ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය - ලාබුවාන් වෙතින් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලබා ගන්න.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ගාස්තු ලාබුවාන්.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර පිරිවැය ලාබුවාන්.
 • Lab ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Management අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට, අරමුදල් ලබා ගැනීමට උපකාරී වන ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපි සහාය ලබා දෙමු. ලාබුවාන් සඳහා වන කළමනාකරණ බලපත්‍රය, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර නීති yers යින්, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සඳහා අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයනු ලැබේ. ලාබුවාන් සඳහා, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර පිරිවැය, ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ගාස්තු, ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු අපි කල්තියා ලබා දෙන්නෙමු.

We also provide information for Fund Management License for Labuan, how to get Fund Management License for Labuan, also known as, how to obtain Fund Management License for Labuan, apply for Fund Management License for Labuan, obtaining Fund Management License for Labuan, Fund Management License consultants for Labuan, Fund Management License advisors for Labuan, Fund Management License lawyers for Labuan, Fund Management License services for Labuan, law firm for Fund Management License for Labuan, Fund Management License costs for Labuan, Fund Management License fees for Labuan, cost for process of Fund Management License in Labuan, procedure to obtain Fund Management License for Labuan, fund license for Labuan, how to get fund license for Labuan, also known as, how to obtain fund license for Labuan, apply for fund license for Labuan, obtaining fund license for Labuan, fund license consultants for Labuan, fund license advisors for Labuan, fund license lawyers for Labuan, fund license services for Labuan, law firm for fund license for Labuan, fund license costs for Labuan, fund license fees for Labuan, cost for process of fund license in Labuan, procedure to obtain fund license for Labuan , fund management company, for Labuan, how to get fund management company, for Labuan, also known as, how to obtain fund management company, for Labuan, apply for fund management company, for Labuan, obtaining fund management company, for Labuan, fund management company, consultants for Labuan, fund management company, advisors for Labuan, fund management company, lawyers for Labuan, fund management company, services for Labuan, law firm for fund management company, for Labuan, fund management company, costs for Labuan, fund management company, fees for Labuan, cost for process of fund management company, in Labuan, procedure to obtain fund management company, for Labuan , financial services license for Labuan, how to get financial services license for Labuan, also known as, how to obtain financial services license for Labuan, apply for financial services license for Labuan, obtaining financial services license for Labuan, financial services license consultants for Labuan, financial services license advisors for Labuan, financial services license lawyers for Labuan, financial services license services for Labuan, law firm for financial services license for Labuan, financial services license costs for Labuan, financial services license fees for Labuan, cost for process of financial services license in Labuan, procedure to obtain financial services license for Labuan , financial services company for Labuan, how to get financial services company for Labuan, also known as, how to obtain financial services company for Labuan, apply for financial services company for Labuan, obtaining financial services company for Labuan, financial services company consultants for Labuan, financial services company advisors for Labuan, financial services company lawyers for Labuan, financial services company services for Labuan, law firm for financial services company for Labuan, financial services company costs for Labuan, financial services company fees for Labuan, cost for process of financial services company in Labuan, procedure to obtain financial services company for Labuan , investment banking license for Labuan, how to get investment banking license for Labuan, also known as, how to obtain investment banking license for Labuan, apply for investment banking license for Labuan, obtaining investment banking license for Labuan, investment banking license consultants for Labuan, investment banking license advisors for Labuan, investment banking license lawyers for Labuan, investment banking license services for Labuan, law firm for investment banking license for Labuan, investment banking license costs for Labuan, investment banking license fees for Labuan, cost for process of investment banking license in Labuan, procedure to obtain investment banking license for Labuan , investment fund licensing for Labuan, how to get investment fund licensing for Labuan, also known as, how to obtain investment fund licensing for Labuan, apply for investment fund licensing for Labuan, obtaining investment fund licensing for Labuan, investment fund licensing consultants for Labuan, investment fund licensing advisors for Labuan, investment fund licensing lawyers for Labuan, investment fund licensing services for Labuan, law firm for investment fund licensing for Labuan, investment fund licensing costs for Labuan, investment fund licensing fees for Labuan, cost for process of investment fund licensing in Labuan, procedure to obtain investment fund licensing for Labuan , offshore fund management license for Labuan, how to get offshore fund management license for Labuan, also known as, how to obtain offshore fund management license for Labuan, apply for offshore fund management license for Labuan, obtaining offshore fund management license for Labuan, offshore fund management license consultants for Labuan, offshore fund management license advisors for Labuan, offshore fund management license lawyers for Labuan, offshore fund management license services for Labuan, law firm for offshore fund management license for Labuan, offshore fund management license costs for Labuan, offshore fund management license fees for Labuan, cost for process of offshore fund management license in Labuan, procedure to obtain offshore fund management license for Labuan , offshore fund license for Labuan, how to get offshore fund license for Labuan, also known as, how to obtain offshore fund license for Labuan, apply for offshore fund license for Labuan, obtaining offshore fund license for Labuan, offshore fund license consultants for Labuan, offshore fund license advisors for Labuan, offshore fund license lawyers for Labuan, offshore fund license services for Labuan, law firm for offshore fund license for Labuan, offshore fund license costs for Labuan, offshore fund license fees for Labuan, cost for process of offshore fund license in Labuan, procedure to obtain offshore fund license for Labuan .

ලාබුවාන් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සපයන ලාබුවාන් සඳහා හැඳින්වීම

ලාබුවාන් අක්වෙරළ සමාගම අරමුදල් කළමනාකරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් වේ. කළමනාකරණ සහ පරිපාලන සේවා සැපයීමට බලපත්‍රලාභී ලාබන් අරමුදලේ කළමනාකරුට බලය ඇත (සේවාදායකයින්ගේ අභිමතය පරිදි ගිණුම් කළමනාකරණය, සුරැකුම්පත් කළඹක් අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම), ආයෝජන උපදේශනය , සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු.

මෙම දූවිලි සහිත, ආකර්ශනීය වරාය නගරය තවත් ගවේෂකයන්ට අනුවර්තනය වීම සඳහා නොකඩවා ඉහළට ගෙන යනු ලැබේ. කොමෝඩෝ ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඉපැරණි පියාපත් සහිත සර්පයන් දැක එය ලැයිස්තුගත කිරීමකින් විස්මයට පත් වන අතර මඳ වේලාවක් රැඳී සිටින පුද්ගලයින් 'බජෝ' සඳහා ගගා (ශබ්ද විකාශන ජාලයකින් සාක්ෂි දරයි). 

 

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ බටහිර ආපනශාලා, අසල රූමා මැකන්ස් සහ විශාල පහසුව, සංචාරක සැලසුම්කරුවන් සහ කඩාවැටෙන සාප්පු වලින් පිරී ඇති ජේඑල් සොකර්නෝ හත්ත තනි දිශාවෙනි. දිය ඇල්ල එදිනෙදා ජීවිතය සමඟ හ lam නඟන අතර ඉන්දුනීසියාවේ විවිධ කොටස් සමඟ ඇසුරු කිරීම පහසුය. 

 

දිදුලන නව මරීනා සහ තරු පහේ අයනා නිවාඩු නිකේතනයක් 2018 දී විවෘත විය; 2021 වන විට වඩාත් අධික ලෙස පහසුවක් සහිතව, මැන්ගරායි බරත් තන්ත්‍රයේ අගනුවර වන ලාබුවාන් බජෝ, මේ අවස්ථාවේ දී සන්සුන් ධීවර නගරයක් නොවේ. සුප්‍රසිද්ධ බාර්එකකට යොමු කරන විට අසල සිටි අයෙක් පැවසූ පරිදි, 'එය පාරාදීසයේ වාසය කරයි.' කුඩා ලාබුවාන් දූපත මැලේසියාවේ සංචාරක ස්ථාන වලින් එකක් නොවිය හැකි නමුත් කෙටි සංචාරයක් සඳහා ආගන්තුකයාව රඳවා තබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නිවාඩු ගමනාන්ත මෙහි ඇත. 

 

ලාබුවාන් යනු බෝර්නියෝ හි උතුරු වෙරළට ඔබ්බෙන් පිහිටි බ une නායි සහ සබා අසල පිහිටි වර්ග කිලෝමීටර් 90 ක දූපතකි. ලාබුවාන් යන නම පැමිණියේ මැටි භාෂාවෙන් ලැබෝහාන් යන වචනයෙන් වන අතර එහි අර්ථය ජැටි ය. 

 

බෝර්නියෝ වෙරළ තීරයේ මංකොල්ලකෑම් පාලනය කිරීම සඳහා මෙම මහා වරාය කඳවුරක් ලෙස යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ 1846 දී බ une නායි සුල්තාන් දූපත බ්‍රිතාන්‍යයන්ට භාර විය. 

 

මෙම පදනම සිංගප්පූරුවට හෝ හොංකොංට සමාන නගරයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවට බ්‍රිතාන්‍යයන් විශ්වාස කළහ. අද වන විට මෙය සිදු නොවූ අතර 90,000 කට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සිටින දිවයිනේ මැලේසියාවේ මුහුදු වෙරළ තෙල් පරිපාලන කර්මාන්තයේ සැලකිය යුතු කොටසක් උපකල්පනය කරයි. දූපත ෆෙඩරල් කලාපීය තත්ත්වය අගය කරන අතර වගකීම් රහිත වරායක් වන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ නරඹන්නන් සහ පදිංචිකරුවන් සඳහා නිහතමානී ලේගර්! 

 

ලාබුවාන් බෝර්නියෝහි මුතු ලෙස හැඳින්වෙන අතර මෙහි වෙසෙන බොහෝ දෙනෙක් එහි සන්සුන්, නිහ and සහ සන්සුන් ජීවන රටාව අගය කරති. ලාබුවාන් යනු වර්ග කිලෝමීටර් 95 ක තරමක් සමතලා වූ දූපතකි. එය බෝර්නියෝ හි වයඹදිග වෙරළ තීරයේ, බ une නායි වලට උතුරින් සහ කොටා කිනබාලුට දකුණින් පිහිටා ඇත. සබා ප්‍රදේශයේ අගනුවර. වරාය යන අර්ථය ඇති ලාබුහාන් යන මැලේ වචනයෙන් ලැබුවාන් යන නම ලැබුණි. දිවයිනේ පුද්ගලයන් 100,000 ක් පමණ සිටින අතර 20% ක් පමණ බාහිර පුද්ගලයින් වේ. එයට දූපත් හතක් ඇතුළත් ය; ලාබුවාන්, කුරමාන්, ඩැට්, රුසුකන් බෙසාර්, රුසුකන් කෙසිල්, පැපන්, මායාත් සහ බුරුන්ග්. දූපත මූලික වශයෙන් මුහුදු වෙරළේ මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හැඳින්වුවද, ඊට අමතරව ප්‍රසන්න ආකර්ෂණීය ස්ථාන රාශියක් ඇත. දිවයිනේ නවාතැන් ඇත, නමුත් හෝටල් ගණනාවක්ම නැත. දූපත ඇතැම් කලාපවල පෙන්නාං දූපත මෙන් පෙනේ, කෙසේ වෙතත්, පෙන්නාග් සංචාරකයින් අතර වඩාත් ප්‍රසිද්ධය. ලාබුවාන් සැබවින්ම 'සොයා ගත යුතුය', අවට රජය ලාබුවාන් දූපත ඇදහිය නොහැකි නිවාඩු නිකේතනයක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. දිවයින සබාහි භූමි ප්‍රදේශයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා දිගු පලංචියක් එක්රැස් කිරීම සහ වර්තමාන ගුවන් පර්යන්තය දීර් extend කිරීම සඳහා සැලසුම් පවා ඇත, එමඟින් එය ලොව පුරා ගුවන් පර්යන්තයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකිය (එයින් වැඩි සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම අදහස් වේ). ලාබුවාන් අගනුවර වන ලාබුවාන් නගරය මැලේසියානු ෆෙඩරල් කලාපයේ ලාබුවාන් හි ප්‍රාථමික දූපත වේ. ලාබුවාන් යනු 1990 සිට ලොව පුරා මූල්‍ය හා ව්‍යාපාර පරිපාලනය සපයන මුහුදු වෙරළ කේන්ද්‍රීය ලක්ෂ්‍යයකි (සහ ඉස්ලාමීය මූල්‍ය මධ්‍යස්ථාන ලක්ෂ්‍යය). 1984 දී ලාබුවාන් රජයේ කලාපයක් විකාශනය කර ඇත. 1990 දී එය ලෝක ව්‍යාප්ත මුහුදු මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් සහ විධිමත් වාණිජ කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි (එය ඇත්ත වශයෙන්ම බදු රහිත දිවයිනකි). ලාබුවාන් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය (ලාබුවාන් අයිබීඑෆ්සී) 1990 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී මැලේසියාවේ සාධාරණ මුහුදු වෙරළ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරන ලද අතර එය ලාබුවාන් ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය (අයිඕඑෆ්සී) නමින් ක්‍රියාත්මක විය. මැලේසියාවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදන (ජීඑන්පී) සඳහා මූල්‍ය පරිපාලනය කැපවීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එවකට එය පිහිටුවන ලද්දේ දිවයින සහ එහි කලාපය ගොඩනැගීම සඳහා ය. වර්තමානයේ මුහුදු යාත්‍රා සංවිධාන 6,500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ බලයලත් මූල්‍ය ආයතන 300 ක් පමණ ඇත (ලෝක රියදුරු බැංකු ගණන් කිරීම).

ලාබුවාන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • අරමුදල් බලපත්‍රය
 • අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම,
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය සේවා සමාගම
 • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය
 • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර
 • අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය
අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලබා ගැනීම, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන් ලබා ගැනීම, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන් අයදුම් කිරීම, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන් සඳහා ක්රියා පටිපාටිය, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම , ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමක් ලබා ගන්න, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම ලබා ගන්න, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම අයදුම් කරන්න, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා අයදුම්පත, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමේ පිරිවැය, ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ පිරිවැය ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා සමාගම ලාබුවාන්, මූල්‍ය සේවා ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සමාගම, මූල්‍ය සේවා සමාගමක් වන ලාබුවාන් ලබා ගන්න , මූල්‍ය සේවා සමාගමක් වන ලාබුවාන් සඳහා අයදුම් කිරීම, මූල්‍ය සේවා සමාගමක් වන ලාබුවාන් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, මූල්‍ය සේවා සමාගම වන ලාබුවාන්, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර ලාබුවාන්, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම , ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය ලාබුවාන්, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ පිරිවැය ලාබුවාන්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීම ලාබුවාන්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය ලාබුවාන්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර කිරීමේ පිරිවැය ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.බලපත්‍ර ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ පිරිවැය ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාබුවාන්, අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රයේ පිරිවැය ලාබුවාන්.

අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

බලපත්ර සේවා සහ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්ර ලාබුවාන් සඳහා විස්තර

කාල රාමුව: 8 මාස තුළ

අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා - ඇමරිකානු ඩොලර් 90,000 කි

 

දළ විශ්ලේෂණය

Lab ලදායි ආයෝජන සඳහා ආයෝජන උපදෙස් සහ පරිපාලන සේවා ඇතුළත් සුරැකුම්පත් කළමනාකරණ සේවාවන් සැපයීමට ලාබුවාන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ඔබට ඉඩ සලසයි.

සමාගමක් අපගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ලාබුවාන් භූමිය තුළ සිදු නොකිරීම නිසා සමාගමක් ශුද්ධ විගණන ලාභ මත ලාභ බද්දෙන් සියයට 3 කට පමණක් යටත් වන අතර අනෙකුත් දේශීය බදු වලින් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වන නිසා ලාබුවාන් බලපත්‍රලාභී ආයතන බදු රක්ෂිතයේ වාසි භුක්ති විඳිති.

ලාබුවාන් මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය (එල්එෆ්එස්ඒ) යනු දේශීය මූල්‍ය නියාමකයෙකි, එය පළපුරුදු, විශ්වාසදායක සහ කැපවූ මූල්‍ය සේවා සපයන්නන් පමණක් ලාබුවාන් වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා දැඩි නිර්ණායකයන් නියම කරයි. මෙම කොන්දේසිවලින් එකක් නම් බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරියෙකුට සේවා මට්ටමේ ගිවිසුමක් පරිශ්‍රයෙන් හෝ අධිකාරියේ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කළ යුතු ප්‍රදේශවලින් ලබා දීමයි.

ප්රතිලාභ

අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සහ ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, අපගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලාබුවාන්, “අපි සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වඩා වැදගත් වන්නේ මුදල්, ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

අපි ලාබුවාන් හි ලාභම අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභදායී නීති orney යින් ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන් හි ලාභදායී නීති orney යින් ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, මූල්‍ය සේවා සඳහා ලාභම නීති orney යින් ලාබුවාන් හි බලපත්‍රය, මූල්‍ය සේවා සඳහා ලාභම නීති yers යින් සම mbany, Labuan හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, Labuan හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, Labuan හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා ලාභම නීති ආයතන, Labuan හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා ලාභම නීති orney යින්, Labuan හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ආයෝජන සඳහා ලාභම උපදේශකයින් ලාබුවාන් හි අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින් ලාබුවාන් හි , ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය සහ කාර්ය මණ්ඩලය:

  • අවම සමාගමේ කොටස් හිමියන් 1 ක් (නීතිමය ආයතන හෝ ස්වාභාවික පුද්ගලයන් විය හැකිය, ජාතිකත්ව සීමාවන් නොමැත)
  • අවම අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු (ස්වාභාවික පුද්ගලයන් පමණක් විය හැකිය)
  • අවම දේශීය සේවකයින් 3 දෙනෙක්

  බදුකරණය

  • ලාභ බද්ද - වාර්ෂිකව ශුද්ධ විගණනය කළ ලාභයෙන් 3%
  • වෙනත් බදු - 0% (ප්‍රාග්ධන ලාභ, රඳවා ගැනීමේ බද්ද, අක්වෙරළ උපකරණ සඳහා මුද්දර ගාස්තු)
  • ලාබුවාන් (ආර්එම්) හි අවම වාර්ෂික ධාවන වියදම 120 000

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා

  • සමාගමට එහි ශේෂ පත්‍රයේ දින සිට මාස 3 ක් ඇතුළත විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ බදු වාර්තා ගොනු කිරීම අවශ්‍ය වේ.
  • බලධාරීන්ට සමාගමේ අර්ධ වාර්ෂික විගණනයක් කළ හැකිය.
  • ගිණුම් ලේඛන පරිපාලකගේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල පවත්වා ගත යුතුය.

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්‍යයි

  ලේකම් - අවශ්‍යයි

  වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණ ඔප්පුව

  • එහි මෙහෙයුම් කාලය පුරාවටම ඩොලර් මිලියන 1 ට නොඅඩු හෝ ඕනෑම විදේශ මුදල් වලින් (ඇමරිකානු ඩොලර් 250,000) ආවරණය කිරීම

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • අද්විතීය විය යුතුය, වෙනත් කිසිදු ලාබුවාන් සංස්ථාවක් හා සමාන නොවේ
  • සමාගමේ නම අවසානයේ ඇතුළත් කර ඇත්තේ පහත සඳහන් වචන වලින් එකක් විය යුතුය: සංස්ථාගත, සංස්ථාව, සොසිටේ ඇනෝනිම් හෝ ඊට අදාළ කෙටි යෙදුම: ඉන්කෝපරේටඩ්, කෝපරේෂන් හෝ SAI මැලේසියානු යෙදුම “බර්හාඩ්” භාවිතා කරන්නේ නම්, එය අනුගමනය කළ යුත්තේ “ එල් ”සංස්ථාව ලාබුවාන් හි සංස්ථාගත කර ඇති බව පෙන්වීමට. 
  • විශේෂිත නියාමන බලපත්‍ර හෝ බලපත්‍ර නොමැතිව ආයතනික නම් වලට පහත කොන්දේසි ඇතුළත් විය නොහැක: බැංකුව, ගොඩනැගිලි සමාජය, රක්‍ෂණ, රක්‍ෂණ, රක්‍ෂණ, රක්‍ෂණ, වාණිජ මණ්ඩලය, විශ්ව විද්‍යාලය, නාගරික හෝ ඊට සමාන විදේශීය භාෂා.

  ලිපි: ලතින් හෝඩියෙන්

 • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  ලාබුවාන් අරමුදල සඳහා කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත.

  • අදාළ සියලුම ලියකියවිලි හා අයදුම්පත් සකස් කිරීම
  • බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • සමාගමේ නම වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • අයදුම්පත් සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සහ ලේඛන ලේඛනයට ඉදිරිපත් කිරීම
  • සමාගම සංස්ථාගත කිරීම
  • දේශීය බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම
  • ලාබුවාන් එෆ්එස්ඒ අනුමත කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • ලාබුවාන්හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  අරමුදල සඳහා කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඇතුළත් කරන්න:

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක සහතික කළ පිටපතක්; (සමාගමේ එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • ඉංග්‍රීසියෙන් ලිපිනය පිළිබඳ මෑත කාලීන සාක්ෂි (උදා: එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ උපයෝගිතා බිල්පත)
  • බැංකු යොමු ලිපිය (එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • CV (එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • කොටස් හිමියන්ගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහතික කළ අව්‍යාජ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ඡායාරූප
  • පොලිස් වාර්තාවේ සහතික කළ සත්‍ය පිටපත් (සමාගමේ එක් එක් අධ්‍යක්ෂ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)

  නඩුවේදී කොටස් හිමියා සමාගමක් නම්, සැපයිය යුත්තේ:

  • ලියාපදිංචි සහතික සහතික කළ සත්‍ය පිටපත් සහතිකය
  • කොටස් හිමියන්ගේ ලැයිස්තුව
  • පසුගිය වාර්ෂික / මූල්‍ය ප්‍රතිලාභයේ පිටපත *

  මෙම ලියකියවිලි දෙකම ඉංග්‍රීසියෙන් ලබා දිය යුතු අතර හෝ වෘත්තීයමය හා බලපත්‍රලත් නොතාරිස්වරයෙකු විසින් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

   

  * අදාළ තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා LFSA හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුව ඕනෑම අවස්ථාවක අමතර ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

  * ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් කළ පරිවර්තනයක් ඔවුන් සමඟ යා යුතුය.

 • අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ලාබුවාන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • අරමුදල් කළමණාකරනය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • අරමුදල් කළමණාකරනය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලාබුවාන් බලපත්‍රය ලබා නොදේ. අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි අපගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ලාබුවාන් බලපත්‍ර බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලබා නොදේ. ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  අපගේ අරමුදල් කළමණාකරණ සමාගමට, ලාබුවාන් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට සේවා සැපයීමට අපි සහාය නොදක්වමු:
  • අරමුදල් කළමණාකරන සමාගමක් වන ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නොවේ. ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා අයදුම් කරන්න, ලාබුවාන් හි සහ අපගේ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමේ සේවාවන්, ලාබුවාන් භාවිතා කරන්න.

  • අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලබා දී නොමැත. අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම අත්පත් කර ගැනීම, ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම, සේවා අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමක් වන ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට ලාබුවාන් ලබා නොදේ.

  • අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි සේවාවන්, මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම, යෙදුම.

  • අපගේ නීති සමාගම අරමුදල් කළමණාකරණ සමාගමක්, කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම ලබා ගන්න,.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා අයදුම් කරන්න,.

  • ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම අත්පත් කර ගැනීම,.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා නොදේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා සමාගම් සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා සමාගමක් වන ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගමක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ මූල්‍ය සේවා සමාගම් සේවාවන් මූල්‍ය සේවා සමාගමක් වන ලාබුවාන් හි භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා අයදුම්පත් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ නැත. මූල්‍ය සේවා සමාගම අත්පත් කර ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගමක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා සමාගම් සහාය ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා සමාගම් සේවාවන් මූල්‍ය සේවා සමාගමක් වන ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම් සේවා ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා සමාගම් යෙදුම.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම් සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ මූල්‍ය සේවා සමාගම ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ මූල්‍ය සේවා සමාගම අත්පත් කර ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම්පතක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර ලබා නොදේ. ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි භාවිතා කරන්න.

  • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා නොදේ. ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ අපගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • අරමුදල් කළමනාකරණ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා මක්නිසාද යත්, අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට ලාබුවාන් ලබා නොදේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කර ගත් කාමුක දර්ශන හෝ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි අපගේ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රලාභී ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, ඒ සමඟම ලාබුවාන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලාබුවාන්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ලාබුවාන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ලාබුවාන් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ලාබුවාන් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදෙන පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු.

හොඳම අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමක් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ලාබුවාන් හි සේවාවන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි, අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි හොඳම මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොඳම නීතිය ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා සමාගම්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි හොඳම මූල්‍ය සේවා සමාගම් සේවා, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මූල්‍ය සේවා සමාගමේ හොඳම උපදේශකයින් ලාබුවාන්, ලාබුවාන් හි මූල්‍ය සේවා සමාගම සඳහා හොඳම නීති ආයතන, මූල්‍ය සේවා සඳහා හොඳම නීති orney යින් ලාබුවාන් හි mpany, ලාබුවාන් හි හොඳම ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, හොඳම ලාබුවාන් හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි හොඳම ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන ලාබුවාන් හි, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති orney යින්, ලාබුවාන් හි හොඳම අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ හොඳම උපදේශකයින් , ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, හොඳම ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඕර්නි, ලාබුවාන් හි හොඳම අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, අක්වෙරළ අරමුදල් සඳහා හොඳම නීති ආයතන ලාබුවාන් හි බලපත්‍රය, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සමඟ

ලාබුවාන් අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ලාබුවාන් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ලාබුවාන් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදෙන පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු.

ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර විසඳුම සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ලාබුවාන් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ලාබුවාන් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ලාබුවාන් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ලාබුවාන් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව ලාබුවාන් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රයෙන් පසුව ලාබුවාන් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

අරමුදල් කළමණාකරණ බලපත්‍රයට අමතරව ලාබුවාන් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ඇතිව අපි සහාය දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ලාබුවාන් හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ලාබුවාන් හි ගණකාධිකාරිවරු ලැබුවාන් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ලාබුවාන් සහ රටවල් 109 ක.

ලාබුවාන් වෙත ව්‍යවසායක සංක්‍රමණය

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ලාබුවාන් සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ලාබුවාන් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ලාබුවාන් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ලාබුවාන් හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් ඉතා දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිති අසන පැන - ලාබුවාන් හි අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය

ලාබුවාන් සඳහා අරමුදල් නිකුත් කිරීම, අරමුදල් කළමනාකරණ බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ලාබුවාන් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව