ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්රය - බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්රය ජිබ්රෝල්ටාර් වෙතින් ලබා ගන්න.

ඔබට ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Dist බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න ජිබ්‍රෝල්ටාර්.
 • Distributed බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් ලබා ගැනීම.
 • Dist බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර්.
 • Rib බෙදා හරින ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ගාස්තු ජිබ්‍රෝල්ටාර්.
 • Rib බෙදා හරින ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර පිරිවැය ගිබ්‍රෝල්ටාර්.
 • Ib ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Dist බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Dist බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Dist බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයේ හොඳම නීති Lawyers ජිබ්‍රෝල්ටාර්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, බෙදාහරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා සැපයුම්කරු බලපත්‍රය, බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ කණ්ඩායමේ උපදේශකවරුන්ගේ සහාය ඇතිව, බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බෙදාහරින ලද ලෙජරර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා හරහා, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සඳහාද අපි තොරතුරු සපයන්නෙමු. ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ගාස්තු, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා වන පිරිවැය සහ ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය කල්තියා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළුව.

We also provide information for Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, how to get Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, also known as, how to obtain Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, apply for Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, obtaining Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, Distributed Ledger Technology Provider License consultants for Gibraltar, Distributed Ledger Technology Provider License advisors for Gibraltar, Distributed Ledger Technology Provider License lawyers for Gibraltar, Distributed Ledger Technology Provider License services for Gibraltar, law firm for Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, Distributed Ledger Technology Provider License costs for Gibraltar, Distributed Ledger Technology Provider License fees for Gibraltar, cost for process of Distributed Ledger Technology Provider License in Gibraltar, procedure to obtain Distributed Ledger Technology Provider License for Gibraltar, DLT License for Gibraltar, how to get DLT License for Gibraltar, also known as, how to obtain DLT License for Gibraltar, apply for DLT License for Gibraltar, obtaining DLT License for Gibraltar, DLT License consultants for Gibraltar, DLT License advisors for Gibraltar, DLT License lawyers for Gibraltar, DLT License services for Gibraltar, law firm for DLT License for Gibraltar, DLT License costs for Gibraltar, DLT License fees for Gibraltar, cost for process of DLT License in Gibraltar, procedure to obtain DLT License for Gibraltar , Cryptocurrency License for Gibraltar, how to get Cryptocurrency License for Gibraltar, also known as, how to obtain Cryptocurrency License for Gibraltar, apply for Cryptocurrency License for Gibraltar, obtaining Cryptocurrency License for Gibraltar, Cryptocurrency License consultants for Gibraltar, Cryptocurrency License advisors for Gibraltar, Cryptocurrency License lawyers for Gibraltar, Cryptocurrency License services for Gibraltar, law firm for Cryptocurrency License for Gibraltar, Cryptocurrency License costs for Gibraltar, Cryptocurrency License fees for Gibraltar, cost for process of Cryptocurrency License in Gibraltar, procedure to obtain Cryptocurrency License for Gibraltar , cryptocurrency exchange license for Gibraltar, how to get cryptocurrency exchange license for Gibraltar, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange license for Gibraltar, apply for cryptocurrency exchange license for Gibraltar, obtaining cryptocurrency exchange license for Gibraltar, cryptocurrency exchange license consultants for Gibraltar, cryptocurrency exchange license advisors for Gibraltar, cryptocurrency exchange license lawyers for Gibraltar, cryptocurrency exchange license services for Gibraltar, law firm for cryptocurrency exchange license for Gibraltar, cryptocurrency exchange license costs for Gibraltar, cryptocurrency exchange license fees for Gibraltar, cost for process of cryptocurrency exchange license in Gibraltar, procedure to obtain cryptocurrency exchange license for Gibraltar , crypto exchange license for Gibraltar, how to get crypto exchange license for Gibraltar, also known as, how to obtain crypto exchange license for Gibraltar, apply for crypto exchange license for Gibraltar, obtaining crypto exchange license for Gibraltar, crypto exchange license consultants for Gibraltar, crypto exchange license advisors for Gibraltar, crypto exchange license lawyers for Gibraltar, crypto exchange license services for Gibraltar, law firm for crypto exchange license for Gibraltar, crypto exchange license costs for Gibraltar, crypto exchange license fees for Gibraltar, cost for process of crypto exchange license in Gibraltar, procedure to obtain crypto exchange license for Gibraltar , crypto license for Gibraltar, how to get crypto license for Gibraltar, also known as, how to obtain crypto license for Gibraltar, apply for crypto license for Gibraltar, obtaining crypto license for Gibraltar, crypto license consultants for Gibraltar, crypto license advisors for Gibraltar, crypto license lawyers for Gibraltar, crypto license services for Gibraltar, law firm for crypto license for Gibraltar, crypto license costs for Gibraltar, crypto license fees for Gibraltar, cost for process of crypto license in Gibraltar, procedure to obtain crypto license for Gibraltar , blockchain license for Gibraltar, how to get blockchain license for Gibraltar, also known as, how to obtain blockchain license for Gibraltar, apply for blockchain license for Gibraltar, obtaining blockchain license for Gibraltar, blockchain license consultants for Gibraltar, blockchain license advisors for Gibraltar, blockchain license lawyers for Gibraltar, blockchain license services for Gibraltar, law firm for blockchain license for Gibraltar, blockchain license costs for Gibraltar, blockchain license fees for Gibraltar, cost for process of blockchain license in Gibraltar, procedure to obtain blockchain license for Gibraltar , cryptocurrency exchange for Gibraltar, how to get cryptocurrency exchange for Gibraltar, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange for Gibraltar, apply for cryptocurrency exchange for Gibraltar, obtaining cryptocurrency exchange for Gibraltar, cryptocurrency exchange consultants for Gibraltar, cryptocurrency exchange advisors for Gibraltar, cryptocurrency exchange lawyers for Gibraltar, cryptocurrency exchange services for Gibraltar, law firm for cryptocurrency exchange for Gibraltar, cryptocurrency exchange costs for Gibraltar, cryptocurrency exchange fees for Gibraltar, cost for process of cryptocurrency exchange in Gibraltar, procedure to obtain cryptocurrency exchange for Gibraltar , digital asset license for Gibraltar, how to get digital asset license for Gibraltar, also known as, how to obtain digital asset license for Gibraltar, apply for digital asset license for Gibraltar, obtaining digital asset license for Gibraltar, digital asset license consultants for Gibraltar, digital asset license advisors for Gibraltar, digital asset license lawyers for Gibraltar, digital asset license services for Gibraltar, law firm for digital asset license for Gibraltar, digital asset license costs for Gibraltar, digital asset license fees for Gibraltar, cost for process of digital asset license in Gibraltar, procedure to obtain digital asset license for Gibraltar , ICO License for Gibraltar, how to get ICO License for Gibraltar, also known as, how to obtain ICO License for Gibraltar, apply for ICO License for Gibraltar, obtaining ICO License for Gibraltar, ICO License consultants for Gibraltar, ICO License advisors for Gibraltar, ICO License lawyers for Gibraltar, ICO License services for Gibraltar, law firm for ICO License for Gibraltar, ICO License costs for Gibraltar, ICO License fees for Gibraltar, cost for process of ICO License in Gibraltar, procedure to obtain ICO License for Gibraltar .

ජිබ්රෝල්ටාර් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ බෙදා හරින ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සපයන ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා හැඳින්වීම

2018 ජනවාරි වන විට නව බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ (ඩීඑල්ටී) නියාමන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. අතථ්‍ය මුදල් හුවමාරු අංශයේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි හෝ ඉන් ක්‍රියාත්මක වන සමාගම් ජිබ්‍රෝල්ටාර් රජයේ අධිකාරිය යටතේ ඩීඑල්ටී බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ගිබ්‍රෝල්ටාර් යනු බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ වසමකි, එය ස්පා Spain ් of යේ දකුණට අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇත. ගිබ්‍රෝල්ටාර් යනු මධ්‍යධරණි මුහුදේ වර්ග සැතපුම් 2.6 (වර්ග කිලෝමීටර 6.8) ක භූමි ප්‍රදේශයක් වන අතර එය ආරම්භ වූ දා සිට ගිබ්‍රෝල්ටාර් සමුද්‍ර සන්ධිය (ඒ හා මොරොක්කෝව අතර සීමිත ජල කොටස) සැලකිය යුතු “චොක්පොයින්ට්” එකක් විය. මෙය තදබල නාලිකාව විවිධ ප්‍රදේශවලින් කපා හැරීම දුෂ්කර දෙයක් වන අතර පසුව මතභේද මධ්‍යයේ ගමන් බිමන් යෑමට “වංචා” කිරීමට හැකි වේ. මෙම රේඛා ඔස්සේ ජිබ්‍රෝල්ටාර් පාලනය කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව නිතරම ප්‍රතිවිරෝධතා පවතී. 1713 සිට එක්සත් රාජධානිය කලාපය පාලනය කර ඇති නමුත් ස්පා Spain ් also ය ද එම ප්‍රදේශය කෙරෙහි බලය තහවුරු කරයි. පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි වලින් පෙනී යන්නේ නියැන්ඩර්තාල් ජනයා ක්‍රි.පූ. 128,000 හා 24,000 කාලයට පෙර ගිබ්‍රෝල්ටාර් සතුව ඇති බවයි. එහි ලිඛිත ඉතිහාසය අනුව, ගිබ්‍රෝල්ටාර් ප්‍රථම වරට ක්‍රි.පූ. 950 දී පමණ ෆිනීෂියානුවන් විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලදී. රෝම අධිරාජ්‍යයේ බිඳ වැටීම, එය වැන්ඩල්වරුන් විසින් සීමා කරන ලදී. ක්‍රි.ව. 711 දී අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ ඉස්ලාමීය ජයග්‍රහණය ආරම්භ වූ අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් මුවර්ස් විසින් සීමා කරනු ලැබීය. ස්පා Spanish ් “යේ“ රෙකොන්ක්විස්ටා ”සමයේදී මෙඩිනා සිඩෝනියා ආදිපාදවරයා එම ප්‍රදේශය පාලනය කරන තෙක් 1462 වන තෙක් ගිබ්‍රෝල්ටාර් මුවර්ස් විසින් සීමා කරන ලදී. මෙම කාලයෙන් ටික කලකට පසු, හතරවන හෙන්රි රජ ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි රජ බවට පත් වූ අතර එය කැම්පෝ ලැනානෝ ඩි ගිබ්‍රෝල්ටාර් තුළ නගරයක් බවට පත් කළේය. 1474 දී එය යුදෙව් එක්රැස්වීමකට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එය නගරයේ බලකොටුවක් ගොතන ලද අතර 1476 වන තෙක් පැවතුණි. 

 

1704 දී ස්පා Spanish ් Suc අනුප්‍රාප්තික යුද්ධයේදී බ්‍රිතාන්‍ය-ලන්දේසි බලවතෙකු විසින් ගිබ්‍රෝල්ටාර් අත්පත් කර ගත් අතර 1713 දී එය උට්‍රෙච්ට් ගිවිසුම සමඟ මහා බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් විය. 1779 සිට 1783 දක්වා ජිබ්‍රෝල්ටාර් මහා වටලෑමේදී ගිබ්‍රෝල්ටාර් ආපසු ගෙන යාමට උත්සාහ කරන ලදී. ට්‍රැෆල්ගර් සටන, ක්‍රිමියානු යුද්ධය සහ දෙවන ලෝක යුද්ධය වැනි ගැටුම් වලදී බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාවට දිගු කාලීනව ගිබ්‍රෝල්ටාර් සැලකිය යුතු පදනමක් බවට පත්විය. 1950 දශකයේ දී ස්පා Spain ් again ය යළිත් ගිබ්‍රෝල්ටරය සහතික කිරීමට උත්සාහ කළ අතර එම දිස්ත්‍රික්කය හා ස්පා Spain ් between ය අතර සංවර්ධනය සීමිත විය. 1967 දී ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි පදිංචිකරුවන් එක්සත් රාජධානියේ කොටසක් ලෙස රැඳී සිටීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමක් සම්මත කළ අතර, ඒ අනුව ස්පා Spain ් the ය දිස්ත්‍රික්කය සමඟ ඇති පිටත ප්‍රදේශය නවතා ගිබ්‍රෝල්ටාර් සමඟ ඇති නුහුරු නුපුරුදු සම්බන්ධතා කපා හැරියේය. කෙසේ වෙතත්, 1985 දී ස්පා Spain ් its ය එහි මායිම් ගිබ්‍රෝල්ටාර් වෙත ආපසු ලබා දුන්නේය. 2002 දී ස්පා Spain ් and ය හා එක්සත් රාජධානිය අතර ජිබ්‍රෝල්ටාර් පාලනය බෙදීමට තෝරා ගැනීමක් සිදු වූ නමුත් ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ නිවැසියන් එය ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර කලාපය අද වන තුරු බ්‍රිතාන්‍ය විදේශයන්හි රැඳී සිටියි. 

 

අද ගිබ්‍රෝල්ටාර් එක්සත් රාජධානියේ ස්වයං පරිපාලන ප්‍රදේශයක් වන අතර එහි පදිංචිකරුවන් බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන් ලෙස සලකනු ලැබේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ පරිපාලනය ඡන්දය පදනම් කරගෙන එක්සත් රාජධානියේ පරිපාලනයෙන් වෙන්ව ඇත. දෙවන ස්වෛරී එලිසබෙත් ගිබ්‍රෝල්ටාර් පළාතේ ප්‍රධානියා වන අතර, එහි ඒකීය පාර්ලිමේන්තුව සහ ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය අභියාචනා රාශියක් සේම, රජයේ ප්‍රධානියා ලෙස එහි මධ්‍යම පූජකවරයෙක් සිටී. 

 

ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි සම්පූර්ණ ජනගහනය 28,750 ක් වන අතර වර්ග සැතපුම් 2.25 (වර්ග කිලෝමීටර් 5.8) ක කලාපයක් සහිත එය පෘථිවියේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ වසම විය හැකිය. ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ජනගහන thickness ණකම සෑම වර්ග සැතපුමකට පුද්ගලයන් 12,777 ක් හෝ එක් වර්ග කිලෝමීටරයකට පුද්ගලයන් 4,957 කි. 

 

කුඩා ප්‍රමාණය තිබියදීත්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් සතුව ශක්තිමත්, ස්වාධීන ආර්ථිකයක් ඇති අතර එය මූලික වශයෙන් රඳා පවතින්නේ ගිණුම, ප්‍රවාහනය සහ හුවමාරුව, මුහුදු වෙරළ බැංකුකරණය සහ සංචාරක කර්මාන්තය මත ය. බෝට්ටු සවිකිරීම සහ දුම්කොළ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි සැලකිය යුතු ව්‍යාපාරයක් වන නමුත් ගොවිතැනක් නොමැත. 

 

ගිබ්‍රෝල්ටාර් නිරිතදිග යුරෝපයේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් සමුද්‍ර සන්ධිය (අත්ලාන්තික් සාගරය හා මධ්‍යධරණි මුහුද ආශ්‍රිත සීමිත ජල කොටසක්), ගිබ්‍රෝල්ටාර් බොක්ක සහ ඇල්බොරන් මුහුද අසල පිහිටා ඇත. එය අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ දකුණු කොටසෙහි හුණුගල් වලින් වැසී ඇත. ගිබ්‍රෝල්ටාර් පර්වතය කලාපයේ දේපළවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගන්නා අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ජනාවාස පිහිටා ඇත්තේ දැඩි මුහුදු වෙරළේ මඩ වගුර දිගේ ය. 

 

ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ප්‍රාථමික ජනාවාස පිහිටා ඇත්තේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පර්වතයේ නැගෙනහිර හෝ බටහිර පැත්තේ ය. නැඟෙනහිර පැත්තේ සැන්ඩි බේ සහ කැටලන් බොක්ක පිහිටා ඇති අතර බටහිර භූමිය වෙස්ට්සයිඩ් හි පිහිටා ඇති අතර ජනගහනයෙන් වැඩි කොටසක් ජීවත් වේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර් පර්වතය වටා ගමන් කිරීම සරල කිරීම සඳහා මිලිටරි කලාප සහ බරෝස් වීදි ගණනාවක් ඇත. ගිබ්‍රෝල්ටාර් සතුව නිත්‍ය වත්කම් හා මිරිදිය ජලය නොමැත. ඒ අනුව, මුහුදු ජලය බැහැර කිරීම එහි පදිංචිකරුවන්ට ජලය ලබා ගත හැකි එක් ක්‍රමයකි. ගිබ්‍රෝල්ටාර් මධ්‍යධරණී වායුගෝලයක් ඇත. කලාපය සඳහා සාමාන්‍ය ජූලි ඉහළ උෂ්ණත්වය 81 F (27 C) වන අතර සාමාන්‍ය ජනවාරි අඩු උෂ්ණත්වය 50 F (10 C) වේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ වර්ෂාපතනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් එහි සීතල කාලගුණ මාස පුරාම වැටෙන අතර සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය අඟල් 30.2 (මි.මී. 767) වේ.

ගිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • ඩීඑල්ටී බලපත්‍රය
 • Cryptocurrency බලපත්‍රය
 • cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය
 • crypto හුවමාරු බලපත්‍රය
 • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය
 • blockchain බලපත්‍රය
 • ගුප්ත සුතිකාල හුවමාරුව
 • ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය
 • ICO බලපත්‍රය
බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර් ලබා ගැනීම, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් ලබා ගැනීම, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ පිරිවැය බලපත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ගුප්ත කේන්ද්‍රීය විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම nge license Gibraltar, cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය Gibraltar, cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය Gibraltar, crypto හුවමාරු බලපත්‍රය Gibraltar, crypto හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම Gibraltar, crypto හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම Gibraltar, crypto හුවමාරු බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කිරීම Gibraltar, crypto හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ගිබ්‍රෝල්ටාර්, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයේ පිරිවැය බලපත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කිරීම ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ පිරිවැය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු ජීබ්‍රෝල්ටාර් ibraltar, cryptocurrency විනිමය ලබා ගන්න Gibraltar, cryptocurrency exchange Gibraltar, cryptocurrency exchange Gibraltar, cryptocurrency විනිමය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය Gibraltar, cryptocurrency විනිමය සඳහා වන පිරිවැය Gibraltar, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර Gibraltar, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගන්න Gibraltar බලපත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයේ පිරිවැය ICO බලපත්ර සඳහා ජිබ්රෝල්ටාර්, ICO බලපත්රයේ පිරිවැය ජිබ්රෝල්ටාර්.

බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: මාස 3 ක් පමණ

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: එක් එක් සිද්ධිය අනුව සකසා ඇත

 

දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් ආකාරයකින් නියාමනය නොකරන ලද ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට සහභාගී වන සමාගම් සඳහා and ලදායී හා ආරක්ෂිත නියාමන ව්‍යුහයක් සැපයීම සඳහා ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි එච්එම් රජය විසින් සුදුසු නීති සම්පාදනය කරන ලද අතර අථත්ය මුදල් හුවමාරුව වැනි අන්‍යයන්ට අයත් වටිනාකම් හුවමාරු කර ගැනීම හෝ ගබඩා කිරීම සඳහා ඩීඑල්ටී භාවිතා කිරීම.

මෙම ක්‍රමයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඒ සමඟම පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සැපයීම සහ අධිකරණ බලයේ කීර්තිය හා අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමයි.

ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, එය පිළිගත හැකි නම් සහ පහත සඳහන් දේවලට අනුකූල විය හැකි නම් එය කල්තියා සලකා බැලිය යුතුය.

බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් බලපත්‍රය සහ බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ඔබට අපගේ අවංක උත්සාහය සහ විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා වන සහයෝගය අපගේ සහතිකය සමඟින් “ඔබේ සම්බන්ධතාවය මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරන නිසා, අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත්, ඒ නිසා අපට නැවත නැවත සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් බොහෝමයක් ලැබේ. ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ලාභම බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර ලාභදායි සමාගම් සඳහා ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝචුරන්සි බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝකුරන්සි බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ලාභදායී උපදේශක ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටොකුරන්සි බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි cense, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, Gibraltar හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, Gibraltar හි crypto හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, Gibraltar හි crypto හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, Gibraltar හි crypto හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම් ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින් r, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාභදායී නීති yers යින් ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාභදායී උපදේශකයින් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රයේ ලාභම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතු දේ - ජිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් එක් කොටස් හිමියෙකු (උපරිම කොටස් හිමියන් 50 ක්) (ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු (අවම වශයෙන් පූර්ණ ඡන්ද අයිතිය ඇති අධ්‍යක්ෂවරයකු 1 ක්වත් දේශීය විය යුතුය)
  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි අවම වශයෙන් අතිරේක ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩල 1 ක් සිටිය යුතුය. මෙම පුද්ගලයා ස්පා Spain ් in යේ වාසය කරනු ඇත, ඔහු මාබෙලා සහ ටරීෆා අතර සිටී නම්.

  රහස්යභාවය

  • ප්‍රතිලාභී අයිතිකරුවන්ගේ තොරතුරු - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ (BO හි තොරතුරු හෙළි කිරීමට අවශ්‍ය නව රෙගුලාසියක් අපේක්ෂා කෙරේ)
  • කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු - පොදු වාර්තාවේ කොටසක්
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක්

  බදුකරණය

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයෙන් පිටත ලාභය සඳහා 0% බදු අනුපාතය
  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයෙන් ලබාගත් ලාභ සඳහා 10% ක බදු අනුපාතය
  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයේ අගය එකතු කළ බද්දෙන් 0%
  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයේ සියලුම ආකාරයේ කලා ආනයනය හා අපනයනය සඳහා 0% බදු අනුපාතය
  • වෙනත් බදු: 0% (ප්‍රාග්ධන ලාභ හෝ ගෙවූ ලාභාංශ සඳහා බදු, ධනය බද්ද, වතු බද්ද)

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා - වාර්ෂික පදනමින් සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය

  විගණන - ආයතනය බලපත්‍ර ලබා ඇත්නම් - වාර්ෂික විගණනයක් අවශ්‍ය වේ

  ලේකම් - අවශ්ය

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්ය

 • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • අයදුම්පත් සකස් කිරීම
  • යෙදුමේ කොටසක් වන ධවල පත්‍රිකා සහ වෙනත් ප්‍රතිපත්ති ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීම හා වෙනස් කිරීම
  • සමාගම සංස්ථාගත කිරීම
  • බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත
  • නියාමකයා සමඟ බලපත්ර අයදුම්පත
 • ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අක්වෙරලිසෙන්ස් විසින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා අපෝස්තලී ආයතනික ලේඛන ලබා ගනී. 

  සමාගම සඳහා:

  • ධවල පත්‍රිකා විස්තර
  • මෙහෙයුම් වේදිකාව
  • වෙබ් අඩවිය
  • සමාගමට සිය මූල්‍ය ප්‍රක්ෂේපන ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

  අයදුම්කරු සඳහා:

  • නොතාරිස් කරන ලද උපයෝගිතා පනත
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් (එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ / හෝ කොටස් හිමියන්)
  • පදිංචිය ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ / හෝ කොටස් හිමියන් සඳහා උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 නොඉක්මවිය යුතුය)
  • බැංකු යොමු කිරීම අවශ්‍යයි (එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ / හෝ කොටස් හිමියන්)
  • වෘත්තීය යොමු ලිපි දෙකක්
  • සහතික කළ බැංකු ප්‍රකාශයක්
  • අරමුදල් ප්‍රභවය පිළිබඳ සාක්ෂියක්
  • නොතාරිස් කරන ලද අපරාධ නොවන වාර්තාවක්
  • අත්සන් කර දින වකවානු සීවී
  • විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමාවක නොතාරිස් පිටපතක්

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය ..
  • නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. කරුණාකර නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් තිබේ නම් ..

  නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට අදාළ තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම වේලාවක අමතර ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ.

 • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණයට, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රයේ ජිබ් වෙළඳාමට, ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය. එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ සඳහා ජිබ්රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වන්නෙමු:

  • බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ජිබ්‍රෝල්ටාර් බලපත්‍රය ලබා නොදේ. බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ජිබ්රෝල්ටාර් හි සහ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවාවන්හි අපගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවාවන් භාවිතා කරන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර සේවා සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ජිබ්‍රෝල්ටාර් සපයනු නොලැබේ. වෙත බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු සඳහා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්රෝල්ටාර්හි බෙදාහැරෙන ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය අපගේ අක්වෙරළ බෙදා හරින ලද පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බෙදාහැරෙන ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ අක්වෙරළ බෙදා හැරීම සඳහා බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර්.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි නීති services යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙදාහැරෙන ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, සතුන් හෝ අපයෝජනය හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන් සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සහය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ Cryptocurrency බලපත්‍ර සේවාවට සහය නොදක්වන්නෙමු:
  • Cryptocurrency බලපත්ර සඳහා බලපත්ර සේවා ජිබ්රල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. Gibraltar හි Cryptocurrency බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගුප්ත ෙල්ඛන සඳහා බලපත්‍ර ෙසේවා ජිබ්රාල්ටාර්හි තාක්ෂණික අධීක්ෂණ ෙහෝ දෝෂ උපකරණ ෙහෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා දී නැත. Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න Gibraltar හි සහ අපගේ Cryptocurrency බලපත්ර සේවාවන් Cryptocurrency බලපත්රයේ භාවිතා කරන්න Gibraltar.

  • Gibraltar හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා දී නොමැත. Cryptocurrency බලපත්‍රය ලබා ගන්න ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිප්රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටොකුරන්සි බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටොකුරන්සි බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ගුප්තකේතන බලපත්‍ර සඳහා සහය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ අක්වෙරළ ගුප්ත කේතන මුදල් බලපත්‍ර සේවා වේ. Cryptocurrency බලපත්ර ජිබ්රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්රව්යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඇති ක්‍රිප්ටොකුරන්සි බලපත්‍ර සේවා, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටොකුරන්සි බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව භාවිතා කිරීම සඳහා ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය Cryptocurrency බලපත්ර යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ක්‍රිප්ටෝකුරන්සි බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඇති Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. ජිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • Cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න අපගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න Gibraltar.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගුප්ත කේන්ද්‍රීය විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇති පුද්ගලයන්ට (ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති අය සඳහා ලබා දී නොමැත. cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. අපගේ අක්වෙරළ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් සපයනු නොලැබේ. ඒවායින් පිටතදී ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ක්‍රිප්ටෝචෝරන්සි විනිමය බලපත්‍රයේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බලපත්‍ර සේවා ලබා දේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයන ලද cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සඳහා කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ cryptocurrency හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගිබ්‍රෝල්ටරයේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි සහ අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලබා දී නොමැත. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටරයේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා සඳහා ක්‍රිප්ටෝ විනිමය බලපත්‍රයේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් සපයනු නොලැබේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය crypto හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්රාල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න අපගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි භාවිතා කරන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි කිසිදු ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලබා දී නොමැත. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටරයේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා නොවේ. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ ජිබ්රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය crypto බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඇති අතර අපගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න ජිබ්‍රෝල්ටාර්.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි කිසිදු බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලබා දී නොමැත. බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටරයේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර ලබා නොදේ. ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය blockchain බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ cryptocurrency හුවමාරු සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරුවක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගිබ්‍රෝල්ටරයේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න Gibraltar හි සහ අපගේ cryptocurrency හුවමාරු සේවා cryptocurrency විනිමය Gibraltar හි භාවිතා කරන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගුප්ත කේන්ද්‍රීය විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි කිසිදු ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුවක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලබා දී නොමැත. cryptocurrency හුවමාරුව ලබා ගන්න ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටරයේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ cryptocurrency හුවමාරු සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු සේවා නොවේ. ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුවේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency හුවමාරු සේවා, නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් Gibraltar හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා සපයනු ලබන්නේ මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සඳහා ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency හුවමාරු යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ජිබ්රෝල්ටාර් හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව අත්පත් කර ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයේ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි භාවිතා කරන්න.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි කිසිදු ඩිජිටල් නීති වත්කම් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලබා දී නොමැත. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා සපයනු නොලැබේ. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයේ ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් ලබා නොදේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ජිබ්රෝල්ටාර් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා අපගේ ICO බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ නිෂ්පාදකයින්ට ICO බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙදාහරින ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ICO බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ජිබ්රෝල්ටාර් හි සහ අපගේ ICO බලපත්ර සේවාවන් ICO බලපත්රයේ ජිබ්රෝල්ටාර් හි භාවිතා කරන්න.

  • ICO බලපත්‍රය සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවා ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලබා දී නොමැත. ICO බලපත්‍රය ලබා ගන්න ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ICO බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ICO බලපත්‍ර සේවා ICO බලපත්ර ජිබ්රෝල්ටාර් හි අක්වෙරළ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ගිබ්‍රෝල්ටාර් පිරවීමට අවශ්‍යය ICO බලපත්ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති ආයතනය ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ICO බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ ICO බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය, ඒ සමඟම ගිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍ර ජිබ්‍රෝල්ටාර්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ජිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදේ, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි හොඳම Cryptocurrency බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, Gibraltar හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, Gibraltar හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, Gibraltar හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, Cryptocurrency බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, Cryptocurrency බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම් , ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි හොඳම cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, Gibraltar හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, Gibraltar හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, Gibraltar හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, crybocurur හි cryptocurrency හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි විනිමය බලපත්‍රය, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි හොඳම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි හොඳම ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම් ජිබ්‍රෝල්ටාර්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි හොඳම බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි හොඳම ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු සේවා, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීති ආයතන ජිබ්රෝල්ටාර් හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා, හොඳම ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි, හොඳම අයිසීඕ බලපත්‍ර සේවා, ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, අයිසීඕ බලපත්‍රයේ හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සමඟ

ගිබ්‍රෝල්ටාර් බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ජිබ්‍රෝල්ටාර්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදේ, ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ජිබ්රෝල්ටාර් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ගිබ්‍රෝල්ටාර් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ජිබ්රෝල්ටාර් සඳහා බලපත්ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ගිබ්‍රෝල්ටාර් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයෙන් පසුව ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරුගේ බලපත්‍රයට අමතරව අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට ජිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ගිබ්‍රෝල්ටාර් හි ගණකාධිකාරිවරු ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ජිබ්රෝල්ටාර් සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් ගිබ්‍රෝල්ටාර් වෙත සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ ජිබ්‍රෝල්ටාර් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ජිබ්රෝල්ටාර් සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ගිබ්‍රෝල්ටාර්හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ගිබ්‍රෝල්ටාර් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ජිබ්‍රෝල්ටාර් සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ජිබ්රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ජිබ්රෝල්ටාර් හි සේවාවන් ලබා ගන්නා බෙදාහරින ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - ජිබ්‍රෝල්ටාර් හි බෙදා හරින ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය

ජිබ්‍රෝල්ටාර්, බෙදාහැරුණු ලෙජර් තාක්ෂණ සැපයුම්කරු බලපත්‍රය සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ගිබ්‍රෝල්ටාර්ගේ
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව