ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය - වනුවාටු වෙතින් ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න වනුවාටු.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු ලබා ගැනීම.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ගාස්තු වනුවාටු.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර පිරිවැය වනුවාටු.
 • Van වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින් වනුවාටු.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන වනුවාටු.
 • Bank ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින් වනුවාටු.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත් උපකාරී වන වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපි සහාය ලබා දෙන්නෙමු. වනුවාටු සඳහා වන බැංකු බලපත්‍රය, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර උපදේශකවරුන්ගේ කණ්ඩායම, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර උපදේශකයින්, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර නීති yers යින්, වැනුවාටු සඳහා අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයන ලද අතර, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව. වනුවාටු සඳහා, අපි වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර පිරිවැය, වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ගාස්තු, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු කල්තියාම සපයන්නෙමු.

We also provide information for International Bank License for Vanuatu, how to get International Bank License for Vanuatu, also known as, how to obtain International Bank License for Vanuatu, apply for International Bank License for Vanuatu, obtaining International Bank License for Vanuatu, International Bank License consultants for Vanuatu, International Bank License advisors for Vanuatu, International Bank License lawyers for Vanuatu, International Bank License services for Vanuatu, law firm for International Bank License for Vanuatu, International Bank License costs for Vanuatu, International Bank License fees for Vanuatu, cost for process of International Bank License in Vanuatu, procedure to obtain International Bank License for Vanuatu, Banking License for Vanuatu, how to get Banking License for Vanuatu, also known as, how to obtain Banking License for Vanuatu, apply for Banking License for Vanuatu, obtaining Banking License for Vanuatu, Banking License consultants for Vanuatu, Banking License advisors for Vanuatu, Banking License lawyers for Vanuatu, Banking License services for Vanuatu, law firm for Banking License for Vanuatu, Banking License costs for Vanuatu, Banking License fees for Vanuatu, cost for process of Banking License in Vanuatu, procedure to obtain Banking License for Vanuatu , bank license for Vanuatu, how to get bank license for Vanuatu, also known as, how to obtain bank license for Vanuatu, apply for bank license for Vanuatu, obtaining bank license for Vanuatu, bank license consultants for Vanuatu, bank license advisors for Vanuatu, bank license lawyers for Vanuatu, bank license services for Vanuatu, law firm for bank license for Vanuatu, bank license costs for Vanuatu, bank license fees for Vanuatu, cost for process of bank license in Vanuatu, procedure to obtain bank license for Vanuatu , investment banking license for Vanuatu, how to get investment banking license for Vanuatu, also known as, how to obtain investment banking license for Vanuatu, apply for investment banking license for Vanuatu, obtaining investment banking license for Vanuatu, investment banking license consultants for Vanuatu, investment banking license advisors for Vanuatu, investment banking license lawyers for Vanuatu, investment banking license services for Vanuatu, law firm for investment banking license for Vanuatu, investment banking license costs for Vanuatu, investment banking license fees for Vanuatu, cost for process of investment banking license in Vanuatu, procedure to obtain investment banking license for Vanuatu , investment bank license for Vanuatu, how to get investment bank license for Vanuatu, also known as, how to obtain investment bank license for Vanuatu, apply for investment bank license for Vanuatu, obtaining investment bank license for Vanuatu, investment bank license consultants for Vanuatu, investment bank license advisors for Vanuatu, investment bank license lawyers for Vanuatu, investment bank license services for Vanuatu, law firm for investment bank license for Vanuatu, investment bank license costs for Vanuatu, investment bank license fees for Vanuatu, cost for process of investment bank license in Vanuatu, procedure to obtain investment bank license for Vanuatu , international banking license for Vanuatu, how to get international banking license for Vanuatu, also known as, how to obtain international banking license for Vanuatu, apply for international banking license for Vanuatu, obtaining international banking license for Vanuatu, international banking license consultants for Vanuatu, international banking license advisors for Vanuatu, international banking license lawyers for Vanuatu, international banking license services for Vanuatu, law firm for international banking license for Vanuatu, international banking license costs for Vanuatu, international banking license fees for Vanuatu, cost for process of international banking license in Vanuatu, procedure to obtain international banking license for Vanuatu , financial licensing for Vanuatu, how to get financial licensing for Vanuatu, also known as, how to obtain financial licensing for Vanuatu, apply for financial licensing for Vanuatu, obtaining financial licensing for Vanuatu, financial licensing consultants for Vanuatu, financial licensing advisors for Vanuatu, financial licensing lawyers for Vanuatu, financial licensing services for Vanuatu, law firm for financial licensing for Vanuatu, financial licensing costs for Vanuatu, financial licensing fees for Vanuatu, cost for process of financial licensing in Vanuatu, procedure to obtain financial licensing for Vanuatu , financial services license for Vanuatu, how to get financial services license for Vanuatu, also known as, how to obtain financial services license for Vanuatu, apply for financial services license for Vanuatu, obtaining financial services license for Vanuatu, financial services license consultants for Vanuatu, financial services license advisors for Vanuatu, financial services license lawyers for Vanuatu, financial services license services for Vanuatu, law firm for financial services license for Vanuatu, financial services license costs for Vanuatu, financial services license fees for Vanuatu, cost for process of financial services license in Vanuatu, procedure to obtain financial services license for Vanuatu , financial services licensing for Vanuatu, how to get financial services licensing for Vanuatu, also known as, how to obtain financial services licensing for Vanuatu, apply for financial services licensing for Vanuatu, obtaining financial services licensing for Vanuatu, financial services licensing consultants for Vanuatu, financial services licensing advisors for Vanuatu, financial services licensing lawyers for Vanuatu, financial services licensing services for Vanuatu, law firm for financial services licensing for Vanuatu, financial services licensing costs for Vanuatu, financial services licensing fees for Vanuatu, cost for process of financial services licensing in Vanuatu, procedure to obtain financial services licensing for Vanuatu .

වනුවාටු සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සපයන වනුවාටු සඳහා හැඳින්වීම

ජාත්‍යන්තර බැංකුවට බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සහ බලපත්‍රලාභීන් විසින් සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපාරික කටයුතු නියාමනය කිරීම 2002 ජාත්‍යන්තර බැංකු පනත මගින් ආවරණය වන අතර ඒවා පාලනය කරනු ලබන්නේ වනුවාටු සංචිත බැංකුව විසිනි.

අතීතයේ නිව් හෙබ්‍රයිඩ්ස් හි ඇන්ග්ලෝ-ප්‍රංශ මහල් නිවාස කට්ටලය වනුවාටු යනු දූපත් 80 ක පරාසයක කොහේ හෝ තැනක විසිරී ඇති Y- දාමයකි, වර්ග කිලෝමීටර් 12,200 (වර්ග සැතපුම් 4,710) ක භූමි ප්‍රදේශයක් සහ කිලෝමීටර් 2,528 (සැතපුම් 1,571) ක සම්පූර්ණ වෙරළ තීරයකි. සාපේක්ෂව, වනුවාටු සම්බන්ධ කලාපය කනෙක්ටිකට් පළාතට වඩා සුළු වශයෙන් විශාලය. සතුව ඇති දූපත් 70 අතුරින් විශාලතම වන්නේ එස්පිරිටු සැන්ටෝ ය; අෆාටා දූපත බලයලත් කේන්ද්‍රස්ථානයයි. දූපත් දාමය කිලෝමීටර් 800 (සැතපුම් 500) ක් පමණ දිගින් යුක්ත වන අතර ෆීජි සිට කි.මී. 1,000 (සැතපුම් 600) ක් සහ නිව් කැලිඩෝනියාවේ සිට කි.මී. 400 (සැතපුම් 250) ක් පමණ වේ. වනුවාටු සහ ප්‍රංශය යන දෙකම මැතිව් සහ හන්ටර් දූපත් වන අතර ඒවා වනුවාටු සහ නිව් කැලිඩෝනියාව අතර වේ. එක් දූපතක් ප්‍රංශ හමුදා විසින් සම්බන්ධ කර ඇත. දූපත් කොරල් හා ගිනිකඳු හේතුවකි; ඇම්බ්‍රිම්, ලෝපෙවි සහ ටන්නා ඇතුළු දූපත් කිහිපයක ගතික ගිනි කඳු ඇත. දූපත් වල වැඩි කොටසක් වනාන්තර සහ ප්‍රපාතයෙන් යුක්ත වන අතර සිහින් දිය ඇලි තීරු ඇත. එස්පිරිට් සැන්ටෝ හි පිහිටි උස් කඳු මුදුන වන තබ්වේමසානා සාගර මට්ටමේ සිට මීටර් 1,878 (අඩි 6,161) ක් ඉහළට නැඟේ. දූපත් බොහෝ දුරට වතුර පෙවී ඇත. භූගෝලීය වශයෙන් ගතික කලාපයක හැඩගැසී ඇති මෙම දූපත් වලට අහඹු ලෙස කම්පන ඇති වේ. මේවා බොහෝ දුරට සුළු වුවත්, 6.8 පෙබරවාරි 90 වන දින ලුගන්විල්, එස්පිරිටු සැන්ටෝ සිට සැතපුම් 140 ක් (කි.මී. 5) උතුරින් 2005 ක භූ කම්පනයක් වාර්තා විය. නිවර්තන සමුද්‍රීය වායුගෝලය ගිනිකොනදිග වෙළඳ සුළං මගින් මෙහෙයවනු ලබන අතර එය මැයි හා ඔක්තෝබර් දීර් long කාල පරිච්ඡේදයන් අතර හමා යයි. අවුරුද්දේ ඉතිරි කාලය තුළ සුළං විචල්‍ය වන අතර සුළි සුළං ඇතිවිය හැකිය. පෝර්ට්-විලා හි සාමාන්‍ය දිවා කාලයේ උෂ්ණත්වය ශීත in තුවේ දී 25 ° c (77 ° f) සිට ගිම්හානයේදී 29 ° c (84 ° f) දක්වා පරාසයක පවතී. මග්ගිනස් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය 74% ක් පමණ වන අතර ඇෆාටා හි වර්ෂාපතනය වසරකට සෙන්ටිමීටර 230 (අඟල් 90) පමණ වේ. නිවර්තන කලාපීය දැව බිම් තිබියදීත්, වනුවාටු සතුව ශාක හා සත්ව විශේෂ ගණනාවක් ඇත. ස්වදේශික දැවැන්ත උණුසුම්-ලේ සහිත ජීවීන්, හානිකර සර්පයන් හෝ දෝෂ නොමැත. දේශීය උරග වර්ග 19 ක් බඳුනේ සර්පයා සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. වවුලන්ගේ වර්ග 11 ක් (වනුවාටු වෙත නවකතා 3 ක්) සහ ගොඩබිම සහ ජලජ පක්ෂීන් 61 ක් ඇත. කුඩා පොලිනීසියානු මීයන් ස්වදේශික යැයි විශ්වාස කළද, ine රන්, සුනඛයන් සහ ගවයින් හීලෑ කළාක් මෙන් විශාල විශේෂයන් යුරෝපීයයන් සමඟ පෙනී සිටියේය. වල් pig රන් සහ කුරුළු ආදිවාසීන් වීමේ සියලු සලකුණු ඇත. සාගර ජීවීන්ගෙන් මෙම ප්‍රදේශය ධනවත් වන අතර සමුද්‍ර මොලුස්කාවන් 4,000 කට වඩා තිබේ. කෝන් ෂෙල් සහ ගල් මාළු මිනිසුන්ට විෂ මාරාන්තික වේ. නැඟෙනහිර අප්‍රිකානු ගොළුබෙල්ලෙකු 1970 දශකයේ දී දර්ශනය වූ නමුත් මේ වන විට පෝර්ට්-විලා ප්‍රදේශයේ සිට ලුගන්විල් දක්වා ව්‍යාප්ත වී ඇත. වනුවාටු හි ජනගහන සංවර්ධනය ප්‍රදේශ කිහිපයක දේශගුණය පිළිබඳ කනස්සල්ලට හේතු වී තිබේ. විෂබීජ නාශක රාමු හිඟ වීම නිසා නාගරික ප්‍රදේශවල ජලය දූෂණය වීම ගැටළුවක් වේ. ජාතියේ ජනගහනයෙන් සිංහයෙකුගේ කොටස විශ්වාසදායක සුරක්ෂිත පානීය ජලය වෙත ළඟා නොවේ. රටේ දැව කර්මාන්තය වනාන්තරවලට වල කපන අතර පාංශු විසුරුවා හැරීමේ ගැටලුවට තවත් එක් කරයි. ජාතියේ සමුද්‍ර ජීවීන්ගේ නිවහන වන වනුවාටු වෙරළ තීරයේ ඇති ගල්පර නුසුදුසු ධීවර උපාය මාර්ග හා රොන්මඩ මගින් සම්මුතියකට ලක් වේ. 1987 දී රාජ්‍ය අධිකාරිය විසින් පාරිසරික ගැටළු පිළිබඳ ජාතික උපදේශක කමිටුව (NACE) සකස් කරන ලදී. 2005 දී වනුවාටු හි ජනගහනය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් 218,000 ක් ලෙස තක්සේරු කරන ලද අතර එය ලෝකයේ රටවල් 172 අතර ජනගහනයෙන් 193 වන ස්ථානයට පත්විය. 2005 දී දළ වශයෙන් ජනගහනයෙන් 3% ක් වයස අවුරුදු 65 ට වඩා වැඩි වූ අතර තවත් 42% ක් වයස අවුරුදු 15 ට අඩු අය වූහ. ජාතියේ සෑම කාන්තාවන් 104 දෙනෙකු සඳහා පිරිමි 100 ක් සිටියහ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුව, 2005-10 සඳහා වාර්ෂික ජනගහන ප්‍රගතිය 2.6% ක් විය යුතු අතර, එය රාජ්‍ය අධිකාරිය විසින් අධික ලෙස ඉහළ අගයක් ගනී. ඉහළ ඉදුණු අනුපාතය, කාන්තාවකට උපත් 4.3 ක්, ජනගහන සංවර්ධනයේ ඉහළ වේගයට එකතු වේ.  

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ තක්සේරුව අනුව 21 දී ජනගහනයෙන් 2005% ක් ජීවත් වූයේ නාගරික කලාපවල වන අතර නාගරික කලාප වාර්ෂිකව 4.09% ක වේගයකින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. අගනුවර වන පෝට්-විලා හි එම වසරේ ජනගහනය 34,000 කි. 

 

හුදකලා තවත් විශාල නගරයක් වන එස්පිරිටු සැන්ටෝ හි ලුගන්විල් හි ජනගහනය 10,738 කි. වනුවාටු හි වඩාත් වෙලාවට වැඩ කරන වන්දනාකරුවන් මීට වසර 3,000 කට පමණ පෙර වයඹ පැසිෆික් සාගරයෙන් සංක්‍රමණය විය. සොලමන් දූපත්වල සංචාරකයින් විසින් වසර 1,000 කට පසුව ඔවුන් අනුගමනය කරන ලදී. රේගුව මඟින් ආක්‍රමණ වල ප්‍රගතියක් නිරූපණය කරයි. දහනව වන ශතවර්ෂයේදී ඕස්ට්‍රේලියාව, ෆීජි, නිව් කැලිඩෝනියාව සහ සැමෝවා යන ප්‍රදේශවල ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා කොන්ත්‍රාත් කම්කරුවන් ලෙස නිව් හෙබ්‍රයිඩ් දූපත් වැසියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් බඳවා ගන්නා ලදී. ඇන්ග්ලෝ-ප්‍රංශ සහාධිපත්‍යය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව මෙම ව්‍යාපාරය ටිකෙන් ටික මැකී ගියේය. නව කැලිඩෝනියාවට හිතාමතාම අවතැන් වීම ස්වයං පාලනයක් තෙක් පැවතුණි. ප්‍රමාද වන විට, ප්‍රතිවිරෝධී මූල්‍ය තත්වයන් ෆීජි, නවසීලන්තය සහ එක්සත් ජනපදයට සංක්‍රමණය වීමට බල කර ඇත. 2005 දී ශුද්ධ චලන අනුපාතය සෑම ජනගහනය 1,000 කටම ශුන්‍ය සංචාරකයින් ලෙස තක්සේරු කරන ලදී. 2002 දී කම්කරු ජනාවාස ඩොලර් මිලියන 31 ක් එකතු විය. 

 

මහජන අධිකාරිය චලන මට්ටම් සතුටුදායක ලෙස සලකයි. සම්පූර්ණ ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් 98% ක් මෙලනෙසියානු මූලයට අයත් වේ. ප්‍රංශ ජනගහනයෙන් 4% ක් පමණ වේ. ඉතිරි 2% වියට්නාම, චීන සහ අනෙකුත් පැසිෆික් දූපත් වැසියන්ගෙන් සමන්විත වේ. වනුවාටු භාෂාවෙන් උපභාෂා සහ භාෂා 100 කට වඩා කතා කරයි. ප්‍රධාන භාෂාව වන මෙලනේෂියන් ෆීජියානු සහ නිව් කැලිඩෝනියානු කතිකාව සමඟ හඳුනාගෙන ඇත. ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ අතිරේකව නිල උපභාෂා වුවද, බිස්ලාමා හෝ බිචෙලාමා ලෙස හැඳින්වෙන පිඩ්ජින් ඉංග්‍රීසි, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන භාෂාව ලෙස සැලකේ. මහජන ප්‍රශංසා ගීතය බිස්ලාමා හි ඇති අතර එය පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවේදී ද භාවිතා වන අතර ඉංග්‍රීසි හා ප්‍රංශ භාෂාවලින් ද හෙළි වේ. ළමයින් නිතිපතා උපභාෂා හතරක් ගැන කථා කරන අතර මහජන ජීවිතයේ සෑම කොටසක්ම, එනම් උපදෙස්, නීතිය සහ මාධ්‍ය ඇතුළුව භාෂා ගැටලු නිසා ව්‍යාකූල වේ. ජනගහනයෙන් සිංහයෙකුගේ කොටස කිතුනුවන් ලෙස සලකනු ලැබේ, කෙසේ වෙතත් බොහෝ දෙනෙක් ස්වදේශික සම්ප්‍රදායන් ඔවුන්ගේ පුහුණුව සමඟ ඒකාබද්ධ කරති. ඇන්ග්ලිකන්, ප්‍රෙස්බිටේරියන් සහ රෝමානු කතෝලික දේවාල මුලින් දහනව වන ශතවර්ෂයේදී නිව් හෙබ්‍රයිඩ්ස් හි දේවගැති සේවය ආරම්භ කළහ. ප්‍රමාද වන විට, සෙවන්ත්-ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරු සහ වෙනත් සාම්ප්‍රදායික නොවන රෙපරමාදු රැස්වීම් දූත මෙහෙවරෙහි ගතික වී ඇත. දූත මණ්ඩල පාසල්වලින් බහුතරයක් මහජන අධිකාරියට පවරා ඇති අතර, ඇමතිවරු පුහුණුව හා යහපැවැත්ම සඳහා සැලකිය යුතු කැපවීමක් කර ඇත.

වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • බැංකු බලපත්‍රය
 • බැංකු බලපත්‍රය
 • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය
 • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය
 • ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය බලපත්‍ර
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර
ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු ලබා ගැනීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු ලබා ගැනීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු අයදුම් කිරීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අයදුම් කිරීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර වනුවාටු සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, බැංකු බලපත්‍ර වනුවාටු, බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු . , ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් වනවාටු, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන අයදුම්පත්, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය වනුවාටු, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ පිරිවැය වනුවාටු, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු , අයදුම් ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ටියොන්, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය වනුවාටු, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර පිරිවැය වනුවාටු, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් වනවාටු ලබා ගැනීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අයදුම් කිරීම, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අයදුම්පත් වනුවාටු , ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය වනුවාටු, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයේ පිරිවැය වනුවාටු, මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වනුවාටු, මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වනුවාටු, මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වනුවාටු, මූල්‍ය බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම වනුවාටු, මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා වන අයදුම්පත්, මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා පිරිවැය දුෂ්ට බලපත්‍රය වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රලාභී වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, වනුවාටු සඳහා මූල්‍ය සේවා ලබා ගැනීම, වනුවාටු සඳහා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, වනුවාටු සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන මූල්‍ය සේවා සඳහා අයදුම් කිරීම, වනුවාටු සඳහා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර පිරිවැය වානුවාටු.

ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයට අප උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර වනුවාටු

කාල රාමුව: මාස 4 සිට

ශුද්ධ වත්කම්: අවම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 500,000.00 ක ධනාත්මක විය යුතුය

 

දළ විශ්ලේෂණය

විවිධාකාර බදු ප්‍රතිලාභ සහිත වනුවාටු යනු පැසිෆික් කලාපයේ සංවර්ධිත අක්වෙරළ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයකි.

ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණ පනත [CAP] ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය පාලනය කරයි. අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත් සහ සියලු උපකාරක ලියකියවිලි ලැබීම සහ සමාලෝචනය කිරීම මෙන්ම පුද්ගලයෙකු / ශරීර සමාගමක් සුදුසු සහ අවශ්‍ය දැයි තක්සේරු කිරීමේ වගකීම වැනුවාටු සංචිත බැංකුව සතුය.

බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සහ තබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන කරුණු:

ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර වනුවාටු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සහ වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ඔබේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය සඳහා අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වනුවාටු “ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට මුදල් වලට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයන නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපොළ තුළ අපි ආධිපත්යය දරන්නේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ වනුවාටු ජාත්යන්තර බැංකු බලපත්රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්ර සේවා හේතුවෙන් ජාත්යන්තර බැංකු බලපත්රයක් වන වනුවාටු සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීමයි.

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපොළ තුළ අපි ආධිපත්යය දරන්නේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ වනුවාටු ජාත්යන්තර බැංකු බලපත්ර සඳහා අඩු වියදම් බලපත්ර සේවා හේතුවෙන් ජාත්යන්තර බැංකු බලපත්රයක් වන වනුවාටු සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීමයි.

අපි වනුවාටු හි ලාභදායී ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභම නීති orney යින් වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාභම නීති yers යින් වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින් වනුවාටු හි, ලාභම සම වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ජාත්‍යන්තර බැංකු සඳහා ලාභම උපදේශකයින් වනුවාටු හි බලපත්‍රය, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභම උපදේශකයින් වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති ආයතන, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති orney යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින් වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභම වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා නීති ආයතන, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් එක් කොටස් හිමියෙකු වත් (නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයෙකු විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු (අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරයකු වත් වනුවාටු හි පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය)
  • බලපත්රලාභියාගේ ජාත්යන්තර බැංකු ව්යාපාරය පිළිබඳ එදිනෙදා දැනුමක් ඇති අවම වශයෙන් 1 සේවකයෙකු හෝ එදිනෙදා ජාත්යන්තර බැංකු ව්යාපාරයේ කළමනාකරණයෙහි යෙදීමට බලපත්රලාභියා තුළ ඇති අධික අධිකාරිය.

  බදුකරණය

  • වනුවාටු හි, බලපත්‍රලාභියාගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු අංශයට අදාළව ලැබෙන හෝ අය කරනු ලබන ආදායම, ලාභ, ලාභ, පොලී හෝ ලාභාංශ මත සියයට 0 ක ආදායම් බද්දක් හෝ වෙනත් සෘජු හෝ වක්‍ර බද්දක් හෝ බද්දක් ගෙවිය යුතුය.
  • බලපත්‍රලාභියෙකුගේ කොටස්, ණය බැඳීම් හෝ වෙනත් සුරැකුම්පත් සම්බන්ධයෙන් 0% වතු, උරුමය, අනුප්‍රාප්තික හෝ තෑගි බද්ද, අනුපාතය, තීරුබදු, බද්ද හෝ වෙනත් ගාස්තුවක් වනුවාටු හි ගෙවිය යුතුය.

  පහත සඳහන් උපකරණ මුද්දර ගාස්තු වලින් බැහැර කර ඇත:

  • විනිමය බිල්පත, පොරොන්දු පත්‍රය සහ බලපත්‍රලාභියාගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බැඳීම සම්බන්ධයෙන් හෝ ඊට අදාළව නිකුත් කරන ලද වෙනත් ලියවිල්ලක්, උපකරණයක් හෝ සහතිකයක් ..
  • වනුවාටු හි පිහිටි නිශ්චල දේපල හැර වෙනත් දේපල බලපත්‍රලාභියෙකු වෙත පැවරීමට හෝ මාරු කිරීමට අදාළ මෙවලමක්
  • ගනුදෙනුවකට අදාළ ලේඛනයක් සහ බලපත්‍රලාභියෙකුගේ කොටස්, ණය බැඳීම් හෝ වෙනත් සුරැකුම්පත් වලට අදාළ ප්‍රකාශයක්
  • බලපත්‍රලාභියෙකුගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ව්‍යාපාරයක වෙනත් ගනුදෙනුවකට අදාළ මෙවලමක්

  ගිණුම්කරණ සහ විගණන අවශ්‍යතා

  • එම වර්ෂයට අදාළව බලපත්‍රලාභියා විසින් සකස් කරන ලද සියලුම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තා කිරීම සඳහා සෑම මූල්‍ය වර්ෂයක් සඳහාම විගණකවරයෙකු පත් කළ යුතුය.
  • විගණකවරයෙකු පත් කිරීම සඳහා සංචිත බැංකුවේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය අවශ්‍ය වේ.
  • බලපත්‍රලාභියාගේ මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වීමෙන් පසු මාස ​​4 (හතරක්) ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පිටපත් සහ විගණක වාර්තාව සංචිත බැංකුවට නිකුත් කරනු ලැබේ.

  ලේකම් - අවශ්ය

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්ය

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය

  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - අවශ්ය

 • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • බලපත්‍රය නිකුත් කර දින 30 ක් ඇතුළත ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය පිහිටුවිය යුතුය
  • සංචිත බැංකුව විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි වාර්තා හා විස්තර සමාලෝචනය කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම
  • සමාගම සංස්ථාගත කිරීම
  • අයදුම්පත් සකස් කිරීම
  • බැංකු ගිණුම් සැකසුම
  • සංචිත බැංකුව සමඟ බලපත්‍ර අයදුම්පත
 • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  අක්වෙරලිසෙන්ස් විසින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රේරිත ආයතනික ලේඛන ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න. 

  එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, අධ්‍යක්ෂක, අනුමත අත්සන් කළ සහ ලේකම් සඳහා:

  • උසස් අධ්‍යාපනයේ ඩිප්ලෝමා පිටපත්
  • CV දින වකවානු සහ අත්සන් කර ඇත
  • කොටස් හිමියා / අධ්‍යක්ෂක සඳහා 2 වන හැඳුනුම්පත
  • කොටස් හිමියාට / අධ්‍යක්ෂවරයාට වරදකරුවෙකු නොවන බවට අපරාධ වාර්තාවක්
  • නේවාසික ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 ට වඩා පැරණි නොවේ)
  • වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය යොමු ලිපි 2 ක්
  • බැංකු යොමු ලිපිය

  සංචිත බැංකුවට අවශ්‍ය පරිදි අයදුම්පත ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහ විස්තර පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා සවිස්තරාත්මක ලැයිස්තුවක් වෙන වෙනම ලබා දෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

  සැ.යු.

  • ලිපි ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හෝ නිකුත් කරන රටේ භාෂාවෙන් නොමැති නම්, ඒවා නොතාරිස් කළ පරිවර්තනයක් සමඟ තිබිය යුතුය.
  • එසේ නොවේ නම්, නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් ඇති බවට වග බලා ගන්න, කරුණාකර නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ලබා දෙන්න.
 • ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, වනුවාටු, ත්‍රස්තවාදය සහ වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි සේවාදායකයින්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර වනුවාටු සඳහා අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා වනුවාටු සඳහා අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු හි අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා වනුවාටු සපයනු නොලැබේ. ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්ර වනවාආටු හි අක්වෙරළ ජාත්යන්තර බැංකු බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි වනුවාටු සඳහා අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් බැංකු බලපත්‍රයේ වනුවාටු භාවිතා කරන්න.

  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා වනුවාටු සපයනු නොලැබේ. බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. වනුවාටු සඳහා අපගේ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ නැත න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන, බැංකු බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව.

  • වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ වනුවාටු බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා වනුවාටු සඳහා අපගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වානුවාටු වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ වනුවාටු භාවිතා කරන්න.

  • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත් පිරවීම සහ අපගේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා වනුවාටු සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. වනුවාටු සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මානව හා සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ වනුවාටු ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා වනුවාටු සඳහා අපගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වානුවාටු වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයේ වනුවාටු භාවිතා කරන්න.

  • ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා වනුවාටු සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මානව හා සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටුගේ ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා වනුවාටු සඳහා අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු හි භාවිතා කරන්න.

  • අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍ර සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු හි කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගලයන්ට (වානුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම්පත් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය අය) ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. අන්තර්ජාතික බැංකු බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටුගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා වනුවාටු සඳහා අපගේ මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා වනුවාටු භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා වනුවාටු සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී වනුවාටු හි වෙරළබඩ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළු න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා වන නීතී, යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටුගේ මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි වනුවාටු සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වානුවාටු වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ වනුවාටු භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා වනුවාටු සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් වන වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා වනුවාටු සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන සේවා වනුවාටු වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • මූල්‍ය සේවා සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා දී නොමැත. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න වනුවාටු හි සහ අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්ර සේවා වැනුවාටු බලපත්රලාභී මූල්ය සේවාවන්හි භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වනුවාටු සඳහා.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ වනුවාටු හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. වනුවාටු සඳහා අපගේ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු බලපත්‍ර ලබා දෙන මූල්‍ය සේවාවන්හි අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ වනුවාටු පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර යෙදුම.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය, ඒ සමගම වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය වනුවාටු.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි වනුවාටු හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් වනුවාටු හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, කිහිපයක් නම් කිරීම සඳහා වනුවාටු හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම්.

වනුවාටු හි හොඳම බැංකු බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින් , වනුවාටු හි හොඳම ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ආයෝජන සඳහා හොඳම නීති orney යින් වනුවාටු හි බැංකු බලපත්‍රය, වනුවාටු හි හොඳම ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සේවා, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, වනුවාටු හි ආයෝජන බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, වනුවාටු හි හොඳම ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සේවා,වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති ආයතන, වනුවාටු හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා වනුවාටු, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම මූල්‍ය වනුවාටු හි සේවා බලපත්‍ර සේවා , වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, වනුවාටු හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සමඟ

වනුවාටු ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි වනුවාටු හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් වනුවාටු හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, කිහිපයක් නම් කිරීම සඳහා වනුවාටු හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම්.

වනුවාටු සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා වනුවාටු සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම වනුවාටු සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

වනුවාටු සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය වැනුවාටු සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මකභාවයකින්.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත වනුවාටු හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව වනුවාටු හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයෙන් පසුව වනුවාටු හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රයට අමතරව අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට වනුවාටු සඳහා පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම වනුවාටු වල.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ වනුවාටු හි ගණකාධිකාරිවරු වනුවාටු සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම වනුවාටු සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් වනුවාටු වෙත සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

වනුවාටු සඳහා වීසා බලපත්‍රය

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් වනුවාටු හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා වනුවාටු සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවය සහිත ඉතා දැරිය හැකි මිලකට බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් ඇති රටවල් 109 ක.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගන්න.


නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - වනුවාටු හි ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය

වනුවාටු සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය වනුවාටු හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව