ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය - ෆීජි වෙතින් විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Foreign විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි ලබා ගන්න.
 • Foreign විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි ලබා ගැනීම.
 • Ex විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • ● විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ගාස්තු ෆීජි.
 • ● විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර පිරිවැය ෆීජි.
 • F ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Ex විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ෆීජි සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Ex විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ෆීජි සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Ex විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින් ෆීජි.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර නීති yers යින්, ෆීජි සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයනු ලබන ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා උපකාරී වේ. ෆීජි සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව, ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර පිරිවැය, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ගාස්තු, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා වන පිරිවැය සහ ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු ද අපි සපයන්නෙමු. ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය කල්තියා.

We also provide information for Foreign Exchange Dealer License for Fiji, how to get Foreign Exchange Dealer License for Fiji, also known as, how to obtain Foreign Exchange Dealer License for Fiji, apply for Foreign Exchange Dealer License for Fiji, obtaining Foreign Exchange Dealer License for Fiji, Foreign Exchange Dealer License consultants for Fiji, Foreign Exchange Dealer License advisors for Fiji, Foreign Exchange Dealer License lawyers for Fiji, Foreign Exchange Dealer License services for Fiji, law firm for Foreign Exchange Dealer License for Fiji, Foreign Exchange Dealer License costs for Fiji, Foreign Exchange Dealer License fees for Fiji, cost for process of Foreign Exchange Dealer License in Fiji, procedure to obtain Foreign Exchange Dealer License for Fiji, Forex License for Fiji, how to get Forex License for Fiji, also known as, how to obtain Forex License for Fiji, apply for Forex License for Fiji, obtaining Forex License for Fiji, Forex License consultants for Fiji, Forex License advisors for Fiji, Forex License lawyers for Fiji, Forex License services for Fiji, law firm for Forex License for Fiji, Forex License costs for Fiji, Forex License fees for Fiji, cost for process of Forex License in Fiji, procedure to obtain Forex License for Fiji , Forex Brokerage License for Fiji, how to get Forex Brokerage License for Fiji, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Fiji, apply for Forex Brokerage License for Fiji, obtaining Forex Brokerage License for Fiji, Forex Brokerage License consultants for Fiji, Forex Brokerage License advisors for Fiji, Forex Brokerage License lawyers for Fiji, Forex Brokerage License services for Fiji, law firm for Forex Brokerage License for Fiji, Forex Brokerage License costs for Fiji, Forex Brokerage License fees for Fiji, cost for process of Forex Brokerage License in Fiji, procedure to obtain Forex Brokerage License for Fiji , Forex exchange License for Fiji, how to get Forex exchange License for Fiji, also known as, how to obtain Forex exchange License for Fiji, apply for Forex exchange License for Fiji, obtaining Forex exchange License for Fiji, Forex exchange License consultants for Fiji, Forex exchange License advisors for Fiji, Forex exchange License lawyers for Fiji, Forex exchange License services for Fiji, law firm for Forex exchange License for Fiji, Forex exchange License costs for Fiji, Forex exchange License fees for Fiji, cost for process of Forex exchange License in Fiji, procedure to obtain Forex exchange License for Fiji , Forex Broker license for Fiji, how to get Forex Broker license for Fiji, also known as, how to obtain Forex Broker license for Fiji, apply for Forex Broker license for Fiji, obtaining Forex Broker license for Fiji, Forex Broker license consultants for Fiji, Forex Broker license advisors for Fiji, Forex Broker license lawyers for Fiji, Forex Broker license services for Fiji, law firm for Forex Broker license for Fiji, Forex Broker license costs for Fiji, Forex Broker license fees for Fiji, cost for process of Forex Broker license in Fiji, procedure to obtain Forex Broker license for Fiji , security dealer license for Fiji, how to get security dealer license for Fiji, also known as, how to obtain security dealer license for Fiji, apply for security dealer license for Fiji, obtaining security dealer license for Fiji, security dealer license consultants for Fiji, security dealer license advisors for Fiji, security dealer license lawyers for Fiji, security dealer license services for Fiji, law firm for security dealer license for Fiji, security dealer license costs for Fiji, security dealer license fees for Fiji, cost for process of security dealer license in Fiji, procedure to obtain security dealer license for Fiji , FFMC License for Fiji, how to get FFMC License for Fiji, also known as, how to obtain FFMC License for Fiji, apply for FFMC License for Fiji, obtaining FFMC License for Fiji, FFMC License consultants for Fiji, FFMC License advisors for Fiji, FFMC License lawyers for Fiji, FFMC License services for Fiji, law firm for FFMC License for Fiji, FFMC License costs for Fiji, FFMC License fees for Fiji, cost for process of FFMC License in Fiji, procedure to obtain FFMC License for Fiji , Offshore FOREX License for Fiji, how to get Offshore FOREX License for Fiji, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for Fiji, apply for Offshore FOREX License for Fiji, obtaining Offshore FOREX License for Fiji, Offshore FOREX License consultants for Fiji, Offshore FOREX License advisors for Fiji, Offshore FOREX License lawyers for Fiji, Offshore FOREX License services for Fiji, law firm for Offshore FOREX License for Fiji, Offshore FOREX License costs for Fiji, Offshore FOREX License fees for Fiji, cost for process of Offshore FOREX License in Fiji, procedure to obtain Offshore FOREX License for Fiji , Offshore FOREX broker License for Fiji, how to get Offshore FOREX broker License for Fiji, also known as, how to obtain Offshore FOREX broker License for Fiji, apply for Offshore FOREX broker License for Fiji, obtaining Offshore FOREX broker License for Fiji, Offshore FOREX broker License consultants for Fiji, Offshore FOREX broker License advisors for Fiji, Offshore FOREX broker License lawyers for Fiji, Offshore FOREX broker License services for Fiji, law firm for Offshore FOREX broker License for Fiji, Offshore FOREX broker License costs for Fiji, Offshore FOREX broker License fees for Fiji, cost for process of Offshore FOREX broker License in Fiji, procedure to obtain Offshore FOREX broker License for Fiji , fx license for Fiji, how to get fx license for Fiji, also known as, how to obtain fx license for Fiji, apply for fx license for Fiji, obtaining fx license for Fiji, fx license consultants for Fiji, fx license advisors for Fiji, fx license lawyers for Fiji, fx license services for Fiji, law firm for fx license for Fiji, fx license costs for Fiji, fx license fees for Fiji, cost for process of fx license in Fiji, procedure to obtain fx license for Fiji .

ෆීජි හි හොඳම උපදේශකයින් සමඟ ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා දීම

ෆීජි දූපත් පිහිටා ඇත්තේ ඕෂනියා කලාපයේ ය. ෆිජියන් යනු ලොව වේගවත්ම ආර්ථිකයක් තුළ ව්‍යාපාරයක් කිරීමට ගෝලීය ව්‍යවසායකයින්ට සුවිශේෂී ක්‍රමයකි. සාම්ප්‍රදායික අක්වෙරළ අධිකරණ බලයට සාපේක්ෂව ෆීජි දූපත් ආයෝජකයින් අතර හොඳ නමක් දිනා ඇත.

මෙම දූපත් සමූහය දූපත් 330 කට වඩා වැඩි ගණනකින් සමන්විත වන අතර ඉන් 100 ක් පමණ ඇත. සැලකිය යුතු දූපත් දෙක වන්නේ වීටි ලෙව් සහ වනුවා ලෙව් ය. වඩාත්ම උස් ස්ථානය වන්නේ වීටි ලෙව් හි පිහිටි ටොමානිවි කන්ද (ටොමිවි; මීටර් 1,324) නමින් හැඳින්වෙන ලාවා ළිඳකි. මෙම දූපත් සමූහය වරින් වර උෂ්ණත්ව ප්‍රභේද සහිත නිවර්තන සාගර වායුගෝලයක් අගය කරයි. 

 

දූපත් පොකුර කිලෝමීටර් 18 274 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි, මෙය සයිප්‍රසයේ ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් හෝ එක්සත් ජනපද භූමි ප්‍රදේශයක් වන නිව් ජර්සි වලට වඩා තරමක් නිහතමානී ය. 

 

ෆීජි හි ජනගහනය 870,000 ක් පමණ වේ (2015 දී), ජනගහනයෙන් සියයට හැත්තෑ පහකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන්නේ වීටි ලෙව් දූපතේ ය. එලෙසම ජාතියේ අගනුවර වන සූවා ද දක්නට ලැබේ. උපභාෂා වලින් සන්නිවේදනය වන්නේ ඉංග්‍රීසි (නිල), අයිටෝකි (ෆිජියානු) සහ ෆීජි හින්දි ය. 

 

අනෙකුත් මෙලනෙසියානු දූපත් වන්නේ නිව් කැලිඩෝනියාව, පැපුවා නිව්ගිනියාව, සොලමන් දූපත් සහ වනුවාටු ය. ෆීජි දූපත් 330 ක් පමණ සම්බන්ධ වන අතර තුනෙන් එකක් පමණ ඇත. එය දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 1.3 ක් පමණ ආවරණය කරයි. සැලකිය යුතු දූපත් දෙක වන්නේ වීටි ලෙව් සහ වනුවා ලෙව් ය. 

 

බ්‍රිතාන්‍ය ජනාවාසයක් ලෙස සියවසකට පමණ පසු 1970 දී ෆීජි නිදහස් විය. 

 

අද ෆීජි හි පැසිෆික් දූපත් වල වඩාත්ම පරිණාමය වූ ආර්ථිකයන් ඇත. ෆීජි හි සංකීර්ණ භූ විද්‍යාත්මක ඉතිහාසයක් ඇත. පැරණි විධිවිධානයන්ගේ පහත් අඩිතාලමක් දෙස බලන විට, ෆීජි දූපත් බොහෝ දුරට ගිනිකඳු ක්‍රියාකාරකම්, අවසාදිත ගබඩාව සහ කොරල් වර්ධනය වීමේ ප්‍රති result ල වේ. වීටි ලෙව්හි වර්ග සැතපුම් 4,000 (වර්ග කිලෝමීටර් 10,000) ක කලාපයක් ඇති අතර ෆීජි හි භූමි කලාපයේ වැඩි කොටසක් සඳහා වාර්තා වේ. උතුරේ සිට දකුණට දිවෙන රළු වෙන් කිරීමේ පරාසයක් අඩි 3,000 (මීටර 900) ට වඩා ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර ටොමනිවි (මීට පෙර වික්ටෝරියා කන්ද) ඇතුළුව ෆීජි හි උසම ස්ථානය අඩි 4,344 (මීටර 1,324) කි. ප්‍රධාන ජල මාර්ග රාමු වන රේවා, නවුවා, සිගටෝකා (සිංගතෝකා) සහ බා (එම්බා) - සියල්ලම නාභිගත කඳුකර භූමියේ ප්‍රධාන ජල ධාරාවන් ඇත. ගිනිකොන දෙසින් හා නිරිත දෙසින්, හුදකලා වන දකුණට මෙන්, කඳු මට්ටම්වලට හා පසුව වගුරු බිම් වලට ප්‍රවේශයක් සපයයි. බටහිර, වයඹ සහ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි මුහුදු වෙරළ, වීටි ලෙව්ගේ භූමියෙන් පහෙන් එකක් පමණ උද්‍යාන විද්‍යාව හා ජනාවාසවල ප්‍රධාන වාසස්ථාන වේ. දෙවන විශාලතම දූපත වන වනුවා ලෙව්හි වර්ග සැතපුම් 2,140 (වර්ග කිලෝමීටර් 5,540) ක කලාපයක් ඇත. එහි දිග දිගේ කඳු වැටියකින් අඩි 3,000 ට වඩා ඉහළට නැඟී ඇත. දිවයිනේ උතුරු වෙරළ තීරයේ, ඩ්‍රෙකෙටි (එන්ඩ්‍රෙකෙටි) ගඟේ මුඛයෙන් away ත්ව, ජලාශ්‍රිත කෙත්වතු තදින් පිහිටා ඇත. ලෝමයිවිටි, ලෝ සහ යසාවා එක්රැස්වීම් ඇතුළු විවිධ දූපත් වල වැඩි කොටසක් ආරම්භයේ දී ගිනිකඳු වන අතර, කෙසේ වෙතත්, සැලකිය යුතු දූපත් වලට සමානව, කොරෝ මුහුද අනතුරුදායක වන කොරල් පර, මුහුදු වෙරළ සහ වැලි කණු වලින් ඒවා සීමා වේ. සංචලනය සඳහා. ෆීජි හි සම්පූර්ණ භූමි ප්‍රමාණයෙන් අඩක් පමණ වනාන්තරයේ රැඳී ඇති අතර වියළි තණබිම් විශාල දූපත් වල බටහිර ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබේ. මුහුදු වෙරළ තීරයේ පොල් ගස් නිතිපතා වන අතර ප්‍රායෝගිකව සියලුම නිවර්තන කොළ ආහාර සංවර්ධනය කළ හැකිය. වෙරළ තීරයේ සැලකිය යුතු කොටසක් ගල්පර සහ කම්පන වලින් සාදා ඇති අතර කඩොලාන වගුරුබිම් නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ දක්නට ලැබේ. සුදු වැලි පිහිනුම් මුහුදු වෙරළ බොහෝමයක් නොමැති අතර, ගල්පර වටා ඇති නිසා, කුඩා සර්ෆ්. Igs රන්, සුනඛයින්, එළදෙනුන් සහ පෝනියන් යුවළක් ඇතුළු බොහෝ ජීවීන් හීලෑ කර ඇත. සර්පයන් සහ මීයන් පසුපස යාම ගැන හුරුපුරුදු මොන්ගූස් නිතර දක්නට ලැබේ. ඉංග්‍රීසි, ෆිජියානු සහ ෆිජියානු හින්දි භාෂාව 1997 ව්‍යවස්ථාවෙන් නීත්‍යානුකූල උපභාෂා ලෙස සමාන තත්වයක් ලබා දෙන ලදී. පොදුවේ භාවිතා කරන ෆීජියානු භාෂාවට අන්‍යභාෂා ඇත; වඩාත්ම සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනු ලබන්නේ බෝවන් ෆිජියන් ලෙසිනි. එය පැමිණෙන්නේ වන්දනා පාලනයට එළඹීමේදී දේශපාලන අසමසම ගුණාත්මකභාවය අගය කළ දූපතක් වන බව් (එම්බෝ) සිට ය. අතිමහත් බහුතරය ඕනෑම අවස්ථාවක ඉංග්‍රීසි සහ ඔවුන්ගේම ජනවාර්ගික ජාලයේ භාෂාව ඇතුළු උපභාෂා දෙකක් සන්නිවේදනය කරයි. ප්‍රායෝගිකව සියළුම ස්වදේශික ෆිජියානුවන් ක්‍රිස්තියානි, සාමාන්‍යයෙන් මෙතෝදිස්ත. බොහෝ ඉන්දියානුවන් හින්දු භක්තිකයන් වන නමුත් විවේචනාත්මක සුළුතරයක් මුස්ලිම් ජාතිකයෝ වෙති.  

 

ජනවාර්ගික ජාල අතර අන්තර් විවාහයක් නොමැත. සූවා හි මිශ්‍ර ජනගහනයක් සිටින අතර, සීනි ලබා දෙන දිස්ත්‍රික් වන වීටි ලෙව් සහ වනුවා ලෙව් ඉන්දියානු ජනගහනය ඉක්මවා ඇත. වඩා නිහතමානී දූපත් වල සහ විශාල දූපත් වල අඩුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද රළු කලාපවල, ස්වදේශික ෆිජියානුවන් ජීවත් වන්නේ සාම්ප්‍රදායික නගරවල ය. ජනගහනයෙන් විශාල කොටසක් ජීවත් වන්නේ නාගරික කලාපවල ය. විශාලතම අගනගර ස්ථාන තුන වීටි ලෙව්හි ඇත: ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි සූවා, ෆීජි හි සමස්ත ජනගහනයෙන් හතරෙන් එකක් පමණ; විසිවන අග භාගයේ සහ 21 වන සියවසේ මැද භාගයේ වේගවත් සංවර්ධනයක් සිදු කළ සුවගේ උප නගරයක් වන නසිනූ; සහ සීනි ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය සහ සැලකිය යුතු වරායක ප්‍රදේශය වන වයඹදිග වීටි ලෙව් හි ලෞටෝකා. වනුවා ලෙව් හි පිහිටි ලාබාසා (ලම්බාසා) සංවිධානය, පරිපාලනය සහ සීනි නිෂ්පාදනය සඳහා මැද කොටසකි. ෆීජි හි වෙළඳපල ආර්ථිකයක් ඇති අතර එය සංචාරක කර්මාන්තය සහ උද්‍යාන විද්‍යාව මත රඳා පවතී. අවසන් වරට ස්වදේශික ෆිජියානුවන් විසින් යටපත් කරන ලද සැලකිය යුතු සම්පත් ප්‍රදේශයක් ද ඇතුළුව. කොප්රා, කොකෝවා, කාවා, ටාරෝ (පුද්ගලිකව ඩාලෝ ලෙස හැඳින්වේ), අන්නාසි, කසාවා (ම i ් oc ොක්කා), හෝ කෙසෙල් හෝ මසුන් ඇල්ලීම වැනි දේවලින් සම්පත් ආදායම ශක්තිමත් කරයි. ව්‍යාපාරික ප්‍රදේශය තීව්‍ර ලෙස පදනම් වී ඇත්තේ ඇඳුම් පිරිසැකසුම් කෑලි සහ උක් මත වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ නිදහස් ඉන්දියානු ගොවීන් විසිනි.

ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය
 • FFMC බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • fx බලපත්‍රය
ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ෆීජි අයදුම් කිරීම, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ෆීජි සඳහා අයදුම් කිරීම බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ෆීජි, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි අයදුම් කිරීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බලපත්‍ර ෆීජි, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ෆීජි, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, ෆීජි, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බලපත්‍රය සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය ෆීජි බලපත්‍රය, ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය ෆීජි ලබා ගන්න, ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය ෆීජි අයදුම් කරන්න ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ෆීජි, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ පිරිවැය ෆීජි, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි ලබා ගැනීම, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම , ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ පිරිවැය ෆීජි, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර ෆිජි, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගැනීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගැනීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර ෆීජි අයදුම් කිරීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර ෆිජි සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ෆීජි, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ලබා ගන්න, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගන්න, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි අයදුම් කරන්න, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ෆීජි, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගන්න, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගන්න, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර ෆීජි අයදුම් කරන්න, ඕෆ් සඳහා අයදුම්පත වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර ෆීජි, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර ෆීජි සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර ෆිජි, එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි, එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි ලබා ගැනීම, එෆ්එක් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම බලපත්‍ර ෆීජි, fx බලපත්‍රයේ පිරිවැය ෆීජි.

විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: මාස තුනක් පමණ

RBF හි අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය: ඩොලර් 24,500 USD

 

දළ විශ්ලේෂණය

විනිමය ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරන ෆීජි දූපත් පදනම් කරගත් සමාගමක් ෆීජි සංචිත බැංකුව (ආර්බීඑෆ්) විසින් නිකුත් කරන ලද විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. 

ඉහත සඳහන් කළ බලපත්‍රය ප්‍රවේශය ලබා දෙන්නේ:

ෆීජි හි බැංකු ගිණුම

* ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගාස්තු සහ වෙනත් ගාස්තු වැනි බැංකුවේ සෘජු ගාස්තු ගිණුම් සක්‍රීය කිරීමෙන් පසු කෙලින්ම බැංකුවට අය කෙරේ.

වෙනත් ප්රතිලාභ

ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සහ ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය “අපගේ සබඳතා මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන බැවිනි. අපට බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන්නේ එබැවිනි. ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්ර සේවා හේතුවෙන් ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්ර සේවා සඳහා අප ආධිපත්යය දරයි.

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්ර සේවා හේතුවෙන් ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්ර සේවා සඳහා අප ආධිපත්යය දරයි.

ෆීජි හි ලාභදායී විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි සපයන්නෙමු, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රලාභී නීති සමාගම් ෆීජි හි, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ ලාභම උපදේශකයින්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම් ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින් ෆීජි හි විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ආරක්ෂාව සඳහා ලාභම උපදේශකයින් ෆීජි හි බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභම ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ලාභදායී උපදේශකයින් , ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාභියා ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන නීති law යින්, ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ෆීජි හි ලාභදායී නීති orney යින් , ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම අධ්‍යක්ෂක 1 (ජාතිකත්ව සීමාවන් නොමැත)
  • අවම කොටස් හිමියන් 1 (ජාතික සීමාවන් නොමැත)

  බදුකරණය

  • අගය එකතු කළ බද්ද (වැට්) සියයට -9;
  • සමාගම් ආයතනික බද්ද - 20% (අලාභ ගෙන යා හැකි වසර)
  • රඳවා ගැනීමේ බද්ද: ලාභාංශ: සියයට 0/15, පොලී: සියයට 10, රාජකීය: සියයට 15
  • බදු ගිවිසුම් 8: නවසීලන්තය, ජපානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, එක්සත් රාජධානිය, සිංගප්පූරුව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, මැලේසියාව, දකුණු කොරියාව

  ගිණුම්කරණය සහ විගණනය 

  • නියාමකයාට තම අභිමතය පරිදි සමාගමේ ගිණුම් විගණනය කර තිබේද යන්න තීරණය කළ හැකිය. අක්වෙරළ බලපත්‍රයට අවශ්‍ය නම් විගණකවරුන් සිටිය හැකිය.

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය

  ලේකම් - අවශ්ය

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්ය

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • එකම උපසර්ගය “ලිමිටඩ්" අවසර දී ඇත්තේ. සංස්ථාගත කිරීමෙන් පසුව, “Ltd” යන උපසර්ගය සෑම තැනකම භාවිතා කළ හැකිය
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
  • නම් ඇති රාජකීය, ජාතික, ජාත්‍යන්තර සහ වාණිජ හෝ වෙනත් වැදගත්කමක් තහනම්ය
  • ව්‍යාජ හෝ නොමඟ යවන නම් තහනම්ය
  • අනන්‍ය හෝ පාහේ සමාන නම් තහනම්ය
  • ආක්‍රමණශීලී ප්‍රධාන නම් තහනම් කළ යුතුය
 • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ලැබේ:

  • සමාගම් වෙන් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • අයදුම්පත් හා ලේඛන සකස් කිරීම හා ලේඛනයට ඉදිරිපත් කිරීම
  • සමාගම සංස්ථාගත කිරීම බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට
  • සේවාදායකයා තෝරා ගැනීමට ඇති බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම
  • මුදල් වෙනස් කරන්නෙකු හෝ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

  සංගමයේ සංදේශ සහ ලිපි කොටස් හිමියන් විසින් අත්සන් කර මුල් ස්වරූපයෙන් අක්වෙරළ බලපත්‍ර කාර්යාලයට ආපසු ලබා දිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  ක්‍රියාකරුවෙකු සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, අක්වෙරළ බලපත්‍රය මගින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවනු ඇති අතර, අපෝස්තුළුවරු කළ ආයතනික ලේඛන ද ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට සපයන්න.

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක බලයලත් පිටපතක්; (සමාගමේ එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • ඉංග්‍රීසියෙන් ලිපිනය පිළිබඳ මෑත කාලීන සාක්ෂි (උදා: එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ උපයෝගිතා බිල්පත)
  • බැංකු විමර්ශන ලිපිය (එක් එක් කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ) (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)
  • කොටස් හිමියන්ගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහතික කළ අව්‍යාජ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ඡායාරූප (අවම වශයෙන් පිටපත් 3)
  • ප්‍රධාන සේවාදායකයා විසින් හිටපු සේවාදායකයින්ගේ චරිත යොමු කිරීම්
  • පොලිස් වාර්තාවල සහතික කළ සත්‍ය අනුවාද; (සමාගමේ එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා සීවී (එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)

  නඩුවේදී කොටස් හිමියා සමාගමක් නම්, සැපයිය යුත්තේ:

  1. - අවසාන වාර්ෂික / මූල්‍ය ප්‍රතිලාභයේ පිටපතක් අවශ්‍ය වේ
  2.  - සහතික කළ සත්‍ය පිටපත් සහතිකය
  3.  - කොටස් හිමියන්ගේ ලැයිස්තුවක් අවශ්‍යයි

  සැ.යු.

  • ලේඛන දෙකම ඉංග්‍රීසියෙන් ලබා දිය යුතුය, නැතහොත් ඉතා දක්‍ෂ හා බලපත්‍රලත් නොතාරිස්වරයෙකු විසින් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කළ යුතුය.
  • එසේ නොවේ නම්, නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් තිබේදැයි තහවුරු කරගන්න, කරුණාකර නොතාරිස් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය කරන්න.
 • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රයේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ෆීජි, ත‍්‍රස්තවාදය සහ ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්රයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති ෆීජි සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ෆීජි සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ෆීජි වෙළඳාම, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි භාවිතා කරන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සහාය ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ෆීජි හි සේවාවන් න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර බලපත්‍ර ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි අපගේ විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ෆීජි සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් ෆීජි තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ ෆීජි හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ෆීජි සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ෆීජි සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය Forex තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ෆීජි සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු සඳහා විදේශ විනිමය බෙදා හැරීමේ බලපත්‍ර සේවාව ෆීජි හි තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්ර විදේශ විනිමය බලපත්ර ෆීජි හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ෆීජි සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදා හැරීමේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ෆීජි හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරුව ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ෆීජි සඳහා බලපත්‍ර ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ෆීජි හි බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ෆීජි සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි හි අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (පුද්ගලයින්) සඳහා ෆීජි සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ෆීජි සඳහා අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ෆීජි සඳහා අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගලයන්ට (ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති අය සඳහා සපයනු නොලැබේ. ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍ර බලපත්‍රයේ ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළු න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ෆීජි හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ෆීජි සඳහා අපගේ FFMC බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • FFMC බලපත්ර සඳහා බලපත්ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි FFMC බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි භාවිතා කරන්න.

  • FFMC බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි FFMC බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සපයනු නොලැබේ. FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ෆීජි සඳහා අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. එෆ්ජීඑම්සී බලපත්ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහැරීමේ බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතන වෙත.

  • ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම හෝ විද්යාත්මක හෝ සතුන් සඳහා භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ෆීජි පිරවීමට අවශ්‍යයි FFMC බලපත්ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ෆීජි හි FFMC බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ෆීජි සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවාව ෆීජි හි තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා දී නොමැත. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ෆීජි සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ෆීජි සඳහා බලපත්‍ර ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ෆීජි හි අක්වෙරළ හෝ අසභ්‍ය දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ සඳහා ෆීජි සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවාව ෆීජි හි තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි හි භාවිතා කරන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ෆීජි සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා වන විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බලපත්‍ර ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට ෆීජි සඳහා සේවාවන් සපයනු නොලැබේ.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු ෆීජි හි නීති services යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ෆීජි හි බලපත්‍ර, මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ ෆීජි පුරවන්නට අවශ්‍යය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ෆීජි සඳහා අපගේ fx බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • Fx බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ෆීජි වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ෆීජි හි fx බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ෆීජි හි සහ අපගේ fx බලපත්‍ර සේවා fx බලපත්‍ර Fiji හි භාවිතා කරන්න.

  • ෆීජි බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න ෆීජි වෙනුවෙන්.

  • ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සහාය ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ෆීජි සඳහා අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. එෆ්ජී බලපත්‍ර ෆීජි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට.

  • ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ෆීජි බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ෆීජි පිරවීමට අවශ්‍යයි fx බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ෆීජි හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට fx බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ෆීජි හි fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ෆීජි හි fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය, ඒ සමගම ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ෆීජි.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ෆීජි හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ෆීජි හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, ෆීජි හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ෆීජි හි හොඳම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, හොඳම නීති orney යින් ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා, ෆීජි හි හොඳම විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම් ෆීජි, ෆීජි හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ෆීජි හි හොඳම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, හොඳම නීති සමාගම් ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය, ෆීජි හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ෆීජි හි හොඳම ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින් ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ෆීජි හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ෆීජි හි හොඳම එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා, හොඳම නීති yers ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ෆීජි හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ෆීජි හි හොඳම අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ෆීජි හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම නීති yers යින්, ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, හොඳම නීති ආයතනය ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය, ෆීජි හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ෆීජි හි හොඳම එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ෆීජි හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සමඟ

ෆීජි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ ෆීජි සඳහා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ෆීජි හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ෆීජි හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, ෆීජි හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ෆීජි සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ෆීජි සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ෆීජි සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ෆීජි සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ෆීජි සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ෆීජි හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ෆීජි හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ ඔබව සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රයෙන් පසුව ෆීජි හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රයට අමතරව ෆීජි සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ෆීජි වල.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ෆීජි හි ගණකාධිකාරිවරු ෆීජි සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ෆීජි සහ රටවල් 109 ක.

ෆීජි වෙත ව්‍යවසායක සංක්‍රමණය

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ ෆීජි වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ෆීජි සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ෆීජි හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ෆීජි සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ෆීජි හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ෆීජි හි සේවාවන් ලබා ගන්නා විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - ෆීජි හි විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය

ෆීජි සඳහා බලය පැවරීම, විදේශ විනිමය බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ෆීජි හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව