ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය - ලාබුවාන් වෙතින් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.

ඔබට ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගන්න.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගන්න.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ගාස්තු ලාබුවාන්.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර පිරිවැය ලාබුවාන්.
 • Lab ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Bro මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි සහාය ලබා දෙන අතර එය ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටද, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත්, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමටත්, මුදල් ලබා ගැනීමට උපකාරී වන ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමටත් උපකාරී වේ. ලාබුවාන් සඳහා වන තැරැව්කාර බලපත්‍රය, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර නීති law යින්, ලාබුවාන් සඳහා අපගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා හරහා ලාබුආන් සඳහා අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව ලබා දී ඇත. ලාබුවාන් සඳහා, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර පිරිවැය, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ගාස්තු, ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා වන පිරිවැය සහ ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු අපි කල්තියා ලබා දෙන්නෙමු.

ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීම, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා තොරතුරු අපි සපයන්නෙමු. ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර නීති yers යින්, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා නීති ආයතනය, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර පිරිවැය, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ගාස්තු, පිරිවැය ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා, ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති yers යින්, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම,ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, ලාබුවාන් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, ලාබුවාන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර නීති yers යින්, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, නීතිය ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සඳහා සමාගම, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ගාස්තු, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ගාස්තු, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය, ලාබුවාන් සඳහා එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, කෙසේද මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති yers යින් මැලේසියාව සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා නීති ආයතනය, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, මැලේසියාව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, කෙසේද මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍රය ලබා ගන්නේ කෙසේද, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර උපදේශකයින්, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර නීති yers යින්, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර සේවා, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර සඳහා නීති ආයතනය, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර පිරිවැය, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර ගාස්තු, මැලේසියාවේ fx බලපත්‍ර සැකසීමේ පිරිවැය, මැලේසියාව සඳහා fx බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය.

ලාබුවාන් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා දෙන ලාබුවාන් සඳහා හැඳින්වීම

අඩු බදු ඇති බැවින් මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට ලාබුවාන් හොඳ ස්ථානයකි.

දකුණු චීන මුහුදේ වයඹදිග බෝර්නියෝ සිට සැතපුම් 6 ක් (කිලෝමීටර 10 ක්) නැගෙනහිර මැලේසියාවේ ලාබුවාන්. බ une නායි බොක්ක වෙත ගමන් කිරීම සඳහා උපදෙස් දීම, එය සාමාන්‍යයෙන් තුන් පැත්තකි. ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි එහි ප්‍රධාන නගරය වන වික්ටෝරියා නිදහස් වරායකි. ආරක්ෂිත වරාය වටා ගැඹුරු, වරාය අවට බ une නායි, උතුරු සරවක් සහ බටහිර සබාහි තරමක් ප්‍රධාන කොටස වේ. පහත් බිම් සහ අවට සංවර්ධිත, දිවයිනේ පුළුල් වීදි සංවිධානයක් සහ විශාල ගොඩබෑමේ තීරුවක් ඇත. එහි කේන්ද්‍රීය අයිතම නම්යතා, කොප්රා සහ සාගෝ ය. 1990 දී මැලේසියානු රජය විසින් මුහුදු වෙරළ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමේ මූලික පියවර ලෙස දූපතට බදු සරණාගතයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. සොරකම් මැඩපැවැත්වීමේ පදනමක් ලෙස බ une නායි හි පාලකයා විසින් බ්‍රිතාන්‍යයට (1846) ලබා දෙන ලද ලාබුවාන් 1848 දී ඔටුන්න හිමි පළාතක් බවට පත් විය. උතුරු බෝර්නියෝ (1890-1906) විසින් සංවිධානය කරන ලද කාලයකට පසු එය සමුද්‍ර ජනාවාසවලට සම්බන්ධ විය. 1946 දී දූපත උතුරු බෝර්නියෝ (වර්තමානයේ සබා) ප්‍රාන්තයට වැදගත් වූ අතර දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ තලා දැමූ වික්ටෝරියා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදි. ඉන්දුනීසියාවේ මැලේසියාවට එරෙහි ප්‍රතිරෝධය පැවති සමයේදී (1963-66) ලාබුවාන් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ආරක්ෂක හමුදාවන්ගේ මූලික කඳවුර විය. සොරකම් මැඩපැවැත්වීමේ පදනමක් ලෙස බ une නායි රජු විසින් බ්‍රිතාන්‍යයට භාර දෙන ලදී (1846), ලාබුවාන් 1848 දී ඔටුන්න හිමි රාජ්‍යයක් බවට පත් විය. උතුරු බෝර්නියෝ (1890-1906) විසින් සංවිධානය කරන ලද කාලයකට පසු එය සමුද්‍ර ජනාවාස බවට ඒකාබද්ධ විය. 1946 දී උතුරු බෝර්නියෝ (වර්තමානයේ සබා) ජනාවාස කිරීම සඳහා දිවයින වැදගත් වූ අතර දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේදී අතුගා දැමූ වික්ටෝරියා නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය විය. මැලේසියාවට එරෙහිව ඉන්දුනීසියානු සන්නද්ධ ප්‍රතිරෝධය පැවති සමයේදී (1963-66), පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ආරක්ෂණ බලවතුන්ගේ මූලික කඳවුර වූයේ ලාබුවාන් ය. 

 

දිවයිනේ පුළුල්, සුදු මුහුදු වෙරළ ඇති අතර සම පැනන්නන් කොරල් පර වෙත ඇදී යයි. 1945 දී ජපන් ජාතිකයන් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට භාර දුන් යුද සිහිවටන සොහොන් බිම සහ යටත් වීමේ ස්ථානය සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථාන සමඟ සම්බන්ධ වේ. භූමි ප්‍රදේශය වර්ග සැතපුම් 38 (වර්ග කිලෝමීටර් 98). පොප්. (2001) 54,162. ලාබුවාන් දූපත බෝර්නියෝ හි උතුරු වෙරළට ඔබ්බෙන්, මැලේසියානු භූමි ප්‍රදේශයට බටහිර දෙසින් කි.මී. 8 ක් සහ සබා අගනුවර වන කොටා කිනබාලු සිට කි.මී. 123 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. ඩැට්, පැපන් සහ බුරුන්ග් දූපත් දකුණු හා ගිනිකොන දෙසින් පිහිටා ඇත. ලාබුවාන් වලට දකුණින් තවත් මැලේසියානු රාජ්‍යයක් වන සරවක් සහ බ une නායි ප්‍රාන්තය; දකුණු චීන මුහුද උතුරු හා බටහිර දෙසට ය. 

 

අග්නිදිග ආසියාවේ, විශේෂයෙන් ආසියාන් ප්‍රදේශයේ, මැනිලා සිට කි.මී. 1,258 ක්, බැංකොක් සිට කි.මී. 3,037 ක්, ක්වාලාලම්පූර් සිට කි.මී. 1,552 ක්, සිංගප්පූරුවේ සිට කි.මී. 1,368 ක් සහ ජකර්තා සිට කි.මී. 

 

ලාබුවාන් සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රි පාර්ශවීය යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත වන අතර වර්ග කිලෝමීටර් 92 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ඇත. එහි කදිම හා ආරක්ෂිත වරාය නිරන්තරයෙන් නැවියන් සමඟ ප්‍රධාන ධාරාව බවට පත් කර ඇත. මැලේ භාෂාවේ 'වරාය' යන්නෙන් සංකේතවත් කරන ලාබුවාන් දිවයින එහි නම සඳහන් කරන්නේ මෙයින් ය. දිවයිනේ විශාල කොටසක් මට්ටම් සහ අවිනිශ්චිත වේ, වඩාත්ම උස් ස්ථානය මීටර් 85 කි. 

 

ලාබුවාන් ගැන කතා කිරීමට දේශගුණික විපර්යාසයන් නොමැත. අප්රේල් සිට ජුනි දක්වා සහ සැප්තැම්බර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා කුණාටු ඇත. බොහෝ දුරට දිවයින solid න තාපය හා ආර්ද්‍රතාවය අගය කරයි. උෂ්ණත්වය 24 ° C සිට 34 to C දක්වා පරාසයක පවතී. 

 

මහජන ප්‍රවාහකයා වන මැලේසියා එයාර්ලයින්ස් (මාස්) 1963 දී ක්වාලාලබුවාන් සිට ලාබුවාන් වෙත නොනවත්වා ගමන් කිරීම 1984 දී සබා ප්‍රදේශයට අත්‍යවශ්‍ය විය. එම අවස්ථාවේදී 13 දී දූපත මධ්‍යම රජයෙන් සමතලා විය , පසුව පරිපාලන වසමක් බවට හැරවීම. මැලේසියාව රාජ්‍ය කලාප තුනකට අමතරව ක්වාලාලම්පූර්, පුටරාජය සහ ලාබුවාන් ප්‍රාන්ත XNUMX කින් සමන්විත වේ. 

 

ෆෙඩරල් කලාපීය අමාත්‍යාංශයේ කොටසක් වන ලාබුවාන් සංස්ථාවේ (මැලේ: පර්බඩනන් ලාබුවාන්) අසල්වැසි අධිකාරිය විසින් ලාබුවාන් හි පරිපාලන වසම මැලේසියානු රජයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පාලනය කරනු ලැබේ. සාමාන්‍ය යහපැවැත්ම, නගර සැකසීම, දේශගුණය සහ සමාජ හා මූල්‍යමය සිදුවීම් සඳහා ලැබුවාන් සංස්ථාව පිළිතුරු සපයයි. වත්මන් පරිපාලකයා වන්නේ අමීර් හුසේන් ය. 

 

මැලේසියාවේ සම්මේලනයට සංකීර්ණ දේශපාලන රාමුවක් ඇත, පුළුල් අසල්වැසි බලයක් තවමත් ජාන පාලකයින් නව දෙනෙකු සතුව ඇත, ඔවුන් ප්‍රකාශන ප්‍රධානියා තෝරා ගනී (ස්වාමියා, එහි සම්පූර්ණ මාතෘකාව යැං ඩි-පර්ටුවාන් අගොං, 'ඔහුගේ උසස් පාලකයා') ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාවෙන් නියමිත වේලාවට. 

 

පාර්ලිමේන්තුව ලෙස හැඳින්වෙන මෙම සභාව ද්වි පාර්ශ්වික හා ස්ථර දෙකකින් යුක්ත වේ. ඉහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකයන් 70 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දේවාන් නෙගරා ('රාජ්‍ය වාණිජ මණ්ඩලය') හෝ සෙනෙට් සභාවයි. ජාතියේ රාජ්‍ය පරිපාලන රැස්වීම් 13 න් සෑම එකක්ම නියෝජිතයන් දෙදෙනෙකු තෝරා ගන්නා අතර ස්වාමියා අනෙක් 44 දෙනා කෙලින්ම නම් කරයි, ඉන් හතරක් රජයේ වසම් සමඟ කථා කිරීමට සැලකේ. 

 

පහල මන්දිරය වන දේවාන් රක්‍යත් (නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සැබෑ අර්ථයෙන් 'පුද්ගල කුටිය'), වසර 222 ක් සඳහා සෘජුවම තෝරාගත් පුද්ගලයින් XNUMX දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. මෙම නිවාස දෙකෙන් වඩාත් කැපී පෙනෙන දෙය වන්නේ දේවාන් රක්‍යත් ය. පාර්ලිමේන්තුව විසින් යෝජනා කරන ලද පනත් කෙටුම්පතකට එරෙහිව සෙනෙට් සභාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව මත, පනත වසරක් සඳහා කල් තැබිය යුතුය. රාජ්‍ය නායකයා ලෙස ස්වාමියා පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වන කොටසයි. 

 

ප්‍රධාන සේනාංකය දරන්නේ අගමැතිවරයා වන අතර ඔහු සාමාන්‍යයෙන් දේවාන් රක්‍යත්හි විශාලතම පක්ෂයේ ප්‍රධානියා වන අතර ස්වාමියා විසින් නම් කරනු ලැබේ. පල්ලියේ කාර්යාංශයක් විසින් රජය පැවරීමේදී ප්‍රධාන පරිපාලකයාට සහාය ලැබේ. 

 

සැලකිය යුතු බෙදාහැරීමේ පා courses මාලා සහ මුහුදු තෙල් හා ගෑස් හසුරුවලට ලාබුවාන් හි අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රදේශය සහ අවට ප්‍රදේශය වටහා ගත් මධ්‍යම රජය, පිරිහෙමින් පවතින ආර්ථිකයට පයින් ගැසීමට සහ ස්වදේශික හා නුහුරු සමපේක්ෂනවල අභිසාරීතාවයට සහාය වීම සඳහා සකස් කරන ලද වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් යවා ඇත. 

 

මැලේසියාවේ හුදු ගැඹුරු ජල වරායක් ලෙස, ලාබුවාන් යනු නිදහස් වරායක්, රජයේ වසමක් සහ ලොව පුරා මුහුදු මුදල් නාභිගත කිරීමකි (IOFC). මුදල් යනු මැලේසියානු රිංගිට් (ආර්එම්) ය, කෙසේ වෙතත්, ලාබුවාන් මුහුදු යාත්‍රා සංවිධාන නුහුරු නුපුරුදු මුදල් වලින් එකට වැඩ කරයි, සම්මත මුදල් ඇමරිකානු ඩොලර් වේ. 

 

ලාබුවාන්ගේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 145 දී ඩොලර් මිලියන 1991 ක් සහ 3.39 න් ඩොලර් බිලියන 2010 ක් ලෙස තක්සේරු කර ඇත. 2018 දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඩොලර් බිලියන 6.77 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත, එනම් එය වසර අටකින් වැඩි වී තිබේ. 2017-18 සිට සංවර්ධනය 6.6% ක් විය. 

 

තෙල් හා ගෑස් නිර්මාණය හා ඒ ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරවලින් යටපත් වී ඇති පතල් හා නිස්සාරණ ප්‍රදේශය ලාබුවාන්ගේ ආර්ථිකයේ විශාලතම ආධාරකරුවා වන අතර එකලස් කිරීම, වට්ටම්, සිල්ලර හා නවාතැන් සහ ආහාර සැපයීම මගින් ලුහුබැඳ ඇත. 

 

2000 දී, මුදල් ප්‍රදේශය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 10% කට ලැජ්ජා විය. එතැන් සිට එය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඉහළ ගොස් ඇති අතර වර්තමානයේ දිවයිනේ ආර්ථිකයේ දෙවන වැදගත්ම ප්‍රදේශය වේ. පසුකාලීනව, එකලස් කිරීම සහ පතල් කැණීම අඩු විවේචනාත්මක රැකියාවක් භාර ගැනීම මත රඳා පවතී. 

 

සිංගප්පූරුව හා හොංකොං වෙත අභියෝග කිරීම සඳහා ලාබුවාන් මූල්‍යමය අවධානයක් යොමු කිරීම සඳහා මැලේසියාවේ අභිලාෂයන් යම් තරමකට ආක්‍රමණශීලී විය හැකි වුවත්, දිවයින, එෆ්ඩීඅයි සඳහා ආර්ථිකයන්, විශේෂයෙන් දකුණු කොරියාව ඇතුළු ආර්ථිකයන් සඳහා වැදගත් පා course මාලාවක් බවට පත්ව ඇත. දිවයිනට බඳවා ගත් සංවිධානවලින් තුනෙන් එකහමාරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යම් ආකාරයකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් දකුණු කොරියාවට සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ. දකුණු කොරියානු සංවිධාන ගණනාවක්ම නැවත වරක් ලාබුවාන් හරහා දකුණු කොරියාවට ඇතුල් වී ඇත.

ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය
 • fx බලපත්‍රය
මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගන්න, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් ලබා ගන්න, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් අයදුම් කරන්න, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන්, fx බලපත්‍ර ලාබුවාන් , fx බලපත්රය ලබා ගන්න, fx බලපත්රය ලබා ගන්න, fx බලපත්රයක් ලබා ගන්න Labuan, fx බලපත්ර සඳහා අයදුම් කිරීම Labuan, fx බලපත්ර සඳහා ක්රියා පටිපාටිය Labuan, fx බලපත්රයේ පිරිවැය Labuan, Forex බලපත්ර මැලේසියාව, Forex License මැලේසියාව, Forex බලපත්ර ලබා ගැනීම, Forex බලපත්ර ලබා ගැනීම, Forex අයදුම් කරන්න මැලේසියාව, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ පිරිවැය මැලේසියාව, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය මැලේසියාව, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය මැලේසියාව, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මැලේසියාව, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මැලේසියාව, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ඉල්ලීම, මැලේසියාව, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම මැලේසියාව, fx බලපත්‍රයේ පිරිවැය මැලේසියාව.

මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

බලපත්ර සේවා සහ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්ර ලාබුවාන් සඳහා විස්තර

සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම: මාස 4 සිට

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: RM500,000 (පාඩු වලින් බලපෑමට ලක් නොවී) හෝ එහි විදේශ මුදල් සහකරු (ගෙවන ලද ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස දළ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 130 000, 00 ක් තබා ගැනීමට අපි නිර්දේශ කරමු)

 

දළ විශ්ලේෂණය

ලාබුවාන් යනු මැලේසියානු දූපතක් සහ ෆෙඩරල් භූමි ප්‍රදේශයකි. එය පිහිටා ඇත්තේ බෝර්නියෝ හි වයඹ දිග වෙරළ තීරයේ, බ une නායිට උතුරින් සහ දකුණු චීන මුහුදේ සබා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන කොටා කිනබාලුට දකුණින් ය.

බහු මූල්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මැලේසියාවේ හොඳම නියාමන පද්ධතියක් ලාබුවාන් සතුව ඇති අතර එහි බදු සාපේක්ෂව අඩුය (3%).

ලාබුවාන් (එෆ්එස්ඒ) හි මුදල් තැරැව්කාර සමාගමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලාබුවාන් මූල්‍ය සේවා අධිකාරියේ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ.

ලාබුවාන් හි, මුදල් තැරැව්කාර ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ක්‍රම තුනක් තිබේ:

බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට පෙර, මූල්‍ය වාර්තාකරණයේ පැහැදිලි වාර්තාවක් තිබිය යුතුය (ඔබගේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවම වශයෙන් වසර 3 කට පෙර) සහ ඔබ ලාබුවාන්හි වැඩ කරන ව්‍යාපාරයක් කළ යුතුය.

අනාගත, කොටස්, දර්ශක සහ වෙනත් සේවාවන් ඇතුළත් වෙනස සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවක් (CFD) පිරිනැමීමට හෝ සැපයීමට ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කරුවකුට කිසිදු සීමාවක් නොමැත. *

සැ.යු.

ලාබුවාන් මූල්‍ය සේවා සහ සුරැකුම්පත් පනතේ 86 වන වගන්තිය යටතේ, භාණ්ඩ හා සේවා ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කාර ව්‍යාපාරයේ අර්ථ දැක්වීම යටතේ ඇති බව මුදල් තැරැව්කරු විසින් සහතික කළ යුතුය.

මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් වන ලාබුවාන්, ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සහ ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ අවංක උත්සාහය සහ ඔබේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලාබුවාන් “ඔබේ සම්බන්ධතාවය මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම සිදු කරයි.

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම සිදු කරයි.

අපි ලාබුවාන් හි ලාභම මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභදායී නීති orney යින් ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ලාභම නීති yers යින් මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභදායී නීති yers යින්, මැලේසියාවේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභදායී නීති yers යින් මැලේසියාවේ fx බලපත්‍රය, මැලේසියාවේ fx බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, Ma හි fx බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන laysia, මැලේසියාවේ fx බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • ඇත්තේ එක් කොටස් හිමියෙකු පමණි (නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු අවශ්‍ය වේ (ස්වාභාවික පුද්ගලයකු පමණක් විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)

  රහස්යභාවය

  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර - අර්ධ වශයෙන් මහජනයාට ලබා ගත හැකිය
  • ප්‍රතිලාභී අයිතිකරුවන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ
  • කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ

  බදුකරණය

  විගණනය කරන ලද ඉපැයීම්වලින් සියයට 3 ක් හෝ වසරකට MYR 20 000 ක ස්ථාවර මිලක් (සමාගම විසින් කැමති දේ)

  වෙනත් ප්රතිලාභ

  • කොටස් හිමියන්ට සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට පැවැත්විය හැකි රැස්වීම් වර්ගය සහ රැස්වීමේ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සීමාවක් නොමැත ..
  • සමාගම මැලේසියාවේ බැංකු ගිණුම් ගණනාවක් විවෘත කරනු ඇත.

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා - අනුමත විගණකවරයෙකු විසින් ලාබුවාන් අක්වෙරළ සමාගමක විගණනයක් සිදු කළ යුතුය. සංස්ථාව සංස්ථාගත කිරීමේ සංවත්සර දිනයට දින 30 කට පෙර වාර්ෂික ප්‍රතිලාභයක් ගොනු කළ යුතුය. ලාබුවාන් හි ගිණුම් ලේඛන මාලාවක් පවත්වා ගත යුතුය.

   

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්‍ය, දේශීය විශ්වාසනීය සමාගමකි

  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - දේශීය දුරකථන මාර්ගයක් සමඟ අවශ්‍ය වේ

  දේශීය සේවකයින් - අවශ්ය

  ලේකම් - නේවාසික ලේකම්, දේශීය භාරකාර සමාගම විසින් සපයනු ලැබේ

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
  • ලාබුවාන් අක්වෙරළ සමාගමක බලයලත් විගණකවරයකුගේ විගණනයක් අවශ්‍ය වේ. සමාගමේ සංස්ථාගත කිරීමේ දිනට දින 30 කට පෙර, වාර්ෂික ප්‍රතිලාභයක් ගොනු කළ යුතුය. ලාබුවාන් මූල්‍ය ලේඛන සමූහයක් තබා ගත යුතුය.
  • බැංකුව, සමාජය ගොඩනැගීම, රක්‍ෂණය, ඇපකරය, ප්‍රති රක්‍ෂණය, අරමුදල් කළමනාකරු, ආයෝඡන අරමුදල, භාරය, භාරකරුවන්, වාණිජ මණ්ඩලය, විශ්ව විද්‍යාලය, නාගරික සභාව හෝ ඔවුන්ගේ විදේශ භාෂාවට සමාන ඒවා අනුමැතිය හෝ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නම් වල අවස්ථා වේ.
 • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • සත්‍යාපනය සිදු කර මූලික ලේඛන කටයුතු අවසන් වූ පසු මුල් පිටපත් කුරියර් කළ යුතුය.
  • ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් වෙනත් අදාළ තොරතුරු එල්එෆ්එස්ඒ වෙත යැවිය යුතුය.
  • බලපත්‍ර අයදුම්පත එල්එෆ්එස්ඒ විසින් සකස් කරනු ඇත.
  • ලේඛන රැස් කිරීම සහ මූලික සත්‍යාපනය සඳහා සූදානම් වීම
  • LFSA විසින් කොන්දේසි සහිත අනුමැතිය ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට ප්‍රමාණවත් කාලයක් (සාමාන්‍යයෙන් මාස 3) ලැබෙනු ඇත:
   • සමාගම සඳහා ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා (500 000.00 RM) සපුරාලීම. ප්රාග්ධනය තැන්පත් කිරීමෙන් පසුව, ඔබට සමාගමේ ක්රියාකරු සඳහා අරමුදල් භාවිතා කළ හැකිය.
   • වෙනත් ඉල්ලීම් වලට අනුකූල වන්න.
   • කාර්යාලයක් සොයාගෙන පිහිටුවීම,
   • ජංගම දුරකථන අංකය සඳහා අයදුම් කරන්න,
   • දේශීය සේවකයෙකු සොයා ගන්න,

  එල්එෆ්එස්ඒ වෙතින් බලපත්‍රයක් ලැබීමට පෙර වාර්ෂික ගාස්තුව වන ආර්එම් 5000 ගෙවිය යුතුය (මෙය සෑම වසරකම රජයේ අලුත් කිරීමේ ගාස්තුවක් වශයෙන් සිදු කෙරේ)

 • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  අක්වෙරළ බලපත්‍රය බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියළුම ලියාපදිංචි ආකෘති පත්‍ර පුරවා අපොස්ටිල් කරන ලද ආයතනික ලේඛන එකතු කරයි. 

  එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස කරුණාකර පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට එවන්න.

  බැංකුව සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂක, බලයලත් අත්සන් කරුවන්)

  • ඔබගේ පදිංචිය පිළිබඳ සාක්ෂි වල පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන)
  • නිර්දේශිත ලිපියේ නොතාරිස් පිටපතක් බැංකුව, නීති orney හෝ ගණකාධිකාරී
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, නිලධාරියා, බලයලත් අත්සන් කරුවෙකු සහ ලේකම්වරයකු එවැනි තොරතුරු සැපයීම අවශ්‍ය වේ.)

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය පිළිබඳ සාක්ෂි පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන)
  • CV
  • නොතාරිස්වරයෙකු, විනිසුරුවරයෙකු, විගණකවරයෙකු හෝ ඒ හා සමාන වෘත්තිකයෙකුගේ නිර්දේශ ලිපි දෙකක්
  • විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමා නොතාරිස් පිටපත
  • කොටස් හිමියාගේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අරමුදල් සහිත මාස 3 ක බැංකු ශේෂයක්
  • බැංකු යොමු කිරීම

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය ..
  • නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. කරුණාකර නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් තිබේ නම් ..

  නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට අදාළ තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම වේලාවක අමතර ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ.

 • මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ලාබුවාන්, ත්‍රස්තවාදය සහ ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරම් වලට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ලබා දී නොමැත. මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට වන අතර ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ලාබුවාන් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති ආයතනය ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ fx බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි fx බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ fx බලපත්‍ර සේවා fx බලපත්ර Labuan හි භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලාබුවාන් සපයනු නොලැබේ. fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය fx බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි fx බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලැබුවාන්ගේ fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි fx බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය, ඒ සමගම ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍ර ලාබුවාන්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන විට, අපි පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන අතර එය ලාබුවාන් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ලාබුවාන් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදේ, ලාබුවාන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ලාබුවාන් හි හොඳම එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ලාබුවාන් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් මැලේසියාවේ හොඳම විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, මැලේසියාවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් , මැලේසියාවේ හොඳම එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, මැලේසියාවේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, මැලේසියාවේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මැලේසියාවේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, මැලේසියාවේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, මැලේසියාවේ එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සමඟ

ලාබුවාන් මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ ලාබුවාන් සඳහා මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන විට, අපි පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන අතර එය ලාබුවාන් හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ලාබුවාන් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා විහිදේ, ලාබුවාන් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර විසඳුම සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ලාබුවාන් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ලාබුවාන් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ලාබුවාන් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ලාබුවාන් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව ලාබුවාන් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයෙන් පසුව ලාබුවාන් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රයට අමතරව අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට ලාබුවාන් සඳහා පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ලාබුවාන් හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ලාබුවාන් හි ගණකාධිකාරිවරු ලැබුවාන් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ලාබුවාන් සහ රටවල් 109 ක.

ලාබුවාන් වෙත ව්‍යවසායක සංක්‍රමණය

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ලාබුවාන් සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ලාබුවාන් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ලාබුවාන් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ලාබුවාන් හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් ඉතා දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ලාබුවාන් හි මුදල් ලබා ගැනීමේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගන්න.


නිති අසන පැන - ලාබුවාන් හි මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය

ලාබුවාන්, මුදල් තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ලාබුවාන් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව