ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය - සයිප්‍රසයෙන් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Sec සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගන්න.
 • Sec සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම.
 • Sec සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා අයදුම්පත.
 • Urities සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර ගාස්තු සයිප්‍රසය.
 • Urities සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර පිරිවැය සයිප්‍රසය.
 • Cy සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Sec සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ හොඳම උපදේශකයින්.
 • Sec සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Sec සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමටත්, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමටත්, සයිප්‍රසයට සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමටත්, සයිප්‍රසයට සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමටත් උපකාරී වේ. සයිප්‍රසය සඳහා වෙළෙන්දන්ගේ බලපත්‍රය, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර උපදේශකයින්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර නීති yers යින් විසින් අපගේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා හරහා සයිප්‍රසය සඳහා ලබා දී ඇත. සයිප්‍රසය සඳහා, අපි සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර පිරිවැය, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ගාස්තු, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළුව තොරතුරු සයිප්‍රසයට ලබා දෙන්නෙමු.

We also provide information for Securities Dealers License for Cyprus, how to get Securities Dealers License for Cyprus, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Cyprus, apply for Securities Dealers License for Cyprus, obtaining Securities Dealers License for Cyprus, Securities Dealers License consultants for Cyprus, Securities Dealers License advisors for Cyprus, Securities Dealers License lawyers for Cyprus, Securities Dealers License services for Cyprus, law firm for Securities Dealers License for Cyprus, Securities Dealers License costs for Cyprus, Securities Dealers License fees for Cyprus, cost for process of Securities Dealers License in Cyprus, procedure to obtain Securities Dealers License for Cyprus, Securities Dealers License for Cyprus, how to get Securities Dealers License for Cyprus, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Cyprus, apply for Securities Dealers License for Cyprus, obtaining Securities Dealers License for Cyprus, Securities Dealers License consultants for Cyprus, Securities Dealers License advisors for Cyprus, Securities Dealers License lawyers for Cyprus, Securities Dealers License services for Cyprus, law firm for Securities Dealers License for Cyprus, Securities Dealers License costs for Cyprus, Securities Dealers License fees for Cyprus, cost for process of Securities Dealers License in Cyprus, procedure to obtain Securities Dealers License for Cyprus , Forex Brokerage License for Cyprus, how to get Forex Brokerage License for Cyprus, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Cyprus, apply for Forex Brokerage License for Cyprus, obtaining Forex Brokerage License for Cyprus, Forex Brokerage License consultants for Cyprus, Forex Brokerage License advisors for Cyprus, Forex Brokerage License lawyers for Cyprus, Forex Brokerage License services for Cyprus, law firm for Forex Brokerage License for Cyprus, Forex Brokerage License costs for Cyprus, Forex Brokerage License fees for Cyprus, cost for process of Forex Brokerage License in Cyprus, procedure to obtain Forex Brokerage License for Cyprus , Forex exchange License for Cyprus, how to get Forex exchange License for Cyprus, also known as, how to obtain Forex exchange License for Cyprus, apply for Forex exchange License for Cyprus, obtaining Forex exchange License for Cyprus, Forex exchange License consultants for Cyprus, Forex exchange License advisors for Cyprus, Forex exchange License lawyers for Cyprus, Forex exchange License services for Cyprus, law firm for Forex exchange License for Cyprus, Forex exchange License costs for Cyprus, Forex exchange License fees for Cyprus, cost for process of Forex exchange License in Cyprus, procedure to obtain Forex exchange License for Cyprus , Forex Broker license for Cyprus, how to get Forex Broker license for Cyprus, also known as, how to obtain Forex Broker license for Cyprus, apply for Forex Broker license for Cyprus, obtaining Forex Broker license for Cyprus, Forex Broker license consultants for Cyprus, Forex Broker license advisors for Cyprus, Forex Broker license lawyers for Cyprus, Forex Broker license services for Cyprus, law firm for Forex Broker license for Cyprus, Forex Broker license costs for Cyprus, Forex Broker license fees for Cyprus, cost for process of Forex Broker license in Cyprus, procedure to obtain Forex Broker license for Cyprus , security dealer license for Cyprus, how to get security dealer license for Cyprus, also known as, how to obtain security dealer license for Cyprus, apply for security dealer license for Cyprus, obtaining security dealer license for Cyprus, security dealer license consultants for Cyprus, security dealer license advisors for Cyprus, security dealer license lawyers for Cyprus, security dealer license services for Cyprus, law firm for security dealer license for Cyprus, security dealer license costs for Cyprus, security dealer license fees for Cyprus, cost for process of security dealer license in Cyprus, procedure to obtain security dealer license for Cyprus , FFMC License for Cyprus, how to get FFMC License for Cyprus, also known as, how to obtain FFMC License for Cyprus, apply for FFMC License for Cyprus, obtaining FFMC License for Cyprus, FFMC License consultants for Cyprus, FFMC License advisors for Cyprus, FFMC License lawyers for Cyprus, FFMC License services for Cyprus, law firm for FFMC License for Cyprus, FFMC License costs for Cyprus, FFMC License fees for Cyprus, cost for process of FFMC License in Cyprus, procedure to obtain FFMC License for Cyprus , Offshore FOREX License for Cyprus, how to get Offshore FOREX License for Cyprus, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for Cyprus, apply for Offshore FOREX License for Cyprus, obtaining Offshore FOREX License for Cyprus, Offshore FOREX License consultants for Cyprus, Offshore FOREX License advisors for Cyprus, Offshore FOREX License lawyers for Cyprus, Offshore FOREX License services for Cyprus, law firm for Offshore FOREX License for Cyprus, Offshore FOREX License costs for Cyprus, Offshore FOREX License fees for Cyprus, cost for process of Offshore FOREX License in Cyprus, procedure to obtain Offshore FOREX License for Cyprus , Offshore FOREX broker License for Cyprus, how to get Offshore FOREX broker License for Cyprus, also known as, how to obtain Offshore FOREX broker License for Cyprus, apply for Offshore FOREX broker License for Cyprus, obtaining Offshore FOREX broker License for Cyprus, Offshore FOREX broker License consultants for Cyprus, Offshore FOREX broker License advisors for Cyprus, Offshore FOREX broker License lawyers for Cyprus, Offshore FOREX broker License services for Cyprus, law firm for Offshore FOREX broker License for Cyprus, Offshore FOREX broker License costs for Cyprus, Offshore FOREX broker License fees for Cyprus, cost for process of Offshore FOREX broker License in Cyprus, procedure to obtain Offshore FOREX broker License for Cyprus .

සයිප්‍රසයේ හොඳම උපදේශකයින් සමඟ සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ලබා දෙන සයිප්‍රසය සඳහා හැඳින්වීම

විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සමාගමක් සඳහා, සයිප්‍රසය ඉතා හොඳින් ස්ථාපිත පරිසරයක් ලබා දෙයි. එය හොඳින් දන්නා අතර එය යුරෝපා සංගමයේ මූල්‍ය බලපත්‍රයක් සඳහා වන ඉහළම විකල්පයන්ගෙන් එකකි. එය සයිප්‍රස් මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉතා දැඩි නීති රීති වලට අනුකූල වේ ( CySEC - සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව).

1974 දී තුර්කිය උතුරට පහර දුන් අවස්ථාවේ සිට සයිප්‍රසය වෙන්වී ඇත්තේ ග්‍රීක රජයේ සහාය ඇතිව දිවයිනේ මිලිටරි කලබලයක් හේතුවෙනි. 

 

උතුරු දිවයින තුර්කි සයිප්‍රස් රජයක් විසින් ද, දකුණෙන් 66% ක් ග්‍රීක සයිප්‍රස් වැසියන් විසින් මෙහෙයවන ලද ගෝලීය වශයෙන් රජය විසින් දූපත බෙදී ගියේය. 

 

එක්වූ ජාතීන්ගේ භට පිරිස් කොටස් දෙක වෙන් කරන “හරිත රේඛාව” දෙස බලා සිටින අතර නැවත එක්වීමේ සාකච්ඡා මධ්‍යස්ථ වී තිබේ. 

 

සයිප්‍රසය සිය සාමාන්‍ය ගොවිජන ආර්ථිකය පරිපාලනය මත යැපෙන - දැවැන්ත සංචාරක කර්මාන්ත ප්‍රදේශයක් ඇතුළුව - සැහැල්ලු එකලස් කිරීමකට effectively ලදායී ලෙස පුළුල් කර තිබේ. 

 

ප්‍රමාද වන විට එය අතිරේක වශයෙන් සැලකිය යුතු මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත, විශේෂයෙන් රුසියාවෙන් සහ නැගෙනහිර යුරෝපයෙන් සමපේක්ෂකයින් සඳහා. සයිප්‍රසයේ මූල්‍ය අවස්ථා ලකුණු 70.1 ක් වන අතර එය 37 දර්ශකයේ 2020 වන නිදහස් ආර්ථිකය බවට පත් කරයි. එහි සාමාන්‍ය අගය 2.0 කින් පුළුල් වී ඇති අතර මූලික වශයෙන් රජයේ ගෞරවය වැඩි දියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ. සයිප්‍රසය යුරෝපීය පෙදෙසෙහි රටවල් 45 ක් අතර විසිවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර එහි සාමාන්‍ය අගය දළ වශයෙන් දේශීය සාමාන්‍යයට සමාන වන අතර ලොව සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී. 

 

සයිප්‍රසය 2012 සිට අනපේක්ෂිත ලෙස සාමාන්‍යයෙන් නොමිලේ වර්ගීකරණයට සම්බන්ධ වී ඇත. 2018 දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම මූල්‍යමය අවස්ථාවන් සමඟ විශ්වාසදායකය. 

 

විශාල වෙනස්කම් මෑතකදී තවත් ණයගැතිබව සහ බැහැර කිරීමේ ව්‍යුහයක්, වැඩිදියුණු කළ පරිපාලන හා පරිපාලන මූල්‍ය පද්ධතියක්, බැංකුවල ප්‍රවීණතාවයට හා ද්‍රවශීලතාවයට උපකාරී වන වෙනස්කම් සහ නිෂ් less ල හිමිකම් ඔප්පු චලනය කිරීමේ මෙවලමක් සවි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. අමතර වෙනස්කම් නීති පද්ධතියේ වේගය හා ප්‍රවීණතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. සයිප්‍රසය 1960 දී එක්සත් රාජධානියෙන් නිදහස ලබා ගත්තේය. ග්‍රීක විශාල කොටස සහ තුර්කි සුළුතරය අතර ඇති වූ වික්‍රියා ම්ලේච්ඡ දර්ශන නැවත සකස් කිරීමට පොළඹවා ඇති අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ තොටිල්ලේ කලාපයක් 1974 සිට තුර්කි උතුරු සයිප්‍රසයේ ජනරජයෙන් සයිප්‍රසයේ ග්‍රීක සයිප්‍රස් ජනරජය හුදකලා කර තිබේ. සයිප්‍රස් ජනරජය 2004 දී යුරෝපා සංගමයට බැඳුණි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉක්මන් නැවත එක්වීමේ සාකච්ඡා 2017 දී පහත වැටුණු අතර දැනට එය දිගටම කරගෙන යා නොහැකි ය. 2013 සිට රාජ්‍ය නායකයා සහ රජයේ ප්‍රධානියා ලෙස පුරවා ඇති මධ්‍යම දක්ෂිනාංශික සයිප්‍රස් ජනාධිපති නිකොස් ඇනස්ටාසියස් 2018 දී දෙවන පස් අවුරුදු ධූර කාලය දිනා ගත්තේය. පරිපාලන, උදාහරණයක් ලෙස සංචාරක කර්මාන්තය, මුදල්, ප්‍රවාහන හා ඉඩම් නියෝජනය කරන්නේ අතිරික්තය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 80% කින්. මුහුදු වෙරළේ හයිඩ්‍රොකාබන් වත්කම් වැඩි දියුණු කිරීම ප්‍රමුඛතාවයකි. දේපල බඳවා ගැනීමේ සරල බව සහ ගිවිසුම් බලය පැවරීමේ ශක්‍යතාව මත සයිප්‍රස් තනතුරු මධ්‍යස්ථව අඩුය. බ්‍රිතාන්‍ය සම්මුතීන් යටතේ කටයුතු කරන සහ සාධාරණ ප්‍රතිකාර අයිතිවාසිකම් පවත්වාගෙන යන නිදහස් හා සාධාරණ මනසක් ඇති නීති විධායකයෙකු සයිප්‍රස් ජනරජය කෙරෙහි සැලකිය යුතු මට්ටමේ මහජන විශ්වාසයක් තබා ඇත. තුර්කි පාලිත ප්‍රදේශය තුළ කෙලෙසීම, ආධාර කිරීම සහ ward ජු බවක් නොමැති වීම. ඉහළම පුද්ගල ආදායම් බදු අනුපාතය සියයට 35 ක් වන අතර ඉහළම ආයතනික බදු අනුපාතය සියයට 12.5 කි. වෙනත් බදු වල අගය එකතු කළ සහ ඉඩම් බදු ඇතුළත් වේ. සාමාන්‍ය බදු ගැටළුව සමස්ත ගෘහස්ථ ආදායමෙන් සියයට 33.7 ක් කරා ළඟා වේ. මෑත වසරවලදී රජයේ වියදම් රටේ අස්වැන්නෙන් (දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන්) සියයට 37.1 ක් එකතු කර ඇති අතර මූල්‍ය සැලසුම් පිටාර ගැලීම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 1.7 ක මධ්‍යම වටිනාකම සොයාගෙන ඇත. මහජන වගකීම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 102.5 ට සමාන වේ. 

 

පරිපාලනමය කාර්යක්ෂමතාව ලෝක බැංකුවේ 2019 ඩොයිං බිස්නස් සමීක්ෂණය වාර්තා කරන්නේ ණයගැතිභාවය පියවීම, සුළුතර මූල්‍ය විශේෂ ists යින් සහතික කිරීම, බදු වලින් හොඳ ප්‍රති and ල ලබා ගැනීම සහ පිටත ප්‍රදේශ හරහා හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා සයිප්‍රසයේ ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි. ඒකක වැඩ පිරිවැය බාධා රහිත ය. 2019 දී රාජ්‍ය අධිකාරිය විසින් තිරසාර බලශක්ති ප්‍රභවයන්හි දියුණුවට සහනාධාර ලබා දීම සඳහා යුරෝ මිලියන 25 ක විසර්ජන වැඩසටහනක් යවා නව නවාතැන් සහනාධාර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. නිෂ්පාදන සහ ව්‍යාපාරවල ගාස්තු සහ ආනයන පිළිබඳ සමස්ත තක්සේරුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 130.3 දක්වා ඉහළ යයි. සාමාන්‍ය වෙළඳ බරින් යුත් ව්‍යවහාරික තීරුබදු අනුපාතය (යුරෝපා සංගම් පුද්ගලයින් අතර මූලික) සියයට 1.8 ක් වන අතර යුරෝපා සංගම් අණ දෙන ලද නොන්ටාරිෆ් මිනුම් 637 ක් බලයේ ඇතැයි කියනු ලැබේ. සයිප්‍රසයට අමතර රටවල් නවයක පැහැදිලි නොන්ටාරිෆ් සීමාවන් ඇත. ව්‍යාපාරයට පිළිගැනීම තුළින් ධෛර්යමත් වූ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය නැවත ගොඩනැංවීමේ උත්සාහයන් ගෝලීය ණය වෙලඳපොලවල් නැවත බැලීමට මධ්‍යස්ථව ඉක්මන් වී ඇත.

සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය
 • FFMC බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය
සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගන්න සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගන්න සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා අයදුම් කිරීම, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ පිරිවැය සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය අයදුම් කරන්න රුස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය සයිප්‍රසය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ පිරිවැය සයිප්‍රසය, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සයිප්‍රසය, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය සයිප්‍රසය, ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ පිරිවැය සයිප්‍රසය, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, පිරිවැය සයිප්‍රසය එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය අයදුම් කිරීම, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර බලපත්‍ර සයිප්‍රසය තැරැව්කරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසය.

සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම: මාස 5 සිට 9 දක්වා

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: බලපත්‍ර වර්ගය (එස්ටීපී හෝ එම්එම්) මත පදනම්ව යුරෝ ~ 125,000.00 හෝ යුරෝ 730,000.00

බලපත්ර රජයේ අයදුම්පත් ගාස්තු: 4,000.00 යුරෝ + 19% වැට්

ආයෝජකයින්ගේ වන්දි අරමුදල: යුරෝ 20,000.00- 30,000.00 (දළ වශයෙන්)

බලපත්‍ර අළුත් කිරීමේ රජයේ ගාස්තු: යුරෝ 4,000.00 + 19% වැට්

දළ විශ්ලේෂණය

'සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව' (සයිසෙක්) යනු සයිප්‍රසයේ මූල්‍ය සේවා නියාමන ආයතනයයි. යුරෝපා සංගමයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස සයිප්‍රසය මූල්‍ය උපකරණ මෙහෙයවීමේ යුරෝපා සංගම් වෙළඳපොළට පූර්ණ අනුකූලතාවයක් දක්වන අතර ඒ සමඟ නිසි ලෙස එකඟ වේ.

සයිප්‍රසයේ, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ආකාර දෙකක් ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් සමාගම් CIF-Cyprus Investment Company ලෙස හැඳින්වේ.

බලපත්‍රයේ ස්වරූපය අනුව, අතුරු ගාස්තු වෙනස් විය හැකිය.

CIF සමාගම් දෙකටම අමතර ප්‍රතිලාභයක් ලෙස විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හිමිවේ, එනම් දේශීය බලපත්‍රයක් ලබා නොගෙන වෙනත් යුරෝපා සංගම් සාමාජික රටවල කාර්යාල ඇති කිරීම.

සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයට බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සහ සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ඔබේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. සයිප්‍රසය ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා “අපගේ සම්බන්ධතාවය මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

අපි සයිප්‍රසයේ ලාභම සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභදායී නීති orney යින් සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභදායී නීති orney යින් සයිප්‍රසයේ, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාභදායී සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින් අප, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක ගනුදෙනුකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාභම උපදේශකයින් සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින් , සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභදායී උපදේශකයින් සයිප්‍රසයේ, ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභදායී නීති සමාගම්, සයිප්‍රසයේ ලාභදායී නීති orney යින්සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරුවන් සඳහා ලාභදායී නීති සමාගම්, සයිප්‍රසයේ ලාභදායී නීති සමාගම් සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • සමාගමේ එක් කොටස් හිමියෙකු පමණක් (නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්ව සීමාවක් නොමැත)
  • විධායක අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු සහ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු. පදිංචිය සම්බන්ධයෙන් කොන්දේසි තිබේ
  • වාසිදායක අයිතිකරුවන්ගේ තොරතුරු - බලයලත් තැනැත්තාට වාර්තා කර ඇත
  • කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු - සයිප්‍රස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ පොදු වාර්තාවේ කොටස
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර - සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන පොදු වාර්තාවේ කොටසකි

  බදුකරණය

  • අඩු ආයතනික බද්දෙන් සයිප්‍රසය (12.5%)
  • ආයතනික වාසි සඳහා 0% බද්ද
  • අඩු අගය එකතු කළ අගය මත බද්ද 19%
  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභාංශ සඳහා රඳවා ගැනීමේ බද්දක් නොමැත
  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ද්විත්ව බදුකරණ ගිවිසුම්වල පුළුල් ජාලයක්
  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් නියමයන් හා යුරෝපා සංගම් වැට් බදු ලියාපදිංචි කිරීම

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා-ගිණුම්කරණය සහ විගණනය කරන ලද වාර්තා නිතිපතා වාර්තා කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්‍ය වනු ඇත

  දේශීය සේවකයින් - අවශ්‍ය වනු ඇත (3 සහ තවත්)

  සමාගම් නාමය

  සමාගමේ නම සැමවිටම "සීමිත" යනුවෙන් අවසන් විය යුතුය (වෙනත් උපසර්ගයක් අවසර නැත) සහ සමාගම් රෙජිස්ටාර් විසින් බලපත්‍ර ලබා තිබිය යුතුය.

  සැ.යු.

  • සීමිත ව්‍යාපාර නාම සම්බන්ධතා: රාජ්‍ය, ජාතික හෝ ප්‍රාන්ත රජයේ නම.
  • සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ රාජකීය හෝ රජයේ අනුග්‍රහය දක්වන ඕනෑම නමක් තහනම් වේ.
  • රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නුසුදුසු යැයි හෝ පොදු යහපතට පටහැනි යැයි සලකන ඕනෑම නමක් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
  • සංස්ථාවේ නම තථ්‍ය සමාගමකට සමාන හෝ සමාන වීමට සීමා වේ.
  • සමාගමේ නම සඳහා විදේශීය භාෂාවක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඉහත සීමාවන්ට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා පරිවර්තනයක් රෙජිස්ට්‍රාර්ට ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • CySec විසින් කොන්දේසි සහිත අනුමැතිය ලබා දෙනු ඇත
  • ආරම්භක අදියර සම්පූර්ණ කර ඇත්නම්, මුල් පිටපත් යැවිය යුතුය.
  • සයිප්‍රසයේ සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීම
  • බලපත්‍රය සඳහා CySec වෙත අයදුම් කිරීම
  • මූලික සත්‍යාපනය සඳහා සියලුම ලේඛන එක්රැස් කිරීම හා සකස් කිරීම
  • ක්‍රියාපටිපාටිය අතරතුර, එවැනි දත්ත උපස්ථ කිරීම සඳහා අමතර වාර්තා ලබා දීමට CySec හට අවශ්‍ය වේ
  • තාවකාලික ලේඛන සකස් කිරීම සහ සයිසෙක් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම
  • අයදුම්පත CySec විසින් සැකසෙනු ඇත

  මුල් අනුමැතිය සම්පුර්ණ වුවහොත්, අක්වෙරළ බලපත්‍රයට නාගරික මැදිහත්වීම, සේවක තොරතුරු සහ රජයේ ගෙවිය යුතු ගාස්තු පිළිබඳ සාක්ෂි සැපයිය යුතුය.

 • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  ක්‍රියාකරුවෙකු සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, අක්වෙරළ බලපත්‍රය මගින් අවශ්‍ය සියලු අයදුම්පත් පුරවා අපෝස්තලික ආයතනික ලේඛන ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  බැංකුව සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, කළමනාකරු, අනුමත අත්සන් කළ සහ ලේකම් විසින් සැපයිය යුතුය)

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • පදිංචි ලිපිනයේ සාක්ෂි පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 ට වඩා පැරණි නොවේ)
  • බැංකු, නීති orney හෝ ගණකාධිකාරී සඳහා යොමු ලිපියේ නොතාරිස් පිටපත

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, කළමනාකරු, අනුමත අත්සන් කළ සහ ලේකම් විසින් සැපයිය යුතුය)

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා සීවී
  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය පිළිබඳ සාක්ෂි පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන)
  • වෘත්තීය ලිපිය / බැංකු යොමු ලිපිය
  • ඩිප්ලෝමාවේ නොතාරිස් පිටපත
  • ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අරමුදල් ඇති කොටස් හිමියන්ගේ බැංකු ගිණුම සඳහා. අරමුදල් ස්ථාපිත ප්‍රභවයකින් ලබා ගත හැකිය.

  සැ.යු.

  • මෙම ලියකියවිලි දෙකම ඉංග්‍රීසියෙන් ලබා දිය යුතුය. නැතහොත් දක්ෂ හා බලපත්‍රලත් නොතාරිස්වරයෙකු විසින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.
  • එසේ නොවේ නම්, නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් තිබේදැයි තහවුරු කරගන්න, කරුණාකර නොතාරිස් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය කරන්න.

  නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට ඕනෑම වේලාවක නිශ්චිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා අමතර ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ.

 • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, සුරැකුම්පත් වෙළෙඳුන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම සයිප්‍රසය, ත්‍රස්තවාදය සහ සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රවල මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා තදින්.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා බලපත්‍ර සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා බලපත්‍ර සහාය සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සයිප්‍රසයට බලපත්‍ර ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වන අතර සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සයිප්‍රස් සඳහා වන විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය Forex තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරුව සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා වේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු කිරීම සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වන අතර සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සඳහා බලපත්ර සේවා සයිප්රස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ FFMC බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ FFMC බලපත්‍ර සේවාවන් සයිප්‍රසයේ භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා සපයා නැත. එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම සහ සයිප්‍රසය පිරවීමට අවශ්‍යය FFMC බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ FFMC බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වන අතර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සහය ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කර ගත් කාමුක දර්ශන හෝ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපේ නීති සමාගම සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බලපත්‍ර ලබා නොදේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සයිප්‍රසයේ නීති සේවා, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කර ගත් කාමුක දර්ශන හෝ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපේ නීති සමාගම සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය, ඒ සමඟම සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් අප භාර නොගනී. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සයිප්‍රසය.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් සයිප්‍රසයේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

සයිප්‍රසයේ හොඳම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, හොඳම නීති orney යින් සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා, සයිප්‍රසයේ හොඳම විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම් සයිප්‍රසය, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ හොඳම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොඳම නීති සමාගම් සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ හොඳම ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, සයිප්‍රසයේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, සයිප්‍රසයේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම අක්වෙරළ සේවා ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ෆොරෙක්ස් තැරැව්කරු සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සේවා, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සයිප්‍රසය, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සමඟ

සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් සයිප්‍රසයේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර විසඳුම සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා සයිප්‍රසය සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම සයිප්‍රසයේ සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් සයිප්‍රසයේ සහ ලොව පුරා සිටින සේවාදායකයින්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත සයිප්‍රසයේ, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව සයිප්‍රසයේ අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයෙන් පසුව සයිප්‍රසයේ උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රයට අමතරව අපි සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සයිප්‍රසයේ.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ සයිප්‍රසයේ ගණකාධිකාරිවරු සයිප්‍රසය සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම සයිප්‍රසයේ සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් සයිප්‍රසයට සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ සයිප්‍රසයට, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

සයිප්‍රසය සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් සයිප්‍රසයේ ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා සයිප්‍රසය සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය සයිප්‍රසයේ සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

සයිප්‍රසයේ සේවා ලබා ගැනීමේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය

සයිප්‍රසය, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය සයිප්‍රසයේ
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව