ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය - ලිතුවේනියාවෙන් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Payment ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලිතුවේනියාව ලබා ගන්න.
 • Pay ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව ලබා ගැනීම.
 • Lit ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • ● ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ගාස්තු ලිතුවේනියාව.
 • Ment ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර පිරිවැය ලිතුවේනියාව.
 • Lit ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Lit ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Lit ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Lit ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාර වන ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ගෙවීම් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ලිතුවේනියාව සඳහා වන ආයතන බලපත්‍රය, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර නීති yers යින්, අපගේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා හරහා ලිතුවේනියාව සඳහා සපයනු ලැබේ. ලිතුවේනියාව සඳහා, අපි ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර පිරිවැය, ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ගාස්තු, ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු කල්තියාම සපයන්නෙමු.

We also provide information for Payment Institution License for Lithuania, how to get Payment Institution License for Lithuania, also known as, how to obtain Payment Institution License for Lithuania, apply for Payment Institution License for Lithuania, obtaining Payment Institution License for Lithuania, Payment Institution License consultants for Lithuania, Payment Institution License advisors for Lithuania, Payment Institution License lawyers for Lithuania, Payment Institution License services for Lithuania, law firm for Payment Institution License for Lithuania, Payment Institution License costs for Lithuania, Payment Institution License fees for Lithuania, cost for process of Payment Institution License in Lithuania, procedure to obtain Payment Institution License for Lithuania, Electronic Money License for Lithuania, how to get Electronic Money License for Lithuania, also known as, how to obtain Electronic Money License for Lithuania, apply for Electronic Money License for Lithuania, obtaining Electronic Money License for Lithuania, Electronic Money License consultants for Lithuania, Electronic Money License advisors for Lithuania, Electronic Money License lawyers for Lithuania, Electronic Money License services for Lithuania, law firm for Electronic Money License for Lithuania, Electronic Money License costs for Lithuania, Electronic Money License fees for Lithuania, cost for process of Electronic Money License in Lithuania, procedure to obtain Electronic Money License for Lithuania , E-money Institution license for Lithuania, how to get E-money Institution license for Lithuania, also known as, how to obtain E-money Institution license for Lithuania, apply for E-money Institution license for Lithuania, obtaining E-money Institution license for Lithuania, E-money Institution license consultants for Lithuania, E-money Institution license advisors for Lithuania, E-money Institution license lawyers for Lithuania, E-money Institution license services for Lithuania, law firm for E-money Institution license for Lithuania, E-money Institution license costs for Lithuania, E-money Institution license fees for Lithuania, cost for process of E-money Institution license in Lithuania, procedure to obtain E-money Institution license for Lithuania , Authorised Payment Institution license for Lithuania, how to get Authorised Payment Institution license for Lithuania, also known as, how to obtain Authorised Payment Institution license for Lithuania, apply for Authorised Payment Institution license for Lithuania, obtaining Authorised Payment Institution license for Lithuania, Authorised Payment Institution license consultants for Lithuania, Authorised Payment Institution license advisors for Lithuania, Authorised Payment Institution license lawyers for Lithuania, Authorised Payment Institution license services for Lithuania, law firm for Authorised Payment Institution license for Lithuania, Authorised Payment Institution license costs for Lithuania, Authorised Payment Institution license fees for Lithuania, cost for process of Authorised Payment Institution license in Lithuania, procedure to obtain Authorised Payment Institution license for Lithuania , electronic money license for Lithuania, how to get electronic money license for Lithuania, also known as, how to obtain electronic money license for Lithuania, apply for electronic money license for Lithuania, obtaining electronic money license for Lithuania, electronic money license consultants for Lithuania, electronic money license advisors for Lithuania, electronic money license lawyers for Lithuania, electronic money license services for Lithuania, law firm for electronic money license for Lithuania, electronic money license costs for Lithuania, electronic money license fees for Lithuania, cost for process of electronic money license in Lithuania, procedure to obtain electronic money license for Lithuania , electronic money institution license for Lithuania, how to get electronic money institution license for Lithuania, also known as, how to obtain electronic money institution license for Lithuania, apply for electronic money institution license for Lithuania, obtaining electronic money institution license for Lithuania, electronic money institution license consultants for Lithuania, electronic money institution license advisors for Lithuania, electronic money institution license lawyers for Lithuania, electronic money institution license services for Lithuania, law firm for electronic money institution license for Lithuania, electronic money institution license costs for Lithuania, electronic money institution license fees for Lithuania, cost for process of electronic money institution license in Lithuania, procedure to obtain electronic money institution license for Lithuania , EMI license for Lithuania, how to get EMI license for Lithuania, also known as, how to obtain EMI license for Lithuania, apply for EMI license for Lithuania, obtaining EMI license for Lithuania, EMI license consultants for Lithuania, EMI license advisors for Lithuania, EMI license lawyers for Lithuania, EMI license services for Lithuania, law firm for EMI license for Lithuania, EMI license costs for Lithuania, EMI license fees for Lithuania, cost for process of EMI license in Lithuania, procedure to obtain EMI license for Lithuania , EMI bank license for Lithuania, how to get EMI bank license for Lithuania, also known as, how to obtain EMI bank license for Lithuania, apply for EMI bank license for Lithuania, obtaining EMI bank license for Lithuania, EMI bank license consultants for Lithuania, EMI bank license advisors for Lithuania, EMI bank license lawyers for Lithuania, EMI bank license services for Lithuania, law firm for EMI bank license for Lithuania, EMI bank license costs for Lithuania, EMI bank license fees for Lithuania, cost for process of EMI bank license in Lithuania, procedure to obtain EMI bank license for Lithuania , banking license for Lithuania, how to get banking license for Lithuania, also known as, how to obtain banking license for Lithuania, apply for banking license for Lithuania, obtaining banking license for Lithuania, banking license consultants for Lithuania, banking license advisors for Lithuania, banking license lawyers for Lithuania, banking license services for Lithuania, law firm for banking license for Lithuania, banking license costs for Lithuania, banking license fees for Lithuania, cost for process of banking license in Lithuania, procedure to obtain banking license for Lithuania , bank license for Lithuania, how to get bank license for Lithuania, also known as, how to obtain bank license for Lithuania, apply for bank license for Lithuania, obtaining bank license for Lithuania, bank license consultants for Lithuania, bank license advisors for Lithuania, bank license lawyers for Lithuania, bank license services for Lithuania, law firm for bank license for Lithuania, bank license costs for Lithuania, bank license fees for Lithuania, cost for process of bank license in Lithuania, procedure to obtain bank license for Lithuania , financial services license for Lithuania, how to get financial services license for Lithuania, also known as, how to obtain financial services license for Lithuania, apply for financial services license for Lithuania, obtaining financial services license for Lithuania, financial services license consultants for Lithuania, financial services license advisors for Lithuania, financial services license lawyers for Lithuania, financial services license services for Lithuania, law firm for financial services license for Lithuania, financial services license costs for Lithuania, financial services license fees for Lithuania, cost for process of financial services license in Lithuania, procedure to obtain financial services license for Lithuania , financial services licensing for Lithuania, how to get financial services licensing for Lithuania, also known as, how to obtain financial services licensing for Lithuania, apply for financial services licensing for Lithuania, obtaining financial services licensing for Lithuania, financial services licensing consultants for Lithuania, financial services licensing advisors for Lithuania, financial services licensing lawyers for Lithuania, financial services licensing services for Lithuania, law firm for financial services licensing for Lithuania, financial services licensing costs for Lithuania, financial services licensing fees for Lithuania, cost for process of financial services licensing in Lithuania, procedure to obtain financial services licensing for Lithuania .

ලිතුවේනියාවේ හොඳම උපදේශකයින් සමඟ ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අපි, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සපයන ලිතුවේනියාව සඳහා හැඳින්වීම

ගෙවීම් සේවා සැපයීම සඳහා ගෙවීම් ආයතනයට ලිතුවේනියා බැංකුව විසින් බලය පැවරිය යුතුය. මුදල් ප්‍රේෂණ, ගෙවීම් මාරු කිරීම්, මුදල් තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීමේ සේවා වැනි සේවාවන් සහ එම සේවාවන්ට සමීපව සම්බන්ධ වෙනත් සේවාවන් ලිතුවේනියානු අනුමත ගෙවීම් ආයතනයක් විසින් ලබා දිය හැකිය. කෙසේවෙතත්, ගෙවීම් ආයතනයකට තැන්පතු වලට ඉඩ දිය නොහැකි අතර වෘත්තීය නොවන වෙළඳපල සහභාගිවන්නන්ගෙන් විද්‍යුත් මුදල් නිකුත් කළ හැකිය.

ලිතුවේනියාව මුලින් බෝල්ටික් ගෝත්‍රිකයන් සතුව තිබූ නමුත් 1236 දී ලිතුවේනියාවේ ප්‍රධාන රජු වූ මින්ඩෝගස් විසින් ඔවුන් හා එක් විය. ලිතුවේනියාවේ රාජධානිය ඊළඟ අවුරුදු සියය පුරාම වර්ධනය වූ අතර දහහතරවන සියවස අවසන් වීමට පෙර යුරෝපයේ විශාලතම ජාතිය විය. 1385 දී ලිතුවේනියාව පෝලන්තය සමඟ එක් වූ අතර වයිටාටාස් රජු යටතේ රාජධානිය එහි විශාලත්වය හා බලය වැඩි විය. ලිතුවේනියාවේ සහ පෝලන්තයේ රාජධානිය 1795 වන තෙක් පැවතුණි. පළමුවන ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පසුව, ලිතුවේනියාව නිදහස් ජාතියක් බවට පත් විය. එය දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ආරම්භය දක්වා සෝවියට් සංගමය විසින් පරිභෝජනය කරනු ලැබීය. 1990 දී සෝවියට් සංගමය බිඳවැටීමෙන් පසු ලිතුවේනියාව සිය ස්වාධීනත්වය ප්‍රකාශ කළේය. එය 2004 දී යුරෝපා සංගමයේ පුද්ගලයකු බවට පත් විය. 

 

ලිතුවේනියාව බෝල්ටික් මුහුදේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සකස් කර ඇත. ලිතුවේනියාවේ සීමාවන් 1918 සිට කිහිප වතාවක් වෙනස් වී ඇතත් ඒවා 1945 සිට ස්ථාවර මට්ටමක පවතී. වර්තමානයේ ලිතුවේනියාව වර්ග කිලෝමීටර් 65,200 ක කලාපයක් ආවරණය කරයි. බටහිර වර්ජිනියාවේ ප්‍රමාණය ගැන එය බෙල්ජියම, ඩෙන්මාර්කය, නෙදර්ලන්තය හෝ ස්විට්සර්ලන්තයට වඩා විශාලය. 

 

ලිතුවේනියාවේ උතුරු අසල්වැසියා වන්නේ ලැට්වියාවයි. කිලෝමීටර් 453 ක් පුළුල් වන මායිමක් දෙරට අතර වේ. ලිතුවේනියාවේ බෙලරුස් සමඟ නැගෙනහිර මායිම කිලෝමීටර 502 ක් දිගු වේ. දකුණින් පෝලන්තය සමඟ පිටත මායිම සාමාන්‍යයෙන් කෙටි වන අතර එය කිලෝමීටර් 91 කි. නමුත් එය ලෝක ව්‍යාප්ත ගමනාගමනයේ ආලෝකයේ පවතී. ලිතුවේනියාවට අමතරව රුසියාව සමඟ කිලෝමීටර් 227 ක දුරක් ඇත. ලිතුවේනියාව අසල රුසියානු කලාපය කලිනින්ග්‍රෑඩ් ඕබ්ලාස්ට් වන අතර එය කලිනින්ග්‍රෑඩ් නගරය ද ඇතුළුව පෙර ජර්මානු නැගෙනහිර ප්‍රුෂියාවේ උතුරු කොටසයි. දිගු කලක් තිස්සේ ලිතුවේනියාවේ බෝල්ටික් වෙරළ තීරයේ කිලෝමීටර් 108 ක් ක්ලයිපෙඩා හි සැන්ස් අයිස් වරායක් ඇත. බෝල්ටික් වෙරළ තීරය වැලි සහිත මුහුදු වෙරළ සහ පයින් වනාන්තර ලබා දෙන අතර නිවාඩු ගත කරන්නන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇද ගනී. ස්වාභාවික ක්ෂය වීම සම්බන්ධව ලිතුවේනියානු රජයන් විසින් පොදු උද්‍යාන සහ වෙන් කිරීම් කිහිපයක් සිදු කර ඇත. උද්‍යාන විද්‍යාත්මක භාවිතය සඳහා ප්‍රායෝගිකව උමතු වූ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ජාතියේ විපාකය නොනැසී පවතී. විකල්ප වර්ගයක පාරිසරික ගැටළු ඇති වූයේ පෘථිවියේ අන්තරායකර ව්‍යාපාර වැඩිදියුණු කිරීමෙනි. ඉග්නාලිනා පරමාණුක බලාගාරය, ඇත්ත වශයෙන්ම චර්නොබිල් (රුසියානු භාෂාවෙන් චර්නොබිල්) වැනි ප්‍රතික්‍රියාකාරක දෙකක් ක්‍රියා කරයි. ජල මාර්ග හා විල් වලට කොල්ලකෑම වළක්වන්න. විශේෂ ists යින්ගේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව, ලිතුවේනියානු වසමෙන් 33% ක් පමණ කිසියම් අහඹු වේලාවක අපිරිසිදු වාතයෙන් ආවරණය වී ඇත. ගැටළු ප්‍රධාන වශයෙන් නාගරික ප්‍රජාවන් තුළ පවතී, නිදසුනක් ලෙස, විල්නියස්, කෞනාස්, ජොනාවා, මැසෙයිකායි, එලෙක්ට්‍රෙනයි, සහ නජෝජි අක්මේන් - පොහොර සහ අනෙකුත් සංයුක්ත පැලෑටි, ඛනිජ තෙල් පවිත්‍රාගාරය, බලාගාරය සහ කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදන කම්හලක්. ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ද දුර්වල ය. 400,000 කට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සිටින කෞනාස් නගරයේ ඇත්ත වශයෙන්ම ජල අපවිත්‍ර කිරීමේ බලාගාරයක් නොමැත. ජනරජයේ අපජල ජලය බැස යන ජලයෙන් හතරෙන් එකක් පමණක් හසුරුවනු ලබන්නේ පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යාලවලට තවමත් ප්‍රවේශ විය නොහැකි බැවිනි. ජල මාර්ග සහ විල් දූෂණයට අමතරව දේශගුණය සමඟ සෝවියට් නොසැලකිලිමත් වීමේ සම්ප්‍රදායකි. නිදසුනක් ලෙස, කුර්සියු මාරියෝස් (කෝර්ලන්ඩ් කලපුව) බෝල්ටික් මුහුදෙන් උස් කඳු වැටි සහ පයින් බැක්වුඩ් වලින් හුදකලා වී ඇති අතර එය සියයට 85 ක් පමණ අපවිත්‍ර වී ඇත. බෝල්ටික් පසුබැසීම් වල මුහුදු වෙරළ, නිදසුනක් ලෙස, පලන්ගා හි කැපී පෙනෙන විනෝද චාරිකා භූමිය, කැළැල් හේතුවෙන් පිහිනීම සඳහා නිතිපතා වසා ඇත. විඛාදනයට ඇද හැලෙන වර්ෂාපතනයෙන් බලපෑමට ලක් වූ දැව බිම් ජොනාවා, මැසෙකියායි සහ එලෙක්ට්‍රෙනයි යන ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබේ. 

 

සෝවියට් ජනරජයක් ලෙස පාරිසරික මාර්ගෝපදේශ ඉදිරිපත් කළ පළමු අය අතර ලිතුවේනියාව ද විය. කෙසේ වෙතත්, මොස්කව්හි නිර්මාණය පුළුල් කිරීම සහ විවිධ අසල්වැසි උල්ලං ment නය කිරීම්, යාන්ත්‍රික පසුගාමී බව සහ දේශපාලන වෙන්වීම සැලකිල්ලට ගෙන අව්‍යාජ ස්වාභාවික ගැටළු දැන් පවතී. මුහුද හා ප්‍රධාන භූමිය අතර විහිදෙන ජාතියේ වායුගෝලය තරමක් මෘදුයි. වෙරළ තීරයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ජනවාරි මාසයේදී 1.6 and C සහ ජූලි මාසයේදී 17.8 is C වේ. විල්නියස් හි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ජනවාරි මාසයේ 2.1 and C සහ ජූලි මාසයේදී 18.1 is C වේ. සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය වෙරළ තීරයේ මිලිමීටර 717 ක් වන අතර ජාතියේ නැගෙනහිර කොටසෙහි මිලිමීටර 490 කි. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සමය ජාතියේ බටහිර කොටසෙහි දින 202 ක් සහ නැගෙනහිර කොටසේ දින 169 ක් පවතී. 

 

දැඩි ලෙස වනාන්තර භූමියක සිටින විට, අද ලිතුවේනියාවේ වසම සමන්විත වන්නේ වනාන්තරවලින් සියයට 28 ක් පමණි - ප්‍රධාන වශයෙන් පයින්, පිළිවෙලට හා බර්ච් දැව. සුන්බුන් සහ ඕක් සුවිශේෂී ලෙස හිඟයි. දැව බිම් හතු සහ බෙරි වලින් පොහොසත් ය.

ලිතුවේනියා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රය
 • විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය
 • බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය
 • විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රය
 • විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය
 • EMI බලපත්‍රය
 • EMI බැංකු බලපත්‍රය
 • බැංකු බලපත්‍රය
 • බැංකු බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර
Free consultancy for Payment Institution License Lithuania, obtain Payment Institution License Lithuania, get Payment Institution License Lithuania, apply Payment Institution License Lithuania, application for Payment Institution License Lithuania, procedure for Payment Institution License Lithuania, cost of Payment Institution License Lithuania, E-money Institution license Lithuania, obtain E-money Institution license Lithuania, get E-money Institution license Lithuania, apply E-money Institution license Lithuania, application for E-money Institution license Lithuania, procedure for E-money Institution license Lithuania, cost of E-money Institution license Lithuania, Authorised Payment Institution license Lithuania, obtain Authorised Payment Institution license Lithuania, get Authorised Payment Institution license Lithuania, apply Authorised Payment Institution license Lithuania, application for Authorised Payment Institution license Lithuania, procedure for Authorised Payment Institution license Lithuania, cost of Authorised Payment Institution license Lithuania, electronic money license Lithuania, obtain electronic money license Lithuania, get electronic money license Lithuania, apply electronic money license Lithuania, application for electronic money license Lithuania, procedure for electronic money license Lithuania, cost of electronic money license Lithuania, electronic money institution license Lithuania, obtain electronic money institution license Lithuania, get electronic money institution license Lithuania, apply electronic money institution license Lithuania, application for electronic money institution license Lithuania, procedure for electronic money institution license Lithuania, cost of electronic money institution license Lithuania, EMI license Lithuania, obtain EMI license Lithuania, get EMI license Lithuania, apply EMI license Lithuania, application for EMI license Lithuania, procedure for EMI license Lithuania, cost of EMI license Lithuania, EMI bank license Lithuania, obtain EMI bank license Lithuania, get EMI bank license Lithuania, apply EMI bank license Lithuania, application for EMI bank license Lithuania, procedure for EMI bank license Lithuania, cost of EMI bank license Lithuania, banking license Lithuania, obtain banking license Lithuania, get banking license Lithuania, apply banking license Lithuania, application for banking license Lithuania, procedure for banking license Lithuania, cost of banking license Lithuania, bank license Lithuania, obtain bank license Lithuania, get bank license Lithuania, apply bank license Lithuania, application for bank license Lithuania, procedure for bank license Lithuania, cost of bank license Lithuania, financial services license Lithuania, obtain financial services license Lithuania, get financial services license Lithuania, apply financial services license Lithuania, application for financial services license Lithuania, procedure for financial services license Lithuania, cost of financial services license Lithuania, financial services licensing Lithuania, obtain financial services licensing Lithuania, get financial services licensing Lithuania, apply financial services licensing Lithuania, application for financial services licensing Lithuania, procedure for financial services licensing Lithuania, cost of financial services licensing Lithuania.

ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: ලිතුවේනියා බැංකුවට අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ දින සිට මාස 6-9 දක්වා

අවම ගෙවන ප්‍රාග්ධනය: 125,000.00 EUR

 

යුරෝපයේ මූල්‍ය සේවා සැපයීම සඳහා ගෙවීම් සැකසුම් සමාගම්වලට ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඇති ප්‍රධාන වාසි 3 ක් (EU / EEA ප්‍රදේශය):

 1. අනෙකුත් යුරෝපීය අධිකරණ බලතල හා සසඳන විට ලිතුවේනියානු නියාමන ප්‍රවේශය වඩාත් නම්‍යශීලී හා ව්‍යාපාරික දිශානතියකින් යුක්ත වන අතර අනෙකුත් සියලුම යුරෝපා සංගම් සාමාජික රටවලට යුරෝපා සංගම් නියෝගයන්ට අනුකූලව සම්පුර්ණයෙන්ම ගමන් බලපත්‍ර ගත හැකි ලිතුවේනියානු මූල්‍ය බලපත්‍රයක් ඇත. ඔබට සියළුම යුරෝපා සංගම් තුළ සේවාවන් සැපයීමට හැකි වේ (28) ජනපද) ඊට අමතරව එක් ලිතුවේනියානු බලපත්‍රයක් පමණක් ඇති ඊඊඒ රටවල්.
 2. SEPA වෙත ඇතුළුවීමට සෘජුවම අවසර දී ඇත්තේ ලිතුවේනියානු බලපත්‍රලාභී PIs සහ EMIs පමණි. (තනි යුරෝ ගෙවීම් ප්‍රදේශය) හරහා කෙලින්ම
  ලිතුවේනියා බැංකුව විසින් මෙහෙයවනු ලබන සෙන්ට්‍රොලින්ක් හි ගෙවීම් ක්‍රමය. ලිතුවේනියානු නීති සම්පාදනය සඳහා බැංකු නොවන (උදාහරණයක් ලෙස ගෙවීම් ආයතන) තම සේවාදායකයින් සඳහා තනි IBAN ආකෘති ගිණුම් උත්පාදනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙමඟින් PI බැංකුවක් වීමට හැකියාව ඇති අතර බාහිර වාණිජ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නොවේ. යුරෝ මාරුවීම් ඉක්මනින් හා අඩු මිලකට කළ හැකිය. වාණිජ ජාතියේ මූල්‍ය කටයුතු සඳහා ඔබට ගාස්තු ගෙවීමට සිදු නොවේ. යුරෝ ගෙවීම් සැකසීමේදී, මෙය PI බැංකුවලට සමාන කරයි. වර්තමානයේ ලිතුවේනියානු. SEPA වෙත සෘජුවම බැංකු නොවන අයට ප්‍රවේශ විය හැකි එකම යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලය එයයි.
 3. මූල්‍ය ආයතනවල බලපත්‍රලාභී නඩත්තු සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය අනෙකුත් යුරෝපීය රටවලට වඩා බෙහෙවින් අඩු ය. දේශීය කාර්ය මණ්ඩලය සේවයේ යෙදවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත-
  ලිතුවේනියානු / යුරෝපා සංගම් පදිංචිකරුවන්. ලිතුවේනියානු නියාමකයා විසින් යුරෝපා සංගම් නොවන පදිංචිකරුවන්ට ලිතුවේනියාවේ අවම දේශීය සේවකයින් තබා ගනිමින් බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතනවල ඉහළ කළමනාකරුවන් වීමට ඉඩ ලබා දේ.

 

ගෙවීම් ආයතනයකට සැපයිය හැකි ගෙවීම් සේවා ලැයිස්තුව:

ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය, ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය, ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සහ ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ඔබේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ලිතුවේනියාව ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා “ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අපි සබඳතා උපයන නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

We provide for cheapest Payment Institution License services in Lithuania, cheapest lawyers for Payment Institution License in Lithuania, cheapest consultants for Payment Institution License in Lithuania, cheapest advisors for Payment Institution License in Lithuania, cheapest law firms for Payment Institution License in Lithuania, cheapest attorneys for Payment Institution License in Lithuania , cheapest lawyers for E-money Institution license in Lithuania, cheapest consultants for E-money Institution license in Lithuania, cheapest advisors for E-money Institution license in Lithuania, cheapest law firms for E-money Institution license in Lithuania, cheapest attorneys for E-money Institution license in Lithuania , cheapest lawyers for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest consultants for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest advisors for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest law firms for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest attorneys for Authorised Payment Institution license in Lithuania , cheapest lawyers for electronic money license in Lithuania, cheapest consultants for electronic money license in Lithuania, cheapest advisors for electronic money license in Lithuania, cheapest law firms for electronic money license in Lithuania, cheapest attorneys for electronic money license in Lithuania , cheapest lawyers for electronic money institution license in Lithuania, cheapest consultants for electronic money institution license in Lithuania, cheapest advisors for electronic money institution license in Lithuania, cheapest law firms for electronic money institution license in Lithuania, cheapest attorneys for electronic money institution license in Lithuania , cheapest lawyers for EMI license in Lithuania, cheapest consultants for EMI license in Lithuania, cheapest advisors for EMI license in Lithuania, cheapest law firms for EMI license in Lithuania, cheapest attorneys for EMI license in Lithuania , cheapest lawyers for EMI bank license in Lithuania, cheapest consultants for EMI bank license in Lithuania, cheapest advisors for EMI bank license in Lithuania, cheapest law firms for EMI bank license in Lithuania, cheapest attorneys for EMI bank license in Lithuania , cheapest lawyers for banking license in Lithuania, cheapest consultants for banking license in Lithuania, cheapest advisors for banking license in Lithuania, cheapest law firms for banking license in Lithuania, cheapest attorneys for banking license in Lithuania , cheapest lawyers for bank license in Lithuania, cheapest consultants for bank license in Lithuania, cheapest advisors for bank license in Lithuania, cheapest law firms for bank license in Lithuania, cheapest attorneys for bank license in Lithuania , cheapest lawyers for financial services license in Lithuania, cheapest consultants for financial services license in Lithuania, cheapest advisors for financial services license in Lithuania, cheapest law firms for financial services license in Lithuania, cheapest attorneys for financial services license in Lithuania , cheapest lawyers for financial services licensing in Lithuania, cheapest consultants for financial services licensing in Lithuania, cheapest advisors for financial services licensing in Lithuania, cheapest law firms for financial services licensing in Lithuania, cheapest attorneys for financial services licensing in Lithuania.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් 1 කොටස් හිමියෙකු
  • අවම වශයෙන් 1 පරිපාලන ප්‍රධානී / සාමාන්‍යාධිකාරී
  • මණ්ඩල සාමාජිකයින් 3 දෙනෙක්
  • අධීක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයින් තිදෙනෙක්

  රක්ෂණ

  • සමාගම විසින් වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණය සහ වෙනත් සමාන වගකීම් සහතික කරන වෙනත් ලියකියවිලි සඳහා ගිවිසුමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  විගණන අවශ්‍යතා

  • මූල්‍ය ආයතන පනතේ සහ ලිතුවේනියානු ජනරජයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණන පනතේ අවශ්‍යතා සපුරාලන විගණන ආයතනයක් පත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

  දේශීය පැමිණීම - ඔබ සහ සමාගම අතර සම්බන්ධතා ඇති අවම වශයෙන් 1 සේවකයෙකු අවශ්‍ය වේ. අනුකූලතා නිලධාරී, ගිණුම්කරණය, පසුපස / ඉදිරිපස කාර්යාලවල කළමනාකරුවන්, අවදානම් නිලධාරී, අභ්යන්තර විගණක.

 • ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • සමාගමේ නම අයදුම් කිරීම සහ වෙන් කිරීම
  • සංස්ථාගත කිරීම (සංස්ථාගත ලියකියවිලි ඇතුළුව: අධ්‍යක්ෂවරුන්, ලේකම් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංස්ථාගත කිරීම සහ ව්‍යවස්ථාපිත ලේඛන සඳහා අයදුම්පත)
  • සමාගම සඳහා නිත්‍ය සේවාදායක ව්‍යවස්ථාවක් (එම් ඇන්ඩ් ඒ) සැපයීම
  • ව්‍යවස්ථාපිත ගොනුව සකස් කිරීම
  • බලපත්ර අයදුම් කිරීම සඳහා ලිතුවේනියා බැංකුව සමඟ සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
 • ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා, අක්වෙරළ බලපත්‍රය අවශ්‍ය සියළුම අයදුම්පත් පුරවා, එපෝස්ට්ලි කරන ලද ආයතනික ලේඛන ද ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපත
  • 2 වන හැඳුනුම්පතේ නොතාරිස් පිටපත
  • ලිපිනය සනාථ කිරීමේ නොතාරිස් පිටපත (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත)
  • නොතාරිස් කරන ලද අපරාධ වාර්තා
  • සහතික කළ බැංකු යොමු ලිපිය
  • වෘත්තිකයන් විසින් සපයනු ලබන අක්ෂරවල යොමු ලිපි
  • අයදුම්කරු විසින් අත්සන් කරන ලද සවිස්තරාත්මක CV
  • උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා වල පිටපත්

  සියලුම ලියකියවිලි නොතාරිස් / සහතික කළ යුතුය හෝ මුල් ලේඛන ලෙස නිකුත් කළ යුතුය (හැකි නම්).

   

  මූලික අවශ්යතා

  අයදුම්පත ලිතුවේනියා බැංකුවට මෙසේ පැහැදිලි කරයි:

  • අයදුම්කරුට මූල්‍ය කර්මාන්තයේ ඉහළ කීර්තියක් හා තත්වයක් තිබේ නම් හෝ එය කරගෙන යාමට බලය අපේක්ෂා කරන සමාගමට අදාළව එසේ කිරීමට හැකි වනු ඇත.
  • ගෙවීම් ආයතනයක ප්‍රධාන කොටස් හිමියා, අධ්‍යක්ෂක සහ ප්‍රධානියා වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හොඳ නමක් තිබිය යුතු අතර ඔවුන්ගේ රාජකාරි නිසි ලෙස ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද තිබිය යුතුය.
  • අයදුම්කරුට තම ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් වල අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාදාමයන් සහ පාලනයන් ක්‍රියාත්මක වේ.
  • අයදුම්කරුගේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙවීම් ආයතනයේ ආරම්භකයින්ගේ විභවය සමඟ සම්බන්ධ විය යුතු අතර මූල්‍ය සේවා සුරක්‍ෂිත හා යහපත් ආකාරයකින් සැපයීමට ගෙවීම් ආයතනයම සූදානම් විය යුතුය.

  අවශ්‍ය ලියකියවිලි:

  • ඉදිරිපත් කළ යුතු ගෙවීම් සේවා ආකෘති නියම කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය
  • කොටස් ප්‍රාග්ධනයේ අවම ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු නොවන බවට සාක්ෂි
  • සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපාර සැලැස්ම
  • විවිධ අත්පොත් (උදා: ක්‍රියා පටිපාටි අත්පොත, රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය, ආපදා ප්‍රතිසාධන සැලැස්ම, පැමිණිලි හැසිරවීමේ ප්‍රතිපත්තිය, ඒඑම්එල් ප්‍රතිපත්තිය, ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සහ ක්‍රියා පටිපාටි)
 • ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම, ලිතුවේනියාව, ත්‍රස්තවාදය සහ ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ගෙවීම් ආයතනය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍රයක් ලබා නොදේ. ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ අපගේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය සඳහා ගෙවීම් ආයතනය බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා දී ඇත්තේ ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවන අතර ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ගෙවීම් ආයතන ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඊ-මුදල් සඳහා බලපත්‍ර සේවාව ලිතුවේනියාවේ ආයතනික බලපත්‍රය තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ අපගේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රයේ ලිතුවේනියාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඊ-මුදල් සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ ආයතන බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ ඊ-මුදල් ලිතුවේනියාව සඳහා ආයතනික බලපත්‍ර සේවා ලබා දෙන්නේ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ය. යන්ත්‍ර සූත්‍ර හෝ උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ භාවිතය පිළිබඳ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සතුන්ගේ සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍ය විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ ඊ-මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය බලයලත් ගෙවීම් ආයතන සඳහා බලපත්‍ර සේවාව ලිතුවේනියාවේ තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා දී නොමැත. බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අපගේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා ලිතුවේනියාව බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ නැත. බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. අපගේ අක්වෙරළ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලිතුවේනියාව ලබා දී නොමැත.

  • ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා, ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ බලයලත් ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලිතුවේනියාව සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රයක් සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ අපගේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සේවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සේවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් මුදල් බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රයක් සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ අපගේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රයේ ලිතුවේනියාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගලයකු සඳහා ලබා දී නොමැත. විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලිතුවේනියාව ලබා දී නොමැත.

  • ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සේවා සඳහා ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ විද්‍යුත් මුදල් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ ඊඑම්අයි බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වන්නෙමු.
  • ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ EMI බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ EMI බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ අපගේ ඊඑම්අයි බලපත්‍ර සේවා ඊඑම්අයි බලපත්‍රයේ ලිතුවේනියාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. EMI බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ඊඑම්අයි බලපත්‍ර සහාය ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ඊඑම්අයි බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය EMI බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ඊඑම්අයි බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ EMI බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ EMI බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ අපගේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සේවා ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. EMI බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සේවා ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය EMI බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ ඊඑම්අයි බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ බැංකු බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලිතුවේනියාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ බැංකු බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍ර සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ බැංකු බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය බැංකු බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් ලබා දී නොමැත. බැංකු බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලිතුවේනියාව සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට ලිතුවේනියාව ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාව සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලිතුවේනියාව වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය මූල්‍ය සේවා සඳහා බලපත්‍ර සේවාවක් ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න ලිතුවේනියාවේ සහ ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා දෙන මූල්‍ය සේවා සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා ලිතුවේනියාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ලිතුවේනියාව සඳහා.

  • ගෙවීම් ආයතනය ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • ලිතුවේනියාවේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා නොවේ. ලිතුවේනියාවට බලපත්‍ර ලබා දෙන මූල්‍ය සේවාවන්හි අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති services යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලිතුවේනියාව පිරවීමට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය ලිතුවේනියාවේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලිතුවේනියාවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය, ඒ සමගම ලිතුවේනියා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් (භාරයක්) අපි භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලිතුවේනියාව.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණවල බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ලිතුවේනියා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ලිතුවේනියාවේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

Free consultancy for best E-money Institution license services in Lithuania, best lawyers for E-money Institution license in Lithuania, best consultants for E-money Institution license in Lithuania, best advisors for E-money Institution license in Lithuania, best law firms for E-money Institution license in Lithuania, best attorneys for E-money Institution license in Lithuania, best Authorised Payment Institution license services in Lithuania, best lawyers for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best consultants for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best advisors for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best law firms for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best attorneys for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best electronic money license services in Lithuania, best lawyers for electronic money license in Lithuania, best consultants for electronic money license in Lithuania, best advisors for electronic money license in Lithuania, best law firms for electronic money license in Lithuania, best attorneys for electronic money license in Lithuania, best electronic money institution license services in Lithuania, best lawyers for electronic money institution license in Lithuania, best consultants for electronic money institution license in Lithuania, best advisors for electronic money institution license in Lithuania, best law firms for electronic money institution license in Lithuania, best attorneys for electronic money institution license in Lithuania, best EMI license services in Lithuania, best lawyers for EMI license in Lithuania, best consultants for EMI license in Lithuania, best advisors for EMI license in Lithuania, best law firms for EMI license in Lithuania, best attorneys for EMI license in Lithuania, best EMI bank license services in Lithuania, best lawyers for EMI bank license in Lithuania, best consultants for EMI bank license in Lithuania, best advisors for EMI bank license in Lithuania, best law firms for EMI bank license in Lithuania, best attorneys for EMI bank license in Lithuania, best banking license services in Lithuania, best lawyers for banking license in Lithuania, best consultants for banking license in Lithuania, best advisors for banking license in Lithuania, best law firms for banking license in Lithuania, best attorneys for banking license in Lithuania, best bank license services in Lithuania, best lawyers for bank license in Lithuania, best consultants for bank license in Lithuania, best advisors for bank license in Lithuania, best law firms for bank license in Lithuania, best attorneys for bank license in Lithuania, best financial services license services in Lithuania, best lawyers for financial services license in Lithuania, best consultants for financial services license in Lithuania, best advisors for financial services license in Lithuania, best law firms for financial services license in Lithuania, best attorneys for financial services license in Lithuania, best financial services licensing services in Lithuania, best lawyers for financial services licensing in Lithuania, best consultants for financial services licensing in Lithuania, best advisors for financial services licensing in Lithuania, best law firms for financial services licensing in Lithuania, best attorneys for financial services licensing in Lithuania, .

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සමඟ

ලිතුවේනියා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ ලිතුවේනියාව සඳහා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ලිතුවේනියාවේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් ලිතුවේනියාවේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. ලිතුවේනියාවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

ලිතුවේනියාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ලිතුවේනියාව සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ලිතුවේනියාවේ සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ලිතුවේනියාව සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ලිතුවේනියාවේ සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ලිතුවේනියාවේ, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ලිතුවේනියාවේ අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයෙන් පසුව ලිතුවේනියාවේ උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයට අමතරව ලිතුවේනියාව සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ලිතුවේනියාවේ.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ලිතුවේනියාවේ ගණකාධිකාරිවරු ලිතුවේනියාව සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ලිතුවේනියාවේ සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් ලිතුවේනියාවට සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ ලිතුවේනියාවට, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ලිතුවේනියාව සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ලිතුවේනියාවේ ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ලිතුවේනියාව සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ලිතුවේනියාවේ සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

ලිතුවේනියාවේ සේවා ලබා ගැනීමේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගන්න.


නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - ලිතුවේනියාවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය

ලිතුවේනියාව සඳහා බලය පැවරීම, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ලිතුවේනියාවේ
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව