ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය - හොංකොං වෙතින් 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

ඔබට හොංකොං සඳහා හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Hong හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං ලබා ගන්න.
 • Hong හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං ලබා ගැනීම.
 • Hong හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත හොංකොං.
 • ● හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ගාස්තු හොංකොං.
 • ● හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර පිරිවැය හොංකොං.
 • Hong හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Hong හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින් හොංකොං.
 • හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන හොංකොං.
 • Hong හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින් හොංකොං.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

හොංකොං සඳහා හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අපි හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා දෙන අතර එය හොංකොං සඳහා 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගනී. 9 හොංකොං සඳහා වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, හොංකොං සඳහා 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, හොංකොං සඳහා 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන අතර හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර උපදේශකයින්ගේ කණ්ඩායමේ සහාය ඇත. හොංකොං, හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, හොංකොං සඳහා 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර නීති yers යින් හොංකොං සඳහා අපගේ හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හරහා හොංකොං සඳහා සපයනු ලැබේ. 9 හොංකොං සඳහා වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, අපි හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර පිරිවැය හොංකොං, හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා තොරතුරු සපයන්නෙමු. හොංකොං හි ගාස්තු, හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සැකසීමේ පිරිවැය සහ හොංකොං සඳහා හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය කල්තියා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළුව.

We also provide information for Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, how to get Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, also known as, how to obtain Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, apply for Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, obtaining Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, Hong Kong Type 9 Asset Management License consultants for Hong Kong, Hong Kong Type 9 Asset Management License advisors for Hong Kong, Hong Kong Type 9 Asset Management License lawyers for Hong Kong, Hong Kong Type 9 Asset Management License services for Hong Kong, law firm for Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, Hong Kong Type 9 Asset Management License costs for Hong Kong, Hong Kong Type 9 Asset Management License fees for Hong Kong, cost for process of Hong Kong Type 9 Asset Management License in Hong Kong, procedure to obtain Hong Kong Type 9 Asset Management License for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License for Hong Kong, how to get Hong Kong Type 9 License for Hong Kong, also known as, how to obtain Hong Kong Type 9 License for Hong Kong, apply for Hong Kong Type 9 License for Hong Kong, obtaining Hong Kong Type 9 License for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License consultants for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License advisors for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License lawyers for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License services for Hong Kong, law firm for Hong Kong Type 9 License for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License costs for Hong Kong, Hong Kong Type 9 License fees for Hong Kong, cost for process of Hong Kong Type 9 License in Hong Kong, procedure to obtain Hong Kong Type 9 License for Hong Kong , asset management license for Hong Kong, how to get asset management license for Hong Kong, also known as, how to obtain asset management license for Hong Kong, apply for asset management license for Hong Kong, obtaining asset management license for Hong Kong, asset management license consultants for Hong Kong, asset management license advisors for Hong Kong, asset management license lawyers for Hong Kong, asset management license services for Hong Kong, law firm for asset management license for Hong Kong, asset management license costs for Hong Kong, asset management license fees for Hong Kong, cost for process of asset management license in Hong Kong, procedure to obtain asset management license for Hong Kong , license for Hong Kong, how to get license for Hong Kong, also known as, how to obtain license for Hong Kong, apply for license for Hong Kong, obtaining license for Hong Kong, license consultants for Hong Kong, license advisors for Hong Kong, license lawyers for Hong Kong, license services for Hong Kong, law firm for license for Hong Kong, license costs for Hong Kong, license fees for Hong Kong, cost for process of license in Hong Kong, procedure to obtain license for Hong Kong , Hong Kong Type 9 License for HK, how to get Hong Kong Type 9 License for HK, how to obtain Hong Kong Type 9 License for HK, how to apply for Hong Kong Type 9 License for HK, obtaining Hong Kong Type 9 License for HK, Hong Kong Type 9 License consultants for HK, Hong Kong Type 9 License advisors for HK, Hong Kong Type 9 License lawyers for HK provided through our Hong Kong Type 9 License services for HK, law firm for Hong Kong Type 9 License for HK, Hong Kong Type 9 License costs for HK, Hong Kong Type 9 License fees for HK, cost for process of Hong Kong Type 9 License in HK, procedure to obtain Hong Kong Type 9 License for HK , asset management license for HK, how to get asset management license for HK, how to obtain asset management license for HK, how to apply for asset management license for HK, obtaining asset management license for HK, asset management license consultants for HK, asset management license advisors for HK, asset management license lawyers for HK provided through our asset management license services for HK, law firm for asset management license for HK, asset management license costs for HK, asset management license fees for HK, cost for process of asset management license in HK, procedure to obtain asset management license for HK , license for HK, how to get license for HK, how to obtain license for HK, how to apply for license for HK, obtaining license for HK, license consultants for HK, license advisors for HK, license lawyers for HK provided through our license services for HK, law firm for license for HK, license costs for HK, license fees for HK, cost for process of license in HK, procedure to obtain license for HK .

හොංකොං සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

හොංකොං 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සපයන හොංකොං සඳහා හැඳින්වීම

සුරැකුම්පත් හා අනාගත කොමිෂන් සභාව (SFC) යනු SFO (සුරැකුම්පත් හා අනාගත ආ d ා පනත) මගින් නියාමනය කරනු ලබන හොංකොං හි සුරැකුම්පත් හා අනාගත වෙළඳපොළවලට සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින් සහ සමාගම්වල අවශ්‍යතා වල දොරටු පාලකයා වේ. 9 වන වර්ගයේ බලපත්‍රයට වෙනත් පුද්ගලයෙකු සඳහා සුරැකුම්පත් හෝ අනාගත ගිවිසුම් කළඹක් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සේවාවක් සැපයීම, නියාමනය කළ මෙහෙයුමක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒ සෑම එකක් සඳහාම සවිස්තරාත්මක අර්ථ දැක්වීමක් සැපයීම ඇතුළත් වේ.

අද වන විට හොංකොං යන කලාපය හැන් චීන සම්ප්‍රදාය අනුව හත්වන සියවසේදී පදිංචි විය. 1513 දී පෘතුගීසි වන්දනාකරුවෙකු වූ ජෝර්ජ් අල්වරෙස් හොංකොං හි පෙනී සිටියේය. පෘතුගාලය හා චීනය අතර හුවමාරුව බොහෝ කලකට පෙර ආරම්භ විය. එසේ වුවද, චීන හා පෘතුගීසීන් අතර ද ඒ හා සමාන සටන් ඇති වූ අතර, හුවමාරුව නතර විය. බොහෝ කලකට පසු, 1699 දී බ්‍රිතාන්‍යයේ ඊස්ට් ඉන්දියා සමාගම බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ වෙළඳාම ආරම්භ විය. 1842 දී ප්‍රාථමික අබිං සටන අවසන් වන විට බ්‍රිතාන්‍යය හොංකොං සමඟ කටයුතු කළේය. නගරය දකුණු චීනය සමඟ වෙළඳාම සඳහා වැදගත් වරායක් බවට පත් විය. සමාජවාදීන් චීනය අත්පත් කර ගත් මොහොතේදී, බොහෝ පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ අවස්ථාවන් රැක ගැනීම සඳහා හොංකොං වෙත පලා ගියහ. වසර 150 කට අධික බ්‍රිතාන්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලින් පසුව, 1997 ජූලි මාසයේදී චීනය නැවතත් හොංකොං හි වගකීම භාර ගත්තේය. දැන් චීනයේ කොටසක් වුවද, හොංකොං මීට පෙර පැවති දේශපාලන, මූල්‍ය හා සමස්ත නීති මාලාවන් තුළම සමානව තබා ගනී. 

 

හොංකොං පිහිටා තිබෙන්නේ චීනයේ දකුණු වෙරළේ, මැකාවු සිට කි.මී. 60 ක් (සැතපුම් 37) නැගෙනහිරින්, ෂෙන්ෂෙන්ට උතුරින් පිහිටි පර්ල් ගංගා ඩෙල්ටාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ය. එය ෂෙන්ෂෙන් ගඟට උතුරින් ෂෙන්සෙන් ගුවැන්ඩොං නගරය, දකුණට ගුවැන්ඩොං පළාතේ ෂුහායි හි වන්ෂාන් දූපත්. එය හොංකොං දූපත, කොව්ලූන් අර්ධද්වීපය, නව ප්‍රදේශ සහ තවත් කුඩා දූපත් 262 කින් සමන්විත වේ. 

 

මුලදී හොංකොං කුඩා ධීවර නගරයක් විය. අද වන විට එය ලෝකයේ වඩාත්ම විශ්වීය නාගරික ප්‍රජාවන්ගෙන් එකකි. 1 ජුලි 1997 වන දින හොංකොං චීනයේ විශේෂ පරිපාලන කලාපයක් බවට පත් වූයේ ක්‍රීඩා සැලැස්මක් තුළය. 'එක් ජාතියක්, රාමු දෙකක උපාය මාර්ගයක්' යටතේ වැඩ කරන හොංකොං තමන්ගේම දේශපාලන, සමාජීය හා මූල්‍ය රාමු පවත්වාගෙන යයි. ඉංග්‍රීසි ඉතිරි කොටස් නිල භාෂාවක් වන අතර චීනය සමඟ හොංකොංහි පිටත කොටස ඇත්ත වශයෙන්ම පවතී. මේ වන විට භූමිය සමඟ නැවත සම්බන්ධ වී ඇති අතර, බාහිරින් කම්පනයට පත් හොංකොං සමුළුවේ ප්‍රදේශ සමඟ එක්වන ජීවන රටාව 'ඔබ අතහරින තුරු' කඩිනම් කඩයක් ලබා දෙයි. 

 

හොංකොං යනු ලොව පුරා සුවිශේෂී සමෘද්ධිමත් නගරයක් වන අතර පෘථිවිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන තුන්වන විශාලතම මුදල් වලින් එකකි. හොංකොං යනු ආසියාවේ රියදුරු මුදල්, පරිපාලන සහ බෙදා හැරීමේ අවධානයයි. එය පිරිසිදු රජයක්, විශාල සාමයක්, නිදහස් ආර්ථිකයක් සහ හොඳ නීති මාලාවක් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එය “පෙරදිග මුතු”, “රසැති පාරාදීසය” සහ “සාප්පු පාරාදීසය” ලෙස හැඳින්වේ. පුරාවිද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් මගින් මෙම ස්ථානයේ ප්‍රධාන මිනිස් ජනාවාස වසර 30,000 කටත් වඩා පැරණි ය. ක්වින් රාජවංශ සමයේදී එය මුලින් චීනයට සම්මිශ්‍රණය වූ අතර සාමාන්‍යයෙන් 1841 වන තෙක් ක්වින් රාජවංශය තුළ චීන ප්‍රමිතිය යටතේ පැවතුණි. ක්වින් රාජවංශයේ අවසානය සඳහා කෙටි මැදිහත් වීමක් සහිතව, ක්වින් නිලධාරියෙකු නැම් යූට්ගේ රාජධානිය පිහිටුවන විට, පසුව එය බිඳ වැටුණි. හැන් රාජවංශයට. 

 

පළමුවන අබිං යුද්ධයේදී චීනයේ ක්විං රාජවංශය විනාශ වීම නිසා 1841 ජනවාරියේදී චීන රජය බ්‍රිතාන්‍ය සංවිධානයේ ආරම්භය වූ චුවාන්පී සම්මුතිය යටතේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරුළට නොනවතින ලෙස හොංකොං දූපත යටත් කිරීමට බලය තිබුණි. හොංකොං හි. 1842-1898 සිට හොංකොං දූපත, කොව්ලූන් සහ නව ප්‍රදේශ අබිං යුද්ධ දෙකකින් සහ චීන-ජපන් යුද්ධයෙන් ප්‍රගතියට යටත් වී ඇත. 1841 දී සමගිය පිළිබඳ කොන්දේසි සම්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී, චීන අධිරාජ්‍යයා එකඟ වූයේ හොංකොං දූපත බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් කළ යුතු බවත් නුහුරු වෙළඳාම සඳහා බලය පවරන ලද විවිධ වරායන් පහක් බවත් ය. දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ දී ජපන් ජාතිකයින් විසින් වසම සම්බන්ධ කර ගත් සිව් අවුරුදු කාල සීමාව හැරුණු කොට බ්‍රිතාන්‍යයන් එතැන් සිට හොංකොං පාලනය කළහ. 1950 සිට 1990 දක්වා කාලය තුළ නගර රාජ්‍යය ඉතා ඉක්මණින් වර්ධනය වූ අතර, එකලස් කිරීමේ පදනමක් සහ පසුව මුදල් ප්‍රදේශයක් වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් “ආසියානු කොටින් සිව්දෙනාගෙන්” පළමුවැන්නා බවට පත්විය. 

 

1997 දී චීනයට මාරුවීමට පෙර හොංකොං වසර 150 කට ආසන්න කාලයක් බ්‍රිතාන්‍ය පළාතක් විය. මේ අනුව, බොහෝ පදනම් බ්‍රිතාන්‍යයේ සැලැස්ම හා මාර්ගෝපදේශ ලබා ගනී. 1 ජුලි 1997 වන දින, “එක් රටක්, පද්ධති දෙකක්” යන නීතිය යටතේ, එක්සත් රාජධානියේ සිට මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවට හොංකොං බලය හුවමාරු කර ගැනීම සිදු වූ අතර, බ්‍රිතාන්‍ය පුරෝගාමී පරිපාලනය යටතේ හොංකොං හි වසර 156 ක කාලය නිමා කිරීම බලයලත් ලෙස දැක්වේ. 

 

තවද, වර්තමානයේදී, හොංකොං එහි වෙනස්වන වරාය සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. චීනයේ සිට ලෝකයේ ඉතිරි කොටස දක්වා තීරණාත්මක ගාස්තු ප්‍රමාණයක් ගෙන යන අතර එය අතිරේකව මුදල් වෙළඳාම, සංචාරක කර්මාන්තය, සැලසුම් කිරීම සහ හරවා යැවීම සඳහා වැදගත් නගරයක් වේ. හොංකොං යනු ලොව වැදගත් ව්‍යාපාරික වාසස්ථානයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ සංචාරක අරමුණකි. එහි දුරස්ථ දූපත් 260 කට වඩා ඇති නමුත් යුවළක් වාසය කරයි. මෙයින් ගම්‍ය වන්නේ හොංකොං හි විවිධාකාර වූ දූපත්, එහි වෙනත් තැනක ඇති උමතු ශක්තියට වෙනස්ව සන්සුන් විකල්පයක් ලබා දෙන බවයි. හොංකොං දූපත යනු වර්තමාන උස් ස්ථාන, පළාත් ව්‍යුහයන් සහ සාම්ප්‍රදායික විහාරස්ථානවල සම්මිශ්‍රණයකි. හොංකොංහි ඉහළ උෂ්ණත්වයක් සහිත උපනිවර්තන වායුගෝලයක් ඇත. වාර්ෂික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 22.8 is වේ. ග්‍රීෂ්ම 26 30 ~ 5 between අතර උෂ්ණත්වයක් සහිත බිබිලි සහ තෙත් වේ; ශීත cool තුව සිසිල් සහ වියලි වේ, කෙසේ වෙතත් වරකට වරක් උෂ්ණත්වය XNUMX under ට අඩු වේ. මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා, නොපැහැදිලි සමයක් වන අතර, ජූලි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා නිතර සුළි කුණාටුවක් පවතී. හොංකොං හි අහස උසට සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති අතර thick න ජනගහනයක් සහිත heat න අගනගරයක් ඇත, තාප දූපත් ආචරණය සිදු වන අතර එමඟින් තීරණාත්මක උෂ්ණත්වය නගර හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට වඩා වෙනස් වේ. හොංකොං හි සංචාරක කර්මාන්තයේ වත්කම් ඉතා බහුලයි. හොංකොං හරහා සාම්ප්‍රදායික උරුම ප්‍රදේශ ඇතුළුව, සංචාරය සඳහා අතිමහත් බහුතරයකගේ ආශාව එයට සපුරාලිය හැකිය (නිදසුනක් ලෙස, තායි ඕ හි ස්ටිල්ට් නිවාස,පෝ ලින් ආරාමය,ටියන් ටැන් බුද්ධ ප්‍රතිමාව, ෆු ෂින් වීදියේ සාම්ප්‍රදායික කඩමණ්ඩිය, චේ කුං පන්සල, මෑන් මෝ පන්සල, දසදහසක් බුදුන්ගේ දේවාලය), පුළුල් පරාසයක දේවස්ථාන, (නිදසුනක් ලෙස, ශාන්ත ජෝන් ආසන දෙව්මැදුර, ශාන්ත ඇන්ඩෘ දේවස්ථානය, කොව්ලූන් යුනියන් පල්ලිය), ප්‍රදර්ශනය ශාලා, (නිදසුනක් ලෙස, හොංකොං ඉතිහාස කෞතුකාගාරය, හොංකොං කලා කෞතුකාගාරය, හොංකොං කලා කෞතුකාගාරය, හොංකොං උරුම කෞතුකාගාරය, හොංකොං උරුම සොයාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය), පොදු ගමනාන්ත, විනෝද උද්‍යාන, අලංකාර මෝස්තර සහ යනාදිය.

හොංකොං හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්‍රය
 • වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය
 • බලපත්රය
හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය හොංකොං, හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං ලබා ගැනීම, හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං ලබා ගැනීම, හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, හොංකොං සඳහා අයදුම්පත 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං, හොංකොං 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, හොංකොං හි පිරිවැය 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම කොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කරන්න හොංකොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රය හොංකොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ ක්‍රියා පටිපාටිය හොංකොං, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ පිරිවැය හොංකොං, බලපත්‍ර හොංකොං, බලපත්‍ර හොංකොං, බලපත්‍ර ලබා ගැනීම කොං, බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම හොංකොං, බලපත්‍ර සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, බලපත්‍ර පිරිවැය හොංකොං, හොංකොං 9 වන වර්ගයේ බලපත්‍රය එච්කේ, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්‍රය ලබා ගන්න se HK, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර HK ලබා ගන්න, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර HK අයදුම් කරන්න, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර HK සඳහා අයදුම්පත, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර HK සඳහා ක්රියා පටිපාටිය, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්රයේ පිරිවැය HK, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්රය HK , වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය HK ලබා ගැනීම, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය HK ලබා ගැනීම, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය HK, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා HK, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය HK, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ පිරිවැය HK, බලපත්‍ර HK, බලපත්‍ර HK, බලපත්‍ර HK ලබා ගැනීම, බලපත්‍ර HK , බලපත්‍ර HK අයදුම් කරන්න, බලපත්‍ර HK සඳහා අයදුම්පත, බලපත්‍ර HK සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, බලපත්‍ර පිරිවැය HK.

හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර හොංකොං

සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම: 4 මාස

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: N/A (සමාගමකට සේවාදායක වත්කම් නොමැති බවට බලපත්‍ර කොන්දේසි තිබේ නම්); වෙනත් අවස්ථාවලදී, HK $ 5,000,000)

අවම ද්‍රව ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව HK $ 100,000.00; වෙනත් අවස්ථාවල දී HK $ 3,000,000.00

 

දළ විශ්ලේෂණය

හොංකොං යනු ලොව වඩාත් කාර්යබහුල නගරවලින් එකක් වන අතර ලන්ඩන්, නිව්යෝර්ක් සහ ටෝකියෝ ද ලෝකයේ වඩාත්ම ගෞරවනීය මූල්‍ය ස්ථානයක් ලෙස පිළිගැනේ. හොංකොං හි භූගෝලීය පිහිටීම නැගෙනහිර හා බටහිර අතර දොරටුවකි. එය ආකර්ශනීය විදේශ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයකි.

ගෝලීය මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස පිළිගත් හොංකොං සාමාන්‍යයෙන් අක්වෙරළ රටක් ලෙස නොසැලකේ, නමුත් භෞමික පදනමක් මත බදු අය කරන ලෝකයේ රටවල් කිහිපයෙන් එකකි.

9 වන වර්ගයේ සුරැකුම්පත් හා අනාගත ආ d ා පනත යටතේ, 'වත්කම් කළමනාකරණය' යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සේවාදායකයින් සඳහා සුරැකුම්පත් හෝ අනාගත ගිවිසුම් කළඹක් කළමණාකරනය කිරීම සඳහා වූ සේවාවක් අභිමතය පරිදි ලබා දීමයි. ගිණුම හෝ ඒ හා සමාන අරමුදලක්, මෙම වර්ගයේ නියාමනය කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් වලින් ආරක්ෂා කළ හැකිය.

9 වන වර්ගයේ බලපත්‍රය කළඹ කළමණාකරණ මෙහෙයුම් පමණක් නොව, බලපත්‍රලාභී සංස්ථාව විසින් පාලනය කරනු ලබන අරමුදල්වල ආනුෂංගික අලෙවිකරණය මෙන්ම ආනුෂංගික පර්යේෂණ සහ සුරැකුම්පත් විශ්ලේෂණයන් ද සපයයි. එහි ප්‍රති sequently ලයක් වශයෙන්, 9 වැනි වර්ගයේ බලපත්‍රලාභී සමාගමකට පිළිවෙලින් පළමු වර්ගයේ (සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු කිරීම) සහ 1 වන වර්ගයේ (සුරැකුම්පත් සඳහා උපදෙස් දීම) බලපත්‍ර ලබා නොගෙන (සීමිත පදනමක් මත) ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට හැකි වේ.

බලපත්‍රලාභී සංස්ථාවට ප්‍රතීතනය ලත් ලියාපදිංචි නියෝජිතයන් බලපත්රලාභී සංස්ථාවක් (එල්ආර්) වෙනුවෙන් නියාමනය කරන ලද කාර්යයන් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්කරු සමාගමකට අවම වශයෙන් එවැනි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු වගකිවයුතු නිලධාරීන් ලෙස පත් කිරීමට සිදුවනු ඇත. RO යනු අයදුම්පත් සංස්ථාව විසින් සිදු කළ යුතු අධීක්ෂණ මෙහෙයුමට සක්‍රියව සහභාගී වන හෝ සෘජුවම අධීක්ෂණය කරන LRs ය. 9 වන වර්ගයේ නියාමනය කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වන හෝ නිශ්චිතවම වගකිව යුතු ආයතනික ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා අවම වශයෙන් එක් ආයෝජකයෙකු විය යුතුය. පුද්ගලයකු වන සෑම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකුම RO ලෙස අනුමත කළ යුතුය. SFC විසින්.

සෑම තත්වයකදීම සමාගම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් එක් RO පදිංචිකරුවෙකු හෝ සිටිය යුතුය. අධීක්ෂණය කරන ලද එක් මෙහෙයුමකට වඩා, එකම පුද්ගලයා ඔහු හෝ ඇය සුදුසු සහ පත් කිරීමට සුදුසු වුවත් වගකිවයුතු නිලධාරියෙකු ලෙස පත් කළ හැකිය. උපකල්පනය කරන ලද භූමිකාවන් අතර ගැටුමක් නොමැත .. විධායක අධ්‍යක්ෂවරයකු අවම වශයෙන් යෝජිත වගකිවයුතු නිලධාරියෙකු විය යුතුය.

හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපි බලපත්‍ර ලබා ගන්නේ ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං, හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, හොංකොං, හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සහ හොංකොං 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය සඳහා හොංකොං ඔබට විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපි සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා ඔබේ සම්බන්ධතාවය මුදලට වඩා අපට වැදගත් ය, අප සියල්ලන්ම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් බැවින් මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරයි, ඒ නිසා අපට නැවත නැවත සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් බොහෝමයක් ලැබේ. හොංකොං හි හොංකොං හි 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි වෙළඳපොළේ ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. හොංකොං හි හොංකොං හි 1 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 9 තෝරා ගැනීම අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ හොංකොං හි හොංකොං සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් 9 වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය.

හොංකොං හි හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා අපි වෙළඳපොළේ ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. හොංකොං හි හොංකොං හි 1 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 9 තෝරා ගැනීම අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ හොංකොං හි හොංකොං සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් 9 වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය.

අපි හොංකොං හි ලාභදායී හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා, හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභදායී නීති yers යින්, හොංකොං හි 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභදායී උපදේශකයින්, හොංකොං වර්ගයේ ලාභ උපදේශකයින් 9 හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, හොංකොං හි ලාභම නීති ආයතන 9, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, හොංකොං හි ලාභදායී නීති orney යින්, හොංකොං හි 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාභදායී උපදේශකයින් හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින් හොංකොං හි, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, උකුණන් සඳහා ලාභම නීති orney යින් හොංකොං හි nse, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්රය සඳහා ලාභදායී නීති yers යින්, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර සඳහා ලාභදායී උපදේශකයින්, එච්කේ හි හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, එච්කේ හි හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර සඳහා ලාභදායී නීති සමාගම්, හොංකොං වර්ගයේ XNUMX වන වර්ගයේ බලපත්‍රය, එච්කේ හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, එච්කේ හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, එච්කේ හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, එච්කේ හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභදායී නීති orney යින් HK හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා, HK හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, HK හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, HK හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, HK හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, HK හි බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුයි - හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • 1 කොටස් හිමියෙකුට පමණි (නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්ව සීමාවක් නොමැත)
  • අධ්‍යක්ෂක 1 ක් පමණි (ස්වාභාවික පුද්ගලයෙක් පමණි, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් වගකිවයුතු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු (ROs) (සෑම අවස්ථාවකදීම ව්‍යාපාරය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා හොංකොං හි අවම වශයෙන් එක් RO පදිංචිකරුවෙකු සිටිය යුතුය)

  රහස්යභාවය

  • කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු - පොදු වාර්තාවේ කොටසකි, ඔබට එය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කාරුණිකව නාමික සේවාවක් ඉල්ලා සිටින්න
  • අධ්‍යක්ෂකගේ තොරතුරු - පොදු වාර්තාවේ කොටසකි, ඔබ මෙය වළක්වා ගැනීමට කැමති නම්, කරුණාකර නාමික සේවාවක් ඉල්ලා සිටින්න.

  බදුකරණය

  • භෞමික පදනමක් මත හොංකොං සඳහා බද්ද. හොංකොං වෙතින් උපයන ආදායම සඳහා ලාභ බද්ද 16.5% ක අනුපාතයකින් අය කෙරේ.
  • හොංකොං වලින් පිටත ලැබෙන ලාභය බදු වලින් නිදහස් වේ. පොලී හෝ ආදායම මත රඳවා ගැනීමේ බද්දක් සහ ප්‍රාග්ධන ලාභ සඳහා බද්දක් නොමැත. හොංකොං හි ව්‍යාපාර කටයුතු කරන නමුත් වෙනත් ස්ථානයකින් ලාභ ලබා ගන්නා සමාගමකට හොංකොං හි එවැනි ලාභ සඳහා බදු ගෙවීමට අවසර නැත.
  • ද්විත්ව බදුකරණ විධිවිධාන: හොංකොං ඔස්ට්‍රියාව, බෙල්ජියම, බ une නායි, කැනඩාව, චෙක් ජනරජය, ප්‍රංශය, හංගේරියාව, ඉන්දුනීසියාව, අයර්ලන්තය, ජපානය, ජර්සි, කුවේට්, ලිච්ටෙන්ස්ටයින්, ලක්සම්බර්ග්, මැලේසියාව, මෝල්ටාව, මෙක්සිකෝව, නෙදර්ලන්තය සමඟ පුළුල් ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ඇත. , නවසීලන්තය, පෘතුගාලය, ස්විට්සර්ලන්තය, ස්පා Spain ්, ය, තායිලන්තය, එක්සත් රාජධානිය, වියට්නාමය, කටාර් සහ මේන්ලන්ඩ් චීනය පිළිවෙලින් ද්විත්ව බදු සඳහා සහන සැලසීමේ අරමුණින්.

  වෙනත් ප්රතිලාභ

  • හොංකොං විදේශ ආයෝජන සඳහා සීමාවන් පනවා නැති අතර විදේශ විනිමය පාලනයන් නොමැත.
  • බලගතු මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති සම්පාදනය කරන නියාමන පරිසරයක්
  • ව්‍යාපාර පිහිටුවීමේ සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ පහසුව 
  • හිතකර බදු තන්ත්‍රය
  • සමාගම්වලට, කොටස් හිමියාගේ ඒකමතික කැමැත්තෙන්, මහා සම්මේලන තබා ගැනීම නතර කළ හැකිය.
  • සමාගම් රැස්වීම් හොංකොං හි පැවැත්වීම අවශ්‍ය නොවේ
  • වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම සෑම දින දර්ශනයකටම වරක් පැවැත්විය යුතු අතර අවසන් පූර්ව AGM ට මාස 15 කට නොඅඩු විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සමාගම සංස්ථාගත කිරීමෙන් පසු මාස ​​18 ක් සඳහා එහි පළමු මහා සම්මේලනය පැවැත්විය යුතු නැත.

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා - හොංකොං සමාගම ගිණුම් ලේඛන පවත්වා ගත යුතු අතර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ අභිමතය පරිදි ලියාපදිංචි කාර්යාල ලිපිනයේ හෝ වෙනත් තැනක තබා ගත හැකිය.

  විගණන අවශ්‍යතා - සෑම සමාගමක්ම හොංකොං ගණකාධිකාරී සංගමයේ සාමාජිකයෙකු වන අතර ප්‍රායෝගික සහතිකයක් දරන විගණකවරයෙකු පත් කළ යුතුය. රෙජිස්ට්‍රාර්ට ගිණුම් ගොනු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති අතර, බදු බලධාරීන්ට ගිණුම් ගොනු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

  සංස්ථාගත කිරීමේ සංවත්සරයේ දින සිට දින 42 ක් ඇතුළත සහ ඉන් පසුව සෑම වසරකම සමාගම් ලේඛනය වාර්ෂික ලේඛනය ගොනු කළ යුතුය. සේවා වෙළෙන්දන් මත පදනම්ව වෘත්තීය ගාස්තු වෙනස් විය හැකිය.

  ලේකම් - අවශ්‍යයි (හොංකොං හි පදිංචි නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයෙකු ද විය හැකිය)

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • ලිපි: රෝම හෝඩියේ හෝ චීන භාෂාවෙන්
  • සමාගමේ නම එවැනි උපසර්ගයකින් අවසන් විය යුතුය හෝ එය කෙටියෙන්: සීමිතයි
  • සීමිත නම්: ඕනෑම නමක් සාපරාධී වරදක් හෝ අහිතකර හෝ වෙනත් ආකාරයකින් මහජන යහපතට පටහැනි විය හැකිය. සංස්ථාව කිසියම් ආකාරයකින් මධ්‍යම ජනතා රජයට හෝ එච්.කේ.එස්.ඒ.ආර්. රජයට හෝ දෙපාර්තමේන්තුව, රජය, කොමිෂන් සභාව, කාර්යාංශය, සම්මේලනය වැනි ඕනෑම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බවට හැඟීමක් ඕනෑම නමක් මගින් ලබා දෙනු ඇත. සභාව, අධිකාරිය.
  • කැමැත්ත හෝ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නම්: වත්කම් කළමනාකරණය, සහතික කිරීම, අධිකාරිය, බැංකුව, කාර්යාංශ සම්මේලනය, වාණිජ මණ්ඩලය, වරලත්, ගොඩනැගිලි සමාජය, කොමිෂන් සභාව, සමූපකාරය, සභාව, දෙපාර්තමේන්තුව, අරමුදල් කළමනාකරණය, රජය, රක්‍ෂණ, ආයෝඡන අරමුදල, කයිෆොං, මහා සංක්‍රමණය, නාගරික, නැවත රක්‍ෂණ, රාජකීය, ඉතුරුම්, සංචාරක සංගමය, භාරකාර, භාරකරු, භූගත දුම්රිය

  සැ.යු.

  • නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ රාජකීය හෝ රජයේ අනුග්‍රහය දක්වන ඕනෑම නමක් සීමා කර ඇත.
  • සමාගමේ නම සඳහා සීමිත සම්බන්ධතා: රාජ්‍ය, ජාතික හෝ ප්‍රාන්ත රජයේ නම.
  • එය පිළිගත නොහැකි හෝ මහජන යහපතට පටහැනි යැයි සලකන ඕනෑම නමක් රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
  • සමාගමේ නම පවත්නා සමාගමකට සමාන හෝ සමාන වීමට සීමා කර ඇත.
  • සමාගමේ නම සඳහා විදේශීය භාෂාව භාවිතා කරන විට, ඉහත ලැයිස්තුගත සීමාවන්ට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා පරිවර්තනය රෙජිස්ට්‍රාර්ගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවරයන් ගනු ලැබේ:

  • මූලික සත්‍යාපනය සඳහා අදාළ KYC ලේඛන එක්රැස් කිරීම
  • HK සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීම
  • අදාළ ලේඛන සකස් කිරීම (ව්‍යාපාර සැලසුම්, අත්පොත් සහ ක්‍රියා පටිපාටි ආදිය)
  • ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක්, ප්‍රාදේශීය සේවකයින් සංවිධානය කිරීම
  • වගකිවයුතු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු පත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • SFC විසින් පූර්ව අනුමැතිය ලබා දෙයි
  • ගෙවා ඇති ප්‍රාග්ධනය පූර්ව අනුමැතියෙන් ප්‍රකාශිත කාල සීමාව තුළ සම්පූර්ණයෙන් තැන්පත් කළ යුතුය (දැනටමත් කලින් කර නොමැති නම්)
 • හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  අක්වෙරළ බලපත්‍රයට අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපෝස්ටයිල් ආයතනික ලේඛන ලබා ගත හැකිය. 

  එම හේතුව නිසා කරුණාකර අපට පහත ලිපි ලේඛන ලබා දෙන්න.

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, අධ්‍යක්ෂක, වගකිවයුතු නිලධාරියා සහ ලේකම් විසින් සැපයිය යුතුය)

  • බැංකු ප්‍රකාශන ලිපිය
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන) ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත
  • බැංකු යොමු ලිපිය
  • නොතාරිස් කරන ලද 2 වන හැඳුනුම්පත
  • විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමාවක නොතාරිස් පිටපතක්
  • අත්සන් කරන ලද සහ නොතාරිස් කරන ලද අයදුම්පත්
  • නොතාරිස්වරයෙකු, නීති lawyer යෙකු, විගණකවරයෙකු හෝ ඊට සමාන වෘත්තීය ලිපි දෙකක්
  • CV

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හෝ රටක භාෂාවෙන් නොමැති නම් ඒවා නොතාරිස්වරයෙකුගේ පරිවර්තනයක් මගින් අනුගමනය කළ යුතුය.
  • එසේ නොවේ නම්, නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් ඇති බවට වග බලා ගන්න, කරුණාකර නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ලබා දෙන්න.
  • නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට විශේෂිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක අමතර ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, හොංකොං හි මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව 9 වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං, ත්‍රස්තවාදය සහ හොංකොං හි මිනිස් ජාවාරම හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සඳහා හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ සඳහා හොංකොං සඳහා අපගේ හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට හොංකොං සපයනු නොලැබේ. හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව හොංකොං සඳහා 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න හොංකොං හි සහ අපගේ හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය භාවිතා කරන්න.

  • හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා ගැනීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා හොංකොං සපයනු නොලැබේ. හොංකොං හි සහ අපගේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කරන්න හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම හොංකොං සඳහා.

  • හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • හොංකොං හි අක්වෙරළ හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං හි 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොංකොං හි අක්වෙරළ හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද අපගේ අක්වෙරළ හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ. ඒවායින් න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතන, යන්ත‍්‍ර, උපකරණ, උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං 9 වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං.

  • හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං හි නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. , සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සහ හොංකොං පුරවා ගැනීමට අවශ්‍ය වීම හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් හොංකොං හි 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. හොංකොං හි හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට හොංකොං සඳහා අපගේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා හොංකොං වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න හොංකොං හි සහ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර හොංකොං හි අපගේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපගේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා හොංකොං සපයනු නොලැබේ. වෙත වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම හොංකොං සඳහා.

  • හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං හි අක්වෙරළ හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. හොංකොං සඳහා කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා, න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ. හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයේ ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව. හොංකොං.

  • හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ හොංකොං හි පිරවීමට අවශ්‍යය වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා අපි හොංකොං සඳහා අපගේ බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා හොංකොං වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. හොංකොං හි බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න හොංකොං හි සහ අපගේ බලපත්‍ර සේවා බලපත්‍ර හොංකොං හි භාවිතා කරන්න.

  • බලපත්‍රය සඳහා හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා හොංකොං සපයනු නොලැබේ. බලපත්‍රය ලබා ගැනීම හොංකොං සඳහා.

  • හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා හොංකොං බලපත්‍රය සඳහා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර හොංකොං හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බලපත්‍ර සහාය හොංකොං හි අක්වෙරළ හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ හොංකොං හි භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. හොංකොං බලපත්‍රයේ හොංකොං වර්ගයේ 9 වන වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • හොංකොං හි බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන හොංකොං හි බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ හොංකොං පිරවීමට අවශ්‍යයි බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම හොංකොං හි බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. හොංකොං බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • හොංකොං හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ හොංකොං බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • හොංකොං හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. හොංකොං බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය, ඒ සමඟම හොංකොං හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය හොංකොං.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

හොංකොං හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ හොංකොං සඳහා අප සමඟ හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි හොංකොං හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් හොංකොං හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපය.

හොංකොං හි හොඳම වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන හොංකොං, හොංකොං හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොංකොං හි හොඳම බලපත්‍ර සේවා, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන හොංකොං, හොංකොං හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්, එච්කේ හි හොඳම හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර සේවා, හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, එච්කේ හි හොංකොං වර්ගයේ 9 බලපත්ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොංකොං සඳහා හොඳම උපදේශකයින් HK හි 9 වන වර්ගයේ බලපත්‍රය, හොංකොං සඳහා හොඳම නීති ආයතන HK හි 9 වන වර්ගයේ බලපත්‍රය, හොංකොං සඳහා හොඳම නීති orney යින් HK හි 9 වන වර්ගයේ බලපත්‍රය, HK හි හොඳම වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සේවා, වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින් HK, HK හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, HK හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, HK හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, HK හි වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, HK හි හොඳම බලපත්‍ර සේවා, බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින් HK, HK හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, HK හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, HK හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, HK හි බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

හොංකොං සඳහා 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සමඟ

හොංකොං හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ හොංකොං සඳහා අප සමඟ හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි හොංකොං හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් හොංකොං හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපය.

හොංකොං සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා හොංකොං සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම හොංකොං සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

හොංකොං සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයෙන් හොංකොං සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත හොංකොං හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව හොංකොං හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබගේ හොංකොං වර්ගයේ 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයෙන් පසුව හොංකොං හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

හොංකොං වර්ග 9 වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රයට අමතරව අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට හොංකොං සඳහා පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම හොංකොං හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ හොංකොං හි ගණකාධිකාරිවරු හොංකොං සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම හොංකොං සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් හොංකොං වෙත සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ හොංකොං වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

හොංකොං සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් හොංකොං හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා හොංකොං සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය හොංකොං හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගන්න.


නිති අසන ප්‍රශ්න - හොංකොං හි 9 වන වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය

හොංකොං, හොංකොං 9 වර්ගයේ වත්කම් කළමනාකරණ බලපත්‍රය සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය හොංකොං හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව