ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර - බර්මියුඩාවෙන් ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

ඔබට බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Digital බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගන්න.
 • Digital බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
 • Digital බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • ● ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ගාස්තු බර්මියුඩාව.
 • ● ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර පිරිවැය බර්මියුඩාව.
 • Ber බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Digital බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Digital ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Digital බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

අපි බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා සහාය ලබා දෙන අතර එය බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ඩිජිටල් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. බර්මියුඩාව සඳහා වත්කම් බලපත්‍ර ලබා දීම, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර නීති law යින්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපගේ නීති වත්කම් බලපත්‍ර සේවා මගින් බර්මියුඩාව සඳහා සපයනු ලැබේ. බර්මියුඩාව සඳහා, අපි බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර පිරිවැය, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ගාස්තු, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු කල්තියාම සපයන්නෙමු.

We also provide information for Digital Assets Licensing for Bermuda, how to get Digital Assets Licensing for Bermuda, also known as, how to obtain Digital Assets Licensing for Bermuda, apply for Digital Assets Licensing for Bermuda, obtaining Digital Assets Licensing for Bermuda, Digital Assets Licensing consultants for Bermuda, Digital Assets Licensing advisors for Bermuda, Digital Assets Licensing lawyers for Bermuda, Digital Assets Licensing services for Bermuda, law firm for Digital Assets Licensing for Bermuda, Digital Assets Licensing costs for Bermuda, Digital Assets Licensing fees for Bermuda, cost for process of Digital Assets Licensing in Bermuda, procedure to obtain Digital Assets Licensing for Bermuda, Digital Asset License for Bermuda, how to get Digital Asset License for Bermuda, also known as, how to obtain Digital Asset License for Bermuda, apply for Digital Asset License for Bermuda, obtaining Digital Asset License for Bermuda, Digital Asset License consultants for Bermuda, Digital Asset License advisors for Bermuda, Digital Asset License lawyers for Bermuda, Digital Asset License services for Bermuda, law firm for Digital Asset License for Bermuda, Digital Asset License costs for Bermuda, Digital Asset License fees for Bermuda, cost for process of Digital Asset License in Bermuda, procedure to obtain Digital Asset License for Bermuda , crypto license for Bermuda, how to get crypto license for Bermuda, also known as, how to obtain crypto license for Bermuda, apply for crypto license for Bermuda, obtaining crypto license for Bermuda, crypto license consultants for Bermuda, crypto license advisors for Bermuda, crypto license lawyers for Bermuda, crypto license services for Bermuda, law firm for crypto license for Bermuda, crypto license costs for Bermuda, crypto license fees for Bermuda, cost for process of crypto license in Bermuda, procedure to obtain crypto license for Bermuda , crypto exchange for Bermuda, how to get crypto exchange for Bermuda, also known as, how to obtain crypto exchange for Bermuda, apply for crypto exchange for Bermuda, obtaining crypto exchange for Bermuda, crypto exchange consultants for Bermuda, crypto exchange advisors for Bermuda, crypto exchange lawyers for Bermuda, crypto exchange services for Bermuda, law firm for crypto exchange for Bermuda, crypto exchange costs for Bermuda, crypto exchange fees for Bermuda, cost for process of crypto exchange in Bermuda, procedure to obtain crypto exchange for Bermuda , crypto exchange license for Bermuda, how to get crypto exchange license for Bermuda, also known as, how to obtain crypto exchange license for Bermuda, apply for crypto exchange license for Bermuda, obtaining crypto exchange license for Bermuda, crypto exchange license consultants for Bermuda, crypto exchange license advisors for Bermuda, crypto exchange license lawyers for Bermuda, crypto exchange license services for Bermuda, law firm for crypto exchange license for Bermuda, crypto exchange license costs for Bermuda, crypto exchange license fees for Bermuda, cost for process of crypto exchange license in Bermuda, procedure to obtain crypto exchange license for Bermuda , digital asset business for Bermuda, how to get digital asset business for Bermuda, also known as, how to obtain digital asset business for Bermuda, apply for digital asset business for Bermuda, obtaining digital asset business for Bermuda, digital asset business consultants for Bermuda, digital asset business advisors for Bermuda, digital asset business lawyers for Bermuda, digital asset business services for Bermuda, law firm for digital asset business for Bermuda, digital asset business costs for Bermuda, digital asset business fees for Bermuda, cost for process of digital asset business in Bermuda, procedure to obtain digital asset business for Bermuda , blockchain license for Bermuda, how to get blockchain license for Bermuda, also known as, how to obtain blockchain license for Bermuda, apply for blockchain license for Bermuda, obtaining blockchain license for Bermuda, blockchain license consultants for Bermuda, blockchain license advisors for Bermuda, blockchain license lawyers for Bermuda, blockchain license services for Bermuda, law firm for blockchain license for Bermuda, blockchain license costs for Bermuda, blockchain license fees for Bermuda, cost for process of blockchain license in Bermuda, procedure to obtain blockchain license for Bermuda , cryptocurrency license for Bermuda, how to get cryptocurrency license for Bermuda, also known as, how to obtain cryptocurrency license for Bermuda, apply for cryptocurrency license for Bermuda, obtaining cryptocurrency license for Bermuda, cryptocurrency license consultants for Bermuda, cryptocurrency license advisors for Bermuda, cryptocurrency license lawyers for Bermuda, cryptocurrency license services for Bermuda, law firm for cryptocurrency license for Bermuda, cryptocurrency license costs for Bermuda, cryptocurrency license fees for Bermuda, cost for process of cryptocurrency license in Bermuda, procedure to obtain cryptocurrency license for Bermuda , cryptocurrency exchange for Bermuda, how to get cryptocurrency exchange for Bermuda, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange for Bermuda, apply for cryptocurrency exchange for Bermuda, obtaining cryptocurrency exchange for Bermuda, cryptocurrency exchange consultants for Bermuda, cryptocurrency exchange advisors for Bermuda, cryptocurrency exchange lawyers for Bermuda, cryptocurrency exchange services for Bermuda, law firm for cryptocurrency exchange for Bermuda, cryptocurrency exchange costs for Bermuda, cryptocurrency exchange fees for Bermuda, cost for process of cryptocurrency exchange in Bermuda, procedure to obtain cryptocurrency exchange for Bermuda , cryptocurrency exchange license for Bermuda, how to get cryptocurrency exchange license for Bermuda, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange license for Bermuda, apply for cryptocurrency exchange license for Bermuda, obtaining cryptocurrency exchange license for Bermuda, cryptocurrency exchange license consultants for Bermuda, cryptocurrency exchange license advisors for Bermuda, cryptocurrency exchange license lawyers for Bermuda, cryptocurrency exchange license services for Bermuda, law firm for cryptocurrency exchange license for Bermuda, cryptocurrency exchange license costs for Bermuda, cryptocurrency exchange license fees for Bermuda, cost for process of cryptocurrency exchange license in Bermuda, procedure to obtain cryptocurrency exchange license for Bermuda , ICO License for Bermuda, how to get ICO License for Bermuda, also known as, how to obtain ICO License for Bermuda, apply for ICO License for Bermuda, obtaining ICO License for Bermuda, ICO License consultants for Bermuda, ICO License advisors for Bermuda, ICO License lawyers for Bermuda, ICO License services for Bermuda, law firm for ICO License for Bermuda, ICO License costs for Bermuda, ICO License fees for Bermuda, cost for process of ICO License in Bermuda, procedure to obtain ICO License for Bermuda .

බර්මියුඩාව සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න

අපි බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා දෙන බර්මියුඩාව සඳහා හැඳින්වීම

10 සැප්තැම්බර් 2018 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර පනත 2018 ('ඩබා') ක්‍රියාත්මක වූ අතර නියාමනය කළ පරිසරයක් තුළ බර්මියුඩාව තුළ හෝ ඉන් පිටතදී ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සහ සේවාවන් සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක රාමුවක් සපයයි.

බර්මියුඩාව, බටහිර උතුරු අත්ලාන්තික් සාගරයේ බ්‍රිතාන්‍ය විදේශයන්හි ස්වයං පාලනයක්. එය මූලික දූපත් 7 කින් සමන්විත දූපත් සමූහයක් වන අතර අතිරේක (නම් කරන ලද) දූපත් හා පාෂාණ 170 ක් පමණ කේප් හැටෙරාස් (එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා) ට නැගෙනහිරින් සැතපුම් 650 ක් (කි.මී. දකුණු හා නිරිත දෙසින් සැතපුම් 800 (කි.මී. 1,300) ඉක්මවා ඇති බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වන් සමඟ බර්මියුඩාව භූගෝලීය වශයෙන් හෝ අවකාශීයව සම්බන්ධ නොවේ. මෙම දූපත් සමූහය සැතපුම් 24 ක් (කි.මී. 40) පමණ දිගින් යුක්ත වන අතර පළල සැතපුම් 1 (කි.මී. 1.6) ට අඩු මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වේ. ප්‍රධාන දූපත් මාළු හක්කක් මෙන් එකට බැඳී ඇති අතර ඒවා පරතරයන් සමඟ සම්බන්ධ වේ. විශාලතම දූපත වන්නේ ප්‍රධාන දූපත, සැතපුම් 14 ක් (කි.මී. 22.5) දිග සහ පළල සැතපුම් 1 කි. ප්‍රධාන දූපතේ අඩි 259 (මීටර් 79) ක උසකින් යුත් කඳු මුදුන වඩාත් උස් ස්ථානයකි. අගනුවර හැමිල්ටන් ය. බර්මියුඩාවේ කොරල් දූපත් සෑදී ඇත්තේ මුහුදු හුණුගල් අඩි 200 ක් (මීටර් 60) thick නකමකින් වන අතර එය මුහුදු පත්ලෙන් අඩි 14,000 (මීටර 4,300) ට වඩා ඉහළ නගින හා පහත් කරන ලද ගිනිකඳු කඳු වැටිය ආවරණය කරයි. ඉදුණු පසෙහි නොගැඹුරු තට්ටුවකින් හුණුගල් මතුපිට ආවරණය කර ඇත. දූපත් වලට මායිම්ව ඇත්තේ කොරල් පර වලින් වන අතර විල් හෝ ඇළ දොළවල් නොමැත. කෙසේ වෙතත්, අපිරිසිදුකම ගැඹුරින් පාරගම්ය වන අතර ස්ථාවර ජලය ගැටළුවක් නොවේ. වායුගෝලය මෘදු, තෙත් සහ සමාන ය. අගෝස්තු යනු උණුසුම්ම මාසය වන අතර සාමාන්‍ය දිවා කාලයේ ඉහළම අගය 86 ° F (30 ° C) වන අතර පෙබරවාරි වඩාත් සීතල මාසය වන අතර සාමාන්‍ය සන්ධ්‍යාව 57 ° F (14 ° C) අඩු වේ. මධ්‍ය වාර්ෂික වාර්ෂික වර්ෂාපතනය අඟල් 57 (මි.මී. 1,450) පමණ වේ. පානීය ජලය තොගය මුළු වර්ෂාපතනය මත රඳා පවතින බැවින් කලාතුරකින් නියඟය මූලික විය හැකිය. (ඒ හා සමානව විවිධ ළිං සහ මුහුදු ජලය පිරිපහදු කිරීමේ පැලද ඇත). වෘක්ෂලතාදිය නිවර්තන කලාපීය වන අතර මල් පිපෙන පඳුරු ඇතුළත් වේ, නිදසුනක් ලෙස, බුගන්විල්වා, පාස්කු ලිලී මල්, ඔලන්ඩර්, හිබිස්කස් සහ පොයින්සෙටියා. තල්, පයින්, කැසුආරිනා සහ කඩොලාන ගස් දූපත් වල වැඩි කොටසක දක්නට ලැබේ. විවිධ අස්ථිර පියාපත් සහිත සතුන් වාර්ෂිකව දූපත් වෙත පැමිණේ; නුහුරු නුපුරුදු තවත් ජීවිතයක් උරගයින් හා ගෙම්බන්ට පමණක් සීමා වේ. 1807 දී බ්‍රිතාන්‍යය වහල් වෙළඳාම තහනම් කිරීමට පෙර බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කම්කරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ relatives ාතීන් වන කේප් වර්ඩියන්ස් සහ නව ලෝකයේ හෝ අප්‍රිකාවේ විවිධ කොටස් වලින් ගෙන එන ලද වහලුන්ගේ relatives ාතීන් ද ඇතුළුව ජනගහනයෙන් පහෙන් තුනක් පමණ අප්‍රිකානු උරුමයන්ගෙන් පිරී තිබේ. . දහනව වන ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේ සිට බර්මියුඩාවට සංක්‍රමණය වූ මැඩෙයිරා සහ අසෝර්ස් හි පෘතුගීසි කම්කරුවන්ගේ relatives ාතීන් මෙන් සුදු ජාතිකයින් (යුරෝපීය දෙමව්පියන්ගේ පුද්ගලයන්) ජනගහනයෙන් තවත් තුනෙන් එකක් පිහිටුවන අතර බ්‍රිතාන්‍ය හා ඇමරිකානු පහත වැටීම් ඇති අය ද ඇතුළත් කරති. ඉංග්‍රීසි රාජ්‍ය භාෂාව වන නමුත් සමහර පෘතුගීසි භාෂාවද එලෙසම කථා කරයි. ක්රිස්තියානි ධර්මය පවතින අතර ජනගහනයෙන් 6% ක් පමණ ඇන්ග්ලිකන් වේ. එක්සත් ජනපදයේ වේගයට සමානව බර්මියුඩාවේ ජනගහන සංවර්ධනයේ වේගය ලෝක සම්මතයන්ට අනුව අඩුය. ජනගහනයෙන් පහෙන් එකක් අවුරුදු 15 ට වඩා තරුණ අයගෙන් අඩුවෙන්. බර්මියුඩාවේ විශාල දූපත් සියල්ලම පාහේ වාඩිලාගෙන සිටින අතර ප්‍රධාන දූපත විශාලතම පුද්ගලයින්ගේ අභිසාරීතාව ඇත. ලෝකයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ජන dens නත්වය බර්මියුඩාව සතුව ඇත. සංචාරක කර්මාන්තය සහ ගෝලීය ගිණුම මත යැපෙන අති විශාල වෙළඳපල ආර්ථිකයක් බර්මියුඩාවට ඇත.  

 

කෘෂි ව්‍යාපාර සාමාන්‍ය ආර්ථිකයේ වැදගත්කමක් නැති අතර බොහෝ ආහාර ආනයනය කළ යුතුය. නව එළවළු, කෙසෙල්, පැඟිරි කාබනික නිෂ්පාදන, කිරි, බිත්තර සහ පැණි දේශීයව නිර්මාණය වේ. පොඩි ධීවර කර්මාන්තයක් තියෙනවා. අසල්වැසි සංවර්ධනය සඳහා වැලි සහ හුණුගල් සෑදීමට ඛනිජ ව්‍යාපාර සීමා කර ඇත. තීන්ත, drugs ෂධ, ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන සහ සාහිත්‍ය නිෂ්පාදනය කරන සැහැල්ලු එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපාර කිහිපයක් තිබේ. 

 

සංචාරක කර්මාන්තය සහ ගෝලීය මූල්‍ය පරිපාලනය දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයේ සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන අතර සියලු ශ්‍රම බලකාය ward ජුව හෝ වටරවුමකින් සියළුම අභිප්‍රායන් සහ අරමුණු සඳහා යොදා ගනී. සෑම වසරකම මිලියන භාගයක් පමණ සංචාරකයින් බර්මියුඩාවට පැමිණේ; බොහෝමයක් එක්සත් ජනපදයෙන් පැමිණේ. දිවයින එහි රෝස වැලි මුහුදු වෙරළට ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. එමඟින් වැලි වල මූලික කොටස් වලින් එකක්, කොරල් සහ ෂෙල් වෙඩි වලින් සෙවන ලබා ගනී. නැරඹුම් කරුවන්ගේ තවත් ආකර්ෂණයක් වන්නේ කැපී පෙනෙන ශාන්ත ජෝර්ජ් නගරය (1612 දී පිහිටුවන ලද) සහ එහි බලකොටු එකට එක්ව 2000 දී යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් පවරා දීමයි. 

 

වාහකයන් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දර්ශන නිරූපණය කරයි, නමුත් මීට අමතරව සෑම වසරකම ගමන් බිමන් මගින් බොහෝ ඇමතුම් ලබා දේ. බර්මියුඩාවට අඩු ආදායම් බදු ඇත; රාජ්ය අධිකාරිය විසින් ආදායමෙන් අතිමහත් බහුතරයක් තීරුබදු සහ ඉඩම් සහ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා විවිධ බදු වලින් තීරණය කරයි. මේ අනුව, වසම සැලකිය යුතු මුහුදු මූල්‍යමය අවධානයක් ලබා ගෙන ඇති අතර, බොහෝ ආරක්ෂණ හා ව්‍යාපාර සංවිධාන එහි සේවා ස්ථාන පිහිටුවා ඇත. ප්‍රධාන හුවමාරු හවුල්කරුවන් එක්සත් ජනපදය සමඟ සම්බන්ධ වන අතර එය බර්මියුඩාවේ ආනයනයෙන් දහයෙන් හතක් පමණ ගෞරවයෙන් සපයයි; යුරෝපා සංගමයේ ජාතීන්; කැනඩාව; සහ විවිධ කැරිබියානු ජාතීන්.

බර්මියුඩා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා විකල්ප නම්

 • ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය
 • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය
 • ගුප්ත හුවමාරුවකි
 • crypto හුවමාරු බලපත්‍රය
 • ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරය
 • blockchain බලපත්‍රය
 • cryptocurrency බලපත්‍රය
 • ගුප්ත සුතිකාල හුවමාරුව
 • cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය
 • ICO බලපත්‍රය
ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව , ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ පිරිවැය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ පිරිවැය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව ලබා ගැනීම හුවමාරු බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු පිරිවැය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බර්මියුඩාව , ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝ විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර බර්මියුඩාව ලබා ගැනීම, ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර බර්මියුඩාව ලබා ගැනීම, ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා බර්මියුඩාව, ඩිජිටල් පිරිවැය වත්කම් ව්‍යාපාර බර්මියුඩාව, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය බර්මියුඩාව, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, බ්ලූචේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කිරීම බර්මියුඩාව, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බර්මියුඩාව, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය බර්මියුඩාව, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ පිරිවැය බර්මියුඩාව, ගුප්තකේතන බලපත්‍ර බලපත්‍රය බර්මියුඩාව, ක්‍රිප්ටෝකුරන්සි බලපත්‍රය cryptocurrency බලපත්රය ලබා ගන්න Bermuda, cryptocurrency බලපත්රය අයදුම් කරන්න Bermuda, cryptocurrency බලපත්ර සඳහා අයදුම්පත Bermuda, cryptocurrency බලපත්ර සඳහා වන ක්රියා පටිපාටිය Bermuda, cryptocurrency බලපත්රයේ පිරිවැය Bermuda, cryptocurrency exchange Bermuda, cryptocurrency හුවමාරුව Bermuda, cryptocurrency exchange අයදුම් කරන්න ඊ බර්මියුඩාව, ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා අයදුම්පත බර්මියුඩාව, ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය බර්මියුඩාව, ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය බර්මියුඩාව, ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව, ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය , cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය බර්මියුඩාව, cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය බර්මියුඩාව, ICO බලපත්‍ර බර්මියුඩාව, ICO බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ICO බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ICO බලපත්‍ර බර්මියුඩාව ලබා ගැනීම, ICO බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, ICO බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, ICO බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය බර්මියුඩා.

ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න

බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: : අයදුම්කරුගේ සමාගමේ සංකීර්ණතාවය සහ බලපත්‍ර අයදුම්පත සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සම්පාදනය කිරීම මත පදනම්ව,

සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම - දළ වශයෙන්. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ දින සිට ව්‍යාපාරික දින 5 ක්

බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් BMA හි මූලික නිර්ණය-සති 4-6 පමණ.

අවම ශුද්ධ වත්කම්: ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000 ක් හෝ බර්මියුඩා මූල්‍ය අධිකාරිය (බීඑම්ඒ) ලෙස වෙනත් ඕනෑම මුදලක් බලයලත් ව්‍යාපාරයේ වර්ගය, පරිමාණය සහ සංකීර්ණ බව සැලකිල්ලට ගනිමින් මඟ පෙන්වනු ඇත.

 

දළ විශ්ලේෂණය

පහත දැක්වෙන “ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර” ක්‍රියාකාරකම් බර්මියුඩාවේ හෝ ඉන් පිටත ඕනෑම ආයතනයක් විසින් සිදු කරන විට ඩබා විසින් පාලනය කරනු ලැබේ:

“ඩිජිටල් වත්කම” යන පදය පොදුවේ විස්තර කර ඇති අතර ද්විමය ස්වරූපයෙන් පවතින ඕනෑම දෙයක් ඇතුළත් වන අතර එය භාවිතා කිරීමට අයිතියක් ඇති අතර ඩිජිටල් අගය නිරූපණයක් අවශ්‍ය වේ. එයට ඩිජිටල් කාසි, ආරක්ෂාව, කොටස් හෝ උපයෝගිතා ටෝකන සහ බෙදා හැරීම හරහා ප්‍රවේශය ලබා දීමට අදහස් කරන සියල්ල ඇතුළත් වේ. යෙදුමක්, නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් සඳහා ලෙජර තාක්ෂණය.

අයදුම්කරුවන් සඳහා බලපත්‍රයේ පන්ති 2 ක් ඇත:

DABA තවමත් සාපේක්ෂව නව නීති සම්පාදනය කර ඇති බැවින් යෝජිත අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීම සඳහා BMA හමුවීම නුවණට හුරුය. විධිමත් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන තෙක් BMA කිසිදු තහවුරු කිරීමක් ලබා නොදෙන නමුත්, එවැනි රැස්වීම් පාර්ශවකරුවන්ට ඔවුන්ගෙන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට උනන්දු කරනු ඇත ඉල්ලීමේ සාරය පිළිබඳව ඔවුන් වෙත දැනුම් දෙනු ඇත.

ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාවට බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සහ බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය සඳහා අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. බර්මියුඩාව ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා “ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට මුදල් වලට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බර්මියුඩාව සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්ර සේවා හේතුවෙන් ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්රලාභී බර්මියුඩාව සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

අපි බර්මියුඩාවේ ලාභදායී ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභම නීති orney යින් බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාභම නීති yers යින් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාභම උපදේශකයින් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා, ලාභ බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ඩිජිටල් සඳහා ලාභම උපදේශකයින් බර්මියුඩාවේ වත්කම් ව්‍යාපාරය, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභම නීතිය බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා සමාගම්, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම් cryptocurrency සඳහා l බර්මියුඩාවේ අයිස්න්ස්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති orney යින් බර්මියුඩාවේ බලපත්‍රය, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ ලාභදායී නීති yers යින් බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රයේ උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රයේ ලාභම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් කොටස් හිමියන් 1 ක් වත්
  • අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු වත් (බලපත්‍රලාභී ආයතනයේ ස්වභාවය, ප්‍රමාණය, සංකීර්ණතාවය සහ අවදානම් පැතිකඩ අනුව BMA සුදුසු යැයි සලකන පරිදි එවැනි අධ්‍යක්ෂවරුන් සංඛ්‍යාවකගේ අධීක්ෂණය යටතේ තිබිය යුතුය)
  • බීඑම්ඒ වෙත වාර්තා කිරීමේ වගකීම් ඇති සහ බර්මියුඩාවේ කාර්යාලයක් රඳවාගෙන සිටින බීඑම්ඒ විසින් බලයලත් ජ්‍යෙෂ් නියෝජිත

  බදුකරණය

  • ආයතනික ආදායම් බද්දක්, පුද්ගලික ආදායම් බද්දක්, වැට් බදු, ලාභාංශ / පොලී / තීරුබදු මත රඳවා ගැනීමේ බද්දක් නැත;
  • ප්‍රාග්ධන ලාභ සඳහා බද්දක් නැත (ආයතනික හා තනි පුද්ගල);
  • ශුද්ධ ධනය / වටිනාකම් බද්දක් නැත.

  ගිණුම්කරණ සහ විගණන අවශ්‍යතා 

  බලපත්‍රලාභීන් කළ යුත්තේ:

  • ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයට අදාළ සියලුම ගනුදෙනු සහ ශේෂයන් සඳහා වාර්ෂික විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන හෝ වාර්තා සකස් කිරීම;
  • BMA හි මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී මාස හතරකට නොඅඩු විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සහ විගණන වාර්තාවේ පිටපතක් ලබා දීම;
  • දේශීය විගණකවරයකු පත් කිරීම, වරෙන්තුවක් පත් කරන තෙක් විගණක විසින් බීඑම්ඒ වෙත අනුමැතිය සඳහා විගණකාධිපතිවරයා සතු වගකීම අදාළ කර ගත යුතුය.

  ලේකම් - දේශීය ආයතනික සේවා සැපයුම්කරු / ලේකම්වරයාට සමාගමේ පොත් සහ වාර්තා වෙත ප්‍රවේශය තිබිය යුතුය.

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - බලපත්‍රලාභියාගේ ඩිජිටල් වත්කම් සමාගම පාලනය කර කළමනාකරණය කරනු ලබන බර්මියුඩාවේ මූලස්ථානය අවශ්‍ය වේ (ජ්‍යෙෂ් senior විධායකයින් සිටීම, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ රැස්වීම් පැවැත්වීම, මෙහෙයුම් තීරණ ගැනීම)

  සයිබර් ආරක්ෂණ වැඩසටහන සහ සයිබර් ආරක්ෂණ වාර්තාව 

  • බලපත්‍රලාභීන් තම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමාණය, විෂය පථය හා සංකීර්ණතාවයට අනුකූල වන පුළුල් සයිබර් ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් පෙන්විය යුතු අතර අවම වශයෙන් වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කෙරෙන ලිඛිත සයිබර් ආරක්ෂණ උපාය මාර්ගයක් තිබිය යුතුය.
  • සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියේ බාහිර විගණනයක් ද වාර්ෂික පදනමින් සිදු කළ යුතුය;
  • බලපත්‍රලාභීන් තම මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වීමෙන් පසු මාස ​​හතරක් ඇතුළත වාර්ෂික දූරදර්ශී ප්‍රතිලාභ සහ සයිබර් ආරක්ෂණ අධ්‍යයනයක් BMA වෙත ගොනු කළ යුතුය.

  අවම නිර්ණායක සපුරාලීම:

  • “පාලකයෝ” (කළමනාකරණ නිලධාරීන්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්, කොටස් හිමියන්ගේ පාලකයන් (10% ට වඩා හිමිකාරීත්වය දරණ) සහ අයදුම්කරු ක්‍රියා කිරීමට පුරුදු වී සිටින අය (සෙවනැලි අධ්‍යක්ෂවරුන්)) “සුදුසු සහ නිසි” විය යුතුය.
  • ව්‍යාපාරය දූරදර්ශීව සිදු කළ යුතුය (ඩබා හි නියමයන්, ඒඑම්එල් / ඒටීඑෆ් පිරිවිතර යනාදිය, බීඑම්ඒ විසින් සපයනු ලබන පරිචය සංග්‍රහයන් සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ඇතුළුව ජාත්‍යන්තර සම්බාධක පියවරයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වීම සැලකිල්ලට ගනිමින්. බලයලත් ව්‍යාපාරයේ විෂය පථය, පරිමාණය සහ සංකීර්ණත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් අවම ශුද්ධ වත්කම ඩොලර් 100,000 ක් හෝ BMA විසින් යොමු කළ හැකි වෙනත් මුදලක්)
  • ආවේනික අවදානම් හෝ BMA විසින් බලය පවරනු ලබන අවදානම් අවම කිරීමේ පියවර ආවරණය කිරීම සඳහා සුදුසු රක්ෂණයක් තිබිය යුතුය.
  • ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා, කළමනාකරණ ක්‍රියාවලි සහ ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියා පටිපාටි පවත්වා ගැනීම සහ effective ලදායී ආයතනික පාලන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම;
  • අනුමත කරන ලද ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් කාර්යක්ෂමව මෙහෙයවිය යුතු අතර බලපත්‍රලාභී ආයතනයේ විෂය පථය, පරිමාණය, සංකීර්ණතාව සහ අවදානම් පැතිකඩ අනුව සුදුසු යැයි සලකන බීඑම්ඒ සුදුසු යැයි සිතන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරුන් සංඛ්‍යාව යටතේ පාලනය විය යුතුය.
  • බලපත්‍රලාභී ආයතනයේ කාර්යභාරය එයට සම්බන්ධ විය හැකි ඕනෑම සංගමයක සන්දර්භය තුළ තිබිය යුතු අතර එමඟින් ඵලදායි ඒකාබද්ධ අධීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට බාධාවක් නොවන පරිදි විය යුතුය.

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඉංග්රීසි
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්

  සැ.යු.

  • සමාගමේ නම පවත්නා සමාගමකට සමාන හෝ සමාන වීමට සීමා කර ඇත.
 • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවරයන් ගනු ලැබේ:

  • යෙදුමේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන ලියකියවිලි එකතු කිරීම, KYC සහ DD
  • යෝජිත ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීම
  • බර්මියුඩා සමාගම සංස්ථාගත කිරීම.
  • දරුකමට හදා ගැනීමේ මණ්ඩලයේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ යෝජනා
  • BMA හි තක්සේරු සහ බලපත්‍ර කමිටුවට (“ALC”) බලපත්‍ර අයදුම්පත පිරවීම:

  - අයදුම්පත් සකස් කිරීම

  - යෙදුමේ කොටසක් වන ව්‍යාපාර උපායමාර්ග සහ වෙනත් ලේඛන සමාලෝචනය කිරීම

  - අයදුම්පත් සම්බන්ධ කර ගැනීම හා සමාලෝචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය සමඟ සම්බන්ධ වීම

 • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා, අක්වෙරලිසෙන්ස් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා අපෝස්තලික ආයතනික ලේඛන ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න ..

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් (එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ / හෝ කොටස් හිමියන්)
  • පදිංචිය ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ / හෝ කොටස් හිමියන් සඳහා උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 නොඉක්මවිය යුතුය)
  • ආවරණ ලිපිය මඟින් අවශ්‍යතාවයේ විධායක සාරාංශයක් සපයන අතර අදාළ පන්තිය හෝ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරයේ අවම බලපත්‍ර නිර්ණායකයන් සපුරා ගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරයි.
  • අයදුම්කරුගේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්ත විරෝධී අරමුදල් නීති සහ ක්‍රියා පටිපාටිවල පිටපත්
  • පර්සෝ
  • අදාළ තොරතුරු:
  •  - ආයතනික කොටස් හිමියන් / අයිතිකරුවන්,
  • ඉතා මෑතකදී විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන;
  • සියලුම නියාමන යෙදුම්වල පිටපත්; සහ
  • පසුබිම් තොරතුරු.
  • - තනි කොටස් හිමියන් / අයිතිකරුවන්,
  • සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපාර සැලැස්ම
  • අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්ගේ බැංකු යොමු කිරීම්; සහ
  • ශුද්ධ වටිනා ප්‍රකාශ (තනි අයිතිකරුවන් සඳහා).
  • පාරිභෝගිකයාට පුද්ගලික යතුරු උණුසුම් හා සිසිල් ගබඩා කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සහ භාවිතයන් ඇතුළුව අයදුම්කරුගේ සැලසුම්ගත දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියේ පිටපතක්.
  • ඩිජිටල් වත්කම් ගනුදෙනු වාර්තා අධීක්ෂණය කිරීමට හැකි වන පරිදි නෝඩ් එකකට හෝ වෙනත් ව්‍යුහයකට BMA වෙත ප්‍රවේශය ලැබෙන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ විස්තරයකි
  • විගණක සහ අයදුම්කරුගේ ජ්‍යෙෂ් senior නියෝජිතයා සහ ජ්‍යෙෂ් senior නියෝජිතයාගේ විෂයමාලා අනුමත කිරීමේ ලිපි.
  • අයදුම්කරුගේ ප්‍රධාන කාර්යාල ලිපිනය
  • අයදුම්කරු සිහියෙන් සිටින අතර පරිචය සංග්‍රහයට අනුකූල වන බවට අයදුම්කරුගේ නිලධාරියාගේ ප්‍රකාශය

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, කඩදාසි සහතික කළ පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය.
  • වැඩිදුර තොරතුරු / ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටීමේ අභිමතය BMA සතුව ඇති අතර, දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී, යෙදුම කල් දැමීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ ඇත, එමඟින් ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ප්‍රමාද විය හැකිය ..
  • අයදුම්පත එම් පන්තියේ බලපත්‍රයක් (හෝ “වැලිපිල්ල”) ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නම්, අමතර විස්තර ද අවශ්‍ය වේ.
 • ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය බර්මියුඩාව

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණයට, ඩිජිටල් වත්කම්වල මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට බර්මියුඩාව, ත්‍රස්තවාදය සහ බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා දීමේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  • ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළඳාම, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බර්මියුඩාවේ බලපත්‍ර ලබා නොදේ. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ බලපත්‍ර ලබා දීම ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ නීති වත්කම් සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, මිනිස් හෝ සත්ව අවයව ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ අපගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ බර්මියුඩාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ නැත. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය crypto බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  අපි පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බර්මියුඩාවේ අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව ලබා ගන්න බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සහාය ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සේවා සපයනු නොලැබේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය crypto හුවමාරු යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ගුප්ත හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ගුප්ත හුවමාරුව අත්පත් කර ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයේ බර්මියුඩාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ක්‍රිප්ටෝ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා වේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයේ බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බර්මියුඩාවේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය crypto හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සහය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බර්මියුඩාව සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරයක් ලබා ගන්න.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා අයදුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සේවා ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර බර්මියුඩාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ඩිජිටල් වත්කම් ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරයක් ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සහාය ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සේවා වේ. ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරයක් වන බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර යෙදුම.

  • අපගේ නීති සමාගම බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සහාය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාරය අත්පත් කර ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ බර්මියුඩාවේ අපගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය blockchain බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බර්මියුඩාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ cryptocurrency බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ අපගේ cryptocurrency බලපත්ර සේවා cryptocurrency බලපත්ර Bermuda හි භාවිතා කරන්න.

  • Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. cryptocurrency බලපත්‍රය ලබා ගන්න බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ cryptocurrency බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍ර සේවාවන් සපයනු නොලැබේ. ගුප්ත-මුදල් බලපත්‍ර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරුවක් ලබා ගන්න.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ අපගේ cryptocurrency හුවමාරු සේවා cryptocurrency විනිමය බර්මියුඩාවේ භාවිතා කරන්න.

  • Cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. cryptocurrency හුවමාරුව ලබා ගන්න බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ cryptocurrency හුවමාරු සහාය බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු සේවා සපයනු නොලැබේ. ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය සේවා බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency හුවමාරු යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරු සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරුව ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව අත්පත් කර ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • Cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ අපගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර Bermuda හි භාවිතා කරන්න.

  • Cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බර්මියුඩාව සඳහා.

  • ඩිජිටල් වත්කම් බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර බලපත්‍රය බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍ර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු බලපත්‍ර සහය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බර්මියුඩාව සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ ICO බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ICO බලපත්ර සඳහා බලපත්ර සේවා බර්මියුඩා වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ICO බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බර්මියුඩාවේ සහ ICO බලපත්ර බර්මියුඩාවේ අපගේ ICO බලපත්ර සේවාවන් භාවිතා කරන්න.

  • ICO බලපත්‍ර සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බර්මියුඩාව සපයනු නොලැබේ. ICO බලපත්‍රය ලබා ගන්න බර්මියුඩාව සඳහා.

  • බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ICO බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ICO බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. ICO බලපත්ර බර්මියුඩාවේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතන.

  • බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්ර සේවා බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම හෝ විද්යාත්මක හෝ සතුන් සඳහා භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බර්මියුඩාව පිරවීමට අවශ්‍යය ICO බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්ර සහාය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර, ඒ සමඟම බර්මියුඩා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර බර්මියුඩාව.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණවල බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

බර්මියුඩා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බර්මියුඩාවේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බර්මියුඩාවේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. බර්මියුඩාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

බර්මියුඩාවේ හොඳම ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින් , බර්මියුඩාවේ හොඳම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සේවා, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින් බර්මියුඩාවේ, බර්මියුඩාවේ හොඳම ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සේවා, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, හොඳම කොන් බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා සුල්ටන්වරු, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් ව්‍යාපාර සඳහා හොඳම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ හොඳම බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින් , බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ හොඳම ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍ර සේවා, බර්මියුඩාවේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, හොඳම බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, Bermuda හි cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, Bermuda හි හොඳම cryptocurrency විනිමය සේවා, Bermuda හි cryptocurrency විනිමය සේවා සඳහා හොඳම නීති yers යින් බර්මියුඩාවේ cryptocurrency හුවමාරුව, ඇ බර්මියුඩාවේ ryptocurrency හුවමාරුව, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ හොඳම cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, Bermuda හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින් බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, බර්මියුඩාවේ හොඳම ICO බලපත්‍ර සේවා, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොඳම බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රයේ උපදේශකයින්, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බර්මියුඩාවේ ICO බලපත්‍රයේ හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සමඟ

බර්මියුඩා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ බර්මියුඩාව සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බර්මියුඩාවේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බර්මියුඩාවේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. බර්මියුඩාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

බර්මියුඩාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා බර්මියුඩාව සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම බර්මියුඩාවේ සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

බර්මියුඩාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් බර්මියුඩාවේ සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත බර්මියුඩාවේ, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව බර්මියුඩාවේ විශේෂ special යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයෙන් පසුව බර්මියුඩාවේ උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයට අමතරව අපි බර්මියුඩාව සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම බර්මියුඩාවේ.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ බර්මියුඩාවේ ගණකාධිකාරිවරු බර්මියුඩාව සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම බර්මියුඩාවේ සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් බර්මියුඩාවට සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ රටවල් 107 ක් සඳහා බර්මියුඩාවට අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න.

බර්මියුඩාව සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් බර්මියුඩාවේ ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා බර්මියුඩාව සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය බර්මියුඩාවේ සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම බර්මියුඩාවේ සේවා ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - බර්මියුඩාවේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර

බර්මියුඩා, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය බර්මියුඩාවේ
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව