ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය - බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වලින් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ලබා ගැනීම.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
 • X විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
 • ● විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
 • Vir බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපි සහාය ලබා දෙන අතර එය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වේ. එය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට උපකාරී වන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකවරුන්ගේ කණ්ඩායම, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති law යින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා හරහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා වන පිරිවැය සහ ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු අපි සපයන්නෙමු කල්තියාම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය.

We also provide information for Forex License for British Virgin Islands, how to get Forex License for British Virgin Islands, also known as, how to obtain Forex License for British Virgin Islands, apply for Forex License for British Virgin Islands, obtaining Forex License for British Virgin Islands, Forex License consultants for British Virgin Islands, Forex License advisors for British Virgin Islands, Forex License lawyers for British Virgin Islands, Forex License services for British Virgin Islands, law firm for Forex License for British Virgin Islands, Forex License costs for British Virgin Islands, Forex License fees for British Virgin Islands, cost for process of Forex License in British Virgin Islands, procedure to obtain Forex License for British Virgin Islands, Securities Dealers License for British Virgin Islands, how to get Securities Dealers License for British Virgin Islands, also known as, how to obtain Securities Dealers License for British Virgin Islands, apply for Securities Dealers License for British Virgin Islands, obtaining Securities Dealers License for British Virgin Islands, Securities Dealers License consultants for British Virgin Islands, Securities Dealers License advisors for British Virgin Islands, Securities Dealers License lawyers for British Virgin Islands, Securities Dealers License services for British Virgin Islands, law firm for Securities Dealers License for British Virgin Islands, Securities Dealers License costs for British Virgin Islands, Securities Dealers License fees for British Virgin Islands, cost for process of Securities Dealers License in British Virgin Islands, procedure to obtain Securities Dealers License for British Virgin Islands , Forex Brokerage License for British Virgin Islands, how to get Forex Brokerage License for British Virgin Islands, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for British Virgin Islands, apply for Forex Brokerage License for British Virgin Islands, obtaining Forex Brokerage License for British Virgin Islands, Forex Brokerage License consultants for British Virgin Islands, Forex Brokerage License advisors for British Virgin Islands, Forex Brokerage License lawyers for British Virgin Islands, Forex Brokerage License services for British Virgin Islands, law firm for Forex Brokerage License for British Virgin Islands, Forex Brokerage License costs for British Virgin Islands, Forex Brokerage License fees for British Virgin Islands, cost for process of Forex Brokerage License in British Virgin Islands, procedure to obtain Forex Brokerage License for British Virgin Islands , Forex exchange License for British Virgin Islands, how to get Forex exchange License for British Virgin Islands, also known as, how to obtain Forex exchange License for British Virgin Islands, apply for Forex exchange License for British Virgin Islands, obtaining Forex exchange License for British Virgin Islands, Forex exchange License consultants for British Virgin Islands, Forex exchange License advisors for British Virgin Islands, Forex exchange License lawyers for British Virgin Islands, Forex exchange License services for British Virgin Islands, law firm for Forex exchange License for British Virgin Islands, Forex exchange License costs for British Virgin Islands, Forex exchange License fees for British Virgin Islands, cost for process of Forex exchange License in British Virgin Islands, procedure to obtain Forex exchange License for British Virgin Islands , Forex Broker license for British Virgin Islands, how to get Forex Broker license for British Virgin Islands, also known as, how to obtain Forex Broker license for British Virgin Islands, apply for Forex Broker license for British Virgin Islands, obtaining Forex Broker license for British Virgin Islands, Forex Broker license consultants for British Virgin Islands, Forex Broker license advisors for British Virgin Islands, Forex Broker license lawyers for British Virgin Islands, Forex Broker license services for British Virgin Islands, law firm for Forex Broker license for British Virgin Islands, Forex Broker license costs for British Virgin Islands, Forex Broker license fees for British Virgin Islands, cost for process of Forex Broker license in British Virgin Islands, procedure to obtain Forex Broker license for British Virgin Islands , security dealer license for British Virgin Islands, how to get security dealer license for British Virgin Islands, also known as, how to obtain security dealer license for British Virgin Islands, apply for security dealer license for British Virgin Islands, obtaining security dealer license for British Virgin Islands, security dealer license consultants for British Virgin Islands, security dealer license advisors for British Virgin Islands, security dealer license lawyers for British Virgin Islands, security dealer license services for British Virgin Islands, law firm for security dealer license for British Virgin Islands, security dealer license costs for British Virgin Islands, security dealer license fees for British Virgin Islands, cost for process of security dealer license in British Virgin Islands, procedure to obtain security dealer license for British Virgin Islands , FFMC License for British Virgin Islands, how to get FFMC License for British Virgin Islands, also known as, how to obtain FFMC License for British Virgin Islands, apply for FFMC License for British Virgin Islands, obtaining FFMC License for British Virgin Islands, FFMC License consultants for British Virgin Islands, FFMC License advisors for British Virgin Islands, FFMC License lawyers for British Virgin Islands, FFMC License services for British Virgin Islands, law firm for FFMC License for British Virgin Islands, FFMC License costs for British Virgin Islands, FFMC License fees for British Virgin Islands, cost for process of FFMC License in British Virgin Islands, procedure to obtain FFMC License for British Virgin Islands , Offshore FOREX License for British Virgin Islands, how to get Offshore FOREX License for British Virgin Islands, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for British Virgin Islands, apply for Offshore FOREX License for British Virgin Islands, obtaining Offshore FOREX License for British Virgin Islands, Offshore FOREX License consultants for British Virgin Islands, Offshore FOREX License advisors for British Virgin Islands, Offshore FOREX License lawyers for British Virgin Islands, Offshore FOREX License services for British Virgin Islands, law firm for Offshore FOREX License for British Virgin Islands, Offshore FOREX License costs for British Virgin Islands, Offshore FOREX License fees for British Virgin Islands, cost for process of Offshore FOREX License in British Virgin Islands, procedure to obtain Offshore FOREX License for British Virgin Islands , fx license for British Virgin Islands, how to get fx license for British Virgin Islands, also known as, how to obtain fx license for British Virgin Islands, apply for fx license for British Virgin Islands, obtaining fx license for British Virgin Islands, fx license consultants for British Virgin Islands, fx license advisors for British Virgin Islands, fx license lawyers for British Virgin Islands, fx license services for British Virgin Islands, law firm for fx license for British Virgin Islands, fx license costs for British Virgin Islands, fx license fees for British Virgin Islands, cost for process of fx license in British Virgin Islands, procedure to obtain fx license for British Virgin Islands , Securities Dealers License for BVI, how to get Securities Dealers License for BVI, how to obtain Securities Dealers License for BVI, how to apply for Securities Dealers License for BVI, obtaining Securities Dealers License for BVI, Securities Dealers License consultants for BVI, Securities Dealers License advisors for BVI, Securities Dealers License lawyers for BVI provided through our Securities Dealers License services for BVI, law firm for Securities Dealers License for BVI, Securities Dealers License costs for BVI, Securities Dealers License fees for BVI, cost for process of Securities Dealers License in BVI, procedure to obtain Securities Dealers License for BVI , Forex Brokerage License for BVI, how to get Forex Brokerage License for BVI, how to obtain Forex Brokerage License for BVI, how to apply for Forex Brokerage License for BVI, obtaining Forex Brokerage License for BVI, Forex Brokerage License consultants for BVI, Forex Brokerage License advisors for BVI, Forex Brokerage License lawyers for BVI provided through our Forex Brokerage License services for BVI, law firm for Forex Brokerage License for BVI, Forex Brokerage License costs for BVI, Forex Brokerage License fees for BVI, cost for process of Forex Brokerage License in BVI, procedure to obtain Forex Brokerage License for BVI , Forex exchange License for BVI, how to get Forex exchange License for BVI, how to obtain Forex exchange License for BVI, how to apply for Forex exchange License for BVI, obtaining Forex exchange License for BVI, Forex exchange License consultants for BVI, Forex exchange License advisors for BVI, Forex exchange License lawyers for BVI provided through our Forex exchange License services for BVI, law firm for Forex exchange License for BVI, Forex exchange License costs for BVI, Forex exchange License fees for BVI, cost for process of Forex exchange License in BVI, procedure to obtain Forex exchange License for BVI , Forex Broker license for BVI, how to get Forex Broker license for BVI, how to obtain Forex Broker license for BVI, how to apply for Forex Broker license for BVI, obtaining Forex Broker license for BVI, Forex Broker license consultants for BVI, Forex Broker license advisors for BVI, Forex Broker license lawyers for BVI provided through our Forex Broker license services for BVI, law firm for Forex Broker license for BVI, Forex Broker license costs for BVI, Forex Broker license fees for BVI, cost for process of Forex Broker license in BVI, procedure to obtain Forex Broker license for BVI , security dealer license for BVI, how to get security dealer license for BVI, how to obtain security dealer license for BVI, how to apply for security dealer license for BVI, obtaining security dealer license for BVI, security dealer license consultants for BVI, security dealer license advisors for BVI, security dealer license lawyers for BVI provided through our security dealer license services for BVI, law firm for security dealer license for BVI, security dealer license costs for BVI, security dealer license fees for BVI, cost for process of security dealer license in BVI, procedure to obtain security dealer license for BVI , FFMC License for BVI, how to get FFMC License for BVI, how to obtain FFMC License for BVI, how to apply for FFMC License for BVI, obtaining FFMC License for BVI, FFMC License consultants for BVI, FFMC License advisors for BVI, FFMC License lawyers for BVI provided through our FFMC License services for BVI, law firm for FFMC License for BVI, FFMC License costs for BVI, FFMC License fees for BVI, cost for process of FFMC License in BVI, procedure to obtain FFMC License for BVI , Offshore FOREX License for BVI, how to get Offshore FOREX License for BVI, how to obtain Offshore FOREX License for BVI, how to apply for Offshore FOREX License for BVI, obtaining Offshore FOREX License for BVI, Offshore FOREX License consultants for BVI, Offshore FOREX License advisors for BVI, Offshore FOREX License lawyers for BVI provided through our Offshore FOREX License services for BVI, law firm for Offshore FOREX License for BVI, Offshore FOREX License costs for BVI, Offshore FOREX License fees for BVI, cost for process of Offshore FOREX License in BVI, procedure to obtain Offshore FOREX License for BVI , fx license for BVI, how to get fx license for BVI, how to obtain fx license for BVI, how to apply for fx license for BVI, obtaining fx license for BVI, fx license consultants for BVI, fx license advisors for BVI, fx license lawyers for BVI provided through our fx license services for BVI, law firm for fx license for BVI, fx license costs for BVI, fx license fees for BVI, cost for process of fx license in BVI, procedure to obtain fx license for BVI .

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දෙන බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා හැඳින්වීම

ලාභ, ආයතනික සහ ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද නොමැතිවීම හේතුවෙන් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් (බීවීඅයි) බොහෝ විට “අක්වෙරළ බදු ස්වර්ගය” ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ වඩාත් ජනප්‍රිය විදේශ විනිමය අධිකරණ බලයක් ලෙස ය.

වර්ජින් දූපත් යනු පුවර්ටෝ රිකෝ සිට කිලෝමීටර් 100 ක් පමණ නැගෙනහිරින් පිහිටි දූපත් 95 කට වඩා වැඩි දූපත් සමූහයකි. දූපත් දේශපාලනිකව ඒකක දෙකකට වෙන් කර ඇත: බටහිරින් එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් සහ නැගෙනහිරින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්. වර්ග කිලෝමීටර් 153 ක සමස්ත භූමි ප්‍රදේශයක් සහිත බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් වොෂිංටන් ඩී.සී.ට වඩා සුළු වශයෙන් නිහතමානී වන අතර රැස්වීම් හතරකට වැටේ: නිරිතදිග-ඉහළ නැගෙනහිර දෙසට දිවෙන සහ නැගෙනහිරින් වර්ජින් ගෝර්ඩා සමඟ අවසන් වන කුඩා දූපත් සමූහයකි; බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විශාලතම ටෝටෝලා අඩංගු නාභිගත රැස්වීමක්; ජොස්ට් වැන් ඩයික් දූපත හා වඩාත් නිහතමානී කේස් ඇතුළත් බටහිර රැස්වීමක්; වර්ජින් ගෝර්ඩා සිට කි.මී. 48 ක් නැගෙනහිර දෙසින් ඇනෙගාඩා. 

 

ඇනෙගාඩා හැරුණු විට, මුළු දූපත්ම අසමාන හෝ රළු වන අතර ගිනිකඳු වේ. නැඹුරුව රළු වන අතර සාගරයෙන් ඉහළට නැඟේ. වඩාත්ම උස් ස්ථානය වන්නේ ටෝටෝලා කන්ද අග්ගිස් මීටර් 543 කි. නිරාවරණය වූ අස්වැන්න සාමාන්‍ය දෙයක් වන අතර දූපත් වලට කල්පවත්නා ගංගා නොමැත. විවිධ දූපත් වලින් භූ විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කළ නොහැකි ඇනෙගාඩා යනු හුණුගල් වලින් සාදන ලද කොරල් දූපතකි. ගිනිකඳු හේතුවන පස් පාංශු පාංශු වලින් සමන්විත සියලුම දූපත් වල අපිරිසිදුකම දුර්වලයි. ඇනෙගාඩාට ඕනෑම ආකාරයකින් කුඩා පස් ඇත. 

 

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල වායුගෝලය මැයි සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ නිවර්තන කලාපීය වේ. වර්ෂාව නිසා සෑම වසරකම සෙන්ටිමීටර 125 ක් පමණ වන ලකුණු, සැලකිය යුතු වැසි සහ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයන් මග හැරේ. මධ්‍යස්ථ වර්ෂාපතනය තිබියදීත්, පාරගම්ය පස් හා ඉහළ වි ip ටන අනුපාතයන් සලකා බලන්නේ සෙරොෆයිටික් වර්ගයේ වෘක්ෂලතාදිය, එනම් වියළි, ​​උණුසුම් වායුගෝලයේ ඇති වන ශාක ය. උෂ්ණත්වය අව්‍යාජව ස්ථාවර වන අතර ගිම්හානයේ උපරිම 31 ° C සිට ශීත අත්යවශ්ය 20 ° C දක්වා ගමන් කරයි. වෙළඳ සුළං ස්ථාවර වන අතර ශීත in තුවේ දී ඉහළ නැගෙනහිර සිට ගිම්හානයේදී ගිනිකොන දෙසින් හමනවා. ජුනි සිට නොවැම්බර් දක්වා සුළි සුළං ඇතිවන්නේ කලාතුරකිනි. 

 

උතුරු ලීවර්ඩ් දූපත් වල ඇන්ගුයිලා පිහිටා ඇත්තේ පුවර්ටෝ රිකෝවට නැගෙනහිරින් කිලෝමීටර් 240 ක් සහ ශාන්ත මාටින් / සින්ට් මාර්ටන් සිට කිලෝමීටර 8 ක් දුරිනි. එය ලුවර්ඩ් දූපත් වලට දකුණින් පිහිටා ඇත. ඇන්ගුයිලා දිග කිලෝමීටර් 26 ක් හා පළල කිලෝමීටර හයක් වන අතර වර්ග කිලෝමීටර් අනූ එකක වොෂිංටන් ඩීසී ප්‍රමාණයෙන් විශාල කොටසක් පමණ වේ. එය මට්ටම් කොරල් දූපතක් වන අතර එහි වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ස්ථානය සාගර මට්ටමේ සිට මීටර් 65 ක් ඉහළින් පිහිටා ඇත. කලාපයේ වර්ග කිලෝමීටර පහක් වන ස්කෝර් දූපත පිහිටා ඇත්තේ ඇන්ගුයිලාගේ ඉහළ නැගෙනහිර කෙළවරට වන්නට ය. කුඩා කේස් කිහිපයක් මෙන් ස්ක්‍රබ් දූපතට වඩා නිහතමානී වන කැනයින් දූපත වයඹ දෙසින් රැවටේ. 

 

ඇන්ගුයිලාගේ වායුගෝලය නිවර්තන කලාපීය වන අතර අවම ඉඳහිට විවිධත්වයක් ඇත. උෂ්ණත්වය 22 ° C සිට 30. C දක්වා පරාසයක පවතී. වර්ෂාපතනය අඩු වන අතර සෑම වසරකම සෙන්ටිමීටර 100 ක සාමාන්‍යයක් ඇත. ටයිෆූන් යනු වසන්තයේ අග භාගයේ හෝ වැටීමෙන් අනතුරකි. ප්‍රමාණවත් වර්ෂාපතනය සහ අසරණ පස අඩු වෘක්ෂලතාදිය සැලකිල්ලට ගනී. 

 

කුඩා, දැඩි මොන්ට්සෙරාට් දූපත ඇන්ටිගුවා සිට නිරිත දෙසින් කිලෝමීටර් 43 ක් සහ ග්වාඩෙලූප් සිට කිලෝමීටර් 70 ක් වයඹ දෙසින් පිහිටා ඇත. කිලෝමීටර් 11 ක් හා කිලෝමීටර් 18 ක් දුරින්, මුතු වලින් සාදන ලද දූපතෙහි වර්ග කිලෝමීටර් 102 ක කලාපයක් ඇත. ගිනිකඳු ආරම්භයේ සිට මොන්ට්සෙරාට් කඳුකර දකුණු නාභිගත ප්‍රදේශයේ ගතික සල්ෆර් වාතාශ්‍රයක් ඇත. දිවයිනේම සිහින් දිය ඇලි තැනිතලාවක් ඇති අතර එය කඳු මුදුන් කිහිපයකට නැඟී යයි. වඩාත්ම උස් වූ චාන්ස් පීක් මීටර් 915 ට ළඟා වේ. තරමක් නාභිගත මොන්ට්සෙරාට් සමක වනාන්තරයෙන් ආවරණය වී ඇති අතර, අනුමාන වශයෙන් දූපත ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත්තේ “එමරල්ඩ් දූපත” ලෙසිනි. 

 

මොන්ට්සෙරාට් අවම ඉඳහිට විවිධත්වයක් සහිත තාපය හා ආර්ද්‍රතාවය ඇත; උෂ්ණත්වය 22 ° C සිට 31 to C දක්වා පරාසයක පවතී. වර්ෂාපතනය බහුල වන අතර සුළං දෙසට නැඟෙනහිර බෑවුම්වල සෙන්ටිමීටර 170 සිට නිරිතදිග වෙරළ තීරයේ සෙන්ටිමීටර 125 දක්වා ගමන් කරයි. වසන්තයේ අග භාගයේ හෝ වැටීමෙන් ටයිෆූන් හට පහර දිය හැකිය. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් යනු බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ වසමකි. 2007 දී සිදු වූ ව්‍යවස්ථාවක් යටතේ ජාතිය නියාමනය කරනු ලබන අතර වඩාත් කැපී පෙනෙන අභ්‍යන්තර ස්වයං පාලනයක් ලබා දී ඇත. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයා විසින් තෝරා ගනු ලබන ප්‍රධාන නියෝජිතයා වේ. ප්‍රධානියා පාර්ලිමේන්තුවේ (කලකට පෙර ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ) පුද්ගලයෙකි. ඔහු තෝරාගනු ලබන්නේ ශරීරයේ සිංහ කොටස් එකතු කිරීම සහ පසුව ප්‍රධාන නියෝජිතයා විසිනි. ප්‍රධානියා විවිධ පූජකයන් හතර දෙනෙකු සහ හිටපු කාර්යාලයේ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියා සම්බන්ධ කාර්යාංශයක් කළමනාකරණය කරයි. සියලු දෙනාගේ වැඩිහිටි සහතිකය මගින් තෝරාගත් පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකුගෙන් පාර්ලිමේන්තුව සමන්විත වේ; කථිකයෙකු, රැස්වීමෙන් පිටත සිට එහි පුද්ගලයින් විසින් තෝරා ගනු ලැබේ; සහ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියා.

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය
 • FFMC බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය
 • fx බලපත්‍රය
Free consultancy for Forex License British Virgin Islands, obtain Forex License British Virgin Islands, get Forex License British Virgin Islands, apply Forex License British Virgin Islands, application for Forex License British Virgin Islands, procedure for Forex License British Virgin Islands, cost of Forex License British Virgin Islands, Forex Brokerage License British Virgin Islands, obtain Forex Brokerage License British Virgin Islands, get Forex Brokerage License British Virgin Islands, apply Forex Brokerage License British Virgin Islands, application for Forex Brokerage License British Virgin Islands, procedure for Forex Brokerage License British Virgin Islands, cost of Forex Brokerage License British Virgin Islands, Forex exchange License British Virgin Islands, obtain Forex exchange License British Virgin Islands, get Forex exchange License British Virgin Islands, apply Forex exchange License British Virgin Islands, application for Forex exchange License British Virgin Islands, procedure for Forex exchange License British Virgin Islands, cost of Forex exchange License British Virgin Islands, Forex Broker license British Virgin Islands, obtain Forex Broker license British Virgin Islands, get Forex Broker license British Virgin Islands, apply Forex Broker license British Virgin Islands, application for Forex Broker license British Virgin Islands, procedure for Forex Broker license British Virgin Islands, cost of Forex Broker license British Virgin Islands, security dealer license British Virgin Islands, obtain security dealer license British Virgin Islands, get security dealer license British Virgin Islands, apply security dealer license British Virgin Islands, application for security dealer license British Virgin Islands, procedure for security dealer license British Virgin Islands, cost of security dealer license British Virgin Islands, FFMC License British Virgin Islands, obtain FFMC License British Virgin Islands, get FFMC License British Virgin Islands, apply FFMC License British Virgin Islands, application for FFMC License British Virgin Islands, procedure for FFMC License British Virgin Islands, cost of FFMC License British Virgin Islands, Offshore FOREX License British Virgin Islands, obtain Offshore FOREX License British Virgin Islands, get Offshore FOREX License British Virgin Islands, apply Offshore FOREX License British Virgin Islands, application for Offshore FOREX License British Virgin Islands, procedure for Offshore FOREX License British Virgin Islands, cost of Offshore FOREX License British Virgin Islands, fx license British Virgin Islands, obtain fx license British Virgin Islands, get fx license British Virgin Islands, apply fx license British Virgin Islands, application for fx license British Virgin Islands, procedure for fx license British Virgin Islands, cost of fx license British Virgin Islands ,Securities Dealers License BVI, obtain Securities Dealers License BVI, get Securities Dealers License BVI, apply Securities Dealers License BVI, application for Securities Dealers License BVI, procedure for Securities Dealers License BVI, cost of Securities Dealers License BVI ,Forex Brokerage License BVI, obtain Forex Brokerage License BVI, get Forex Brokerage License BVI, apply Forex Brokerage License BVI, application for Forex Brokerage License BVI, procedure for Forex Brokerage License BVI, cost of Forex Brokerage License BVI ,Forex exchange License BVI, obtain Forex exchange License BVI, get Forex exchange License BVI, apply Forex exchange License BVI, application for Forex exchange License BVI, procedure for Forex exchange License BVI, cost of Forex exchange License BVI ,Forex Broker license BVI, obtain Forex Broker license BVI, get Forex Broker license BVI, apply Forex Broker license BVI, application for Forex Broker license BVI, procedure for Forex Broker license BVI, cost of Forex Broker license BVI ,security dealer license BVI, obtain security dealer license BVI, get security dealer license BVI, apply security dealer license BVI, application for security dealer license BVI, procedure for security dealer license BVI, cost of security dealer license BVI ,FFMC License BVI, obtain FFMC License BVI, get FFMC License BVI, apply FFMC License BVI, application for FFMC License BVI, procedure for FFMC License BVI, cost of FFMC License BVI ,Offshore FOREX License BVI, obtain Offshore FOREX License BVI, get Offshore FOREX License BVI, apply Offshore FOREX License BVI, application for Offshore FOREX License BVI, procedure for Offshore FOREX License BVI, cost of Offshore FOREX License BVI ,fx license BVI, obtain fx license BVI, get fx license BVI, apply fx license BVI, application for fx license BVI, procedure for fx license BVI, cost of fx license BVI.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්

සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම: නියාමකයා මත පදනම්ව. පොදුවේ ගත් කල, සති 4 සිට මාස 4 දක්වා ගත විය හැකිය

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය:එය එක් එක් සිද්ධිය අනුව සකසා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000.00 සිට 250,000.00 දක්වා කලාපයේ යෝජනාව නියාමන අධිකාරිය වෙත යැවීමෙන් පසුව ලබා ගත හැකි ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳව ඔවුන් තීරණය කළ යුතුය.

ආපසු ගෙවිය නොහැකි බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තුව එෆ්එස්සී වෙත ගෙවිය යුතුය: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,000 කි

FSC වෙත ගෙවිය යුතු මූලික ආයෝඡන ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ගාස්තුව: ඇමරිකානු ඩොලර් 1,500 කි

(සැ.යු: ජුනි 30 න් පසු බලපත්‍ර ලබා ඇත්නම් මෙය ඇමරිකානු ඩොලර් 750 දක්වා අඩු කෙරේ)

 

දළ විශ්ලේෂණය

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් (බීවීඅයි) යනු පුවර්ටෝ රිකෝ සිට සැතපුම් 60 ක් නැගෙනහිර දෙසින් සහ එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් වල ශාන්ත තෝමස් සිට සැතපුම් 2 ක් පමණ දුරින් පිහිටි විදේශීය බ්‍රිතාන්‍ය ස්වයං පාලන ප්‍රදේශයකි.

මූල්‍ය සේවා සැපයීමට කැමති සමාගම් සඳහා, BVI හොඳින් ස්ථාපිත වේදිකාවක් සපයයි. එය බෙලීස්, සීෂෙල්ස් සහ බීවීඅයි හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය සම්භාව්‍ය ත්‍රිත්වයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස හැඳින්වේ. මූල්‍ය සේවා පරිපාලනය කළ යුත්තේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසිනි. බීවීඅයි එෆ්එස්සී හි මූලික වගකීම වන්නේ බීවීඅයි තුළ සහ ඇතුළත ඇති සියලුම මූල්‍ය ආයතන නියාමනය කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම ය. මෙම සේවාවන්ට රක්ෂණ ඇතුළත් වේ, නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ. , බැංකුකරණය, භාරකාර ව්‍යාපාරය, සමාගම් කළමනාකරණය, අන්‍යොන්‍ය අරමුදල් ව්‍යාපාර සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම, සීමිත හවුල්කාරිත්වයන්, බුද්ධිමය දේපළ සහ නැව් හිමිකම.

මූල්‍ය සේවා ව්‍යාපාරයක නිරත වීමට ඉඩ සලසන සුරැකුම්පත් සහ ආයෝජන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම මගින් BVI FSC නියාමනය කරන ලද සහ බලයලත් සමාගම් වේ. සුරැකුම්පත් තැරැව්කාර හෝ විදේශ විනිමය බලය පැවරීමේ පිරිවැය සාපේක්ෂව අවම වන අතර සමස්ත ක්‍රියාවලියම පැහැදිලිය.

විදේශ විනිමය තැරැව්කරුවන් සහ වෙනත් ආයෝජන සමාගම් සමාගම් පිළිබඳ රෙගුලාසි සහ රෙගුලාසි 2010 සිට හඳුන්වා දී ඇති අතර, BVI FCS සියළුම BVI තැරැව්කාර බලපත්‍ර පාලනය කරන්නේ එබැවිනි.

එය නියාමන තත්ත්වයක් ලබා දෙන අතර සමාගම්වලට සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශ මූලස්ථානයක් ඇති කර ගැනීමට ඉඩ සලසන හෙයින්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර හිමිකාරීත්වය අනුව BVI වාසිදායක වේ. තවද, ඔවුන්ගේ නම්‍යශීලී ව්‍යුහය සහ ඒවායේ ඉහළ ආරක්‍ෂාව සහ රහස්‍යභාවය නිසා මෙම ව්‍යාපාර ආකර්ෂණීය වේ.

රජයේ ගාස්තු සහ අදාළ ගාස්තු:

ආයෝඡන ව්‍යාපාර බලපත්‍රයේ වාර්ෂික ගාස්තුව - ඇමරිකානු ඩොලර් 1,500

රජයේ සමාගම් බලපත්‍ර ගාස්තුව - ඇමරිකානු ඩොලර් 450 යි

ලියාපදිංචි කාර්යාලය සහ ලියාපදිංචි නියෝජිත - ඇමරිකානු ඩොලර් 2,500

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලයලත් නියෝජිතයා - නියෝජිතයා මත පදනම්ව

සමාගම් සහාය සඳහා වෘත්තීය ගාස්තු - ඇමරිකානු ඩොලර් 1,000

වැදගත්: වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණය (PII) පවත්වා ගෙන යා යුතුය, නැතහොත් සවිස්තරාත්මක ස්වයං-නිදහස් කිරීමක් සහිතව PII නිකුත් කළ යුතුය. රක්ෂණ මිල රඳා පවතින්නේ සේවා සපයන්නා මත ය.අවශ්‍යතාවයක් ලෙස එය දේශීය රක්ෂණ සමාගමක් විය යුතුය.

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා “ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අපි සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරන නිසා, අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත්, අපට බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන්නේ එබැවිනි. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සොයන සමාගම් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අංක 1 තෝරා ගැනීම සිදු කරයි.

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ වර්ජින් වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වේ.

We provide for cheapest Forex License services in British Virgin Islands, cheapest lawyers for Forex License in British Virgin Islands, cheapest consultants for Forex License in British Virgin Islands, cheapest advisors for Forex License in British Virgin Islands, cheapest law firms for Forex License in British Virgin Islands, cheapest attorneys for Forex License in British Virgin Islands , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, cheapest consultants for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, cheapest advisors for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, cheapest law firms for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in British Virgin Islands , cheapest lawyers for Forex exchange License in British Virgin Islands, cheapest consultants for Forex exchange License in British Virgin Islands, cheapest advisors for Forex exchange License in British Virgin Islands, cheapest law firms for Forex exchange License in British Virgin Islands, cheapest attorneys for Forex exchange License in British Virgin Islands , cheapest lawyers for Forex Broker license in British Virgin Islands, cheapest consultants for Forex Broker license in British Virgin Islands, cheapest advisors for Forex Broker license in British Virgin Islands, cheapest law firms for Forex Broker license in British Virgin Islands, cheapest attorneys for Forex Broker license in British Virgin Islands , cheapest lawyers for security dealer license in British Virgin Islands, cheapest consultants for security dealer license in British Virgin Islands, cheapest advisors for security dealer license in British Virgin Islands, cheapest law firms for security dealer license in British Virgin Islands, cheapest attorneys for security dealer license in British Virgin Islands , cheapest lawyers for FFMC License in British Virgin Islands, cheapest consultants for FFMC License in British Virgin Islands, cheapest advisors for FFMC License in British Virgin Islands, cheapest law firms for FFMC License in British Virgin Islands, cheapest attorneys for FFMC License in British Virgin Islands , cheapest lawyers for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, cheapest consultants for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, cheapest advisors for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, cheapest law firms for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, cheapest attorneys for Offshore FOREX License in British Virgin Islands , cheapest lawyers for fx license in British Virgin Islands, cheapest consultants for fx license in British Virgin Islands, cheapest advisors for fx license in British Virgin Islands, cheapest law firms for fx license in British Virgin Islands, cheapest attorneys for fx license in British Virgin Islands , cheapest lawyers for Securities Dealers License in BVI, cheapest consultants for Securities Dealers License in BVI, cheapest advisors for Securities Dealers License in BVI, cheapest law firms for Securities Dealers License in BVI, cheapest attorneys for Securities Dealers License in BVI , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in BVI, cheapest consultants for Forex Brokerage License in BVI, cheapest advisors for Forex Brokerage License in BVI, cheapest law firms for Forex Brokerage License in BVI, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in BVI , cheapest lawyers for Forex exchange License in BVI, cheapest consultants for Forex exchange License in BVI, cheapest advisors for Forex exchange License in BVI, cheapest law firms for Forex exchange License in BVI, cheapest attorneys for Forex exchange License in BVI , cheapest lawyers for Forex Broker license in BVI, cheapest consultants for Forex Broker license in BVI, cheapest advisors for Forex Broker license in BVI, cheapest law firms for Forex Broker license in BVI, cheapest attorneys for Forex Broker license in BVI , cheapest lawyers for security dealer license in BVI, cheapest consultants for security dealer license in BVI, cheapest advisors for security dealer license in BVI, cheapest law firms for security dealer license in BVI, cheapest attorneys for security dealer license in BVI , cheapest lawyers for FFMC License in BVI, cheapest consultants for FFMC License in BVI, cheapest advisors for FFMC License in BVI, cheapest law firms for FFMC License in BVI, cheapest attorneys for FFMC License in BVI , cheapest lawyers for Offshore FOREX License in BVI, cheapest consultants for Offshore FOREX License in BVI, cheapest advisors for Offshore FOREX License in BVI, cheapest law firms for Offshore FOREX License in BVI, cheapest attorneys for Offshore FOREX License in BVI , cheapest lawyers for fx license in BVI, cheapest consultants for fx license in BVI, cheapest advisors for fx license in BVI, cheapest law firms for fx license in BVI, cheapest attorneys for fx license in BVI.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතු - බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • තනි කොටස් හිමියෙකුට පමණි (නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්ව සීමාවක් නොමැත)
  • BVI Forex බලපත්රයේ අවම වශයෙන් අධ්යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු (නීත්යානුකූල පුද්ගලයෙකු විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)

  රහස්යභාවය

  • ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්ගේ විස්තර - BVI Forex බලපත්‍රයේ පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ
  • කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ තොරතුරු - බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ පොදු වාර්තාවක කොටසක් නොවේ
  • වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණය (PII) පවත්වා ගැනීම හෝ PII සඳහා සවිස්තරාත්මක ස්වයං-නිදහස් කිරීමක් සැපයීම අවශ්‍ය වේ

  බදුකරණය

  ප්‍රාග්ධන ලාභ, මරණ තීරුබදු හෝ උරුම බදු සඳහා බදු අය නොකෙරේ. ලාභාංශ, රාජකීය හෝ පොලී ගෙවීමට ද එය අවශ්‍ය නොවේ.

  වෙනත් ප්රතිලාභ

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ හෝ කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම් පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත; වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් ද අවශ්‍ය නොවේ. දුරකථන හෝ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාර්ගයෙන් රැස්වීම් BVI ට පිටතින් පැවැත්විය හැකිය. විකල්පයක් ලෙස, ප්‍රොක්සි මගින් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට සහ කොටස් හිමියන්ට ඡන්දය දිය හැකිය

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා - වාර්ෂික විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන අවශ්‍ය වේ

  දේශීය සේවකයින් - අවශ්ය නෑ

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්ය

  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - අවශ්ය නෑ

  සමාගම් නාමය

   • භාෂාව: ඕනෑම
   • සමාගමේ නම පහත සඳහන් උපසර්ග හෝ කෙටි යෙදුම් වලින් අවසන් කළ යුතුය: සීමිත, සංස්ථාව, සංස්ථාගත, සමිතිය ඇනෝනිම්, සොසීඩාඩ් ඇනෝනිමා.
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
  • කැමැත්ත හෝ බලපත්‍ර අවශ්‍ය නම්: බැංකුව, ඉදිකිරීම් සමාගම, ඉතිරිකිරීම්, ණය, රක්ෂණය, ප්‍රති රක්ෂණය, වත්කම් කළමනාකරු, ආයෝජන අරමුදල, භාරය, භාරකරුවන්, වාණිජ මණ්ඩලය, විශ්ව විද්‍යාලය, මහ නගර සභා

  සැ.යු.

  • රාජ්ය, ජාතික හෝ පළාත් පාලන නම: ව්යාපාර නාමය සමඟ සම්බන්ධතා සීමා කිරීම.
  • සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ රාජකීය හෝ රජයේ අනුග්‍රහය යෝජනා කරන ඕනෑම නමක් තහනම්ය.
  • රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නුසුදුසු සහ මහජන යහපතට පටහැනි යැයි සිතන ඕනෑම නමක් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
  • සමාගමේ නම වෙනත් සමාගමකට සමාන හෝ සමාන විය යුතුය.
  • සමාගමේ නම සඳහා විදේශීය භාෂාවක් භාවිතා කරන විට, ඉහත සඳහන් සීමාවන්ට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්ට පරිවර්තනයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • පුද්ගලික කඩිසර ලියකියවිලි එක්රැස් කිරීම
  • ක්රියාවලිය අවසන් කිරීම
  • ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රකාශ සහ අයදුම් කිරීමේ ක්‍රම සකස් කිරීම
  • ප්රාග්ධන තැන්පතු සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
  • ක්රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීම
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ව්‍යාපාර සැලැස්ම සඳහා අභිරුචි-සාදන ලද ක්‍රියා පටිපාටි
  • අවශ්‍ය තාවකාලික ලේඛන සකස් කිරීම
  • වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණය ලැබීමට සහාය වීම
  • අයදුම්පත BVI FSC වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
 • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් අක්වෙරලිසෙන්ස් මගින් පුරවනු ලබන අතර ප්‍රේරිත ආයතනික ලේඛන ද ලැබෙනු ඇත. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  බැංකුව සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂක, බලයලත් අත්සන් කරුවන්)

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ
  • නේවාසික ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 ට වඩා පැරණි නොවේ)
  • නිර්දේශිත ලිපියේ නොතාරිස් පිටපතක් බැංකුව, නීති orney හෝ ගණකාධිකාරී
  • ආයතනික ලියකියවිලි (පිටපත් ප්‍රායෝගික නීති orney යෙකු විසින් නොතාරිස් කර හෝ සහතික කළ යුතුය)

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, අධ්‍යක්ෂක, බලයලත් අත්සන් කරුවෙකු සහ ලේකම් විසින් සැපයිය යුතුය)

  • CV
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 ට වඩා පැරණි නොවේ)
  • වෘත්තීය ලිපියක් / බැංකු යොමු කිරීමක් අවශ්‍ය වේ
  • BVI හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමාවක නොතාරිස් පිටපතක්

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් කළ පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය.
  • නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් නොමැති නම් කරුණාකර එය කරන්න.

  නිශ්චිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා අතිරේක ලියකියවිලි ඕනෑම අවස්ථාවක නියාමන අධිකාරියෙන් හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්, ත්‍රස්තවාදය සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල මිනිස් ජාවාරම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය. එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා වන අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා තදින්.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් සඳහා වන අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට දූපත් සපයනු නොලැබේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් භාවිතා කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතන, යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන්ගේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍ය Forex තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍රය තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරුව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සහාය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු කිරීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන්ගේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපේ නීති ආයතනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රයේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ලබා දී නොමැති අතර, විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන්ගේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ අපගේ වෙළඳ නියෝජිත බලපත්‍ර සේවා ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. ආරක්ෂක වෙළෙන්දන්ගේ බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක, මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ භාවිතය පිළිබඳ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන්ගේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍ය ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ FFMC බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල FFMC බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රයේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සපයනු නොලැබේ. FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රයේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට දූපත් සපයනු නොලැබේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍යය FFMC බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල FFMC බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල FFMC බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍රය තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයේ අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන්ගේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍ය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍යතාවන්ට හෝ සමාගම්වලට අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ අපගේ fx බලපත්‍ර සේවා fx බලපත්‍රයේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සපයනු නොලැබේ. fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ ඕෆ්ෂෝර් එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට දූපත් සපයනු නොලැබේ. එෆ්එක්ස් බලපත්‍රයේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ද ඇතුළුව.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍ර සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් පිරවීමට අවශ්‍යය fx බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට fx බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල fx බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, ඒ සමගම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂාංග සේවා

ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අප සමඟ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් .

Free consultancy for best Forex Brokerage License services in British Virgin Islands, best lawyers for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, best consultants for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, best advisors for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, best law firms for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, best attorneys for Forex Brokerage License in British Virgin Islands, best Forex exchange License services in British Virgin Islands, best lawyers for Forex exchange License in British Virgin Islands, best consultants for Forex exchange License in British Virgin Islands, best advisors for Forex exchange License in British Virgin Islands, best law firms for Forex exchange License in British Virgin Islands, best attorneys for Forex exchange License in British Virgin Islands, best Forex Broker license services in British Virgin Islands, best lawyers for Forex Broker license in British Virgin Islands, best consultants for Forex Broker license in British Virgin Islands, best advisors for Forex Broker license in British Virgin Islands, best law firms for Forex Broker license in British Virgin Islands, best attorneys for Forex Broker license in British Virgin Islands, best security dealer license services in British Virgin Islands, best lawyers for security dealer license in British Virgin Islands, best consultants for security dealer license in British Virgin Islands, best advisors for security dealer license in British Virgin Islands, best law firms for security dealer license in British Virgin Islands, best attorneys for security dealer license in British Virgin Islands, best FFMC License services in British Virgin Islands, best lawyers for FFMC License in British Virgin Islands, best consultants for FFMC License in British Virgin Islands, best advisors for FFMC License in British Virgin Islands, best law firms for FFMC License in British Virgin Islands, best attorneys for FFMC License in British Virgin Islands, best Offshore FOREX License services in British Virgin Islands, best lawyers for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, best consultants for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, best advisors for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, best law firms for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, best attorneys for Offshore FOREX License in British Virgin Islands, best fx license services in British Virgin Islands, best lawyers for fx license in British Virgin Islands, best consultants for fx license in British Virgin Islands, best advisors for fx license in British Virgin Islands, best law firms for fx license in British Virgin Islands, best attorneys for fx license in British Virgin Islands, also ,best Securities Dealers License services in BVI, best lawyers for Securities Dealers License in BVI, best consultants for Securities Dealers License in BVI, best advisors for Securities Dealers License in BVI, best law firms for Securities Dealers License in BVI, best attorneys for Securities Dealers License in BVI ,best Forex Brokerage License services in BVI, best lawyers for Forex Brokerage License in BVI, best consultants for Forex Brokerage License in BVI, best advisors for Forex Brokerage License in BVI, best law firms for Forex Brokerage License in BVI, best attorneys for Forex Brokerage License in BVI ,best Forex exchange License services in BVI, best lawyers for Forex exchange License in BVI, best consultants for Forex exchange License in BVI, best advisors for Forex exchange License in BVI, best law firms for Forex exchange License in BVI, best attorneys for Forex exchange License in BVI ,best Forex Broker license services in BVI, best lawyers for Forex Broker license in BVI, best consultants for Forex Broker license in BVI, best advisors for Forex Broker license in BVI, best law firms for Forex Broker license in BVI, best attorneys for Forex Broker license in BVI ,best security dealer license services in BVI, best lawyers for security dealer license in BVI, best consultants for security dealer license in BVI, best advisors for security dealer license in BVI, best law firms for security dealer license in BVI, best attorneys for security dealer license in BVI ,best FFMC License services in BVI, best lawyers for FFMC License in BVI, best consultants for FFMC License in BVI, best advisors for FFMC License in BVI, best law firms for FFMC License in BVI, best attorneys for FFMC License in BVI ,best Offshore FOREX License services in BVI, best lawyers for Offshore FOREX License in BVI, best consultants for Offshore FOREX License in BVI, best advisors for Offshore FOREX License in BVI, best law firms for Offshore FOREX License in BVI, best attorneys for Offshore FOREX License in BVI ,best fx license services in BVI, best lawyers for fx license in BVI, best consultants for fx license in BVI, best advisors for fx license in BVI, best law firms for fx license in BVI, best attorneys for fx license in BVI.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සමඟ

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අප සමඟ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් .

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රයෙන් පසුව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දේ නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ගණකාධිවරුන් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සහ රටවල් 109 ක.

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙත ව්‍යවසායකයින් සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් ඉතා දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල විදේශ විනිමය බලපත්‍රය

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සඳහා බලය පැවරීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් වල
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව