ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය - ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් වෙතින් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ලබා ගැනීම.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
 • ● විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
 • ● විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
 • V ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපි සහාය ලබා දෙන්නෙමු. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකවරුන්ගේ කණ්ඩායමේ සහාය ඇතිව, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, විදේශ විනිමය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් හරහා ලබා දී ඇති ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින් සඳහා බලපත්‍ර නීති yers යින්, අපි ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය සඳහා තොරතුරු සපයන්නෙමු , විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා වන පිරිවැය ඇතුළුව ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු i ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය කල්තියා.

We also provide information for Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license costs for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Forex license in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, fx license for Saint Vincent and the Grenadines, how to get fx license for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain fx license for Saint Vincent and the Grenadines, apply for fx license for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining fx license for Saint Vincent and the Grenadines, fx license consultants for Saint Vincent and the Grenadines, fx license advisors for Saint Vincent and the Grenadines, fx license lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, fx license services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for fx license for Saint Vincent and the Grenadines, fx license costs for Saint Vincent and the Grenadines, fx license fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of fx license in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain fx license for Saint Vincent and the Grenadines , Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Securities Dealers License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines , Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Forex Brokerage License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines , Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Forex exchange License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines , fx license for St Vincent, how to get fx license for St Vincent, how to obtain fx license for St Vincent, how to apply for fx license for St Vincent, obtaining fx license for St Vincent, fx license consultants for St Vincent, fx license advisors for St Vincent, fx license lawyers for St Vincent provided through our fx license services for St Vincent, law firm for fx license for St Vincent, fx license costs for St Vincent, fx license fees for St Vincent, cost for process of fx license in St Vincent, procedure to obtain fx license for St Vincent , Securities Dealers License for St Vincent, how to get Securities Dealers License for St Vincent, how to obtain Securities Dealers License for St Vincent, how to apply for Securities Dealers License for St Vincent, obtaining Securities Dealers License for St Vincent, Securities Dealers License consultants for St Vincent, Securities Dealers License advisors for St Vincent, Securities Dealers License lawyers for St Vincent provided through our Securities Dealers License services for St Vincent, law firm for Securities Dealers License for St Vincent, Securities Dealers License costs for St Vincent, Securities Dealers License fees for St Vincent, cost for process of Securities Dealers License in St Vincent, procedure to obtain Securities Dealers License for St Vincent , Forex Brokerage License for St Vincent, how to get Forex Brokerage License for St Vincent, how to obtain Forex Brokerage License for St Vincent, how to apply for Forex Brokerage License for St Vincent, obtaining Forex Brokerage License for St Vincent, Forex Brokerage License consultants for St Vincent, Forex Brokerage License advisors for St Vincent, Forex Brokerage License lawyers for St Vincent provided through our Forex Brokerage License services for St Vincent, law firm for Forex Brokerage License for St Vincent, Forex Brokerage License costs for St Vincent, Forex Brokerage License fees for St Vincent, cost for process of Forex Brokerage License in St Vincent, procedure to obtain Forex Brokerage License for St Vincent , Forex exchange License for St Vincent, how to get Forex exchange License for St Vincent, how to obtain Forex exchange License for St Vincent, how to apply for Forex exchange License for St Vincent, obtaining Forex exchange License for St Vincent, Forex exchange License consultants for St Vincent, Forex exchange License advisors for St Vincent, Forex exchange License lawyers for St Vincent provided through our Forex exchange License services for St Vincent, law firm for Forex exchange License for St Vincent, Forex exchange License costs for St Vincent, Forex exchange License fees for St Vincent, cost for process of Forex exchange License in St Vincent, procedure to obtain Forex exchange License for St Vincent .

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දෙන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා හැඳින්වීම

ශාන්ත වින්සන්ට් යනු ශක්තිමත් ප්‍රාග්ධන ආරක්ෂණ ව්‍යුහයක් සහ බදු වලින් නිදහස් සමාගම් සමඟ ඉහළ රහස්‍යභාවයක් ඇති ප්‍රසිද්ධ නියාමනය නොකළ විදේශ විනිමය සමාගමකි.

ලෙස්සර් ඇන්ටිලස්හි මෙම දූපත් සමූහය ශාන්ත ලුසියාට දකුණින්, බාබඩෝස් වලට බටහිරින් සහ ග්‍රෙනාඩාට ඊසාන දෙසින් හමු වේ. දූපත් රට බාබඩෝස්, ග්‍රෙනාඩා, ශාන්ත ලුසියා, ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ සහ වෙනිසියුලාව වෙත මුහුදු මායිම් ලබා දෙයි. 

 

ශාන්ත වින්සන්ට් ගිනිකඳු උපන් ස්ථානයකි, එහි වඩාත්ම උස් ස්ථානය වන්නේ ලා සොෆ්රියර් ය. එය සිදුරු සහිත විලක් හා මීටර් 1,234 ක උසකින් යුත් ස්ට්‍රැටොවොල්කානෝ වේ. එය කැරිබියන් දූපත් වල ඇති විය හැකි අනතුරුදායක ගිනි කඳු වේ. අවසන් වරට වාර්තා වූ විමෝචනය 1979 අප්රේල් මාසයේ දී සිදු විය. 

 

SVG සතුව කි.මී. 

 

පුද්ගලයන් 110,000 ක් (2015 දී) දිවයිනේ country න ජනගහනයකින් යුක්තය. SVG හි ප්‍රාග්ධනය, ලොක්කා වරාය සහ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ඉලක්කය වන්නේ කිංස්ටවුන් (පොප් 25,000) ය. උපභාෂා වලින් සන්නිවේදනය වන්නේ ඉංග්‍රීසි (නිල) සහ ඉංග්‍රීසි ක්‍රෙයෝල් ය. 

 

වින්ඩ්වර්ඩ් දූපත් වල ශාන්ත වින්සන්ට් කොටස, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්හි ලෙස්සර් ඇන්ටිලස්ගේ දකුණු රැස්වීම 1762 දී යටත් විජිතකරණයට ලක් විය. 1779 දී ප්‍රංශය එය අල්ලා ගත් නමුත් 1783 දී එය බ්‍රිතාන්‍යයට ආපසු ලබා දෙන ලදී. බ්‍රිතාන්‍ය පළාතේ වින්ඩ්වර්ඩ් දූපත් සඳහා දූපත් කලින් වැදගත් විය 1871 සිට 1958 දක්වා. 1979 දී රට පූර්ණ ස්වයං පාලනයක් ලබා ගත්තේය. 

 

ග්‍රෙනඩින්ස් දූපත් 32 ක් ඒකාබද්ධ කරන අතර ඉන් විශාලතම ඒවා වන්නේ බෙකියා, මස්ටික්, කැනුවාන් සහ යුනියන් ය. වඩාත් නිහතමානී දූපත් වලින් කොටසක් පමණක් විශේෂිත වේ. 

 

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් යනු නැගෙනහිර කැරිබියානු මුහුද තුළ පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයක් වන අතර ග්‍රෙනඩින් දූපත් වල උතුරු සැලැස්මට සාන්ත වින්සන්ට් දූපත සම්බන්ධ වේ. එක්සත් රාජධානියේ පාලනයේ සිට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සම්මේලනයේ වෙනත් කළමනාකරණ ඒකකයකට මාරුවෙමින් විවිධ යටත් විජිතවාදීන් අතට පත් වූ දූපත්. 1969 දී දූපත් වලට ස්වයංපෝෂිත භාවය සහ 1979 දී නිදහස ලැබුණි. ශාන්ත වින්සන්ට් සුවපහසුව ලබා ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩ බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශ සහ ලන්දේසි උත්සාහයන්ට කැරිබ්වරු විරුද්ධ වූ නමුත් අවසානයේ දී දිවයිනේ බටහිර වෙරළ තීරයේ ප්‍රංශ ජනාවාස සීමා කිරීමට අවසර දුන්හ. -දහඅට වන සියවසේ. මෙම පියවර වඩාත් බලවත් ඉංග්‍රීසීන්ට එරෙහිව ප්‍රංශ උදව් ලබා ගැනීම කෙරෙහි යොමු වී තිබේ. 1763 දී පැරිස් ගිවිසුමත් සමඟ බ්‍රිතාන්‍යය ශාන්ත වින්සන්ට් පාලනය පාලනය කළ අතර කැරිබියානු ජාතිකයන් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය පිළිගන්නේ නැත. 1779 දී දූපත ප්‍රංශ ජාතිකයන් විසින් අල්ලා ගන්නා ලදී, කෙසේ වෙතත්, 1783 දී එය වර්සයිල් ගිවිසුම යටතේ බ්‍රිතාන්‍යයට නැවත ස්ථාපනය කරන ලදී. කැරිබ්වරුන්ගේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ආරක්ෂා වීම නිසා යුද්ධ දෙකක් (1772–73 සහ 1795–96) ඇති විය. දෙවැන්නෙන් පසු කැරිබ්වරුන් නෙරපා හරින ලදී. බොහෝ දෙනා හොන්ඩුරාස් වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ දූපතකට පිටුවහල් කරන ලද අතර, පසුව ඔවුන් බෙලීස් සහ මධ්‍යම ඇමරිකාවේ අත්ලාන්තික් ඉවුර දිගේ විවිධ කලාප වෙත මාරු විය. 1805 දී දේශසීමා එක්රැස්වීමක් නිරූපණය කරන තෙක් නැවතී සිටි පුද්ගලයින් දිවයිනේ ඇතුළත රැකවරණය පතති. ඔවුන්ගේ අකීකරුකම ගැන ඔවුන් පසුබට වීමක් ලෙස සලකනු ලැබීය. 

 

කැරිබ්වරුන්ගේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය රජය ජාතිය පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම භාර ගත්තේය. 1763 පැරිස් ගිවිසුමෙන් පසු ශාන්ත වින්සන්ට් වින්ඩ්වර්ඩ් දූපත් නමින් හැඳින්වෙන අධිකාරී සංගමයක කොටසක් ලබාගෙන තිබුණි. මෙම සංගමයට ග්‍රෙනාඩා, ශාන්ත වින්සන්ට්, ඩොමිනිකා, ටොබැගෝ සහ ග්‍රෙනඩින්ස් දූපත් ඇතුළත් විය; ඔවුන් සාමාන්‍ය නියෝජිතයෙකු එකතු වී ග්‍රෙනාඩා හි සංවිධාන ආසනයක් බෙදා ගත්හ. මෙම සංගමය බොහෝ කලකට පෙර බිඳ වැටුණු අතර දූපත් වලට වෙනම නියෝජිත රැස්වීම් ලබා දෙන ලදී. 1791 දී ග්‍රෙනාඩින්ස් දූපත් ග්‍රෙනාඩා සහ ශාන්ත වින්සන්ට් අතර පාර්සල් කරන ලද අතර ශාන්ත වින්සන්ට් උතුරට වන්නට බලය පැවරී ඇත. මේවා ශාන්ත වින්සන්ට්ට වඩා සමීප වූ අතර මේ ආකාරයෙන් එය වඩාත් සාර්ථකව කළමනාකරණය කළ හැකිය. සංවිධානයේ මෙම විධිවිධානය 1877 දක්වා පැවතුණි. එය ඔටුනු බේරුම්කරණ රාමුවක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද අතර එහි ප්‍රධාන නියෝජිතයෙකු සහ නම් කරන ලද කුටියක් බ්‍රිතාන්‍ය ඔටුන්න සඳහා දූපත් නියාමනය කළේය. ශාන්ත වින්සන්ට්ගේ ආර්ථිකය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ග්‍රාමීය ය. ව්‍යාපාරයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් තිබියදීත්, ඊතලය නිපදවන ලොව ජෝඩු වලින් එකකි ජාතිය. ශාන්ත වින්සන්ට් මීට පෙර එහි හොඳම අපනයනකරු විය. කපු සහ උක් මීට පෙර ආර්ථිකයට අත්‍යවශ්‍ය වූවක් විය හැකිය. විසිවන සියවසේ දෙවන 50% සිට කෙසෙල් ප්‍රධාන ගාස්තුව වී ඇති අතර කපු මේ අවස්ථාවේ දී වර්ධනය වී නැත. වෙනත් සැලකිය යුතු අස්වැන්නක් අල වර්ග, කෙසෙල්, පැණිරස අර්තාපල්, පොල්, සහ ඩෂීන් සහ එඩෝ (ටාරෝ වර්ග) ඇතුළත් වේ. සහල් සහ පිටි සැකසෙන්නේ ආනයනික සුදු බර හෝ සහල් සහ තිරිඟු වලින් ය. මෙම ග්‍රාමීය භාණ්ඩ සියල්ලම දේශීයව භාවිතා කර අසල්වැසි කැරිබියානු රටවලට යවනු ලැබේ. ශාන්ත වින්සන්ට් දූපතේ ඇතුළත තවමත් වනාන්තරය, කෙසේ වෙතත්, වනාන්තරයට බරපතල උල්ලං ment නයක් තිබේ. අනෙකුත් කැරිබියානු දූපත් වලට සහ එක්සත් ජනපදයට, විශේෂයෙන් නැ‍ඟෙනහිර මුහුදු වෙරළේ ප්‍රදේශවලට ගාස්තු අය කිරීම මෙන්ම අසල්වැසි භාවිතය සඳහා නිපදවන මුහුදු වෙරළ සහ මිරිදිය යන දියුණු වෙමින් පවතින ධීවර කර්මාන්තයක් ඇත.

 

සැලකිය යුතු ආනයනයන් වන්නේ උපකරණ සහ ප්‍රවාහන දෘඩාංග, ආහාර සහ බීම, කෘතිම සංයෝග සහ ශක්තිය, ප්‍රධාන වශයෙන් එක්සත් ජනපදය හා කැරිබියානු ප්‍රජා සහ පොදු වෙළඳපොළ (කැරිකොම්) රටවල්, විශේෂයෙන් ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ සහ වෙනිසියුලාවෙනි. මූලික ගාස්තු වන්නේ කෙසෙල්, මිටි පිටි සහ සහල් සහ මූල අස්වැන්න, උදාහරණයක් ලෙස ඩෂීන් සහ එඩෝ. ජාතියේ ප්‍රධාන වෙළඳ විරෝධය වන්නේ කැරිකොම් ජාතීන්, විශේෂයෙන් ශාන්ත ලුසියා, ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ, බාබඩෝස් සහ ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බුඩා ය.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • fx බලපත්‍රය
 • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය
විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය අයදුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් බලපත්‍ර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ පිරිවැය සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින් ලබා ගන්න, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන පිරිවැය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය අයදුම් කිරීම, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ පිරිවැය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ශාන්ත වින්සන්ට් , fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, fx බලපත්‍රය සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය ශාන්ත වින්සන්ට්, පිරිවැය o f fx බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සාන්ත වින්සන්ට් ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට්, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සාන්ත වින්සන්ට් ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් අයදුම් කිරීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ පිරිවැය ශාන්ත වින්සන්ට්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය , විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ පිරිවැය ශාන්ත වින්සන්ට්.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්

කාල රාමුව: 2 සති

අවම ලියාපදිංචි ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය: ඩොලර් 1 USD

 

දළ විශ්ලේෂණය

සමාගම් පනතට අනුකූලව, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික සමාගම් පිහිටුවනු ලබන්නේ ආයතනික නීති මගින් ය. ශාන්ත වින්සන්ට් සමාගම දුරස්ථව සම්පූර්ණයෙන්ම පිහිටුවිය හැකිය.

රහස්‍ය සම්බන්ධතා පනත 1996 හඳුන්වා දීම නිසා ඇති වූ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ උසස් උපාධියක් ආයතනික නීතියේ අනෙක් වැදගත් ලක්ෂණයයි.

මෙම පනත මගින් ඒ හා සම්බන්ධ ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයින් සමඟ දැඩි රහස්‍යභාවයක් සහතික කෙරේ. මෙම පනත ලෝකයේ පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ් greatest තම නීති රීති ලෙස සැලකේ.

ප්රධාන ප්රතිලාභ

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, ශාන්ත වින්සන්ට්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සහ ශාන්ත වින්සන්ට්ගේ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අප කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය අපගේ සහතිකය ඇතිව “ඔබේ සම්බන්ධතා අපට මුදල් වලට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ඉබේම අනුගමනය වන නිසාය. නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වේ, ඒ නිසා අපට නැවත නැවත සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් බොහෝමයක් ලැබේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි වෙළඳපොළේ ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අතරින් අංක 1 තෝරා ගැනීම සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා නිසාය.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි වෙළඳපොළේ ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අතරින් අංක 1 තෝරා ගැනීම සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා නිසාය.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්. , ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ ලාභදායී නීති yers යින් සහ ෆෝර් සඳහා ලාභම උපදේශකයින් වන ග්‍රෙනඩින්ස් x ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ ලාභදායී නීති orney යින් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින් වන ග්‍රෙනඩින්ස්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභදායී නීති සමාගම් ශාන්ත වින්සන්ට්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි fx බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, සුරැකුම්පත් සඳහා ලාභම නීති yers යින්ශාන්ත වින්සන්ට් හි බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය, ශාන්ත වින්සන්ට් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ශාන්ත වින්සන්ට් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය, ශාන්ත වින්සන්ට් හි ලාභදායී නීති yers යින් ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින් ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතු - ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් කොටස් හිමියන් 1 ක් (පුරවැසිභාවය හෝ පදිංචිය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සීමාවක් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් 1 අධ්‍යක්ෂවරයෙක් (පුරවැසිභාවය හෝ පදිංචිය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සීමාවක් නොමැත)

  බදුකරණය

  • විදේශ විනිමය සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා ආයතනික බද්දක් නොමැත
  • තම භූමියෙන් පිටත උපයා ගත් මුදල් සඳහා ආදායම් බද්දක් නොමැත
  • විදේශ විනිමය සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා පොලී බද්දක් නොමැත
  • ලාභාංශ බද්දක් නැත

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය

  ලේකම් - අවශ්ය

  සමාගම් නාමය

  • සමාගමේ නම සීමිත වගකීම් වලින් දක්වා ඇති “සීමිත,” “ලිමිටඩ්” හෝ අදාළ ඕනෑම කෙටි යෙදුමකින් අවසන් කළ යුතුය.
  • රාජකීය, අධිරාජ්‍ය, ජනරජය, පොදු රජය යන නම් තහනම් වේ.
  • නොමඟ යවන හෝ රැවටිලිකාර නම් තහනම්ය
  • අහිතකර නම් තහනම්ය
  • අනන්‍ය හෝ පාහේ සමාන නම් තහනම්ය
 • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  ශාන්ත වින්සන්ට් ෆොරෙක්ස් සමාගම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා පහත සඳහන් පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතුය:

  • ඉන්වොයිසිය නිකුත් කිරීම
  • කැමති සමාගමේ නම තෝරා ගැනීම
  • විදේශ විනිමය සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය හා සංස්ථාගත ලේඛන සකස් කිරීම
  • අයදුම්පත සහ ලේඛන විදේශ විනිමය සමාගම් පිහිටුවීමේ ලේඛකාධිකාරයට ඉදිරිපත් කිරීම
  • සමාගම සංස්ථාගත කිරීම
  • විදේශ විනිමය සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම

  අමතර:

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ෆොරෙක්ස් සමාගම් පිහිටුවීමේ දී බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම

  *සංදේශය සහ සංගමයේ ලිපි කොටස් හිමියන් විසින් අත්සන් කර මුල් පිටපත අපගේ කාර්යාලයට යැවිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා, අක්වෙරළ බලපත්‍රය මඟින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා ඇති අතර අපොස්ටිල් කරන ලද ආයතනික ලේඛන ද මිලදී ගනු ඇත. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න ..

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය පිළිබඳ දැනුම් දීමක් (එක් එක් කොටස් හිමියාගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ)
  • පදිංචිය ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: එක් එක් කොටස් හිමියාගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 ට නොඅඩු)
  • අපරාධ වාර්තා පිරිසිදු කරන්න

  විකල්ප:

  • බැංකු නිර්දේශ ලිපියක් (එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ)
  • CV දින වකවානු සහ අත්සන් කර ඇත (එක් එක් කොටස් හිමියාගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ)
  • නෛතික නිර්දේශ ලිපිය (එක් එක් කොටස් හිමියාගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ)

  බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා, ඔබට පහත සඳහන් දෑ සැපයිය යුතුය:

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක නොතාරිස් පිටපතක් (සමාගමේ එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • ලිපිනයෙන් සාක්‍ෂි පිටපතක් ඉංග්‍රීසියෙන් (උදා: එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ උපයෝගිතා බිල්පත)

  විකල්ප:

  • බැංකු යොමු කිරීම අවශ්‍යයි (එක් එක් අධ්‍යක්ෂක සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • CV දින වකවානු හා අත්සන් කර ඇත (එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය ..
  • නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් නොමැති නම් කරුණාකර එය කරන්න
  • කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට, අපෝස්තුළුවරුන් සඳහා ආයතනික ලේඛන සමූහයක් සැපයිය යුතුය.

  * බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා ආසන්න වශයෙන් සති 3 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වියාචනය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාමට සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, ත්‍රස්තවාදය සහ සාන්ත වින්සන්ට්හි මිනිස් ජාවාරම සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා තදින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගලයකු සඳහා ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් .

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා නීති orney යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, මිනිස් හෝ සත්ව අවයව ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සහ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන තාක්ෂණික අධීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා දී නොමැත. සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සහ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයේ අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍රය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලබා දී නොමැත. වෙත සේවය සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ. සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සාන්තුවරයාගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව. වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. සතුන් හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සහ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් පිරවීමට අවශ්‍යය සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍රය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගලයකු සඳහා ලබා දී නොමැත. වෙත සේවය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා දීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, මිනිස් හෝ සත්ව අවයව ප්‍රවාහනය, අපයෝජනය සතුන් හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සහ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් පිරවීමට අවශ්‍යය Forex තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහය ලබා නොදේ. කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍රය භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලබා දී නොමැත. වෙත සේවය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. විදේශ විනිමය විනිමය බලපත්‍ර සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි නීති සේවා, සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. සතුන් හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සහ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම විසින් සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා නොදේ. කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කර ගත් පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්ගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අප කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනී. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂාංග සේවා

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා ඔබ අප සමඟ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදේ. සහ ග්‍රෙනඩින්ස් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි හොඳම සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන වන ග්‍රෙනඩින්ස්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි හොඳම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම නීති yers ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින් වන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම නීති ආයතන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි තැරැව්කාර බලපත්‍රය, හොඳම විදේශ විනිමය හිටපු ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ හොඳම නීති orney යින් වන ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන නීති ආයතන, ශාන්ත වින්සන්ට් හි හොඳම එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, ශාන්ත වින්සන්ට් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින් ශාන්ත වින්සන්ට් හි, එෆ්. , ශාන්ත වින්සන්ට් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා හොඳම නීති ආයතනශා. ශා. ශාන්ත වින්සන්ට් හි, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ශාන්ත වින්සන්ට් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සමඟ

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා ඔබ අප සමඟ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි සාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදේ. සහ ග්‍රෙනඩින්ස් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ රටවල් 108 හි විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රයෙන් පසුව ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දේ නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි ගණකාධිකාරිවරු ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ රටවල් 109 ක.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් වෙත ව්‍යවසායක සංක්‍රමණය

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා වීසා බලපත්‍රය

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සහ රටවල් 109 ක බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් ඉතා දැරිය හැකි මිලකට හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුක්ත වේ.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය

ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් සඳහා බලය නිකුත් කිරීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව