ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENG ▼
X

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය - මොරිෂස් වෙතින් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Business ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් ලබා ගන්න.
 • Business ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර මොරිෂස් ලබා ගැනීම.
 • Business මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • ● ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ගාස්තු මොරිෂස්.
 • ● ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර පිරිවැය මොරිෂස්.
 • Ur මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Business මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Business ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Business ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

අපි මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සඳහා සහාය ලබා දෙන අතර එය මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටද, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමටත්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, ගෝලීය ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. මොරිෂස් සඳහා වන ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර නීති yers යින්, මොරිෂස් සඳහා අපගේ ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයනු ලැබේ. මොරිෂස් සඳහා, අපි මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර පිරිවැය, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ගාස්තු, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු කල්තියාම සපයන්නෙමු.

මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සඳහා තොරතුරු, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ගෝලීය ව්‍යාපාර මොරිෂස් සඳහා බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර නීති yers යින්, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා නීති ආයතනය, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ගාස්තු, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ගාස්තු, පිරිවැය මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා, මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල්, ​​මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් ලබා ගන්නේ කෙසේද, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් ලබා ගන්නේ කෙසේද, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් ලබා ගැනීම. , මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් නීති yers යින්, මවු සඳහා ජීබීඑල් සේවා රිටියස්, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් සඳහා නීති ආයතනය, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් පිරිවැය, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් ගාස්තු, මොරිෂස්හි ජීබීඑල් ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය, මොරිෂස් සඳහා ජීබීඑල් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද? , මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති yers යින්, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති services යින්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා, විදේශ විනිමය සඳහා නීති ආයතනය මොරිෂස් සඳහා බලපත්‍රය, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය, මොරිෂස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය.

මොරිෂස් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ලබා දෙන මොරිෂස් සඳහා හැඳින්වීම

මොරිෂස් යනු අප්‍රිකාවේ කුඩා දූපත් රටක් වන අතර ප්‍රාථමික දූපත් මොරිෂස් සහ රොඩ්‍රිගුස් ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රංශ බසින් ඔලේ මොරිස් ලෙස හැඳින්වෙන මොරිෂස් දූපත මොරිෂස් ජනරජයේ ශ්‍රේෂ් greatest තම දූපතයි. 

 

මොරිෂස් ඉන්දියානු සාගරයේ අප්‍රිකානු භූමි භාගයට නැගෙනහිර දෙසින් සකස් කර ඇත. එය මැඩගස්කරයට නැගෙනහිරින් කි.මී. 800/500 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. මොරිෂස් ප්‍රංශ භාෂාවෙන් ගෙන එන බැවින් මැස්කරීන්ස් හෝ 'මැස්කරේන්' නම් දූපත් එක්රැස් වන ස්ථානයක් ඇති දෙවන විශාලතම දූපත වේ. මස්කාරන්ස් දූපත් පොකුරේ විශාලතම දූපත වන්නේ ප්‍රංශය සමඟ ස්ථානයක් ඇති රියුනියන් ය. 

 

මොරිෂස් දූපත ගිනිකඳු චලනය මගින් සාදන ලද අතර මීට වසර මිලියන 8 කට පෙර ජලයෙන් මතු විය. 

 

මොරිෂස් හි වෙරළ තීරය කිලෝමීටර 150/93 ක් පමණ වන අතර ඉන්දියන් සාගර දූපත එහි දීප්තිමත් සුදු වැලි සහිත මුහුදු වෙරළට ප්‍රසිද්ධය. මොරිෂස් අප්‍රිකාවේ ප්‍රධාන භූමි ප්‍රදේශය වන ගැම්බියාවට වඩා බොහෝ ගුණයක් නිහතමානී ය. මොරිෂස්හි භූමි ප්‍රදේශය හා යුරෝපයේ හෝ උතුරු ඇමරිකාවේ ජාතීන් අතර සැසඳීමේදී මොරිෂස්, ලක්සම්බර්ග් වලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් නිහතමානී හෝ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩෙලවෙයාර් පළාතට වඩා තරමක් විශාලය. මොරිෂස්හි විශාලතම නගරය වන්නේ මොරිෂස් අගනුවර වන පෝට් ලුවී ය. 150,000 ක් පමණ වැසියන් සිටින දිවයිනේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය ද එයයි. මොරිෂස් යනු අප්‍රිකානු භූමි භාගයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වන අතර පෘථිවියේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ජනගහනය විය හැකිය. මෙම ඉන්දියන් සාගර ජාතිය මීට අමතරව සීෂෙල්ස් සමඟ ගොඩබිමෙහි වඩාත් සමෘද්ධිමත් හා පොහොසත් ජාතීන් විය හැකිය. දිවයිනේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන කන්ද වන්නේ පිටොන් ඩි ලා පෙටයිට් රිවියර් නොයර් ය. එය 'කුඩා කළු ගඟේ උච්චතම අවස්ථාව' වන අතර එහි උස අඩි 828 m / 2,717 කි. මොරිෂස් එහි ගිලී ඇති කඳුරැල්ල සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මන asy කල්පිතය! ලේ මෝර්න් බ්‍රබන්ට් කන්දෙන් ඔබ්බෙන් ගලා බසින ගලායාම දැවැන්ත ජලයෙන් යට වූ කඳුරැල්ලක හැඟීම ඇති කරයි. මොරිෂස් ග්‍රහලෝකයේ ඇති අතිශය අසාමාන්‍ය මුද්දර දෙකකට නිවහන වේ: නිල් පෙනි සහ රතු පෙනි මුද්දර. මේවා ලොව පුරා බෙදා හරින ලද මුද්දර අතර වන අතර ඒවා බ්‍රිතාන්‍ය රජය විසින් 1847 දී ලබා දෙන ලදී. මොරිෂියානුවන් පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කරමින් ආරාධනා කරයි. මොරිෂියානු පොදු ව්‍යුහය බහු වාර්ගික සංස්කෘතියක් වන අතර එයින් ගම්‍ය වන්නේ ඔවුන් මූලික වශයෙන් මිශ්‍ර ජාතිවලට අයත් වන අතර අසල්වැසි පුද්ගලයින්ට ආසියානු, ඉන්දියානු, ප්‍රංශ, බ්‍රිතාන්‍ය සහ චීන හේතූන් සඳහා පූර්වගාමීන් සිටින බවයි. බොහෝ මොරිෂියානුවන් ඉන්දියානු පුද්ගලයන්ගේ relatives ාතීන් වන අතර ඔවුන් ඉන්දු-මොරිෂියානුවන් ලෙස සඳහන් කර ඇත. ජනගහනයෙන් අඩක් පමණ හින්දු ආගම අනුගමනය කරන අතර, දූපත් වල පවතින අනෙකුත් ආගම් වන්නේ රෝමානු කතෝලික ධර්මය සහ ඉස්ලාමයයි. 

 

මොරිෂියානුවන් ඔවුන්ගේ දැඩි සිරිත් විරිත් අගය කිරීමට ප්‍රිය කරන අතර තව දුරටත් සමරනු ලබන්නේ සේගා චලනය කිරීම සඳහා ඔවුන් දක්වන ඇල්ම නිසාය. මොරිෂියානු ජනයා නර්තනය යනු සේගා නැටුමයි. මෙම නැටුම ඉන්දියානු නර්තන ශෛලියේ බලපෑම පෙන්නුම් කරයි, එහිදී මුළු ශරීරයම සංගීතය සමඟ ගමන් කරයි - පුදුමයට කරුණක් වුවද, කලාකරුවාගේ පාද බිම නොයයි. සීගා නර්තනය අතිරේකව සීෂෙල්ස් දූපත් සහ ලා රියුනියන් හි ප්‍රධාන ධාරාව වේ. 

 

වඩාත්ම සුප්‍රසිද්ධ මොරිෂියානු කථාව පෝල් එට් වර්ජිනීගේ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පොදුවේ කියැවෙන පරිදි 'පෝල් සහ වර්ජිනියා' කතාව විය හැකිය. මෙම චරිත දෙක ආරම්භ වන්නේ දහඅටවන සියවසේ අග භාගය දක්වා දිවෙන ජැක්-හෙන්රි බර්නාඩින් ඩි සෙන්ට් පියරේගේ ප්‍රංශ කතාවකිනි. මෙය දිවයිනේ සුවිශේෂී ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ භයානක ආදර කතාවකි. මොරිෂස් වඩාත් අසාමාන්‍ය ශාක හා ස්වාභාවික ජීවීන් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මිනිස් ව්‍යායාම නිසා, ඩෝඩෝ නම් මොරිෂියානු පොදු සත්වයා දහහත්වන සියවසේදී අවසන් වී ඇත. 

 

භූමියෙන් 2% ට අඩු ප්‍රමාණයක් තවමත් දේශීය වනාන්තරවලින් ආවරණය වී ඇති අතර එබැවින් ඉදිරිපත් කරන ලද ජීවීන්ගේ ජීවන අවකාශයේ සැලකිය යුතු කොටසක් විනාශ කර ඇත. 

 

මොරිෂියානු පියාඹන හිවලුන් දිවයිනේ අවසාන වශයෙන් හොඳින් පරිණාමය වූ සත්වයන් වේ. 

 

2005 සුරැකුම්පත් පනත යටතේ ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රයක් ඇතුළුව යෝජිත සමාගම ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකාර දෙකක් රඳවා ගනු ඇත. (ඒකාබද්ධ බලපත්‍ර සහ ගාස්තු රීති 2007 සහ මූල්‍ය සේවා රීති 2008 සහ මූල්‍ය සේවා පනත යටතේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය (GBL).

අද දිවයිනේ සංචාරයකදී ඔබට අත්විඳිය හැකි රෝස පරවියන් සහ හූනන් ඇත. තමරින් බොක්කෙහි ඩොල්ෆින් ඒකක වරකට වරක් අත්විඳිය හැකිය. මොරිෂියානු ආර්ථිකය මූලික වශයෙන් රඳා පවතින්නේ සංචාරක කර්මාන්තය, සීනි, මාළු සැකසීම, ද්‍රව්‍යමය එකලස් කිරීම මෙන්ම මූල්‍ය හා තොරතුරු තාක්ෂණ පරිපාලනය මත ය. මොරිෂස් වලට අමතරව පෘථිවියේ වඩාත්ම සුවිශේෂී මත්ස්‍ය හැසිරවීමේ කාර්යාලද ඇත. මොරිෂස් හි හසුරුවන ටින් මාළු වලින් හතරෙන් එකක් පමණ යුරෝපා සංගමයට යවනු ලැබේ. 

 

මොරිෂියානු චාරිත්‍රානුකූල කෑම වර්ගවල මූලික වශයෙන් නව එළවළු, කොළ ආහාර අඩංගු වේ. මොරිෂියානු ආහාර එහි අලුත් බව සහ අසාමාන්‍ය රසයන් නිසා කැපී පෙනේ. සාදන ලද ගාස්තු, උද්‍යාන විද්‍යාව, සංචාරක කර්මාන්තය සහ මූල්‍ය පරිපාලනය මත යැපෙන මොරිෂස්හි ආර්ථිකයක් නිර්මාණය වී තිබේ. 1980 න් පසු ආර්ථිකය පුළුල් කිරීම සඳහා රජය දරන උත්සාහයන් ful ලදායී වී ඇති අතර දිවයින මේ වන විට සීනි සෑදීම මත මුළුමනින්ම රඳා නොපවතින අතර එය අත්දැකීම් බහුතරයක් හරහා සිදු විය. 1990 සහ 2000 දශකයන්හි දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ජනගහනයට වඩා වේගයෙන් වර්ධනය විය.

මොරිෂස් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • GBL
 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය
ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් ලබා ගැනීම, ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් ලබා ගැනීම, ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා අයදුම් කිරීම, ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම මොරිෂස්, ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, මොරිෂස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් , විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් ලබා ගැනීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් අයදුම් කිරීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම මොරිෂස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය මොරිෂස්

ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයට අප උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: මාස හයක් ඇතුලත

අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය: 

 1. ආයෝජන බෙදාහරින්නා (ප්‍රතිරක්ෂණ ඇතුළුව) - MUR 10 000 000
 2. ආයෝජන බෙදාහරින්නා (හැර ප්‍රතිරක්ෂණ) - MUR 1 000 000

 

දළ විශ්ලේෂණය

යෝජිත සමාගම සුරැකුම්පත් පනත 2005 යටතේ ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය, සුරැකුම්පත් (ඒකාබද්ධ බලපත්‍ර සහ ගාස්තු රීති 2007 සහ මූල්‍ය සේවා රීති 2008 සහ මූල්‍ය සේවා පනත යටතේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර (ජීබීඑල්) යන බලපත්‍ර වර්ග දෙකක් දරයි.

පූර්ණ-සේවා බෙදාහරින්නෙකුට (ප්‍රතිරක්ෂණ හැර) අවසර දී ඇත්තේ:

ප්රධාන ප්රතිලාභ

ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සහ මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, අපගේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය සඳහා අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. මොරිෂස් ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා “ඔබේ සම්බන්ධතාවය මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපගේ ආධිපත්‍යය දරන්නේ මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීමයි.

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපගේ ආධිපත්‍යය දරන්නේ මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීමයි.

අපි මොරිෂස් හි ලාභදායී ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභදායී නීති orney යින් මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සඳහා, මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් එක් කොටස් හිමියෙකු (භෞතික කොටස් හිමියන් සඳහා ජාතික සීමාවන් නොමැත)
  • අවම නේවාසික අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු *

  බදුකරණය 

  • මොරිෂස් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය (GBL) සඳහා ආදායම් සහ ලාභාංශ සඳහා බද්දක් නොමැත _amp_ ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය;
  • මොරිෂස් ග්ලෝබල් බිස්නස් බලපත්‍රය (ජීබීඑල්) _amp_ ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ප්‍රාග්ධන ලාභ සහ උරුම බද්දක් නොමැත;
  • මොරිෂස් ග්ලෝබල් බිස්නස් බලපත්‍රය (ජීබීඑල්) _amp_ ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා විනිමය පාලන සීමාවන් නොමැත;
  • 15% ක සම්මත ආයතනික බදු අනුපාතය 3% ක ශුද්ධ effective ලදායී බදු අනුපාතයක් දක්වා අඩු කරනු ලැබේ;
  • මොරිෂස් ග්ලෝබල් බිස්නස් බලපත්‍රයේ (ජීබීඑල්) ලාභ, ලාභාංශ සහ ප්‍රාග්ධනය නොමිලේ ආපසු යැවීම _amp_ ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය.

   ගිණුම්කරණය සහ විගණනය

  • ශේෂ පත්‍රයේ දින සිට මාස 3 ක් ඇතුළත සංස්ථාව විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ බදු වාර්තා ගොනු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
  • විගණනය මොරිෂස් විසින් සිදු කළ යුතුය.
  • බලධාරීන්ට සමාගමේ අර්ධ වාර්ෂික විගණනයක් කළ හැකිය.
  • ගිණුම් වාර්තා පරිපාලකගේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල තබා ගත යුතුය.

   ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්‍ය වනු ඇත

   ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්‍ය වනු ඇත

   ලේකම් - අවශ්ය

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඉංග්‍රීසි හෝ ප්‍රංශ
  • ජනාධිපතිගේ හෝ මොරිෂස් රජයේ අනුග්‍රහය යෝජනා කරන ස්ථාපිත ව්‍යාපාරයකට හෝ නමට සමාන හෝ සමාන ඕනෑම නමක් සීමිතය.
  • කැමැත්ත හෝ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය පහත සඳහන් නම් හෝ ඒවායේ ව්‍යුත්පන්නයන්: බැංකුව, රක්ෂණය, සහතික කිරීම, විශ්වාසය, වාණිජ මණ්ඩලය, වරලත්, ගොඩනැගිලි සමිතිය, සමුපකාර, රජය, අධිරාජ්‍ය, කුඩා, රාජකීය, රාජ්ය හෝ රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ මතය අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ මොරිෂස් රජයේ අනුග්‍රහය යෝජනා කරන ඕනෑම නමක්.
  • සීමිත වගකීම් දැක්වීමට පහත උපසර්ග භාවිතා කළ හැකිය: සීමාසහිත, සංස්ථාව, සංස්ථාගත, පොදු සීමිත සමාගම, සමාජීය ඇනෝනිම්, සමාජීය ඇනෝනිම් à වගකීම් සීමිත, සමාජීය ඇනනිමා, බර්හාඩ්, හිමිකාර, නැම්ලෝස් වෙනූට්ෂැප්, බෙස්ලොටන් වෙනූට්ෂැප්, අක්ටියන්ගෙල්ෂාෆ්ට් හෝ අදාළ සංක්ෂිප්ත. 

  මනස හා විනිශ්චය කිරීමේ නිදහස ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් සුදුසුකම් තිබිය යුතුය

 • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • සමාගමේ නම වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • ගෝලීය ව්‍යාපාර සමාගම් බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම සඳහා මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (FSC) සකස් කිරීම සහ යොමු කිරීම
  • අයදුම්පත් හා ලේඛන ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම
  • ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා සමාගම සංස්ථාගත කිරීම
  • දේශීය බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම
  • බලපත්‍රය ලබා ගැනීම
 • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා, අක්වෙරලිසෙන්ස් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා අපෝස්තලික ආයතනික ලේඛන ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් (එක් එක් අධ්‍යක්ෂ හෝ කොටස් හිමියන්)
  • ලිපිනය සනාථ කිරීමේ නොතාරිස් පිටපත (උදා: එක් එක් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ උපයෝගිතා බිල්පත)
  • වෘත්තිකයන් විසින් නිකුත් කරන ලද අක්ෂර යොමු ලිපිය (එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • නොතාරිස් කරන ලද අපරාධ වාර්තාව
  • ආයෝජන බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා බැංකු යොමු කිරීම (එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ)
  • දින වකවානු හා අත්සන් කරන ලද අයදුම්කරුගේ සවිස්තරාත්මක සීවී (එක් එක් අධ්‍යක්ෂකගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ)
  • සහතික කළ උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා
  • සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපාර සැලැස්ම
  • අත්පොත්: ක්‍රියා පටිපාටි අත්පොත, රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය, ආපදා ප්‍රතිසාධන සැලැස්ම, පැමිණිලි හැසිරවීමේ ප්‍රතිපත්තිය, මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී ප්‍රතිපත්තිය, ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සහ ක්‍රියා පටිපාටි

  කොටස් හිමියා සමාගමක් නම්, එය සැපයීම අවශ්‍ය වේ:

  • කොටස් හිමියන්ගේ ලැයිස්තුව
  • පසුගිය වාර්ෂික / මූල්‍ය ප්‍රතිලාභයේ පිටපත
  • ලියාපදිංචි සහතිකයේ සහතික කළ සත්‍ය පිටපත
  • හොඳ ස්ථාවර අපොස්තීල් පිළිබඳ සහතිකය

  අමතර තොරතුරු *: මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව නිසි කඩිසර බව නිර්දේශ කළ හැකිය

  • මුල් ලේඛන, ප්‍රාග්ධන ප්‍රභවය පිළිබඳ සාක්ෂි

  සියලුම ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසියෙන් ලබා දිය යුතුය *

  * නිශ්චිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා අතිරේක ලේඛන ඕනෑම වේලාවක FSC හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

  * ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, ඒවා නොතාරිස් කළ පරිවර්තනයක් සමඟ තිබිය යුතුය.

 • ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම, මොරිෂස් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයේ ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් සඳහා වන අපගේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  මොරිෂස් සඳහා අපගේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා මොරිෂස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න මොරිෂස් හි සහ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර මොරිෂස් හි අපගේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා මොරිෂස් හි මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා මොරිෂස් ලබා දී නොමැත. ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම මොරිෂස් වෙනුවෙන්.

  • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සඳහා වන ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම මොරිෂස්හි අක්වෙරළ ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. මොරිෂස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර මොරිෂස් හි අක්වෙරළ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සඳහා උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ මොරිෂස් පිරවීමට අවශ්‍යයි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  මොරිෂස් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා මොරිෂස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න මොරිෂස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා මොරිෂස් හි මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම මොරිෂස් වෙනුවෙන්.

  • මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දීම මොරිෂස්හි අක්වෙරළ ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍ර මොරිෂස් හි අක්වෙරළ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ මොරිෂස් පිරවීමට අවශ්‍යයි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සහය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. මොරිෂස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ මොරිෂස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. මොරිෂස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය, ඒ සමඟම මොරිෂස් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර මොරිෂස්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

මොරිෂස් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ මොරිෂස් සඳහා අප සමඟ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි මොරිෂස්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් මොරිෂස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

මොරිෂස් හි හොඳම විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මොරිෂස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, මොරිෂස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

මොරිෂස් සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සමඟ

මොරිෂස් ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ මොරිෂස් සඳහා අප සමඟ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි මොරිෂස්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් මොරිෂස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. මොරිෂස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

මොරිෂස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා මොරිෂස් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම මොරිෂස් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

මොරිෂස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් මොරිෂස් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත මොරිෂස් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට මොරිෂස් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයෙන් පසුව මොරිෂස් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රයට අමතරව අපි මොරිෂස් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම මොරිෂස් වල.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ මොරිෂස් හි ගණකාධිකාරිවරු මොරිෂස් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම මොරිෂස් සහ රටවල් 109 ක.

මොරිෂස් වෙත ව්‍යවසායක සංක්‍රමණය

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ මොරිෂස් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

මොරිෂස් සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් මොරිෂස් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා මොරිෂස් සඳහා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය මොරිෂස් සහ රටවල් 109 ක බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් ඉතා දැරිය හැකි මිලකට හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුක්ත වේ.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

මොරිෂස් හි සේවා ලබා ගැනීම සඳහා ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - මොරිෂස් හි ගෝලීය ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය

මොරිෂස්, ගෝලීය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සඳහා අධිකාරිය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය මොරිෂස් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව