bahamas, best consultants for Forex Brokerage License in The Bahamas, best advisors for Forex Brokerage License in The Bahamas, best law firms for Forex Brokerage License in The Bahamas, best attorneys for Forex Brokerage License in The Bahamas ,best Forex exchange License services in The Bahamas, best lawyers for Forex exchange License in The Bahamas, best consultants for Forex exchange License in The Bahamas, best advisors for Forex exchange License in The Bahamas, best law firms for Forex exchange License in The Bahamas, best attorneys for Forex exchange License in The Bahamas ,best Forex Broker license services in The Bahamas, best lawyers for Forex Broker license in The Bahamas, best consultants for Forex Broker license in The Bahamas, best advisors for Forex Broker license in The Bahamas, best law firms for Forex Broker license in The Bahamas, best attorneys for Forex Broker license in The Bahamas ,best security dealer license services in The Bahamas, best lawyers for security dealer license in The Bahamas, best consultants for security dealer license in The Bahamas, best advisors for security dealer license in The Bahamas, best law firms for security dealer license in The Bahamas, best attorneys for security dealer license in The Bahamas ,best FFMC License services in The Bahamas, best lawyers for FFMC License in The Bahamas, best consultants for FFMC License in The Bahamas, best advisors for FFMC License in The Bahamas, best law firms for FFMC License in The Bahamas, best attorneys for FFMC License in The Bahamas ,best Offshore FOREX License services in The Bahamas, best lawyers for Offshore FOREX License in The Bahamas, best consultants for Offshore FOREX License in The Bahamas, best advisors for Offshore FOREX License in The Bahamas, best law firms for Offshore FOREX License in The Bahamas, best attorneys for Offshore FOREX License in The Bahamas ,best fx license services in The Bahamas, best lawyers for fx license in The Bahamas, best consultants for fx license in The Bahamas, best advisors for fx license in The Bahamas, best law firms for fx license in The Bahamas, best attorneys for fx license in The Bahamas.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සමඟ

බහමාස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ බහමාස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බහමාස් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බහමාස් හි මානව සම්පත් සහය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. බහමාස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

බහමාස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා බහමාස් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම බහමාස් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

බහමාස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් බහමාස් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත බහමාස් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව බහමාස් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රයෙන් පසුව බහමාස් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව බහමාස් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම බහමාස් හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ බහමාස් හි ගණකාධිකාරිවරු බහමාස් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම බහමාස් සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් බහමාස් වෙත සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ බහාමාස් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

බහමාස් සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් බහමාස් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා බහමාස් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය බහමාස් හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - බහමාස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය

බහමාස් සඳහා බලය පැවරීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය බහමාස් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව